THƯƠng tiếc cách Đọc Xuôi: Cách 2tải về 37.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích37.47 Kb.
Trên thế gian sao có những người tài giỏi như tác giả bài thơ sau đây:

Chắc là ông Mạc Đĩnh Chi đầu thai về làm ông này.

Goi quý vị bài thơ thuộc loại Siêu thơ*:
THƯƠNG TIẾC
Cách 1.- Đọc Xuôi: Cách 2.- Đọc Ngược:

Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan. Trang đài rụng liễu xót lòng thương.

Nát rữa đời xuân, mộng dở dang ! Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !

Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt, Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,

Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn ! Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !

Gương hờn tủi phận, vùi son phấn, Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,

Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng ! Nguyệt khuất, mây mờ, lạnh khói sương.

Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc, Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.

Thương lòng xót liễu, rụng đài trang ! Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !
Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong Cách 4.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu

mỗi câu của Bài Đọc Xuôi : của Bài Đọc Ngược.

Lệ thảm khóc hồn oan Rụng liễu xót lòng thương

Đời xuân mộng dở dang Thân chìm đắm sắc hương

Lạnh mờ mây khuất nguyệt Lỡ duyên buồn trách lược

Sầu rũ phiếm rơi đàn Vùi phận tủi hờn gương

Tủi phận vùi son phấn Phiếm rũ sầu mưa gió

Buồn duyên lỡ đá vàng Mây mờ lạnh khói sương

Đắm chìm thân mệnh bạc Mộng xuân đời rữa nát

Xót liễu rụng đài trang! Khóc thảm, lệ tình vương !Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong

mỗi câu của Bài Đọc Xuôi : mỗi câu của Bài Đọc Ngược:

Thảm khóc hồn oan Liễu xót lòng thương

Xuân mộng dở dang Chìm đắm sắc hương

Mờ mây khuất nguyệt Duyên buồn trách lược

Rũ phiếm rơi đàn Phận tủi hờn gương

Phận vùi son phấn Rũ sầu mưa gió

Duyên lỡ đá vàng Mờ lạnh khói sương

Chìm thân mệnh bạc Xuân đời rữa nát

Liễu rụng đài trang Thảm lệ tình vương


Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong

mỗi câu của Bài Đọc Xuôi : mỗi câu của Bài Đọc Ngược:

Vương tình lệ thảm, Trang đài rụng liễu

Nát rữa đời xuân Bạc mệnh thân chìm

Sương khói lạnh mờ, Vàng đá lỡ duyên

Gió mưa sầu rũ Phấn son vùi phận

Gương hờn tủi phận, Đàn rơi phiếm rũ

Lược trách buồn duyên Nguyệt khuất mây mờ

Hương sắc đắm chìm Dang dỡ mộng xuân

Thương lòng xót liễu Oan hồn khóc thảm


Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của

Bài đọc Xuôi, hưng đọc từ dưới lên : Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên

Thương lòng xót liễu Oan hồn khóc thảm

Hương sắc đắm chìm Dang dỡ mộng xuân

Luợc trách buồn duyên Nguyệt khuất mây mờ

Gương hờn tủi phận Đàn rơi phiếm rũ

Gió mưa sầu rũ Phấn son vùi phận

Sương khói lạnh mờ Vàng đá lỡ duyên

Nát rữa đời xuân Bạc mệnh thân chìm

Vương tình lệ thảm Trang đài rụng liễu.


Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi

của Bài Đọc Xuôi : câu của Bài Đọc Ngược:

Khóc hồn oan Xót lòng thương

Mộng dở dang Đắm sắc hương

Mây khuất nguyệt Buồn trách lược

Phiếm rơi đàn Tủi hờn gương

Vùi son phấn Sầu mưa gió

Lỡ đá vàng Lạnh khói sương

Thân mệnh bạc Đời rữa nát

Rụng đài trang Lệ tình vương


Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do : Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do

Vương tình. Trang đài ...

Lệ thảm. Rụng liễu ...

Khóc hồn oan! Xót lòng thương!

Nát rữa. Bạc mệnh …

Đời xuân. Thân chìm ...

Mộng dở dang! Đắm sắc hương!

Sương khói. Vàng đá ...

Lạnh mờ. Lỡ duyên ...

Mây khuất nguyệt! Buồn trách lược!

Gió mưa. Phấn son ...

Sầu rũ. Vùi phận ...

Phiếm rơi đàn! Tủi hờn gương !
* * * * * *

Gương hờn. Đàn rơi ...

Tủi phận. Phiếm rũ ...

Vùi son phấn! Sầu mưa gió!

Lược trách … Nguyệt khuất ...

Buồn duyên … Mây mờ ...

Lỡ đá vàng! Lạnh khói sương!

Đắm chìm … Dang dở ...

Thân mệnh bạc! Mộng xuân ...

Hương sắc. Đời rữa nát!

Thương lòng. Oan hồn ...

Xót liễu. Khóc thảm...

Rụng đài trang! Lệ tình vương!
* * * * * *

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ TỨ TUYỆT:
Bài Tứ Tuyệt 1: Bài Tứ Tuyệt 2:

Xót phận duyên rơi. rụng đá vàng ! Đời xuân. chìm đắm mộng đài trang !

Đời xuân sầu đắm tủi hồn oan Lệ thảm hờn duyên trách dỡ dang.

Sắc hương rữa nát vùi son phấn, Lược khóc gương buồn vương mệnh bạc,

Nguyệt rũ hờn mây lỡ phiếm đàn ! Gió mưa tình lạnh, tủi hồn oan !

* * * * * *

Lược trách tình gương vương mệnh bạc ! Sắc hương rữa nát vùi son phấn!

Gió mưa chìm lạnh liễu đài trang. Xót phận thân rơi rũ phiếm đàn.

Lòng thương mộng khuất mờ sương khói, Lòng thương liễu khuất mờ sương khói,

Lệ thảm buồn thân khóc dỡ dang! Nguyệt rụng sầu mây lỡ đá vàngBài Tứ Tuyệt 3: Bài Tứ Tuyệt 4:

Đời xuân mộng rữa đắm hồn oan! Nguyệt khuất thân chìm mệnh dở dang!

Mệnh bạc tình vương khóc dở dang. Xuân buồn lệ thảm rữa hồn oan,

Lược trách gương sầu hương sắc rũ, Sắc vương phận bạc vùi son phấn.

Gió mưa chìm lạnh phiếm rơi đàn! Lược khóc hờn gương lạnh phiếm đàn!

* * * * * *

Thương lòng nguyệt khuất mờ sương khói, Sương khói mờ mây rơi rụng liễu!

Xót phận hờn mây lỡ đá vàng. Mưa sầu gió trách rũ đài trang,

Phấn nát son vùi thân liễu rụng Xót hương mộng nát tình duyên đắm.

Buồn duyên lệ thảm tủi đài trang! Đời tủi lòng thương lỡ đá vàng!


Bài Tứ Tuyệt 5: Bài Tứ Tuyệt 6:

Hồn oan mệnh bạc xót lòng thương! Mệnh bạc hồn oan lỡ sắc hương!

Chìm đắm mưa rơi rụng sắc hương, Đá vàng rơi nát mộng lòng vương,

Đàn lạnh phiếm sầu son phấn lỡ. Đắm chìm trách phận xuân buồn tủi.

Duyên hờn lược trách tủi đời gương! Dang dở thân vùi rữa khói sương!

* * * * * *

Đá vàng nguyệt khuất mờ mây gió! Đàn rũ phiếm sầu mây khuất nguyệt !

Liễu rũ buồn thân phận khói sương, Duyên hờn lược khóc thảm đời gương,

Dang dở mộng vùi xuân rữa nát. Gió mưa mờ lạnh tình son phấn.

Trang đài thảm lệ khóc tình vương! Rụng liễu đài trang, lệ xót thương!


Bài Tứ Tuyệt 7: Bài Tứ Tuyệt 8:

Trang đài mệnh bạc xót lòng thương! Lệ thảm hồn oan khóc sắc hương !

Liễu rụng buồn thân rũ sắc hương. Trang đài mệnh đắm tủi đời gương,

Chìm đắm phiếm đàn son phấn lỡ. Mưa hờn nguyệt trách vùi xuân lược.

Mưa sầu nguyệt khuất khói mờ gương! Bạc phận đàn rơi lạnh khói vương!

* * * * * *

Mây hờn mộng nát rơi vàng đá! Phiếm nát sầu son buồn phấn rữa!

Dang dở xuân vùi lạnh gió sương, Dở dang vàng đá xót lòng thương,

Lệ thảm khóc đời duyên phận rữa. Tình duyên lỡ mộng mây mờ khuất.

Hồn oan lược tủi trách tình vương! Liễu rụng thân chìm rũ gió sương!


DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP XẾP THÀNH CÁC BÀI THƠ BÁT CÚ.
Bài Bát Cú 1: Bài Bát Cú 2:

Liễu rụng hồn oan đắm sắc hương ! Lệ thảm lòng thương mộng dở dang!

Thân chìm mệnh bạc xót lòng thương. Tình xuân sắc rữa xót hồn oan.

Lỡ duyên vàng đá hờn xuân lược, Khói sương sầu trách vùi son phấn,

Vùi phận đài trang tủi mộng gương. Mưa gió buồn vương lỡ đá vàng.

Phiếm rũ, đàn rơi sầu trách nguyệt, Phận tủi gương mờ mây khuất nguyệt,

Mây mờ, khói khuất lạnh buồn sương. Duyên hờn lược rũ phiếm rơi đàn.

Gió mưa rữa nát đời son phấn, Khóc đời mệnh bạc chìm thân lạnh,

Dang dở khóc tình lệ thảm vương! Rụng nát đài hương đắm liễu trang!

Bài Bát Cú 3: Bài Bát Cú 4:

Liễu rụng sầu xuân đắm sắc hương ! Sắc đắm chìm duyên mộng dở dang !

Thân chìm mệnh bạc nát lòng thương Đời xuân nát rữa tủi đài trang.

Lỡ duyên vàng đá buồn mưa gió Phấn son lỡ phận mây hờn nguyệt,

Vùi phận đài trang lạnh khói sương Gương lược vùi thân phiếm trách đàn.

Phiếm rũ mờ mây hờn mộng rữa Hương khói lạnh sầu thương mệnh bạc,

Đàn rơi khuất nguyệt trách tình vương Gió mưa buồn thảm khóc hồn oan.

Dở dang lược tủi đời son phấn Lệ rơi lòng rũ sương mờ khuất

Xót lệ hồn oan khóc thảm gương! Liễu rụng tình vương xót đá vàng !

Nhật HồngNguyễn-Thanh-Vân
: yahoo site admin -> assets -> docs
docs -> Hai Chiến Dịch TruyềnThông Của Đế Quốc Đại Hán
docs -> Con Tem 44 xu “Brothers Always”
docs -> Cách đó không xa, viên sĩ quan phụ tá của tướng Grant, thống lãnh quân đội miển Bắc, bước vào phòng riêng của tướng Grant để đánh thức ông dậy. Người sĩ quan hầu cận vội mang đến tướng Grant một tách cà phê nóng hổi
docs -> Hồi tưởng của một sinh viên trường Luật Sài gòn khóa 1958 ls đoàn Thanh Liêm
docs -> Xây dựng Xã hội từng mảnh một Bài 3 – George Soros và công cuộc Xây dựng Xã hội Mở Toàn cầu
docs -> Nữ danh ca Joan Baez và Những người đã ủng hộ csvn đã thức tỉnh & không còn là bạn của csvn
docs -> Duong Nhu Nguyen Thay lời tựa: “Tôi yêu lắm cái linh hồn
docs -> Tham khảo tại các Thư Viện ở Mỹ
docs -> Trong tương lai nó còn quý hơn cả vàng
docs -> S: Smile (Cười) T: Talk (Nói) R: Raise (Đưa (tay) lên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương