THÔng báo tuyển dụng giáo viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc ubnd huyện Điện Bàn năm 2013tải về 19.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích19.11 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 443 / TB-UBND Điện Bàn, ngày 10 tháng 9 năm 2013
THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc UBND huyện Điện Bàn năm 2013


Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 cho UBND huyện Điện Bàn

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/9/2013 của UBND huyện Điện Bàn về Tuyển dụng giáo viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc UBND huyện Điện Bàn năm 2013. UBND huyện Điện Bàn thông báo tuyển dụng cụ thể như sau:
I. Đối tượng :

Tuyển dụng giáo viên vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Bàn theo hình thức hợp đồng làm việc đối với những người có hộ khẩu thường trú tại huyện, có bằng tốt nghiệp sư phạm chuyên ngành GD&ĐT, chuyên môn nghiệp vụ có liên quan có nhu cầu tuyển dụng.


II. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng;

1. Số lượng cần tuyển dụng theo nhu cầu là: 46 người, gồm :

- Giáo viên Bậc Mầm non: 37 người

- Giáo viên dạy văn hoá Bậc tiểu học: 09 người

2. Tiêu chuẩn:

- Đối với giáo viên Mẫu giáo phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên.

- Đối với giáo viên Tiểu học phải tốt nghiệp Trung cấp sư phạm chính quy trở lên với chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển .
3. Điều kiện: Người đăng ký xét tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a. Đủ 18 tuổi trở lên.

b. Có lý lịch rõ ràng ( có xác nhận của địa phương nơi cư trú)

c. Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngạch dự tuyển.

d. Có đủ các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển

e. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ

f. Có hộ khẩu thường trú tại Điện Bàn

g.Đơn cam kết phục vụ tại huyện ít nhất là 05 năm


III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV. Hồ sơ tuyển dụng:

Hồ sơ theo mẫu quy định phát hành tại phòng Nội vụ huyện Điện Bàn, mỗi người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ. Gồm có: 1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu (có dán ảnh)

 2. Bản khai sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cấp có thẩm quyền

 3. Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

 4. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ và các chứng chỉ phù hợp với ngạch dự tuyển

 5. Bản sao học bạ hoặc bảng điểm kết quả toàn khoá học

 6. Bản sao các giấy tờ ưu tiên ( nếu có)

 7. Hợp đồng làm việc, thính giảng tại các trường học của huyện (nếu có)

 8. Bản sao sổ BHXH (nếu có).

 9. Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị người dự tuyển về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác ( nếu có)

 10. Đơn cam kết phục vụ tại huyện ít nhất là 05 năm ( theo mẫu)

 11. 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc.


V. Thời gian, địa điểm xét tuyển dụng:
1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 11/9/2013 đến hết ngày 18/9/2013

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/9/2013 đến hết ngày 20/9/2013

3. Địa điểm phát hành hồ sơ: phòng Nội vụ huyện ( 30.000đ/01 bộ hồ sơ).

4. Địa điểm nhận hồ sơ và trả kết quả trúng tuyển: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng HĐND&UBND huyện.

5. Thời gian xét tuyển: 24-25/9/2013
Muốn biết thêm chi tiết đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ tại phòng Nội vụ huyện Điện Bàn, khối 3, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn.

Điện thoại: 0510.3767 989;

Email: phongnoivudienban@gmail.com.vn
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- TV Huyện uỷ (b/c); CHỦ TỊCH

- TTHĐND,UBND huyện (b/c);

- VP HĐND&UBND;

- Phòng Nội vụ; (Đã ký)

- Phòng Giáo dục & ĐT huyện;

- Đài TT-TH huyện(để thông báo) ;

- UBND các xã, thị trấn;- Các trường MN, TH trong huyện; Lê Trí Thanh

- Lưu VT, Hanv.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương