THÔng báo về việc tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non ngành Giáo dục và Đào tạotải về 28.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích28.66 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 99/TB-UBND Đô Lương, ngày 09 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non

ngành Giáo dục và Đào tạo


Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số: 288/HDLN-SGD&ĐT-SNV-STC ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo-Sở Nội vụ-Sở Tài chính hướng dẫn các huyện thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên hợp đồng trong các trường mầm non công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDDT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

UBND huyện Đô Lương thông báo về việc tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển hợp đồng: 83 giáo viên mầm non.

2. Hình thức: Xét tuyển.

3. Điều kiện xét tuyển:

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm và quy định pháp luật;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toàn án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.4. Đối tượng xét tuyển:

Người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp ngành sư phạm mầm non. Ưu tiên giáo viên đang hợp đồng giảng dạy tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Đô Lương (do UBND huyện Đô Lương hỗ trợ kinh phí), trong quá trình hợp đồng giảng dạy luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm các quy định của pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật.5. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Thủ tục hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định (dán ảnh 4x6), có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản phô tô công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

- Bản phô tô công chứng quyết định hợp đồng hoặc giấy giới thiệu hợp đồng hàng năm; Bản đánh giá nhận xét kết quả công tác hàng năm, có chữ ký, đóng dấu của người đứng đầu đơn vị;

- Bản sao phô tô công chứng các bằng khen, giấy khen đạt được trong quá trình công tác;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên khám và cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản phô tô công chứng hộ khẩu thường trú;

- Bản sao giấy khai sinh;

- 02 phong bì dán tem, ghi sẵn địa chỉ của người dự tuyển.

Lưu ý: Đối với bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan, người dự tuyển xuất trình để kiểm tra, đối chiếu khi nộp hồ sơ dự tuyển.

7. Lệ phí xét tuyển: 260.000 đồng/01 bộ hồ sơ dự tuyển.

8. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: 20 ngày kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2015.

- Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Đô Lương (Trực tiếp ông Nguyễn Đăng Cường). Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn huyện Đô Lương. Điện thoại liên hệ: 0983229074.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- CT, các Phó CT UBND huyện; CHỦ TỊCH

- Báo Nghệ An (đăng tải 01 số);

- Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục&ĐT; ( Đã ký)

- Phòng Văn hóa và TT (đăng tải Website);

- Lưu VT.Nguyễn Tất Thành


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đô Lương, ngày tháng năm 2015
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Họ và tên: ……………………..……………… Nam, Nữ: ………..….. Dân tộc: ……………………..………

Ngày sinh: …………………………….……... Quê quán: ………………………………………..…………………...

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………Điện thoại: ….......................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng ưu tiên: ………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu điều kiện, tiêu chuẩn tuyển hợp đồng giáo viên trong trường mầm non công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 09/2013/TTLT-BGD ĐT-BTC-BNV , tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ xét tuyển. Vì vậy tôi tự nguyện làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của UBND huyện Đô Lương.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng; tự nguyện phục vụ ở vùng khó khăn của huyện và cam kết thực hiện chính sách Dân số/KHHGĐ theo quy định của UBND huyện Đô Lương.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);

4. Các văn bằng, chứng chỉ , kết quả học tập và các giấy tờ liên quan (phô tô công chứng), gồm: ...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Giấy gới thiệu hợp đồng qua các năm gồm: ……………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

6. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

7. 02 phong bì dán tem ghi sẵn địa chỉ.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật các giấy tờ nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cấp có thẩm quyền hủy bỏ.

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương