Thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến huyện Phước Long tỉnh Bình Phướctải về 13.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.73 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1743/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 08 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH


Thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến

huyện Phước Long - tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ nhu cầu phát triển giáo dục trong năm học 2007 - 2008 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Tờ trình số 1436/SGDĐT-KHTC ngày 31/7/2007), Chủ tịch UBND huyện Phước Long và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập “Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến huyện Phước Long - tỉnh Bình Phước” (dưới đây gọi tắt là Trường).

Địa điểm của trường: Xã Bù Nho - huyện Phước Long.Điều 2. Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục, chịu sự quản lý và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 3.

a) Tổ chức và hoạt động của Trường thực hiện theo Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

b) Trường do Hiệu trưởng điều hành và có từ 01 đến 03 Phó Hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng. Việc bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo các tiêu chuẩn quy định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức của UBND tỉnh.

c) Biên chế của Trường thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục tính chung trong tổng biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh được UBND tỉnh giao hàng năm.Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Hưng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương