THÔng báo kết luận của Phó Chủ tịch ubnd huyện Trần Úctải về 16.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích16.5 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 410 /TB-UBND Điện Bàn, ngày 05 tháng 8 năm 2014THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc

tại buổi tiếp công dân ngày 30.7.2014.

Ngày 30/7/2014, tại Uỷ ban nhân dân xã Điện Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc, chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Dũng, trú tại thôn Hà My Trung, xã Điện Dương ảnh hưởng dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Điện Dương thuộc Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các cơ quan, ban ngành: Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Trung tâm giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị thuộc Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tài nguyên - Môi trường; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Miền Trung (Chủ đầu tư); Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội nông dân, Cựu Chiến binh, Cán bộ địa chính-xây dựng, Bí thư chi bộ thôn Hà My Trung, xã Điện Dương; ông Nguyễn Ngọc Dũng và vợ là bà Nguyễn Thị Lộc.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị thuộc Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc báo cáo lại toàn bộ quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Dũng, trú thôn Hà My Trung, xã Điện Dương tại Dự án xây dựng Cửa hàng Xăng dầu Điện Dương thuộc Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, ý kiến tham gia của các ngành chức năng và lãnh đạo địa phương, ý kiến đề nghị của vợ, chồng ông Nguyễn Ngọc Dũng; Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Úc kết luận một số nội dung như sau:

1. Việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Dũng, tại Dự án xây dựng Cửa hàng Xăng dầu Điện Dương đã được Trung tâm Giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị thuộc Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Nhà nước.

2. Về đất tái định cư, UBND huyện thống nhất bố trí thêm cho hộ ông Nguyễn Ngọc Dũng đủ 200m2 (trước đây cấp 150m2, nay cấp thêm 50 m2) theo phương thức “đất đổi đất”. Trung tâm Giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị thuộc Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có trách nhiệm kết hợp với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Miền Trung (Chủ đầu tư), các ngành chức năng của huyện và chính quyền địa phương liên quan lập hồ sơ, thủ tục trình cấp Giây CNQSD đất và thu tiền sử dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Dũng theo đúng quy định.

3. Trung tâm Giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị thuộc Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có trách nhiệm kết hợp cùng với UBND xã Điện Dương làm việc cụ thể với vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dũng để giải quyết việc cấp đất tái định cư. Nếu vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dũng nhận 200m2 đất tái định cư thì đề nghị chủ đầu tư không cấp số tiền hỗ trợ thêm 50 m2 quy đổi gía đất thị trường theo cam kết trước đây 36.000.000 đ (50 m2 x 720.000đ).

4. Đối với diện tích 334,7m2 đất do Nhà nước quản lý mà vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dũng sản xuất thì được bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu . . trên đất.

5. Trên phần đất rừng mà vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dũng xây dựng nhà ở thì giao UBND xã Điện Dương nghiên cứu xem xét. Nếu phù hợp thì lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo Văn bản số 3796/UBND, ngày 01.10. 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam và pháp luật về đất đai.

6. Đây là thứ hai và cũng là lần cuối cùng mà UBND huyện tổ chức tiếp vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dũng để giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông (lần trước váo ngày 29.11.2012 theo Thông báo số 372/TB-UBND, ngày 06.12.2012). UBND huyện yêu cầu vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dũng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng để triển thì khai thực hiện dự án. Nếu đến hết ngày 20.8.2014 mà vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Dũng không chấp hành thì Trung tâm Giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị thuộc Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có trách nhiệm kết hợp với các ngành chức năng và UBND xã Điện Dương lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc tại buổi tiếp công dân ngày 30/7/2014. Yêu cầu các cơ quan, địa phương và cá nhân có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.
TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Công Thiết
Trần Công Thiết
Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Như thành phần dự họp;

- CPVP;


- Lưu: VT.

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương