Thông tư số 20/2015/tt-bkhđT, ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệptải về 2.01 Mb.
trang19/24
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#367
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh: .....................

......................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................................

Điện thoại: ..............................................................................   Fax: .............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Ngày …./…./…. đã nhận của Ông/Bà ...............................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: .......................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

là ...................................................................................................................................................

01 bộ hồ sơ số ....................................... về việc ...........................................................................

Hồ sơ bao gồm:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và có nhu cầu nhận Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì ghi:

Phòng Đăng ký kinh doanh hẹn Ông/Bà ngày …./…./…… liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và không có nhu cầu nhận Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì ghi:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thì ghi:

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải thông tin về mẫu con dấu của Quý Doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

NGƯỜI NỘP

(Ký và ghi họ tên)NGƯỜI NHẬN

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục V-24SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh: ............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................................

Điện thoại: ..............................................................................   Fax: .............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Ngày …./…./…. đã nhận của Ông/Bà ...............................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: .......................................

Điện thoại: ..........................................................  Fax: ..................................................................

Email:................................................................. Website:.............................................................

01 bộ hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử mã số: ............................................  về việc ......................

Hồ sơ bao gồm:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho Ông/Bà về kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

Kết quả xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử và tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Ông/Bà.

 

 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Phụ lục V-25

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN)

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ...........................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: ..............................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………….........................................

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………. Website: ………………………..5. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

6. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................... Giới tính:.................

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................7. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

(TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN)

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ....................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................................

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………….........................................

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………. Website: ………………………..5. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

6. Vốn điều lệ: ………..……,

7. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................ Giới tính: ...............

Sinh ngày: ........................... /............. /............. Dân tộc: ............................ Quốc tịch: .................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...........................................................................................................     

Ngày cấp: ............................... /...................... /...................... Nơi cấp: .........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: ..................................................................................

Do: ................................................................. Cấp ngày: ......................... /................ /.................

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................

8. Người đại diện theo pháp luật của công ty[91]:

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................... Giới tính:.................

Chức danh:………………………………………………………………

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

(TÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN)

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ....................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................................

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………….........................................

Điện thoại: …………………………………..Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………. Website: ………………………..5. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

6. Vốn điều lệ: ……..………

7. Danh sách thành viên góp vốn:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

8. Người đại diện theo pháp luật của công ty[92]:

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................... Giới tính:.................

Chức danh:………………………………………………………………

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

(TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN)

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ....................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................................

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................................................2. Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………...

3. Ngày thành lập: ……………………………………….....................................

4. Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………….........................................

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………. Website: ………………………..5. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ..................

Mệnh giá cổ phần: ..........................................................................................................................

Tổng số cổ phần: ...........................................................................................................................

7. Cổ đông sáng lập:

STT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số giấy CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

STT

Tên cổ đông

Chỗ ở hiện tại đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số hộ chiếu đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty[93]:

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................... Giới tính:.................

Chức danh:………………………………………………………………

Sinh ngày: .......................... /............... /............. Dân tộc: .......................... Quốc tịch:...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................................

Ngày cấp:................................ /...................... /...................... Nơi cấp: ........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố …………………

(TÊN CÔNG TY HỢP DANH)

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ....................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................................

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................................................
tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương