THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006tải về 1.52 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.52 Mb.
#604
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

  Phụ lục IV-8

 


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Số:....................

 

Đăng ký lần đầu,    ngày........ tháng........ năm.....

                       Đăng ký thay đổi lần thứ: ....         ngày........ tháng........ năm.....

                                

1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Nội dung hoạt động:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện:

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện:.........................................................................

5. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ....................................................................................

Do: ...........................................................................................Cấp ngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  

Phụ lục V-1

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

THÔNG BÁO

YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 


Kính gửi:..................................................                               

 

Phòng đăng ký kinh doanh:...........................................................................................................Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................

..............................................là......................................................................................................

về việc:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Phòng đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ, lý do và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

 

.........., ngày.........tháng.........năm..........TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu

 

Phụ lục V-2 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN................

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

THÔNG BÁO

YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 


Kính gửi:..................................................                               

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh:.......................................................................................................Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................

..............................................là......................................................................................................

về việc:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

 

.........., ngày.........tháng.........năm..........CHỨC DANH NGƯỜI KÝ THÔNG BÁO

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu

 

 Phụ lục V-3

 


PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

 

Tên cơ quan đăng ký kinh doanh:........................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Ngày ...... tháng ...... năm ........ đã nhận của ông/bà:....................................................................

là:...................................................................................................................................................

Các giấy tờ về việc: ......................................................................................................................

Gồm:..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày hẹn giải quyết:........../........../.............

 

.........., ngày.........tháng.........năm..........CHỨC DANH NGƯỜI KÝ GIẤY BIÊN NHẬN

  

 Phụ lục V-4

 


TÊN DOANH NGHIỆP

­­­­­­­­­­­­­­­_______

Số:........


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________


 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


                               

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

.......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../..............

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:

 


STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

 

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......

..................................................................................................................................... Nam/Nữ:

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

 

Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

 

........, ngày....... tháng........năm.........ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

 

Phụ lục V-5

 

TÊN HỘ KINH DOANH

­­­­­­­­­­­­­­­_______

Số:........


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________


 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


                               

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................

.......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..................................Cấp ngày:......../........../..............

Địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

 

Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:       Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:                      Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

 

........, ngày....... tháng........năm.........ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, và ghi rõ họ tên)

 

 Phụ lục V-6

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________


 

THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


                               

Tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).........................................................................Nam/nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.......................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)...............................................................

.......................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: (nếu có)..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

 


STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư:................................................................................................................................

Tổng số: ........................................................................................................................................

Trong đó:

-Tiền Việt Nam: ...........................................................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi...........................................................................................................

- Vàng: ..........................................................................................................................................

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...............................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nay tôi bán DNTN..................................................cho Ông/bà (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

.....................................................................................................................................Nam/nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Giá bán: ........................................................................................................................................

Tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ:............................................................................................................................................

Thời điểm giao doanh nghiệp cho người mua:.............................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc bán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

........, ngày....... tháng........năm.........

 


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 1.52 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương