THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006


NGƯỜI MUA DOANH NGHIỆP                                          CHỦ DOANH NGHIỆPtải về 1.52 Mb.
trang8/12
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.52 Mb.
#604
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

NGƯỜI MUA DOANH NGHIỆP                                          CHỦ DOANH NGHIỆP

   (Ký  và ghi rõ họ tên)                                                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

 

Phụ lục VI-1

 


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH..........

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

THÔNG BÁO

Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 


Kính gửi:(Tên doanh nghiệp....)                               

 

Phòng đăng ký kinh doanh:...........................................................................................................Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Căn cứ kết luận/biên bản làm việc của..........................................................................................

Ngày..............................................................................................................................................

Về việc..........................................................................................................................................

Phòng đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của công ty/doanh nghiệp tư nhân................................................ như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Phòng kinh doanh yêu cầu công ty/doanh nghiệp (theo từng trường hợp quy định tại Điều 46 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP)........................................................................Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ ngày...........................(nếu)..........................

 

.........., ngày.........tháng.........năm..........TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

- Như trên

- Cục thuế tỉnh/Thành phố

- Chi cục Quản lý thị trường

- ...........

- Lưu:........

 

  

Phụ lục VI-2 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN........

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

THÔNG BÁO

Về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 


Kính gửi:(Tên hộ kinh doanh....)                               

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh:.......................................................................................................Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Căn cứ kết luận/biên bản làmviệc/điều tra của............................................................................

Ngày..............................................................................................................................................

Về việc..........................................................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của hộ kinh doanh..................................................... như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh sau 10 ngày kể từ ngày ký thông báo này

 

.........., ngày.........tháng.........năm..........CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

- Như trên

- Chi cục thuế

- Quản lý thị trường cấp huyện

- Lưu:........

 

 Phụ lục VI-3

 


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:..........................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......, ngày........tháng........năm........


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

đối với ...............................................................

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp,- Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh,

- Căn cứ Thông báo số:............................................

 

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................

.......................................................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ...................................................................................

Do: ................................................................................................................................................

Cấp ngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Tên người đại diện theo pháp luật (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............................................

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Chức danh: ...................................................................................................................................

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Tên, địa chỉ chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Điều 2: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày...........................Các Ông/bà...................................

.......................................................................................................................................................

và.................................................................................có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

TRƯỞNG PHÒNG(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

- Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi

   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Cục thuế tỉnh/thành phố

- Chi cục quản lý thị trường

- Các phòng đăng ký kinh doanh.......

   (có địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện....)

- Lưu:........

 

Phụ lục VI-4

 


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN....

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:......................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......, ngày........tháng........năm........


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

đối với hộ kinh doanh...................................................................

 

- Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh,- Căn cứ Thông báo số:............................................

 

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh sau:

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................................

.......................................................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ...................................................................................

Do: ................................................................................................................................................

Cấp ngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Tên người đại diện (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).....................................................................

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Chức danh: ...................................................................................................................................

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................Điều 2: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, hộ kinh doanh phải tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày...........................Các Ông/bà...................................

.......................................................................................................................................................

và.................................................................................có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

- Tên, địa chỉ hộ kinh doanh bị thu hồi

   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Chi cục thuế .................

- Cơ quan quản lý thị trường cấp huyện

- Lưu:..........

 

 

Phụ lục VII-1SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH, THÀNH PHỐ:....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG THÁNG

(tháng ..... năm 200....)TT

 

Tháng …. năm 200..

Lũy kế từ đầu năm đến nay

DN

TN


CT TNHH 2 TV

CT TNHH 1 TV

CTCP

CTHD

Tổng số DN

 


Hộ KD

DNTN

CT TNHH 2 TV

CT TNHH

1 TV


CTCP

CT

HD


Tổng số DN

 


Hộ KD

A

B

1

2

3

4

5

C=1+2+3

+4+5


D

6

7

8

9

10

D=6+7+8=9+10

E

I

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp/Hộ KD (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong đó DNN&V (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn đăng ký (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó vốn đăng ký của DNN&V (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng với Hộ KD

 


 

 

 

 

 

 

Không áp dụng với Hộ KD

 


- Chi nhánh (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Văn phòng đại diện (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

CẤP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngành, nghề kinh doanh (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Địa chỉ trụ sở (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người đại diện (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thay đổi vốn đăng ký (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tăng vốn (số DN)

Vốn tăng (triệu đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giảm vốn (số DN)

Vốn giảm (triệu đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay đổi thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập (số DN)

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng với Hộ KD

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng với Hộ KD

IV

DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH GỬI THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐKKD (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH BỊ THU HỒI GIẤY CNĐKKD (số lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó thu hồi Giấy CNĐKKD do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN bị giải thể (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN bị phá sản (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN chuyển sang tỉnh, thành phố khác (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN tổ chức lại (bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập) (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN chuyển đổi loại hình (công ty được chuyển đổi) (số DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/Hộ KD vi phạm pháp luật (số DN/Hộ KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộ KD ngừng hoạt động quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan ĐKKD (số hộ KD)

 

 

  

Không áp dụng với Hộ KD 

 

 

  

Không áp dụng với Hộ KD 

Hộ KD chuyển sang quận, huyện khác (số hộ KD)

 

 

Hộ KD không tiến hành hoạt động kinh doanh trong 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy CNĐKKD (số hộ KD)

 

 

 ....., ngày..... tháng...... năm 200.....

Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 1.52 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương