Thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh huyện Bình Long tỉnh Bình Phướctải về 13.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.83 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1742/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 08 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH


Thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh

huyện Bình Long - tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ nhu cầu phát triển giáo dục trong năm học 2007 - 2008 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Tờ trình số 1434/SGDĐT-KHTC ngày 31/7/2007), Chủ tịch UBND huyện Bình Long và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập “Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước” (dưới đây gọi tắt là Trường).

Địa điểm của trường: Xã Tân Khai - huyện Bình Long.Điều 2. Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục, chịu sự quản lý và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 3.

a) Tổ chức và hoạt động của Trường thực hiện theo Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

b) Trường do Hiệu trưởng điều hành và có từ 01 đến 03 Phó Hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng. Việc bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo các tiêu chuẩn quy định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức của UBND tỉnh.

c) Biên chế của Trường thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục tính chung trong tổng biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh được UBND tỉnh giao hàng năm.Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Bình Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Hưng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương