THÔng tin tóm tắt về những kết luận mới của luậN Án tiến sĩtải về 18.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích18.44 Kb.
THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
1. Tên luận án:Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thương mại Việt Nam”

2. Chuyên ngành: Kế toán

3. Mã số: 62.34.03.01

4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Hồng Lam5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh:

1. PGS, TS. Ngô Trí Tuệ - Kiểm toán Nhà nước

2. PGS.TS Đoàn Vân Anh – Trường Đại học Thương mại

6. Những kết luận mới của luận án:

Những đóng góp mới về mặt lý luận:

Từ quan điểm quản trị doanh nghiệp hiện đại, luận án đã đi từ nghiên cứu quản trị rủi ro với mục tiêu là hỗ trợ doanh nghiệp nhận dạng, đánh giá và quản lý các rủi ro nhằm đối phó hoặc giảm nhẹ hậu quả do rủi ro gây ra, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu hoạt động, luận án đã phân tích và chỉ ra một trong những công cụ trợ giúp quản trị rủi ro là kiểm toán nội bộ. Từ đó, luận án cũng đã nghiên cứu các khái niệm, quan điểm khác nhau về kiểm toán nội bộ qua các giai đoạn phát triển để thấy được bản chất của kiểm toán nội bộ hiện đại trong doanh nghiệp là một hoạt động độc lập có thể thiết lập hoặc không thiết lập bên trong đơn vị (thuê ngoài), có chức năng kiểm tra, đánh giá, xác nhận và tư vấn các hoạt động của đơn vị, nhằm trợ giúp cho nhà quản lý, cải thiện các hoạt động của đơn vị; đặc biệt là vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ hiện đại. Luận án đã hệ thống và phân tích các nội dung của tổ chức kiểm toán nội bộ theo hướng hỗ trợ quản trị rủi ro từ việc xây dựng bộ máy, nhân sự đến cách thức tổ chức hoạt động. Phương pháp tiếp cận kiểm toán nội bộ hiện đại theo định hướng rủi ro là phương pháp chủ đạo được lựa chọn và sử dụng trong luận án để tổ chức kiểm toán nội bộ hợp lí và hiệu quả theo hướng hỗ trợ quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.

Những đề xuất mới được rút ra từ kết luận nghiên cứu:

Nhằm hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thương mại Việt Nam, luận án đưa ra một hệ thống các giải pháp toàn diện, cụ thể:

- Với loại hình tổng công ty thương mại Việt Nam, luận án đã đề xuất giải pháp xác định vị trí của kiểm toán nội bộ trong tổ chức đối với hai trường hợp tổng công ty thương mại đã cổ phần hóa và chưa cổ phần hóa dựa trên những phân tích về đặc thù, ưu và nhược điểm của từng trường hợp, qua đó đề xuất các giải pháp liên quan đến tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự kiểm toán cho phù hợp.

- Với xu hướng phát triển của kiểm toán nội bộ, luận án đề xuất giải pháp mở rộng phạm vi kiểm toán nội bộ trên cơ sở liên kết các cuộc kiểm toán trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm toán hoạt động, đề xuất các tiêu chí đánh giá hiệu quả, hiệu lực của các hoạt động chính trong tổng công ty thương mại là hoạt động mua hàng, bán hàng và marketing.

- Luận án đã đề xuất phương pháp tiếp cận kiểm toán nội bộ theo định hướng rủi ro trong xác định mục tiêu kiểm toán, xây dựng kế hoạch kiểm toán năm và thiết kế các thủ tục kiểm toán. Trên cơ sở đó luận án đã đề xuất các biện pháp nhằm tư vấn cho các tổng công ty xây dựng và phát triển tổ chức quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

- Luận án đề xuất các giải pháp liên quan đến tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ như xây dựng kế hoạch kiểm toán, xây dựng chương trình kiểm toán, nội dung kiểm toán, phương pháp kiểm toán....

- Nhằm cung cấp các hướng dẫn cho công tác kiểm toán nội bộ, luận án cũng đề xuất xây dựng qui chế kiểm toán nội bộ, sổ tay kiểm toán nội bộ phù hợp với qui định của pháp luật và đặc điểm của các tổng công ty thương mại Việt Nam.
BRIEF SUMMARY OF NEW FINDING OF THE THESIS
1. Thesis name:Internal auditing organization in Vietnamese trading corporations”

2. Specialty: Accounting

3. ID : 62.34.03.01

4. Research student: Nguyen Thi Hong Lam

5. Scientific instructors

1. Assoc.Prof.PhD. Ngo Tri Tue - State Audit Office of Vietnam

2. Assoc.Prof.PhD. Doan Van Anh – Vietnam University of Commerce

6. New findings of the thesis

New theoretical contributions

From the perspective of modern corporate governance, the thesis has come from studies of risk management with the objective to support businesses identify, assess and manage risks to counter or mitigate the consequences of exposure posed, to help businesses achieve operational objectives, the thesis analyzes and points out one of the support tools of risk management is an internal audit. Since then, the thesis also studies the concepts, different views on internal audit through the development stage to see the essence of modern internal audit in the business as an independent activity be set or not set inside the unit (outsourced), functional test, evaluation, certification and consultancy activities of the unit, to help managers improve operations of units; especially the role of internal audit in risk management, in accordance with the functions and duties of modern internal auditing. Thesis system and analyze the contents of the internal audit organization towards supporting risk management from the construction of apparatus and personnel to the way organizations operate. Approach of modern internal audit risk-oriented is a key method selected and used in the thesis to organize internal audit reasonably and effectively towards supporting risk management in business.

New proposals from the research results:

In improving the internal auditing organization in Vietnamese trading corporations, the thesis presents a set of comprehensive solutions, specifically:

- For the model of trading corporation in Vietnam, the thesis proposes solutions to identify the role of internal auditing in the organization and solutions regarding the appropriate structure and personnel of internal auditing.

- For development trend of internal auditing, the thesis proposes solutions to expand the scope of internal auditing on the basis of linking audit cases with the emphasis on the important of performance audit. It also suggests criteria to assess the validity and effectiveness of main fields in trading corporations, namely purchasing, selling and marketing

- The thesis proposes the risk-oriented approach method for internal auditing in determining the objectives of internal auditing, making annual audit plan and designing procedures. On that basis, the thesis presents solutions to consult corporations in establishing and developing enterprise risk management.

- Solutions regarding operational structure of internal auditing are also suggested, such as: making audit plan, creating form for assessing the internal control system, audit plan, audit content and procedures....- With a view to providing guidelines for internal auditing, the thesis also proposes setting up regulations and manuals on internal auditing in accordance with legal regulations and characteristics of Vietnamese corporations
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương