Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc ubnd huyện Bù Đốptải về 24.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích24.65 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 515/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 19 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù ĐốpCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 13/02/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 215/TTr-SNV ngày 06/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc UBND huyện Bù Đốp.

Điều 2.

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần hoặc toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật (nếu có).

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế:

1. Trung tâm do Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã được UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có không quá 03 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp do UBND huyện quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện được UBND tỉnh giao hàng năm.Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ NỘI VỤ Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


Số /TTr-SNV Bình Phước, ngày tháng năm 2012
TỜ TRÌNH

Đề nghị thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất

huyện Bù Đốp.Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 20/02/2012 Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 13/02/2012 của UBND huyện Bù Đốp về việc đề nghị Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp (kèm theo Đề án thành lập Trung tâm và Văn bản góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Đối chiếu với Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Bù Đốp có rất nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế cần phải thực hiện đầu tư giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Bên cạnh đó, công tác quản lý quỹ đất công, quỹ đất ở tái định cư cũng như thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để thu hút ngân sách cho huyện được xem là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Để thực hiện tốt hơn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời để quản lý và có kế hoạch sử dụng quỹ đất công và quỹ đất ở đã quy hoạch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ nhận thấy việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

(có dự thảo Quyết định kèm theo)./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT.

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương