Tháng hành động phòng, chống ma túytải về 13.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích13.1 Kb.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_______

Số: 1643/BTTTT-CBC

V/v triển khai công tác tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;

- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.


Ngày 16/05/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 768/TTg-KGVX về việc tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nhằm thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống ma túy 26-6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:
1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uy; Công an tỉnh, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Tỉnh đoàn; các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến cấp xã, phường, thị trấn đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn về tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa Thông tin các Đài truyền thanh cấp huyện tổ chức các hoạt động mít tinh, ra qua biểu dương lực lượng truyên truyền qua hệ thống truyền thanh, phát thanh cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn và ở cộng đồng dân cư về phòng, chống ma túy.
2. Các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu… để thông tin, tuyên truyền rộng rãi về công tác phòng, chống ma túy.
3. Đây là đợt tuyên truyền lớn, vì vậy nội dung cần tập trung vào việc tuyên truyền để gia đình, cộng đồng, quần chúng nhân dân, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên, các đối tượng có nguy cơ cao, các cấp các ngành và cá tổ chức xã hội có trách nhiệm tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy. Có trách nhiệm đón nhận, giúp đỡ những người nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ những người được cai nghiện để họ tránh tái nghiện, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
4. Các cơ quan báo chí cần phát hiện nêu gương những người đã từng nghiện ma túy nay đã cai nghiện trở về, được gia đình, cộng đồng, xã hội giúp đỡ có công ăn việc làm ổn định và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tuyên truyền những mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả. Nêu gương các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy.
Tuyên truyền về phòng, chống ma túy là nội dung quan trọng, đề nghị Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân để mọi người hiểu rõ được tác hại của ma túy đối với cộng đồng, xã hội. Các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét khen thưởng. Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí, địa chỉ số 50 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong tháng 7 năm 2011.
Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

-Thủ tướng Chính phủ;

- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để b/c);

- Bộ trưởng Lê Doãn Hợp;

- Ban tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;

-Các thành viên UBQG;

- Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ có liên quan;

- Lưu VT, Cục BC (01), ĐKL (600)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Quý Doãn

(đã ký và đóng dấu)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương