Thông tư số 20/2015/tt-bkhđT, ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệptải về 2.01 Mb.
trang20/24
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#367
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………….........................................

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………. Website: ………………………..5. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

6. Vốn điều lệ: ……………

7. Danh sách thành viên hợp danh:

STT

Tên thành viên hợp danh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

 


Quốc tịch

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

 

 

 

 

 

 

 

8. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………….

 

Phụ lục V-26CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN)

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ...........................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: ..............................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

………………………………………………………….........................................5. Chủ doanh nghiệp: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................... Giới tính:.................

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

Khối thông tin mới:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: …………………………………………………

8. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

(TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN)

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ....................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................................

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

………………………………………………………….........................................

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty[94](ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................... Giới tính:.................

Chức danh:………………………………………………………………

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

Khối thông tin mới:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: …………………………………………………

8. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

(TÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN)

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ....................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................................

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

………………………………………………………….........................................

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty[95](ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................... Giới tính:.................

Chức danh:………………………………………………………………

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

Khối thông tin mới:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: …………………………………………………

8. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

(TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN)

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ....................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................................

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

………………………………………………………….........................................

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty[96](ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................... Giới tính:.................

Chức danh:………………………………………………………………

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

Khối thông tin mới:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: …………………………………………………

8. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

(TÊN CÔNG TY HỢP DANH)

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ....................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................................

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

………………………………………………………….........................................5. Danh sách thành viên hợp danh: (ghi thông tin mới nhất của doanh nghiệp)

STT

Tên thành viên hợp danh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

 


Quốc tịch

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

 

 

 

 

 

 

 

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

Khối thông tin mới:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: …………………………………………………

8. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

 

Phụ lục V-27CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Áp dụng trong các trường hợp các loại công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khác ngoài các nội dung Phụ lục V-25, V-26 Thông tư này)

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỈNH/THÀNH PHỐ…

THÔNG BÁO

1. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ...........................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: ..............................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………….........................................5. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố ……………………

6. Nội dung thông báo:……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………….

 

Phụ lục V-28SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …………………….

., ngày… tháng… năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định số .... ngày .... tháng .... năm .... về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .......

Do: ......................................................................................... Cấp ngày: ............. /.......... /...........

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Do[97]:

- Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .............................................................................................

Chức danh: ....................................................................................................................................

Sinh ngày: ........................ /....... /....... Dân tộc: ...........................  Quốc tịch: ...............................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:.....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /....... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... Nơi cấp: ......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Là người đại diện theo pháp luật.

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi khôi phục: đang hoạt động.

 

Nơi nhận: 
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
- Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
- Các Phòng Đăng ký kinh doanh;
- ……….;
- Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục VI-1ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ


HỘ KINH DOANH


Số: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: ................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ..........................................................................................................

4. Vốn kinh doanh: ........................................................................................................................

5. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................................

Giới tính: ........................................................................................................................................

Sinh ngày: ........................ /.......... /.......... Dân tộc: ................................. Quốc tịch: ....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /.......... /.......... Nơi cấp: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

STT

Tên thành viên

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ)


Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương