THÔng báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường chotải về 12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12 Kb.
#23168
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 569 /TB-UBND Điện Bàn, ngày 04 tháng 11 năm 2013


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường cho

Công trình Đường dây trung thế và Trạm biến áp

phục vụ gói thầu 3A Cầu Kỳ Lam dự án xây dựng Đường cao tốc

tại thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Công ty Công trình Giao thông 422

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 776/TTr-TNMT ngày 01/11/2013 về việc đề nghị chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với Công trình Đường dây trung thế và Trạm biến áp phục vụ gói thầu 3A Cầu Kỳ Lam dự án xây dựng Đường cao tốc tại thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam của Công ty Công trình Giao thông 422.

Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn thông báo:
1. Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với Công trình Đường dây trung thế và Trạm biến áp phục vụ gói thầu 3A Cầu Kỳ Lam dự án xây dựng Đường cao tốc tại thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam của Công ty Công trình Giao thông 422 đã được đăng ký tại Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn.

2. Công ty Công trình Giao thông 422 có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung nêu trong Bản cam kết bảo vệ môi trường.

3. Bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký và Thông báo này là căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện công trình.

4. Công ty Công trình Giao thông 422 phải báo cáo với UBND huyện Điện Bàn (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường và chỉ được thực hiện khi có sự chấp nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


- Như trên; KT. CHỦ TỊCH

- Phòng TN và MT huyện; PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND các xã Điện Thọ;

- Lưu VT.(Đã ký)


Đặng Hữu Lên
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương