Thông Báo về Xác Định Hợp Lệtải về 41.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích41.03 Kb.
#21253Office of Developmental Disabilities ServicesThông Báo về Xác Định Hợp Lệ

Dành cho Chương Trình Khuyết Tật Phát Triển cuả Cộng Đồng

Ngày Thông Báo:   /  /  

Tên Người khuyết tật:

     

Ngày sanh của Người khuyết Tật:

  /  /  
Kính gửi:


{enter name}
Có hiệu lực ngày {enter effective date}, quý vị đã được xác minh  của Sở Khuyết Tật Phát Triển (Developmental Disability Services). Việc duyệt xét hồ sơ hiện có hỗ trợ sự hợp lệ của quý vị vì đã được xác định quý vị có bệnh trạng {enter condition of eligibility} đã phát triển trong nhiều năm, bệnh có khả năng tiếp tục gây trở ngại hành vi tương ứng cuả quý vị như được định nghĩa trong điều luật OAR 411-320-0020 và 411-320-0080.

Sự hợp lệ tạm thời cho những dịch vụ về khuyết tật phát triển

 Nếu ô này được đánh dấu, sự hợp lệ của quý vị là “tạm thời”. Điều này có nghĩa là sự hợp lệ của quý vị có thể thay đổi nếu có tin tức mới. Quý vị sẽ được thông báo khi cần tái xác định.

Sự hợp lệ của quý vị phải được tái duyệt vào:

 sinh nhật thứ 7  sinh nhật thứ18  sinh nhật thứ 22 của quý vị Thứ khác Khác:

     

Chúng tôi đính kèm một bản liệt kê hồ sơ được sử dụng để đưa ra xác định này. Quý vị có quyền tái duyệt tin tức này bằng cách yêu cầu văn phòng chúng tôi.

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định này, quý vị có quyền xin điều trần nội vụ để phản kháng. Phải đọc trang 2 của thông báo này để biết cách xin điều trần.

Sự xác định được căn cứ trên (những) Nguyên Tắc Hành Chánh Oregon sau đây kể cả những tiểu đoạn riêng biệt:      .

Thắc mắc liên quan đến thông báo này,liên lạc: {insert name},  tại số điện thoại: 000-000-0000. là {enter name} và có thể liên lạc tại số điện thoại: 000-000-0000.

Bộ Xã Hội (Department of Human Services - DHS) và Cơ Quan Quản Trị Y Tế Oregon (Oregon Health Authority - OHA) không kỳ thị đối với bất cứ người nào. Điều này có nghĩa là DHS|OHA sẽ giúp đỡ tất cả những người hội đủ điều kiện không đối xử khác biệt vì lý do tuổi tác, chủng tộc, màu da, quốc gia gốc, giới tính, tôn giáo, chính kiến, khuyết tật hoặc xu hướng tình dục. Quý vị có thể làm một đơn khiếu nại, nếu quý vị tin rằng DHS hoặc OHA đối xử với quý vị khác biệt vì một trong những lý do này.

Để làm một đơn khiếu nại, quý vị có thể gọi điện thoại cho Văn Phòng Bênh Vực của Thống Đốc Tiểu Bang tại số 1-800-442-5238 (TTY - điện thoại dành cho người điếc hoặc khuyết tật về phát âm 711)hoặc viết thư về văn phòng tại:
Governor’s Advocacy Office, 500 Summer Street NE, E-17, Salem, OR 97301
Điện thư (Fax): 503-378-6532
, email: DHS.info@state.or.us
“Cơ hội bình đẳng là luật pháp!”


Ghi chú dành cho quân nhân: Các quân nhân đang tại ngũ có quyền tạm hoãn (chậm trễ) về những thủ tục pháp lý này theo Đạo Luật Trợ Giúp Quân Nhân về Dân Quyền (Servicemembers Civil Relief Act - SCRA). Muốn biết thêm tin tức, quý vị có thể liên lạc Luật Sư Đoàn Oregon (1-800-452-8260), Sở Quân Sự Oregon (1-800-452-7500) hoặc văn phòng trợ giúp pháp lý gần nhất tại legalassistance.law.af.mil. (SB125)

Quý vị có thể làm gì khi quý vị không đồng ý với quyết định nàyQuý vị có quyền phản bác quyết định này bằng cách xin điều trần tranh cãi nội vụ. Phiên điều trần được Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh tổ chức, văn phòng này độc lập với Bộ Xã Hội (DHS). Nếu quý vị muốn có phiên điều trần, quý vị phải xin điều trần đúng hạn định. Muốn biết thêm tin tức, xem Phần 1 dưới đây.Quý vị cũng có thể yêu cầu có một buổi họp không chính thức bằng cách liên lạc với Error: Reference source not found tại số điện thoại Error: Reference source not found. Chọn có một buổi họp không chính thức sẽ không ảnh hưởng đến quyền điều trần của quý vị, nếu quý vị xin điều trần.

Phần 1 ― Xin Điều Trần

Tôi phải làm gì để có một phiên điều trần? Quý vị phải điền Mẫu Xin Điều Trần (SDS 0443DD) và gửi về: Aging and People with Disabilities, ODDS, Attn: DD Executive Support Specialist, 500 Summer St., E-09, Salem OR 97301 hoặc gửi điện thư (fax) về 503-373-7274. Quý vị có thể xin mẫu này bằng cách liên lạc với, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found hoặc truy cập https://apps.state.or.us/Forms/Served/se0443dd.doc. Nếu quý vị cần giúp đỡ điền mẫu này, liên lạc với Error: Reference source not found tại số điện thoại Error: Reference source not found. Chuyên Viên Hỗ Trợ Điều Hành của ODDS DD phải nhận được đơn xin điều trần của quý vị trong vòng 45 ngày kể từ Ngày được in trên Thông Báo tại đầu góc phía phải trang 1 của bản thông báo này.

Ai có thể giúp đỡ tôi tại phiên điều trần? Quý vị có thể yêu cầu có người đại diện quý vị tại phiên điều trần. Quý vị cũng có thể có khả năng có dịch vụ trợ giúp pháp lý của Quyền Hạn về Khuyết Tật Oregon (1-800-452-1694),Dịch Vụ Trợ Giúp Pháp Lý của Oregon (1-800-520-5292) hoặc Luật Sư Đoàn Oregon (1-800-452-8260)
Những quyền lợi khác trong phiên điều trần của tôi là gì? Nguyên Tắc Hành Chánh Oregon số 411-320-0080 và 411-320-0175, cho quý vị quyền để xin điều trần, nếu quý vị không đồng ý với quyết định này. Tại phiên điều trần, quý vị có thể nói lý do tại sao quý vị không đồng ý với quyết định. Quý vị có thể có người làm chứng cho quý vị. Luật pháp về quyền điều trần và tiến trình điều trần của quý vị là OAR 137-003-0501 đến hết 137-003-0700 và ORS 183.411

Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu không điều trần? Nếu quý vị không xin điều trần đúng hạn, rút đơn xin điều trần, hoặc không trình diện tại phiên điều trần, quý vị có thể mất quyền điều trần. Nếu không có phiên điều trần, Thông Báo về Xác Định Hợp Lệ sẽ là quyết định chung thẩm của Bộ (được gọi là “Lệnh Chung Thẩm vì Vắng Mặt”). Quý vị sẽ không nhận được lệnh chung thẩm riêng biệt vì vắng mặt. Hồ sơ nội vụ, cùng với những tài liệu quý vị đã nộp trong vấn đề này, sẽ được lưu trữ. Hồ sơ lưu trữ được sử dụng để hỗ trợ quyết định của Bộ về vắng mặt.Nếu quý vị không xin điều trần đúng hạn: Quý vị có thể kháng cáo Lệnh Chung Thẩm vì Vắng Mặt bằng cách nộp đơn thỉnh cầu với Tòa Kháng Cáo Oregon trong vòng 60 ngày của bản Thông Báo Xác Định Hợp Lệ này (ORS 183.482).Nếu quý vị rút đơn xin điều trần hoặc vắng mặt trong phiên điều trần: Hạn chót kháng cáo sẽ không được tính trong Lệnh Hủy Bỏ mà quý vị sẽ nhận được.

Phần 2 ― Quý vị có thể được điều trần trong vòng năm ngày không?

Quý vị có thể có quyền được “điều trần khẩn cấp” (trong vòng năm (5) ngày làm việc) nếu quý vị bị từ chối một dịch vụ y tế, hăm dọa nghiêm trọng đến mạng sống hoặc sức khỏe của quý vị ngay tức khắc, hoặc Bộ từ chối yêu cầu của quý vị được giữ trợ cấp cho đến phiên điều trần. Quý vị phải xin điều trần khẩn cấp trên mẫu SDS 0443DD.


Hồ sơ lưu trữ được sử dụng để xác định hợp lệ


Tên:

Error: Reference source not found

Ngày Sanh:

Error: Reference source not found/Error: Reference source not found/Error: Reference source not found

Tuổi:

     

Ngày

Tên hồ sơ lưu trữ/báo cáo/lượng giá


Người Thực Hiện

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Những tin tức khác và ghi chú:      Quý vị có quyền duyệt xét tin tức này bằng cách yêu cầu văn phòng Chương Trình Khuyết Tật Phát Triển cuả Cộng Đồng hoặc có thắc mắc liên quan đến thông báo này, hãy liên lạc với: Error: Reference source not found, Error: Reference source not found Tại số điện thoại Error: Reference source not found.Notice of Eligibility Determination for Community Developmental Disabilities Program

Error: Reference source not found Trang của trang VI SDS 5103 (12/13)
tải về 41.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương