Thông báo Tình trạng Không Hội Đủ Điều kiện Tham gia Chương trình jobs hoặc Hình phạt Kháctải về 51.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích51.73 Kb.
#21381


Thông báo Tình trạng Không Hội Đủ Điều kiện

Tham gia Chương trình JOBS hoặc Hình phạt Khác
Program:

Branch:

Case number:

Worker ID:

Đây là thông báo về:
     

     

     

     Tình trạng không hội đủ điều kiện tham gia chương trình
Case name:

     

JOBS (do không hợp tác với các yêu cầu của chương trình JOBS)

     

FILEHình phạt khác (do không hợp tác với chương trình điềuPerson who caused disqualification:

trị sức khỏe tinh thần hoặc cai nghiện ma túy)
     

     

Date of notice:

Oregon Administrative Rules:
     

461-130-0305; 461-130-0310;
461-130-0315; 461-130-0327;
461-130- 0330(1)(2)(3);
461-130-0335(1)(2)(4)(5); 461-135-0085; 461-135-0089; 461-190-0231Lý do để xét không hội đủ điều kiện hoặc xử phạt:Quý vị hoặc người có tên ghi trên đây đã không tham gia vào:      

Quá trình cam kết lại đã kết thúc. Quý vị hoặc người có tên ghi trên đây:

 đã không có lý do chính đáng khi không tham gia vào các hoạt động mà quý vị đã đồng ý trong chương trình của quý vị.

 đã từ chối các dịch vụ mà Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS) cung cấp nhằm giúp quý vị tham gia vào chương trình.

 đã không cung cấp cho DHS những thông tin hoặc bằng chứng cho thấy quý vị không thể tham gia được. đã và đang không sẵn sàng làm việc với DHS trong một chương trình hoặc để thay đổi chương trình cho phù hợp hơn.

Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới quý vị như thế nào:
Các khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị sẽ bị dừng lại hoặc bị giảm xuống như dưới, kể từ ngày:

     

 Các khoản trợ cấp tiền mặt của quý vị sẽ bị giảm xuống:

     


(1)

Trong các tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba mà người có tên ghi trên không hợp tác, người đó sẽ không nhận được các khoản trợ cấp tiền mặt. Những người còn lại trong gia đình vẫn nhận được trợ cấp. Nếu người có tên ghi trên không hợp tác trước tháng thứ tư, những thay đổi được nêu trong mục hai (2) dưới đây sẽ có hiệu lực.


(2)

Trong tháng thứ tư, cả gia đình sẽ không nhận được khoản trợ cấp tiền mặt. Nếu người có tên ghi trên không bắt đầu hợp tác trong hai (2) cuối cùng của tháng thứ tư, các khoản trợ cấp của Chương trình Hỗ trợ Tạm thời dành cho những Gia đình gặp Khó khăn (Temporary Assistance for Needy Families - TANF) sẽ khép lại và gia đình sẽ không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp TANF trong hai tháng liên tiếp.Đơn xin trợ cấp tiền mặt của quý vị được chấp thuận, nhưng các khoản trợ cấp của quý vị sẽ bị giảm. Người có tên ghi trên sẽ không được nhận các khoản trợ cấp tiền mặt.
Việc này sẽ tiếp diễn khoảng:Một (1) thángHai (2) thángBa (3) tháng
nếu người có tên ghi trên không hợp tác. Sau đó, gia đình của quý vị sẽ không nhận được các khoản trợ cấp tiền mặt.Đơn xin trợ cấp tiền mặt của quý vị được chấp nhận, nhưng gia đình quý vị sẽ không nhận được các khoản trợ cấp tiền mặt. Việc này xảy ra bởi vì tình trạng không hội đủ điều kiện hoặc hình thức xử phạt đã kéo dài ba (3) tháng hoặc lâu hơn.

Cách thức để quý vị có thể khôi phục lại các khoản trợ cấp:
DHS muốn làm việc với quý vị. Quý vị hoặc người có tên ghi trên nên liên lạc với nhân viên phụ trách của quý vị để bắt đầu hợp tác. Nếu quý vị hợp tác được hai tuần, các khoản trợ cấp của quý vị sẽ được khôi phục lại. Nếu cần, các khoản thanh toán tiền dịch vụ hỗ trợ (như tiền chăm sóc trẻ và chi phí đi lại) sẽ được cung cấp để quý vị có thể hợp tác với chương trình cá biệt.

Bất cứ người lớn nào có tên trong kế hoạch này đều có thể yêu cầu mở một phiên điều trần. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định này và muốn yêu cầu mở một phiên điều trần:

 • Hãy xem các Phần 1, 2 và 3 ở mặt sau của bản thông báo này nếu quý vị hiện đang nhận trợ cấp.

 • Hãy xem Phần 1 ở mặt sau của bản thông báo này nếu hiện giờ quý vị đang nộp đơn xin trợ cấp.

Chữ ký của nhân viên DHS:

Văn phòng chi nhánh của DHS

Số điện thoại:
     

     
Quý vị có thể làm gì khi không đồng ý với quyết định này

Xin liên lạc với văn phòng địa phương của quý vị, nếu quý vị cần mẫu này trên ngôn ngữ hoặc hình thức thay thế khác

 • Quý vị có quyền phản đối quyết định này bằng cách xin điều trần. Phiên điều trần được Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh tổ chức, văn phòng này độc lập với Bộ Xã Hội (Department of Human Services = DHS) hoặc Thẩm Quyền Y Tế Oregon (Oregon Health Authority = OHA). DHS hoặc OHA có thể đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến trợ cấp y tế của quý vị. Nếu quý vị muốn có phiên điều trần, quý vị phải xin điều trần đúng hạn định. Muốn biết thêm tin tức, xem Phần 1 dưới đây.

 • Quý vị cũng có thể nói chuyện với viên Quản Lý. Yêu cầu có một buổi họp bằng cách liên lạc với văn phòng địa phương của quý vị. Muốn biết văn phòng gần nhất, hãy gọi điện thoại số 1-800-442-5238 hoặc mở trực tuyến tại http://egov.oregon.gov/DHS/localoffices/localoffices.pdf. Hạn chót về việc xin điều trần của quý vị (Phần 1 dưới đây) không thay đổi, ngay cả khi quý vị liên lạc hoặc cố gắng liên lạc với viên quản lý.

Phần 1 – Xin Điều Trần

Tôi phải làm gì để có một phiên điều trần? Về tất cả trợ cấp, ngoại trừ chương trình trợ cấp Thực Phẩm (SNAP), quý vị phải điền một Mẫu Đơn Xin Điều Trần (DHS 0443) và nộp cho văn phòng DHS hoặc OHA. Quý vị có thể lấy mẫu này tại văn phòng DHS hoặc OHA hay trên trang điện toán tại http://dhsforms.hr.state.or.us/Forms/Served/DV0443.pdf. Về phiếu Thực Phẩm, quý vị có thể xin điều trần trên mẫu DHS 0443, qua điện thoại, làm đơn hoặc đến gặp trực tiếp một nhân viên DHS. Văn phòng địa phương có thể giúp đỡ quý vị. Trong nhiều trường hợp, DHS hoặc OHA phải nhận được đơn của quý vị trong vòng 45 ngày kể từ ngày được xác định là ngày gửi thông báo quyết định. Quý vị có 90 ngày về trợ cấpThực Phẩm và sự giảm tiền trợ cấp Tạm Thời Dành Cho Các Gia Đình Nghèo (TANF) vì không hợp tác với kế hoạch về nội vụ của quý vị. Quý vị có thể xin điều trần vào bất cứ lúc nào, nếu quý vị không đồng ý với số tiền trợ cấp Thực Phẩm hiện hành của quý vị.

Ai có thể giúp đỡ tôi tại phiên điều trần? Trong chương trình trợ cấp Thực Phẩm (SNAP) và trợ cấp y tế, bất cứ một người trưởng thành nào cũng có thể đại diện quý vị. Trong tất cả các chương trình khác, quý vị có thể tự đại diện hoặc có một Luật Sư hoặc trợ giúp pháp lý (dưới sự giám sát của một Luật Sư Trợ Giúp Pháp Lý) đại diện quý vị. Quý vị có thể gọi điện thoại cho Đường Dây Điện Thoại Nóng về Trợ Cấp Xã Hội (một chương trình Dịch Vụ Trợ Giúp Pháp Lý của Oregon và Trung Tâm Luật Pháp Oregon tại số 1-800-520-5292 để được cố vấn và có thể được đại diện.

Những quyền lợi khác trong phiên điều trần của tôi là gì? Tại phiên điều trần, quý vị có thể nói lý do tại sao quý vị không đồng ý với quyết định. Quý vị có thể có người làm chứng cho quý vị. Luật về quyền điều trần của quý vị và thủ tục điều trần nằm trong điều luật từ OAR 137-003-0501 đến 0700, 410-120-1860, 410-141-0264, 461-025-0300 đến 0375, ORS 183.411 đến 183.470, và ORS 411.095.

Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu không điều trần? Nếu quý vị không xin điều trần đúng hạn định, hoặc quý vị rút đơn xin điều trần, hoặc không có mặt tại phiên điều trần, quý vị có thể bị mất quyền điều trần. Thông báo này sẽ là thông báo quyết định chung quyết của DHS hoặc OHA (được gọi là “lệnh chung thẩm vì vắng mặt”). Quý vị sẽ không nhận được lệnh chung thẩm riêng biệt vì vắng mặt. Các hồ sơ cuả nội vụ, cùng với những tài liệu mà quý vị nộp trong vấn đề này, sẽ được lưu trữ. Hồ sơ lưu trữ được sử dụng để hỗ trợ DHS quyết định vì lý do vắng mặt. Quý vị có thể kháng cáo lệnh chung thẩm vì vắng mặt bằng cách làm một đơn thỉnh cầu Tòa Kháng Cáo Oregon. (ORS 183.482). Nếu quý vị không xin điều trần, sự kháng cáo này phải nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo này trở thành lệnh chung thẩm vì lý do vắng mặt. Nếu quý vị rút đơn xin điều trần hoặc vắng mặt tại phiên điều trần, hạn chót kháng cáo được ấn định trong lệnh bác bỏ.

Phần 2 – Cách thức tôi có thể tiếp tục nhận trợ cấp cho đến khi có phiên điều trần?

 • Quý vị có thể xin giữ nhận trợ cấp như cũ cho đến khi có quyết định của phiên điều trần (“tiếp tục nhận trợ cấp”). Trong tất cả chương trình ngoại trừ trợ cấp Thực Phẩm, quý vị phải làm đơn Xin Điều Trần trên Mẫu (DHS 0443). Về trợ cấp Thực Phẩm, sử dụng mẫu DHS 0443, qua điện thoại, viết đơn, hoặc đích thân gặp một nhân viên DHS.

 • Quý vị phải yêu cầu văn phòng chi nhánh của quý vị để tiếp tục nhận trợ cấp chậm nhất là vào “ngày có hiệu lực” trên thông báo hoặc 10 ngày sau ngày xác nhận là ngày gửi thông báo. Để được tiếp tục nhận trợ cấp, quý vị phải xin chậm nhất vào ngày nào là ngày trễ hơn.

 • Nếu quý vị tiếp tục nhận trợ cấp nhưng thua kiện trong phiên điều trần, quý vị phải trả lại số tiền trợ cấp mà quý vị không được quyền nhận.

 • Nếu quý vị không tiếp tục nhận trợ cấp nhưng thắng trong phiên điều trần, DHS sẽ trả lại những trợ cấp mà quý vị có quyền nhận.

Phần 3 – Tôi có thể có phiên điều trần trong vòng năm ngày làm việc không?

Quý vị có thể có quyền xin “điều trần khẩn cấp” về bất cứ loại trợ cấp hoặc sự kiện nào sau đây:

 • Trợ cấpThực Phẩm Cấp Bách hoặc Khẩn Cấp

 • Thanh toán tiền của chương trình JOBS và (Pre) Tiền -TANF

 • Hợp Lệ và thanh toán Trợ Giúp Tạm Thời dành cho những người thoát nạn Bạo hành Trong Gia Đình (TA-DVS)

 • Trong khi nhận trợ cấp y tế, quý vị đã bị từ chối một dịch vụ y tế trước sự đe dọa trầm trọng và cấp bách đến tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị

 • DHS hoặc OHA từ chối đơn xin tiếp tục nhận trợ cấp của quý vị cho đến khi có phiên điều trần.

DHS không kỳ thị bất cứ người nào. Điều này có nghĩa là DHS sẽ giúp đỡ tất cả những người hội đủ điều kiện. DHS sẽ không từ chối giúp đỡ căn cứ trên tuổi tác, chủng tộc, màu da, quốc gia gốc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, chính kiến hoặc khuyết tật. Quý vị có thể điền một đơn khiếu nại, nếu quý vị nghĩ là DHS đã kỳ thị quý vị vì một trong những lý do này.

Vietnamese DHS 0447 (7/11), recycle prior version

Original: Client Copy: File Vietnamese DHS 7873 (12/11)


tải về 51.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương