Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Namtải về 1.13 Mb.
trang14/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.13 Mb.
#280
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

A. Các thông tin chung

1. Quốc gia cung cấp báo cáo .....................

2. Thời gian xảy ra sự việc ......................

(Ngày/ tháng/ năm)

3. Thời điểm xảy ra sự việc ......................

(giờ địa phương tính theo 24 giờ)

4. Khoảng thời gian xảy ra sự việc .......................

B. Các chi tiết của hành vi can thiệp bất hợp pháp

1. Thông tin về chuyến bay

Ngày khởi hành của chuyến bay ................................

(ngày/ tháng/ năm)

Giờ khởi hành của chuyến bay .......................

(giờ địa phương- tính theo 24 giờ)

Số hiệu chuyến bay ……………..

Loại tàu bay...........................................................................

Nhà khai thác .......................................................................

Số lượng hành khách..................................................................

Số lượng tổ bay ...........................................................................

Nhân viên an ninh trên không được bố trí chuyến bay (nếu có)

Số lượng kẻ phạm tội .................................................................

Loại chuyến bay (thường lệ, thuê chuyến v.v..) ........................

Sân bay khởi hành:

Tên ......................... Quốc gia ...................................

Nơi đến theo dự định:

Tên ......................... Quốc gia ...............…………

Nơi bay tránh (bao gồm cả nơi đến cuối cùng)

Tên ......................... Quốc gia …………………….

Tên ......................... Quốc gia …………………….

Tên ......................... Quốc gia……………………..

Tên ......................... Quốc gia………………………

2. Sân bay mà ở đó thiết bị/chất phá hoại (được cho rằng) đã đưa lên tàu bay

.........................................................................................

3. Các tòa nhà và trang thiết bị của sân bay chịu ảnh hưởng

............................................................................................

...........................................................................................

4. Tóm tắt sự việc xảy ra (gồm vị trí của sự việc thời gian và thời điểm)

............................................................................................

............................................................................................

5. Các hành động để đảm bảo giải phóng hành khách và tổ bay, bao gồm các biện pháp để làm tạo thuận lợi cho việc tiếp tục hành trình của họ (nếu có).

.................................................................................................

.................................................................................................

6. Hành động trả lại tàu bay và hàng hóa cho những người có quyền sở hữu hợp pháp (nếu có)

.................................................................................................

.................................................................................................

7. Các kẻ phạm pháp đã phá vỡ các biện pháp an ninh tại chỗ như thế nào, bằng cách sử dụng:

Vũ lực £                  Cách khác  £

Mô tả tóm tắt: ...............................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

8. Những biện pháp và thủ tục mới nào sẽ được thực hiện dự tính để ngăn chặn sự lặp lại của sự việc tương tự.

....................................................................................................

....................................................................................................

9. Hành động của các cơ quan thẩm quyền được thực hiện để bắt giữ bọn tội phạm và những biện pháp được thực hiện để bảo đảm sự có mặt của chúng.

....................................................................................................

....................................................................................................C. Các thông tin bổ sung khác

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

 

Tên

.............….............

Chức danh

...........…..............

Cơ quan


- Báo cáo này theo yêu cầu của Phụ ước 17 của ICAO, Mục 11 của Công ước La-hay, Điều 13 của Công ước Mông-rê-an

- Báo cáo này được hoàn thành và gửi tới ICAO trong vòng ba mươi ngày kể từ khi xảy ra sự việc với các thông tin phù hợp.

 

PHỤ LỤC XXIIIBÁO CÁO CHÍNH THỨC VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Các thông tin cung cấp trong báo cáo này là hạn chế và chỉ phổ biến cho những người có thẩm quyền

BÁO CÁO CHÍNH THỨC

Về hành vi can thiệp bất hợp pháp

 

Hồ sơ số: ...................................

Ngày….. / tháng… /năm ...........
a) Hành vi chiếm đoạt tàu bay bất hợp pháp                               £

b) Hành vi định chiếm đoạt tàu bay bất hợp pháp                       £

c) Hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn HKDD                       £

d) Hành vi bất hợp pháp dự định chống lại an toàn HKDD          £

e) Hành vi can thiệp bất hợp pháp khác                                      £

Phần I: Các thông tin về sự cố

A. Các thông tin chung

1. Quốc gia cung cấp báo cáo

2. Thời gian xảy ra sự cố (Ngày/ tháng/ năm )

3. Thời điểm xảy ra sự cố (giờ địa phương tính theo 24 giờ)

Khoảng thời gian xảy ra sự cố

B. Các chi tiết của hành vi can thiệp bất hợp pháp

1. Thông tin về chuyến bay

Ngày khởi hành của chuyến bay (ngày/ tháng/năm)

Giờ khởi hành của chuyến bay (giờ địa phương- tính theo 24 giờ)

Số hiệu chuyến bay

Loại tàu bay

Nhà khai thác

Số lượng hành khách

Số lượng thành viên tổ bay

Nhân viên an ninh trên không được bố trí trên chuyến bay (nếu có)

Số lượng kẻ phạm tội

Loại chuyến bay (thường lệ, thuê chuyến v.v..)

Sân bay khởi hành:

Tên ......................... Quốc gia .................

Nơi đến theo dự định:

Tên ......................... Quốc gia .................

2. Tàu bay

Quốc gia đăng ký

Số hiệu đăng ký

Loại tàu bay

Sân bay mà ở đó thiết bị/chất phá hoại (được cho rằng) đã đưa lên tàu bay

3. Các công trình hoặc trang thiết bị của sân bay bị ảnh hưởng

C. Sự việc

Trên mặt đất             £

Đang bay                  £

Trong sân bay          £

Ngoài sân bay          £1. Vị trí của tàu bay

2. Trang thiết bị mặt đất

3. Vũ khí/thiết bị

Mô tả

Thật

Giả

Vũ khí 1

 

£

£

Vũ khí 2

 

£

£

Vũ khí 3

 

£

£

Vũ khí 4

 

£

£

Vũ khí 5

 

£

£

Thuốc nổ

 

£

£

Chất cháy

 

£

£

Loại khác (mô tả)

 

£

£

4. Thông tin liên lạc

4.1. Nguồn đe dọa

Thông báo viết tay                                                                £

Gọi điện thoại                                                                       £

Cách khác (mô tả)

4.2. Người nhận tin

Tổ bay                                                                                  £

Tổ tiếp viên                                                                           £

Nhân viên mặt đất của hãng hàng không                                £

Hành khách                                                                           £

Người khác (mô tả)

 Không

4.3. Những đòi hỏi cụ thể?

£

£

4.4. Người truyền đạt các đòi hỏi đến nhà chức trách ở mặt đất

Phi công ?                                                £                             £

Kẻ tội phạm ?                                           £                             £

Người khác (mô tả) Không

5. Các biện pháp ứng phó

£

£

5.1. Có nỗ lực nào ngăn chặn hành động của kẻ tội phạm không?

5.2. Nếu có, thì bằng cách nào?

Thương lượng  £         Vũ lực £          Cách khác £

5.3 Kết quả

Thành công £               Không thành công £

 Không

5.4. Kẻ tội phạm có vào buồng lái không?

£

£

Nếu có, mô tả ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 Không

5.5. Các thành viên của tổ bay có danh mục kiểm tra bom không?

£

£

5.6. Thành viên của tổ bay có quen thuộc với vị trí đặt bom ít bị hư hại nhất không ?

£

£

5.7. Kẻ tội phạm có:

 

 

- Kiến thức kỹ thuật về hoạt động của tàu bay không?

£

£

- Quen thuộc với thiết kế của tàu bay?

£

£

- Kiến thức về sân bay hoặc các phương tiện dẫn đường chính?

£

£

Nếu có yêu cầu giải thích .……………………………………………………………………..

.………………………………………………………………...................................................

6. Nơi tránh của tàu bay (Yêu cầu trả lời chỉ khi tàu bay bay tránh)

6.1. Thống kê các sân bay theo thứ tự về thời gianSân bay

Nước
điểm đến

Thời gian và thời điểm đi

Thời gian và
thời điểm hạ cánh

Được phép

 

 

 

 Không

a/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

b/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

c/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

d/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

e/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

6.2. Có đủ nhiên liệu để đến tất cả các nơi đã được phép? liệt kê dưới đây

 Không

a/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

b/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

c/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

d/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

e/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

Nếu có, mô tả ...........................................................

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

6.3. Tổ lái có các bản đồ cần thiết phù hợp của các nơi đến?Thống kê dưới đâyKhông

a/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

b/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

c/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

d/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

e/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

Nếu có, mô tả ...........................................................

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

6.4. Có hành khách nào được phép rời tàu bay tại một sân bay nào đó không?

Thống kê sân bay theo thứ tự thời gian

Sân bayKhông

a/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

b/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

c/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

d/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

e/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

Nếu có, mô tả ...........................................................

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

6.5. Có hành động tại sân bay nào đó để giải quyết sự cố không ?

Thống kê dưới đây

Sân bayKhông

a/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

b/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

c/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

d/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

e/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

Nếu có, mô tả ...........................................................

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

6.6. Có tiến hành bảo dưỡng tại sân bay nào đó không?

Thống kê dưới đây:

Sân bayKhông

a/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

b/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

c/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

d/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

e/…………......... ....................... ............................ .............................

£

£

Nếu có, mô tả ...........................................................

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

D. Những kẻ tội phạm

Tổng số những kẻ tội phạm ...................................................

1. Tên ........................................................... (nam/nữ)

Bí danh ..............................................

Ngày sinh .............................. Nơi sinh ................Quốc tịch ..........

(ngày/ tháng/ năm)

Sân bay lên tàu bay ........................ ...................................

Tên             Nước

Kẻ tội phạm vào được tàu bay/ công trình như thế nào?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

2. Tên ........................................................... (nam/nữ)

Bí danh ..............................................

Ngày sinh ............................. Nơi sinh ................Quốc tịch ..........

(ngày/ tháng/ năm)

Sân bay lên tàu bay .................................. .............................

Tên                      Nước

Kẻ tội phạm vào được tàu bay/công trình như thế nào?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

3. Tên ........................................................... (nam/nữ)

Bí danh ..............................................

Ngày sinh .............................. Nơi sinh ................Quốc tịch ..........

(ngày/ tháng/ năm)

Sân bay lên tàu bay ..................................... ..............................

Tên            Nước

Kẻ tội phạm vào được tàu bay/công trình như thế nào?

.....................................................................................................

.....................................................................................................tải về 1.13 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương