THÀnh phố ĐÀ NẴNGtải về 14.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích14.59 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5732/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ

Phòng, chống thiên tai ban hành tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND

ngày 24/3/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1160/SNN-KHTC ngày 31 tháng 7 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai ban hành tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố, như sau:

1. Bổ sung điểm k vào Khoản 1, Điều 7 về Đối tượng được miễn đóng góp:

“k) Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 3 thôn: Tà Lang, Giàn Bí thuộc xã Hòa Bắc và thôn Phú Túc thuộc xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.”.

2. Điều chỉnh Điều 8 về Thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn và thời hạn được miễn, giảm, tạm hoãn:

“1. UBND thành phố ủy quyền cho UBND các quận, huyện phê duyệt danh sách được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ trên địa bàn các quận, huyện đối với các đối tượng được quy định tại Điều 7 Quy chế này.

2. Việc xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại thiên tai, tổ chức, cá nhân phải báo cáo thiệt hại và đề xuất UBND các quận, huyện trên địa bàn quyết định miễn, giảm, tạm hoãn. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền nộp vào Quỹ, nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.”.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ NN và PTNT;

- Bộ Tài chính;

- BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai;

- CT, PCT UBND TP;

- BCH Phòng, chống lụt bão tphố;

- Lưu VT, KTTH.lt0804.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Duy Khương


: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương