THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006tải về 1.52 Mb.
trang9/12
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.52 Mb.
#604
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

DNN&V: là DN có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc có lao động trung bình hằng năm không quá 300 lao động

 

Phụ lục VII-2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH, THÀNH PHỐ:....PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG THÁNG

 

A. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC 

 

 

TT 

Tháng.....năm 200....

Lũy kế từ đầu năm đến nay

công ty nhà nước

Công ty TNHH 2TV trở lên

Công ty TNHH 1 TV

Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Tổng số C=1+2

+3+4


+5+6

+7


công ty nhà nước

Công ty TNHH 2TV trở lên

Công ty TNHH 1 TV

Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Tổng số D=8+9

+10+11


+12+13

+14


Thành lập mới

Chuyển đổi

Thành lập mới

Cổ phần hóa

Thành lập mới

Chuyển đổi

Thành lập mới

Cổ phần hóa

A

B

1

2

3

4

5

6

7

C

8

9

10

11

12

13

14

D

I

Doanh nghiệp (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó, số doanh nghiệp có vốn góp nhà nước trên 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Vốn đăng ký (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó vốn góp của nhà nước (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẶC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (i) 

 

TT

 

Tháng.....năm 200....

Lũy kế từ đầu năm đến nay

Công ty TNHH 2TV

Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Tổng số C=1+2

+3+4


Công ty TNHH 2TV

Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Tổng số

D=5+6


+7+8

Thành lập mới

Cổ phần hóa

Thành lập mới

Cổ phần hóa

A

B

1

2

3

4

C

5

6

7

8

D

I

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn đăng ký (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó vốn góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....., ngày..... tháng...... năm200....

TRƯỞNG PHÒNG

    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(i): Cần đối chiếu với Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư để xây dựng chỉ tiêu này

  

 Phụ lục VII-3

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH (THÀNH PHỐ)....PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KINH DOANHtháng........năm..........

 

I- DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 

STT


 

Tên Doanh nghiệp 

Số GCN


ĐKKD

 

Vốn đăng ký 

Mã ngành nghề ĐKKD 

Địa chỉ trụ sở chínhNgười đại diện theo pháp luật

 

Ghi chú


Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND/ Chứng thực cá nhân

Cơ quan cấp, ngày cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

II- DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

 

STT


 

Tên Doanh nghiệp 

Số GCN


ĐKKD

 

Vốn đăng ký 

Mã ngành nghề ĐKKD 

Địa chỉ trụ sở chínhNgười đại diện theo pháp luật

 

Nội dung đăng ký thay đổiHọ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND/ Chứng thực cá nhân

Cơ quan cấp, ngày cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....., ngày..... tháng...... năm200....

TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Nơi nhận:

- Cục Thuế tỉnh/thành phố

- Cục Thống kê tỉnh/thành phố

- Các Sở....

- Phòng ĐKKD (hoặc KT-KH) quận/huyện....

- UBND phường/xã/thị trấn....

 

 

  

 

Phụ lục VII-4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN.......

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/ KINH TẾ - KẾ HOẠCH

 

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ KINH DOANHtháng........năm..........

 

I- HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI 

 

STT


 

Tên Hộ kinh doanh 

Số GCN


ĐKKD

 

Vốn đăng ký 

Mã ngành nghề ĐKKD 

Địa chỉ trụ sở chínhChủ hộ kinh doanh

 

Ghi chú


Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND/ Chứng thực cá nhân

Cơ quan cấp, ngày cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

 

STT


 

Tên Hộ kinh doanh 

Số GCN


ĐKKD

 

Vốn đăng ký 

Mã ngành nghề ĐKKD 

Địa chỉ trụ sở chínhChủ hộ kinh doanh

 

Ghi chú


Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND/ Chứng thực cá nhân

Cơ quan cấp, ngày cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- HỘ KINH DOANH TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

 

 

STT


 

Tên Hộ kinh doanh 

Số GCN


ĐKKD

 

Vốn đăng ký 

Mã ngành nghề ĐKKD 

Địa chỉ trụ sở chínhChủ hộ kinh doanh

 

Thời gian, lý do tạm ngừng hoạt độngHọ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND/ Chứng thực cá nhân

Cơ quan cấp, ngày cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- HỘ KINH DOANH BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

 

STT


 

Tên Hộ kinh doanh 

Số GCN


ĐKKD

 

Vốn đăng ký 

Mã ngành nghề ĐKKD 

Địa chỉ trụ sở chínhChủ hộ kinh doanh

 

Lý do bị thu hồi Giấy CNĐKKDHọ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND/ Chứng thực cá nhân

Cơ quan cấp, ngày cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....., ngày..... tháng...... năm200....Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 1.52 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương