THÔng báo kết luận của Phó Chủ tịch ubnd huyện Trần Úctải về 16.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích16.08 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 576 /TB-UBND Điện Bàn, ngày 07 tháng11 năm 2013
THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc

tại buổi tiếp công dân ngày 31.10.2013.

Ngày 31.10.2013, tại Uỷ ban nhân dân xã Điện Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (BT, HT, GPMB) tại dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 đối với các hộ: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn, cùng trú tại thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện các cơ quan, ban ngành: Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Hội Phụ nữ, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Cán bộ địa chính-xây dựng, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc và các ông, bà: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn.


Sau khi nghe ông Lê Thương - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện báo cáo lại tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB đối với 4 hộ: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn ảnh hưởng dự án xây dựng, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607, tại xã Điện Ngọc. Ý kiến tham gia của các ngành chức năng và lãnh đạo địa phương dự buổi tiếp công dân, ý kiến của các ông, bà: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Úc kết luận một số nội dung như sau:
1. Về nguồn gốc sử dụng đất và việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Ngô và 4 hộ: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn (con ông Lê Ngô):

- Hộ ông Lê Ngô có thửa đất số 117, tờ bản đồ số 2 với tổng diện tích là 4430 m2 đất (sử dụng trước năm 1980). Trong quá trình sử dụng đất vào năm 2002 ông Lê Ngô có lập hồ sơ, thủ tục để (tặng) cho 04 người con là: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn. Sau khi (tặng) cho thì diện tích đất của ông Lê Ngô còn lại 2974 m2, bị ảnh hưởng dự án là 235,4 m2 (thu hồi theo Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 03.11.2010 của UBND huyện Điện Bàn) được bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá đất ở là 810.000 đồng/m2.


- Còn đối với 4 hộ: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn có diện tích đất bị ảnh hưởng dự án xây dựng, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607 là đất tạm giao trong hành lang giao thông nên không được được bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá đất ở là 810.000 đồng/m2 mà chỉ hỗ trợ 15% đơn giá đất ở theo Công văn 1903/UBND – KTTH ngày 11.6.2010 của UBND tỉnh. Bởi vì, các hộ này nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Lê Ngô vào năm 2002 cụ thể:

+ Ngày 16/5/2002, chuyển nhượng cho con là bà Lê Thị Thẩm với diện tích 400 m2 (trong đó; đất ở lâu dài: 248 m2, tạm giao hành lang giao thông (HLGT): 152 m2).

+ Ngày 11/7/2002, chuyển nhượng cho 03 con người con là: bà Lê Thị Tươi, ông Lê Văn Việt và ông Lê Văn Sơn với diện tích (tặng) cho 352 m2/ 01 người (trong đó; đất ở lâu dài: 200 m2, tạm giao HLGT: 152 m2).
Như vậy, việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối của hộ ông Lê Ngô và hộ 4 hộ: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước.

2. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường cung cấp các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của ông Lê Ngô và 4 hộ nêu trên để các hộ biết (gửi kèm theo Thông báo này).


3. UBND huyện đề nghị hộ ông Lê Ngô và 4 hộ: Lê Thị Thẩm, Lê Thị Tươi, Lê Văn Việt, Lê Văn Sơn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Nếu đến hết ngày 11.11.2013 mà các hộ không chấp hành thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất kết hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương lập hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định hiện hành.
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc tại buổi tiếp công dân ngày 31.10.2013. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện./.Nơi nhận:

- UBND tỉnhQuảng Nam (B/cáo);

- Trụ sở tiếp công dân tỉnh;

- Như thành phần dự họp;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Ông Lê Ngô (thay trả lời đơn ngày 05.8. 2013 được UBND tỉnh chuyển);

- C,PVP HĐND&UBND huyện;

- Lưu: VT.
TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Công Thiết

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương