Thông tư số 20/2015/tt-bkhđT, ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệptải về 2.01 Mb.
trang18/24
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#367
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

 

Phụ lục V-18SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh


TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số ..................................................................................................................... ;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....................................

Mã số/mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện: .......................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số/mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện):        

Do: ......................................................................................... Cấp ngày: ............. /.......... /...........

Là chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..................................................................................................... .

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):........ .

Do: ......................................................................................... Cấp ngày: ............. /.......... /...........

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Tên chi nhánh chủ quản (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế:............................................................................................................ .

Địa chỉ chi nhánh: ...........................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Do Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ..........................................................................................

Sinh ngày: ........................ /....... /....... Dân tộc: ...........................  Quốc tịch: ...............................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:.....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /....... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... Nơi cấp: ......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Là người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Điều 2: (Tên doanh nghiệp) phải chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày……./……/…..(Tên doanh nghiệp)……………………………có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện bị thu hồi GCNĐKHĐ;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Các Phòng Đăng ký kinh doanh;
- ……….;
- Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục V-19SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số .................................................................................................................... ;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ (các) lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................     

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .......

Các lần đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi bị hủy bỏ:

1. Đăng ký thay đổi lần thứ …. (đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Thông báo thay đổi ngày (đối với trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Do:................................................................................................... Cấp ngày: ....... /........ /...........

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................... Fax: ...............................................................

Email: ..................................................................... Website: ........................................................

Do[85]:

- Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ..............................................................................................

Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc:.................................................... Quốc tịch: .......................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ……./…../…… Ngày hết hạn: …../…./….. Nơi cấp: ...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...............................................................................

Email: …………………………………………. Website: ........................................................................

Là người đại diện theo pháp luật.

Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: .........................................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: ...........................................................................................

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ....................................................................................................

2. Đăng ký thay đổi lần thứ (đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) ….

Thông báo thay đổi (đối với trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Do: ……………………………………………Cấp ngày: …../……../.........................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: ................................................................................

Email: ………………………………………… Website: .........................................................................

Do[86]:

- Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .............................................................................................

Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: .........................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ……./…../…… Ngày hết hạn: …../…./……. Nơi cấp: .........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

Điện thoại: …………………..……………. Fax: ...................................................................................

Email: ……………………………………. Website: ...............................................................................

Là người đại diện theo pháp luật.

Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: .........................................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: ...........................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: …………………………………

Điều 2. Khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần thứ …. (hoặc đăng ký lần đầu):

Do……………………………………………………Cấp ngày…./…./…..

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...............................................................................

Email: …………………………………………. Website: ........................................................................

Do[87]:

- Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .............................................................................................

Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: .........................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ....................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ……./…../……… Ngày hết hạn: …../…./…… Nơi cấp: ......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...............................................................................

Email: …………………………………………. Website: ........................................................................

Là người đại diện theo pháp luật.

Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh: .........................................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện: ...........................................................................................

Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh: .........................................................................................Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ……/…../…… các Ông/Bà ..............................................

…………………………… và ………………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
- Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
- Các Phòng Đăng ký kinh doanh;
- ………;

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục V-20SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: (tên doanh nghiệp) .....................,mã số doanh nghiệp: .........................................., địa chỉ trụ sở chính: .................................................., do Ông/Bà[88]: .............................. là người đại diện theo pháp luật như sau:1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ...........................

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện: ........................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ ghi nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện): ..............................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................... Fax: ..........................................................

Email: .......................................................................... Website: ...................................................

 


Nơi nhận: 
- Như trên;
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố .....;
- Lưu: …….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục V-21SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp


Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh, thành phố……

Ngày …./…./…. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp ….…………………………………………………………………, mã số ……………………………………….…………………………………… địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………, do Ông/Bà[89]: ………………….............................là người đại diện theo pháp luật.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu Quý Cục không có ý kiến khác.

 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- Lưu: …….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục V-22SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …………………….

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại

Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý đối với doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………….

Mã số: …………………………………….……………….………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….

Do[90]:

- Ông/Bà: ……………………………………………..…………………

Loại giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………

Ngày cấp: …..…/……/……… Nơi cấp: …………………….…….……

là người đại diện theo pháp luật.

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi cập nhật: (giải thể hoặc chấm dứt tồn tại) ………………………….1. Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể thì ghi:

Lý do giải thể: .......................................................................................2. Đối với trường hợp doanh nghiệp chấm dứt tồn tại thì ghi:

Lý do chấm dứt tồn tại: (bị chia/bị tách/bị hợp nhất/bị sáp nhập):..............................................................................................................

 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố ....;
- Lưu: …….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục V-23SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …………………….
Mã hồ sơ: …………..

……, ngày …. tháng …. năm ….


tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương