THÔng tin về luận văn thạc sĩtải về 24.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2016
Kích24.02 Kb.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hà My 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/09/1987 4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: , ngày tháng năm

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn:

“ Khảo sát một số dẫn xuất halogen, ancol, phenol và axit cacboxylic bằng phương pháp hóa học lượng tử”

8. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

9. Mã số: 60 44 31

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Nhiêu

Cơ quan công tác: Khoa Hóa học, ĐHKHTN-ĐHQGHN

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã thực hiên được các các kết quả nghiên cứu sau:

- Học tập được về cơ sở hóa học lượng tử, cơ sở hóa học hữu cơ và các phương pháp tính lượng tử trong hóa học.

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ GaussView 5.0 để tối ưu hóa cấu trúc hình học các phân tử nghiên cứu.

- Chọn được phương pháp bán kinh nghiệm thích hợp là DFT – B3LYP và bộ hàm 6 – 31G của phần mềm Gaussian 03 để tính các tham số hóa học lượng tử cho một số dẫn xuất của halogen, ancol, phenol, axit cacboxylic.

- Tính được các tham số hóa học lượng tử:

+ Hình học phân tử: Độ dài liên kết, góc liên kết, góc vặn.

+ Sự phân bố mật độ điện tích.

+ Năng lượng: năng lượng toàn phần, năng lượng tự do…

của các chất nghiên cứu.

- Trên cơ sở tính toán đó, chứng minh khả năng phản ứng của các dẫn xuất của halogen, ancol, phenol, axit cacboxylic khi có nhóm thế.

- Các kết quả tính toán giá trị pKa của dãy axit cacboxylic, axit benzoic khi có nhóm thế halogen ở các vị trí khác nhau

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

a. Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học.

Đối với việc giảng dạy hóa học, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) mang lại những kết quả hữu ích:

- Là phương tiện khai thác thông tin, khám phá tri thức, hỗ trợ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

- Phục vụ tốt nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy và học tại các trường phổ thông (đang được triển khai rộng rãi trong toàn ngành giáo dục).

- Thiết kế được bài giảng sinh động, hấp dẫn người học.

b. Một số dự kiến ứng dụng của đề tài:

- Trang bị cho học sinh cơ sở lý thuyết hóa học cần thiết trước khi đi vào tìm hiểu các hợp chất hữu cơ.

- Đưa một số phần mềm tính hóa học lượng tử vào các trường điểm, lớp chuyên ở bậc phổ thông. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm này giúp các em hiểu được cấu trúc hình học phân tử, số liệu cụ thể để đánh giá chiều hướng của phản ứng, khẳng định cơ chế phản ứng….

- Dựa vào phần mềm tính hóa học lượng tử để xây dựng mô hình phan tử, tối ưu hóa cấu trúc, trên cơ sở đó có thể tạo ra các giáo cụ trực quan rất hữu hiệu, giúp học sinh có cái nhìn thật nhất về các hợp chất.

- Sử dụng các kết quả tính hóa học lượng tử như: mật độ điện tích, năng lượng, momen lưỡng cực, thế ion hóa trong giảng dạy ở bậc phổ thông, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Sử dụng phần mềm Gaussian cùng với sự trợ giúp của GaussView, tính toán và đưa ra giá trị định lượng (mật độ điện tích, độ dài liên kết, góc vặn, giá trị pKa) để chứng minh khả năng phản ứng của các hợp chất hữu cơ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Ngày12 tháng 12 năm 2012

Học viênNguyễn Hà My

INFORMATION ON MASTER’THESIS

1. Full name: Nguyen Ha My 2. Sex: female

3. Date of birth: 26/09/1987 4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: Dated

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title:

“Some halogenated, alcohol, phenol and carboxylic acids are surveyed by quantum chemical methods”.

8. Major: Theorytical physical chemistry and physical chemistry

9. Code:604431

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Pham Van Nhieu

11. Summary of the finding of the thesis:

This thesis has made the following findings:

- Learning on the basis of quantum chemistry, organic chemistry and methods in quantum chemistry.

- Use software support GaussView 5.0 to optimize the geometry of molecules studied.

 - Select the appropriate method of selling experience is DFT-B3LYP and 6 31G jaws of the Gaussian 03 software to calculate the quantum chemical parameters for a number of halogen derivatives, alcohol, phenol, carboxylic acid.

- The quantum chemical parameters:

+ Molecular Geometry: link length, bond angle, twist angle.

+ The charge density distribution.

+ Energy: total energy, free energy ...

of research quality.

- On the basis of calculations, demonstrated reactivity of halogen derivatives, alcohol, phenol, carboxylic acid groups.

- The results calculated pKa values ​​of the carboxylic acid sequence, benzoic acid when halogen substituents in different positions

12. Practical applicability

a. Informatics applications in teaching chemistry.

For the teaching of chemistry, the application of information technology (IT) brings useful results:

- As a means of information extraction, knowledge discovery, support for research, teaching and learning.

- Serving the tasks innovative methods of teaching and learning in schools (to be deployed widely in the education sector).

- Design lectures lively, engaging learners.

b. A number of expected applications of the subject:

- Equip students with the necessary theoretical chemistry before going on to explore the organic compounds.

- Put some quantum chemical calculation software at schools, special classes at school. Teachers guide students to use this software to help them understand the molecular geometry, the specific data to assess the direction of the reaction, confirming the reaction mechanism ....

- Based on quantum chemical calculation software for molecular modeling, structural optimization, on this basis can generate very effective visual aids to help students get a real view on compounds.

- Use the results of quantum chemical properties such as: power density, energy, dipole moment, ionization in teaching at school, contributing innovative educational methods.

13. Further research directions:

- Use Gaussian software with the help of GaussView, calculate and provide quantitative values ​​(charge density, link length, twist angle, the pKa value) to demonstrate the ability of reaction organic compounds.

14. Thesis-related publications:Date: November 12th, 2012Nguyen Ha My
: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương