THÔng tư Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợptải về 431.77 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích431.77 Kb.
  1   2   3

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74 /2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009


THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp

dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam


Căn cứ Luật Thuỷ sản năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/3/1996 về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam” bao gồm: 286 sản phẩm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trông thuỷ sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã Ký)

Vũ Văn Tám

- Như Điều 3;

- Văn phòng CP (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ;

- Các Bộ Công Thương, Tài chính;

- UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp

(để kiểm tra văn bản);

- Tổng cục Hải quan;

- Công báo; Website Chính phủ;

- Lưu: VT, Cục NTTS.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC THỨC ĂN HỖN HỢP DÙNG TRONG NUÔI

TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 74 /2009/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bao gồm 286 sản phẩm:STT

Tên sản phẩm

Số công bố

Hàm lượng (%)
Công ty cổ phần thức ăn thuỷ sản Sao Á

Địa chỉ: Lô E, đường số 2A/1, Khu CN Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 06503. 782306 – 782307 Fax: 06503. 782308


1

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú - thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: REVA. Mã số: REVA 1TS-0123T /08

Protein: 36

2

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú - thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: REVA. Mã số: REVA 2TS-0124T /08

Protein: 35

3

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú - thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: REVA. Mã số: REVA 3TS-0125T /08

Protein: 34

4

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: HAPPY. Mã số: HAPPY 401TS-0148T /08

Protein: 40

5

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: HAPPY. Mã số: HAPPY 402TS-0149T /08

Protein: 40

6

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: HAPPY. Mã số: HAPPY 403TS-0150T /08

Protein: 40

7

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: HAPPY. Mã số: HAPPY 403PTS-0151T /08

Protein: 39

8

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: HAPPY. Mã số: HAPPY 404TS-0152T /08

Protein: 38

9

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: HAPPY. Mã số: HAPPY 404STS-0153T /08

Protein: 39

10

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: BONUS. Mã số: BONUS 401TS-0035T /08

Protein: 39-40

11

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: BONUS. Mã số: BONUS 402TS-0036T /08

Protein: 39-40

12

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: BONUS. Mã số: BONUS 403TS-0037T /08

Protein: 39-40

13

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: BONUS. Mã số: BONUS 403PTS-0038T /08

Protein: 38-39

14

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: BONUS. Mã số: BONUS 404STS-0039T /08

Protein: 38-39

15

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: BONUS. Mã số: BONUS 404TS-0041T /08

Protein: 37-38
Công ty TNHH GUYOMARC’H Việt Nam

Địa chỉ: Ấp 1B xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 06503. 71026 Fax: 06503. 740615


16

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: VANALIS. Mã số: VANA 0TS-0078T /08

Protein: 43

17

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: VANALIS. Mã số: VANA 1TS-0079T /08

Protein: 40

18

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: VANALIS. Mã số: VANA 2TS-0080T /08

Protein: 40

19

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: VANALIS. Mã số: VANA 3TS-0081T /08

Protein: 40

20

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: VANALIS. Mã số: VANA 3PTS-0082T /08

Protein: 40

21

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: VANALIS. Mã số: VANA 4TS-0083T /08

Protein: 38

22

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: VANALIS. Mã số: VANA 5TS-0084T /08

Protein: 38

23

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: VANALIS. Mã số: VANA 6TS-0085T /08

Protein: 38
Công ty TNHH Biofeed

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long24

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Mã số: 6035TSVL-0004T/05

Protein: 35

25

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Mã số: 6035SProtein: 35

26

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Mã số: 6034Protein: 34

27


Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Mã số: 6034SProtein: 34

28

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Mã số: 6032Protein: 32

29

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Mã số: 6032SProtein: 32
Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu

Địa chỉ: 45 đường 23-8, Quốc lộ 1A, Phường 8, Thị xã Bạc Liêu30

Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: “Việt”TSBL-0001T/09

Protein: 39-42,6
Công ty phát triển nguồn lợi thuý sản

Địa chỉ: Lô 7A KCN Điện Nam, Điện Nam, Quảng Nam31

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: NUTRI FEED T01TSQNa-4706T/07

Protein: 40

32

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: NUTRI FEED T02TSQNa-4707T/07

Protein: 37

33

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: NUTRI FEED T03TSQNa-4708T/07

Protein: 37

34

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: NUTRI FEED T04TSQNa-4709T/07

Protein: 35

35

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: NUTRI FEED T05TSQNa-4710T/07

Protein: 34

36

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: NUTRI FEED T011TSQNa-4196T/08

Protein: 40

37

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: PACIFIS P01TSQNa-4204T/08

Protein: 40

38

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: PACIFIS P01LTSQNa-4205T/08

Protein: 40

39

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: PACIFIS P02TSQNa-4206T/08

Protein: 37

40

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: PACIFIS P03TSQNa-4207T/08

Protein: 37

41

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: PACIFIS P04TSQNa-4208T/08

Protein: 35

42

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: PACIFIS P05TSQNa-4209T/08

Protein: 35
Công ty TNHH Long Phú

Địa chỉ: Hà My – Điện Dương – Điện Bàn – Quảng Nam43

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: LF1TSQNa-4214T/08

Protein: ≥35

44

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: LF2TSQNa-4215T/08

Protein: ≥34

45

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: LF3TSQNa-4216T/08

Protein: ≥33

46

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: LF4TSQNa-4217T/08

Protein: ≥32

47

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: LF5TSQNa-4218T/08

Protein: ≥30
Công ty LDHH thức ăn Thuỷ sản Việt Hoa

Địa chỉ: Lô 6B, KCN Điện Nam – Điện Ngọc - Quảng Nam48

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T910S

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4733T/09

Protein: ≥ 40

49

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T910

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4140T/08

Protein: ≥ 40

50

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T911

Nhãn hiệu: Tong wei.TSQNa 4141T/08

Protein: ≥ 40

51

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng,

T911 L


Nhãn hiệu: Tong wei.

TSQNa 4227T/08

Protein: ≥ 40

52

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T912

Nhãn hiệu: Tong wei.TSQNa 4142T/08

Protein: ≥ 38

53

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T913

Nhãn hiệu: Tong wei.TSQNa 4143T/08

Protein: ≥ 38

54

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T914

Nhãn hiệu: Tong wei.TSQNa 4144T/08

Protein: ≥ 36

55

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T915

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4145T/08

Protein: ≥ 36

56

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, Y110S

Nhãn hiệu: Yihai.TSQNa 4735T/09

Protein: ≥ 40


57

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, Y110

Nhãn hiệu: Yihai.TSQNa 4152T/08

Protein: ≥ 40

58

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, Y111

Nhãn hiệu: Yihai.TSQNa 4153T/08

Protein: ≥ 40

59

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng Y111L

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4228T/08

Protein: ≥ 40

60

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng Y112

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4154T/08

Protein: ≥ 40

61

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng Y113. Nhãn hiệu: Yihai

TSQNa 4155T/08

Protein: ≥ 38

62

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng Y114

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4156T/08

Protein: ≥ 38

63

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y115

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4157T/08

Protein: ≥ 36

64

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y120S

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4736T/09

Protein: ≥ 36

65

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y120

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4158T/08

Protein: ≥ 38

66

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y121

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4159T/08

Protein: ≥ 38

67

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y121L

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4230T/08

Protein: ≥ 38

68

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y122

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4160T/08

Protein: ≥ 38

69

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y123

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4161T/08

Protein: ≥ 36

70

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y124

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4162T/08

Protein: ≥ 36

71

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng Y125

Nhãn hiệu: YihaiTSQNa 4163T/08

Protein: ≥ 35

72

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng T920S

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4734T/09

Protein: ≥ 35

73

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng T920

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4146T/08

Protein: ≥ 38

74

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng T921

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4147T/08

Protein: ≥ 38

75

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng T921L

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4229T/08

Protein: ≥ 38

76

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng T922

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4148T/08

Protein: ≥ 38

77

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng T923

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4149T/08

Protein: ≥ 36

78

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng T924

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4150T/08

Protein: ≥ 36

79

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng T925

Nhãn hiệu: Tong weiTSQNa 4151T/08

Protein: ≥ 35


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương