THÔng báo kết luận của Phó Chủ tịch ubnd huyện Trần Úctải về 15.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích15.26 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 393 /TB-UBND Điện Bàn, ngày 28 tháng 7 năm 2014THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc

tại buổi tiếp công dân ngày 23.7.2014.

Ngày 23/7/2014, tại Uỷ ban nhân dân xã Điện Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc, chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Lê Thị Hiến, trú tại thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan, ban ngành: Ban Quản lý Phát triển mới ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc, UBMTTQVN, Ban tuyên truyền vận động công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư&giải phóng mặt bằng, Hội Phụ nữ, Tài nguyên-Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Đại diện Cty Cổ phần Vinaconex 25 (chủ đầu tư); Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội nông dân, phụ nữ, Cán bộ địa chính-xây dựng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc, bà Lê Thị Hiến.

Sau khi nghe ông Lê Hay - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo lại toàn bộ quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Lê Thị Hiến, trú tại thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 3-Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, tại xã Điện Ngọc. Ý kiến tham gia của các ngành chức năng và lãnh đạo địa phương, ý kiến của bà Lê Thị Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Úc kết luận một số nội dung như sau:

1/ Hộ gia đình bà Lê Thị Hiến, có diện tích đất đo đạc thực tế là: 1423,8m2; (Trong đó: diện tích được cấp Giấy CNQSD đất là: 812 m2, diện tích ngoài Giấy CNQSD đất là: 611,8 m2), diện tích đất bị thu hồi ngoài Giấy CNQSD đất là: 211,7m2. Sau khi thu hồi Diện tích đất còn lại của gia đình bà Lê Thị Hiến sử dụng là: 1212,1m2; (Trong đó: diện tích được cấp Giấy CNQSD đất là: 812 m2, diện tích ngoài Giấy CNQSD đất là: 200,1 m2). Nên hộ bà Lê Thị Hiến không được cấp đất tái định cư là đúng quy định của Nhà nước.

2/ Việc bồi thường, hỗ trợ về đất đai và cây cối, hoa màu của hộ gia đình bà Lê Thị Hiến với số tiền bồi thường, hỗ trợ là: 86.813.738 đồng (tại các Quyết định số 1468/QĐ-UBND, ngày 11.4.2012, số 1571/QĐ-UBND, ngày 10.4 .2012 của UBND huyện). Ngoài ra nhà đầu tư còn hỗ trợ cho bà Hiến là: 35.458.750 đồng. Vậy; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ của bà Hiến là: 122.272.488 đồng.

Như vậy, việc bồi thường, hỗ trợ về đất đai, cây cối, hoa màu của hộ gia đình bà Lê Thị Hiến đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước.

3/ Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện lập văn bản gửi các ngành chức năng và bà Lê Thị Hiến, phân tích rõ việc thu hồi đất của bà Hiến là đất ngoài Giấy CNQSD đất để làm đường, sau khi thi công xong đường thì toàn bộ diên tích đất còn lại (1212,1m2) của bà Hiến sẽ có 2 mặt tiền nên gia đình bà Hiến được hưởng lợi trong việc thực hiện dự án này.

4/ UBND huyện đề nghị hộ gia đình bà Lê Thị Hiến đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện hoặc UBND xã Điện Ngọc để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Nếu đến hết ngày 20.8.2014 mà hộ bà Lê Thị Hiến không chấp hành thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện kết hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Nếu cấp có thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất thì bà Lê Thị Hiến không được hưởng các khoảng hỗ trợ (kể cả nhà đầu tư hỗ trợ là: 35.458.750 đồng).

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện có trách nhiệm kết hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư chi số tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Lê Thị Hiến theo đúng thời gian quy định trên.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc tại buổi tiếp công dân ngày 23.7.2014. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- C,PVP HĐND&UBND huyện;- Lưu: VT.


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Công Thiết

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương