THÔng báo về TỔng số lao đỘng đang làm việc tạI ĐƠn vịtải về 42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích42 Kb.
MẪU SỐ 27: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

Tên đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………….

Điện thoại……………………………….


………. ngày……tháng……..năm 20…………..THÔNG BÁO VỀ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm

Thực hiện quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung, ......(Đơn vị) thông báo với quý Trung tâm tổng số lao động làm việc tại đơn vị như sau:STT

Họ và tên

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/ HĐLV có hiệu lực

Vị trí công việc đang làm

Nếu thuộc đối tượng tham gia BHTN

Năm sinh

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

CN kỹ thuật có chứng chỉ nghề

Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

Sơ cấp từ 3-12 tháng

Trung cấp

Cao đẳng

ĐH trở lên

Không xác định thời hạn

Từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

Từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Dưới 3 tháng

Mức lương đóng BHTN (nghìn đồng)

Thời gian đã tham gia BHTN (tháng)

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

1


2

Tổng số (người)

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Danh sách biểu mẫu kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH:

Mẫu số 1: Đăng ký thất nghiệp

Mẫu số 1a: Đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu số 1b: Xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu số 2: Thông tin đăng ký thất nghiệp

Mẫu số 3: Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số 21: Thông báo

Mẫu số 22: Quyết định hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 23: Quyết định hủy Quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu số 24: Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 25: Thông tin về việc thông báo tìm việc

Mẫu số 26: Thông báo từ chối hoặc chậm chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số 27: Thông báo về số lao động đang làm việc tại đơn vị

Mẫu số 28: Thông báo về tình hình biến động lao động
: doc -> store
store -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
store -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC
store -> SỞ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
store -> HƯỚng dẫn chèn slideshow photobucket vào chữ KÝ Bước 1: Đăng nhập vào photobucket và click vào album muốn tạo Slideshow Bước 2
store -> PHỤ LỤC 1 danh mục thuốC ĐÔng y, thuốc từ DƯỢc liệu và VỊ thuốc y học cổ truyền thuộc phạm VI thanh toán của quỹ BẢo hiểm y tế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương