THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006


Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sautải về 1.52 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.52 Mb.
#604
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................

Email: ........................................................... Website: ......................................................

 

3. Ngành, nghề kinh doanh: 

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................

- Tổng số:.............................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

......, ngày...... tháng....... năm.......CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH                      ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)                                (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:- ...................

- ...................

- ...................

 

  Phụ Lục I-6

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANHHỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/NữSinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

 

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau:

 

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:......................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh:..............................................................................................................

 

Tôi cam kết:- Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

......, ngày...... tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:- ...................

- ...................

- ...................

 

 Phụ lục II-1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

 

 TT

 

 

 Tên thành viên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân 

 

 Giới tính

 

 

 Quốc tịch

 

 

 Dân tộc

 

 

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chứcSố, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức

Vốn góp

 

 

Thời điểm góp vốn 

 

Chữ ký của thành viên 

Phần vốn góp 

Sở hữu vốn (%) 

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........., ngày ......... tháng ......... năm ........

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

         Ghi chú:

        Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên

       

  

Phụ lục II-2DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 

 

 TT

 

 

 Tên cổ đông sáng lập

 

 

Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân 

 

 Giới tính

 

 

 Quốc tịch

 

 

 Dân tộc

 

 

Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chứcSố, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Vốn góp

 

 

 Chữ ký của cổ đông sáng lập

Tổng số cổ phần

 

 

Sở hữu vốnLoại cổ phần

 

 

Thời điểm góp vốnPhổ thông

..........

...........

 

Số lượng


 

Gía trị


 

Số lượng


 

Gía trị


 

Số lượng


 

Gía trị


 

Số lượng


 

Gía trị


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........., ngày ......... tháng ......... năm ........

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

        Ghi chú:        Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.

        Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

 

 

Phụ lục II-3DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

 

 

 TT

 

 

 Tên thành viên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân 

 

 Giới tính

 

 

 Quốc tịch

 

 

 Dân tộc

 

 

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chứcSố, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

 

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danhVốn góp

 

 

Chữ ký của thành viên 

 

Ghi chú 

Tổng giá trị vốn góp 

Sở hữu vốn 

Phần vốn góp 

Thời điểm góp vốn1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

A. Thành viên hợp danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Thành viên góp vốn (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........., ngày ......... tháng ......... năm ........

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

         Ghi chú:

        Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.

        Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

 

 Phụ lục II-4

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

 


 

TT


 

Tên người đại diện theo ủy quyền 

Ngày, tháng, năm sinh 

Giới tính 

Quốc tịch 

Dân tộc


 

Chỗ ở hiện tại 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc chứng thực cá nhân khácVốn góp

 

Chữ ký


 

Ghi chú


Tổng giá trị vốn được đại diện

Thời điểm đại diện phần vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........., ngày ......... tháng ......... năm ........Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 1.52 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương