THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 08/2006/tt-btnmt ngàY 08 tháng 9 NĂM 2006 HƯỚng dẫn về ĐÁnh giá MÔi trưỜng chiến lưỢC, ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜng và cam kết bảo vệ MÔi trưỜNG


Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa Phụ lục 12tải về 403.28 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích403.28 Kb.
#1135
1   2   3   4   5

Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa

Phụ lục 12

MẪU BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN NHẬN XÉT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG

1. Họ và tên người nhận xét: ………………………………………………………..

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: ………………………………………………

3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại, Fax, E-mail): …………………………..

4. Tên dự án: ………………………………………………………………………..

5. Nhận xét về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung:

5.1. Những nội dung đạt yêu cầu (nêu cụ thể từng nội dung):

5.2. Những nội dung cần chỉnh sửa (nêu cụ thể từng nội dung):

5.3. Những nội dung cần bổ sung (nêu cụ thể từng nội dung):

5.4. Những nhận xét khác:

6. Kết luận và đánh giá (nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, lý do):

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày…..tháng…..năm…

Người nhận xét

(Ký và ghi họ tên)

Phụ lục 13

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………………….
Số:……………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

của Dự án “………………………(2)……………………………….”

…………………... (3)…………………

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số…../NĐ-CP ngày….tháng…..năm……của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của…….(1)…….;

Xét Công văn số….. ngày…..tháng…..năm……của……(4)………. về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án……………………(2)…………………….;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án……….(2)……. đã được chỉnh sửa bổ sung kèm theo Văn bản giải trình số…..ngày…..tháng…..năm của….(4)…..;

Theo đề nghị của…………………..(5)……………………..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án……(2)…. của……(4)…….(sau đây gọi là Chủ dự án).

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. ……………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………..Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án, những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 của Quyết định này và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số ……..(5)………ngày……tháng…….năm của……..(6)………. là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có giá trị đi kèm với Quyết định số….. (5) …..ngày…..tháng….năm….của……….(6)…… và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Chủ dự án;

-

-

- Lưu ..................(3)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

(1) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

(2) Tên đầy đủ của Dự án;

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

(4) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(5) Số của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó;

(6) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan đã ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó.

Phụ lục 14

MẪU VĂN BẢN BÁO CÁO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN VỀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………… Số:…………

V/v báo cáo nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án .......(2)............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

Kính gửi: .................................(3)....................................(*)

Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường,……….(1)…….. xin báo cáo quý Ủy ban về việc thực hiện Dự án……..(2)……… của chúng tôi đã được…….(4)……….. cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (xin gửi kèm theo đây bản sao của Quyết định này).

……(1)….. xin báo cáo để quý Ủy ban biết, đồng thời rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của quý Ủy ban trong quá trình triển khai Dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;

-

- Lưu ..................(5)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

* Trường hợp Dự án nằm trên địa bàn của nhiều huyện thì phải gửi cho tất cả các huyện đó.

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án ;

(2) Tên dự án;

(3) Ủy ban nhân dân cấp huyện;

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;

(5) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

Phụ lục 15

MẪU BẢN TÓM TẮT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên dự án: (đúng như tên trong báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư)

1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án:

1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án:

1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án:

1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail….).II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mô tả vị trí địa lý (tọa độ, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh hoạc chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông….), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử…) và các đối tượng khác xung quanh khu vực Dự án.III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuấtIV. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

4.1. Các loại chất thải phát sinh

4.1.1. Khí thải:

4.1.2. Nước thải:

4.1.3. Chất thải rắn:

4.1.4. Chất thải khác:

(Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đầy đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần).

4.2. Các tác động khác

Nêu tóm tắt các tác động do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

V. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

5.1. Xử lý chất thải

- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp xử lý tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của Dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

5.2. Giảm thiểu các tác động khác

Mỗi loại tác động phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của Dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.VI. CAM KẾT THỰC HIỆN

Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu các tác động khác nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.Chủ dự án

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Phụ lục 16

MẪU BÁO CÁO VỀ KẾ HOẠCH XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH
XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………… Số:…………


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

Kính gửi:……(2)…………

KẾ HOẠCH XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của Dự án …..………(3)……………..

1. Địa điểm thực hiện dự án:…………………………………………………………..

2. Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án:……………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….

Điện thoại:……………….., Fax:……………………., E-mail:……………

3. Tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện xây lắp các công trình:………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….

Điện thoại:……………….., Fax:……………………., E-mail:……………

4. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (nêu chi tiết tiến độ thực hiện; thời gian hoàn thành kèm theo thiết kế chi tiết của công trình):

4.1. Các công trình xử lý nước thải:

4.2. Các công trình xử lý khí thải:

4.3. Các công trình xử lý chất thải rắn:

4.4. Các công trình xử lý và bảo vệ môi trường khác:

5. Đề xuất, kiến nghị về việc điều chỉnh, thay đổi nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (nếu có, nêu rõ cụ thể những nội dung điều chỉnh, thay đổi; phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của sự điều chỉnh, thay đổi này).Nơi nhận:

- Như trên;

-

- Lưu ..................(4)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan có, doanh nghiệp chủ dự án ;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;

(3) Tên dự án;

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

Phụ lục 17

MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM
CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………… Số:…………


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

Kính gửi:……………….……(2)………………….

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH
XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của Dự án ……..………(3)………………….

1. Địa điểm thực hiện dự án:…………………………………………………………..

2. Tên cơ quan, chủ dự án:……………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….

Điện thoại:……………….., Fax:……………………., E-mail:……………

3. Tên cơ quan được thuê thực hiện đo đạc, phân tích về môi trường: (trường hợp có thuê)

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….

Điện thoại:……………….., Fax:……………………., E-mail:……………

4. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm:…………………………

5. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích về môi trường:

- Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích

- Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích

- Vị trí các điểm đo đạc, lấy mẫu (sơ đồ kèm theo)

- Số lần đo đạc, lấy mẫu và phân tích

- Thông số đo đạc, lấy mẫu và phân tích

Nơi nhận:

- Như trên;

-

- Lưu ..................(4)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan có, doanh nghiệp chủ dự án ;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;

(3) Tên dự án;

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

Phụ lục 18

MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG CỦA
BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)…………
Số:…………


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

Kính gửi:……………….……(2)………………….

MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG CỦA
BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

của Dự án ……..……………………………..

1. Địa điểm thực hiện dự án:

2. Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:……………….., Fax:……………………., E-mail:……………

3. Tên cơ quan được thuê thực hiện đo đạc, phân tích về môi trường: (nếu có)

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:……………….., Fax:……………………., E-mail:……………

4. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu:

5. Thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng

6. Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý về môi trường

6.1. Công trình xử lý chất thải khí (trình bày theo mẫu bảng dưới đây)

6.2. Công trình xử lý chất thải lỏng (trình bày theo mẫu bảng dưới đây)Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích (**);
Tiêu chuẩn đối chiếu

Lưu lượng thải
(Đơn vị tính)

Hàm lượng thải đối với những thông số
ô nhiễm đặc trưng
(*) cho Dự án

Thông số A

(Đơn vị tính)

Thông số B

(Đơn vị tính)

v.v…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lần 1

Lần 2

Lần 3

TCVN………………

Ghi chú:

(*) Thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án là những thông số ô nhiễm do dự án trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra.

(**) Số lần đo đạc, lấy mẫu tối thiểu là 03 (ba) lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong điều kiện hoạt động bình thường để bảo đảm xem xét, đánh giá về tính đại diện và ổn định của chất thải.

6.3. Công trình xử lý chất thải rắn

(Kết quả được trình bày dựa theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại)

6.4. Các công trình xử môi trường khác (nếu có)

7. Kết quả thực hiện các nội dung khác về bảo vệ môi trường

(Kết quả được trình bày dựa theo những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo và yêu cầu kèm theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường)

8. Cam kết

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Nơi nhận:

- Như trên;

-

- Lưu ..................(3)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án ;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án;

(3) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.Phụ lục 19

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VỀ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………… Số:…………

V/v đề nghị xác nhận việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự ánCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

Kính gửi: .................................(2)....................................

Chúng tôi là:………(1)………, Chủ Dự án…………..(3)………………………….

Địa điểm thực hiện dự án:…………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………, Fax:………….., E-mail:…………………………

Xin gửi đến quý……………..(2)…………..hồ sơ gồm:

- 03 (ba) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án (trường hợp dự án nằm trên diện tích đất của từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm);

- 01 (một) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý và bảo vệ môi trường;

- 01 (một) bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị quý……..(2)………. kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;

-

- Lưu ..................(4)...........
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án ;

(2) Tên cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

(3) Tên dự án;

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

Phụ lục 20

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC
THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU
CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


(Kèm theo Thông tư số 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi tường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh gần tác động môi trường và cam kết bào vệ môi trường)


………….(l)………………….
Số:……………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .


Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008

tải về 403.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương