Thông tư số 20/2015/tt-bkhđT, ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệptải về 2.01 Mb.
trang21/24
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#367
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 

Phụ lục VI-2ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: (Tên hộ kinh doanh)

Phòng Tài chính - Kế hoạch:.............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................................

Điện thoại: ..............................................................................  Fax: ..............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày .................................. tháng ........... năm ................................

của Ông/Bà: ...................................................................................................................................

là ...................................................................................................................................................

về việc: ..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau:......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VI-3ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi:   (Tên hộ kinh doanh)

Địa chỉ:

Phòng Tài chính - Kế hoạch: ............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Căn cứ kết luận/biên bản làm việc số ……của .....

ngày ............... /.......... / .............. về việc: ...................................................................................... ;

Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo nội dung vi phạm của hộ kinh doanh .....................................

như sau: ........................................................................................................................................

Nội dung phần cuối của Thông báo vi phạm được ghi tương ứng với từng loại vi phạm như sau:

1. Đối với trường hợp hộ kinh doanh vi phạm điểm b, c, e Khoản 1 Điều 78 Nghị định số78/2015/NĐ-CP thì ghi:

Phòng Tài chính - Kế hoạch yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để giải trình trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Thông báo này. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.2. Đối với trường hợp hộ kinh doanh vi phạm điểm d Khoản 1 Điều 78; Khoản 2 Điều 78 - hồ sơ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh là giả mạo; điểm a Khoản 5 Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo để hộ kinh doanh được biết và sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh.3. Đối với trường hợp hộ kinh doanh vi phạm Khoản 2 Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP - hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì ghi:

 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký Thông báo này, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi của hộ kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ ra Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất.4. Đối với trường hợp hộ kinh doanh vi phạm điểm b Khoản 5 Điều 78 Nghị định số78/2015/NĐ-CP thì ghi:

Phòng Tài chính - Kế hoạch yêu cầu hộ kinh doanh phải thay đổi cá nhân thuộc đối tượng không được quyền thành lập hộ kinh doanh nêu trên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký Thông báo này. Nếu quá thời hạn trên mà hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi cá nhân vi phạm thì Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ ra Thông báo về hành vi vi phạm và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế;
- Cơ quan quản lý thị trường cấp huyện;
- Lưu: ……

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VI-4ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số ..................................................................................................................... ;

Căn cứ ...........................................................................................................................................QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh sau:

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ...................................................................................

Do: ......................................................................................... Cấp ngày: ............. /.......... /...........

Địa điểm kinh doanh: ......................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Do Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ..........................................................................................

Sinh ngày: ........................ /....... /....... Dân tộc: ...........................  Quốc tịch: ...............................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /....... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... Nơi cấp: ......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Là người đại diện hộ kinh doanh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ........................................ /........ /.......... các Ông/Bà.....

............................................................... …... và ...........................................................................

có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh bị thu hồi GCNĐKHKD;
- Chi cục thuế quận, huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký địa điểm kinh doanh;
- Cơ quan quản lý thị trường quận, huyện;
- ……….;
- Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VI-5ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

GIẤY BIÊN NHẬN


Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch: ............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................................

Điện thoại: ..............................................................................   Fax: .............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Ngày …./…./…. đã nhận của Ông/Bà ...............................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: .......................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

là ...................................................................................................................................................

01 bộ hồ sơ số ....................................... về việc............................................................................

Hồ sơ bao gồm:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................

Phòng Tài chính - Kế hoạch hẹn Ông/Bà ngày …./…./…… liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI NỘP

(Ký và ghi họ tên)NGƯỜI NHẬN

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VI-6ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

THÔNG BÁO

Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Kính gửi:     (Tên hộ kinh doanh)

Địa chỉ: (Địa điểm kinh doanh)

Mã số: (Mã số hộ kinh doanh/Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh)

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số ..................................................................................................................... ;

Căn cứ ...........................................................................................................................................

Phòng Tài chính - Kế hoạch: ............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Yêu cầu (tên hộ kinh doanh): ............................................................................................................

.................................................................................................. tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề

......................................................................................................................................................

Hộ kinh doanh chỉ được tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VI-7ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch: ............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Xác nhận:

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:....................................................................................

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày…. tháng …. năm…… đến ngày…. tháng …. năm……

Lý do tạm ngừng: ...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

……................................................................................................................................................

 


Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- ……….;
- Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VI-8ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: (Tên hộ kinh doanh)

Phòng Tài chính - Kế hoạch:.............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................................

Điện thoại: ..............................................................................  Fax: ..............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số….cấp ngày…/…/….tại Phòng Tài chính - Kế hoạch..., để có cơ sở cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, đề nghị hộ kinh doanh hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm các nội dung như sau:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo này, hộ kinh doanh nộp hồ sơ hợp lệ theo các nội dung nêu trên đến Phòng Tài chính - Kế hoạch.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VI-9ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: ………….

……, ngày…..tháng…..năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
do chuyển địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch (Ủy ban nhân dân quận/huyện .........) (nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ cũ)

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trên cơ sở Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh ngày…tháng…năm..... của hộ kinh doanh sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................

2. Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh :...........................................................................

Do:…………………………………Cấp ngày…../…../………………….3. Địa điểm kinh doanh: ................................................................................................................


tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương