THÔng tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giátải về 2.06 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích2.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

BỘ Y TẾ
_____


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

Số: 09 /2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

_______________________________Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thị hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá,Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các danh mục thuốc sau đây

1. Danh mục thuốc đấu thầu tại Phụ lục I.

2. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia tại Phụ lục II.

3. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương tại Phụ lục III.

4. Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá tại Phụ lục IV.

Điều 2. Tiêu chí, nguyên tắc xây dựng các danh mục

Các danh mục thuốc quy định tại Điều 1 Thông tư này được xây dựng căn cứ theo các tiêu chí, nguyên tắc tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 3. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Quản lý Dược đề xuất việc cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các danh mục thuốc cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo,
Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- BHXHVN;
- Các Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

thuộc Bộ Y tế;


- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- CTTĐT BYT, Website Cục QLD;

- Lưu: VT, PC, QLD (2 bản).KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Viết TiếnPHỤ LỤC I

Danh mục thuốc đấu thầu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

__________________________

PHẦN I. DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC

Ghi chú: Đối với các thuốc phối hợp bởi nhiều thành phần thuộc danh mục cũng phải thực hiện đấu thầu theo quy định.


STT

Tên thuốc hay hoạt chất

Đường dùng, dạng dùng

 

1. THUỐC GÂY TÊ, MÊ

1

Atropin sulfat

Tiêm

2

Bupivacain (hydroclorid)

Tiêm

3

Dexmedetomidin

Tiêm

4

Diazepam

Tiêm

5

Etomidat

Tiêm

6

Fentanyl

Tiêm

7

Flunitrazepam

Tiêm, uống

8

Halothan

Đường hô hấp

9

Isofluran

Đường hô hấp

10

Ketamin

Tiêm

11

Levobupivacain

Tiêm

12

Lidocain (hydroclorid)

Tiêm, dùng ngoài

Khí dung

13

Lidocain + epinephrin (adrenalin)

Tiêm

14

Lidocain + prilocain

Dùng ngoài

15

Midazolam

Tiêm

16

Morphin (hydroclorid, sulfat)

Tiêm

17

Pethidin

Tiêm

18

Procain hydroclorid

Tiêm

19

Proparacain (hydroclorid)

Tiêm, nhỏ mắt

20

Propofol

Tiêm

21

Sevofluran

Đường hô hấp, khí dung

22

Sufentanil

Tiêm

23

Thiopental (muối natri)

Tiêm

24

Cyclizin

Tiêm

Uống

25

Kali ferocyanid (K4Fe(CN)6.3H2O)

Uống

26

Natri Nitrit

Tiêm

 

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

 

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid

27

Aceclofenac

Uống

28

Acemetacin

Uống

29

Aescin

Tiêm, uống

30

Celecoxib

Uống

31

Dexibuprofen

Uống

32

Diclofenac

Tiêm, nhỏ mắt

Uống, dùng ngoài, đặt hậu môn

33

DL-lysin-acetylsalicylat (acetylsalicylic acid)

Tiêm, uống

Truyền tĩnh mạch

34

Etodolac

Uống

35

Etoricoxib

Uống

36

Fentanyl

Miếng dán

37

Floctafenin

Uống

38

Flurbiprofen natri

Uống, thuốc đạn

39

Ibuprofen

Uống

40

Ketoprofen

Tiêm, miếng dán

Uống, dùng ngoài

41

Ketorolac

Tiêm, uống, nhỏ mắt

42

Loxoprofen

Uống

43

Meloxicam

Tiêm

Uống, dùng ngoài

44

Methyl salicylat + dl-camphor + thymol + l-menthol + glycol salicylat + tocopherol acetat

Miếng dán, dùng ngoài

45

Morphin (hydroclorid, sulfat)

Tiêm

46

Morphin sulfat

Uống

47

Nabumeton

Uống

48

Naproxen

Uống, đặt

49

Nefopam (hydroclorid)

Tiêm, uống

50

Paracetamol (acetaminophen)

Tiêm

Uống, đặt

51

Paracetamol + chlorpheniramin

Uống

52

Paracetamol + codein phosphat

Uống

53

Paracetamol + ibuprofen

Uống

54

Paracetamol + pseudoephedrin

Uống

55

Paracetamol + pseudoephedrin + chlorpheniramin

Uống

56

Pethidin (hydroclorid)

Tiêm

57

Piroxicam

Tiêm

Uống

58

Tenoxicam

Tiêm

Uống

59

Tiaprofenic acid

Uống

60

Tramadol

Tiêm, uống

 

2.2. Thuốc điều trị gút

61

Allopurinol

Uống

62

Benzbromaron

Uống

63

Colchicin

Uống

64

Probenecid

Uống

 

2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp

65

Diacerein

Uống

66

Glucosamin

Uống

 

2.4. Thuốc khác

67

Alendronat

Uống

68

Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3)

Uống

69

Alpha chymotrypsin

Tiêm

Uống

70

Calcitonin

Tiêm

71

Cytidin-5monophosphat disodium + uridin

Tiêm, uống

72

Etanercept

Tiêm

73

Infliximab

Truyền tĩnh mạch

74

Leflunomid

Uống

75

Methocarbamol

Tiêm, uống

76

Risedronat

Uống

77

Tocilizumab

Tiêm

78

Zoledronic acid

Tiêm

 

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

79

Acrivastin

Uống

80

Alimemazin

Uống

81

Cetirizin

Uống

82

Cinnarizin

Uống

83

Chlorpheniramin (hydrogen maleat)

Uống

84

Desloratadin

Uống

85

Dexchlorpheniramin

Uống

Tiêm

86

Diphenhydramin

Tiêm, uống

87

Ebastin

Uống

88

Epinephrin (adrenalin)

Tiêm

89

Fexofenadin

Uống

90

Hydroxyzin

Uống

91

Ketotifen

Uống

Nhỏ mắt

92

Levocetirizin

Uống

93

Loratadin

Uống

94

Loratadin + pseudoephedrin

Uống

95

Mequitazin

Uống

96

Promethazin (hydroclorid)

Tiêm, uống, dùng ngoài

 


: uploads -> downloads
downloads -> CÔng đỒng vatican II qua bốn thập niêN
downloads -> TÒa giám mục xã ĐOÀi chỉ nam giáo phận vinh lưỢC ĐỒ TỔng quáT
downloads -> 1. phép lạ thánh thể ĐẦu tiên khoảng năm 700 Tại làng Lanciano, nước Ý (italy)
downloads -> Thiên chúa giáo và tam giáO Đường Thi Trương Kỷ
downloads -> Tác giả Võ Long Tê chưƠng I bối cảnh lịch sử
downloads -> LỊch sử truyền giáo tại việt nam quyển II lm. Nguyễn hồng chưƠng I: MỘt cha dòng têN Ở việt nam tới rôMA
downloads -> Các bài suy niệm chúa nhậT 15 thưỜng niên c lời Chúa: Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37 MỤc lụC
downloads -> Các mẫu thức MẠc khải lm. Lê Công Đức
downloads -> Một lời nói đầu không phải là nơi nhiều chỗđể tóm lược lập luận của một cuốn sách cũng như định vị hoặc phát biểu về sựquan trọng của nó. Đây quả thực là một cuốn sách rất quan trọng


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương