THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 08/2006/tt-btnmt ngàY 08 tháng 9 NĂM 2006 HƯỚng dẫn về ĐÁnh giá MÔi trưỜng chiến lưỢC, ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜng và cam kết bảo vệ MÔi trưỜNG


Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngtải về 403.28 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích403.28 Kb.
#1135
1   2   3   4   5

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và
yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

của Dự án ………………………(2)……………………………….

…………………... (3)…………………

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số…../NĐ-CP ngày….tháng…..năm……của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của…….(1)…….;

Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của……(4)…….. tại Văn bản số…..ngày……tháng…..năm…..về việc xác nhận việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường Dự án……(2)…………………………….;

Theo đề nghị của Ông (Bà)…………………..(5)……………………..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án…….(2)……. gồm các thành viên sau đây:

1………………………………………………………, Trưởng đoàn;

2………………………………………………………, đoàn viên;

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương có Dự án để tiến hành kiểm tra theo các nội dung, yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Điều 3. Việc kiểm tra phải được hoàn thành trước ngày….. tháng….năm…..

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông, bà có tên trong Điều 1, Chủ dự án……(2) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

-

- Lưu ..................(3)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

(1) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

(2) Tên của Dự án;

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ra quyết định;

(4) Tên của cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(5) Thủ trưởng cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra.Phụ lục 21

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỂ XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN
CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG
CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

của Dự án ……………………………………………………….

Đoàn kiểm tra về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án……… được thành lập theo Quyết định số……ngày……tháng……năm……của…….đã tiến hành kiểm tra từ ngày…..tháng…. năm đến ngày……tháng…….năm…..tại……..

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và tất cả các đoàn viên có mặt)

Đại diện phía chủ dự án: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của những người có mặt)

I. Nội dung kiểm tra: (theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và những yêu cầu cần thiết khác do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường quyết định dựa theo tình hình thực tế khách quan của từng nơi, từng lúc và từng dự án cụ thể).

II. Nhận xét, kết luận:

III. Ý kiến của chủ dự án:

Biên bản được lập vào hồi…..giờ…..ngày…..tháng……năm…..tại…..và đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe.

Đại diện phía Dự án

(Ký, ghi họ tên, chức vụ)

Trưởng Đoàn kiểm tra

(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú: Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện phía chủ dự án ký nháy vào góc phía trái của từng trang biên bản (trừ trang cuối).

Phụ lục 22

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA
BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………………….
Số:……………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

GIẤY XÁC NHẬN

THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA


BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

của Dự án ………………………(2)…………………………

…………………... (1)…………………

XÁC NHẬN

Điều 1. …….(3)……….đã thực hiện đầy đủ các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định số…..ngày…..tháng…….năm…….của……(4)……về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án……….(2)…….

Điều 2. Chủ dự án (hoặc cơ quan, cá nhân tiếp quản các công trình của Dự án để vận hành trong thực tế) có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Tiếp tục quan trắc các thông số môi trường theo kế hoạch đặt ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trong suốt quá trình thực hiện Dự án và vận hành các công trình xử lý và bảo vệ môi trường của Dự án trong thực tế.

2. Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời khi bất kỳ sự cố hay trục trặc nào xảy ra và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan Nhà nước liên quan khác để chỉ đạo và hỗ trợ.

3. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; chịu sự giám sát, kiểm tra và thanh tra theo quy định hiện hành.Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Chủ Dự án;

-

- Lưu ..................(5)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận; (2) Tên đầy đủ của Dự án; (3) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (4) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; (5) Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xác nhận.Phụ lục 23

CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU NỘI DUNG
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên dự án: (đúng như tên trong báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư)

1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án:

1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án:

1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án:

1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail….).II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mô tả vị trí địa lý (tọa độ, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông….), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử…) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án.

Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án và đó là loại nào theo quy định của các tiêu chuẩn môi trường tương ứng.

III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Nêu tóm tắt về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG

- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp.

- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.

V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

5.1. Các loại chất thải phát sinh

5.1.1. Khí thải:

5.1.2. Nước thải:

5.1.3. Chất thải rắn:

5.1.4. Chất thải khác:

(Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần).

5.2. Các tác động khác

Nêu tóm tắt các tác động do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

6.1. Xử lý chất thải

- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp xử lý tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

6.2. Giảm thiểu các tác động khác

Mỗi loại tác động phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.VII. CAM KẾT THỰC HIỆN

Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản cam kết; cam kết xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.Chủ dự án

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Phụ lục 24

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………… Số:…………

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án .............(2)..............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

Kính gửi: .................................(3)....................................

Chúng tôi là:.......(1)........, Chủ Dự án:.........(2)...................................................

Địa điểm thực hiện dự án: .....................................................................................

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………

Điện thoại:.....................; Fax:.........................; E-mail:.........................................

Xin gửi đến ................(3)................ những hồ sơ sau:

- Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư) của Dự án;

- Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt;

Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng, Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị…..(3)….. xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận bản cam bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;

-

- Lưu ..................(4)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án ;

(2) Tên đầy đủ của Dự án;

(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký;

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án ;

Phụ lục 25

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)
Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa

Phụ lục 26

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………………….
Số:……………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

của Dự án ………………………(2)…………………………

…………………... (3)…………………

XÁC NHẬN

Điều 1. Ngày……tháng……năm……. Chủ dự án là …………(4)………..đã có Văn bản số…….ngày……tháng…….năm……..đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án………..(2)…………………..

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung về bảo vệ môi trường nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường.

Điều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Chủ Dự án;

-

- Lưu ......TM............(5)...........
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

(2) Tên đầy đủ của Dự án;

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

(4) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(5) Ủy ban nhân dân cấp huyện.Phụ lục 27

MẪU VĂN BẢN ỦY QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


ỦY BAN NHÂN DÂN

………….(l)………… Số:…………

V/v ủy quyền xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án .............(2)..............


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ....................(3)........................

Ủy ban nhân dân………….(1)………….ủy quyền cho Ủy ban nhân dân……..(3)……... tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án…………(2)……….

Ủy ban nhân dân………(3)…….. thực hiện đúng các yêu cầu dưới đây:

1. Tổ chức việc xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho Dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

2. Sau khi hoàn thành việc xác nhận, gửi hồ sơ đã xác nhận về Ủy ban nhân dân ……….(1)….và các cơ quan liên quan như quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT nêu trên.

3. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động về bảo vệ môi trường của Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ dự án;

-

- Lưu ......TM............(1)...........
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện;(2) Tên đầy đủ của Dự án;

(3) Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền.
Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008

tải về 403.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương