THÔng báo kết luận của đồng chí Trần Úc Phó Chủ tịch ubnd huyệntải về 22.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích22.26 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 275/TB-UBND Điện Bàn, ngày 16 tháng 5 năm 2014THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp nghe Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV báo cáo tiến độ

thực hiện chương trình công tác năm 2014 và kết quả thực hiện

các nhiệm vụ được giao trong Quý 1/2014


Ngày 06/5/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp nghe Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV báo cáo tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2014 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quý 1/2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Úc - Phó chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Kinh tế & Hạ tầng, Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV báo cáo tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2014 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quý 1/2014, ý kiến tham gia góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện - chủ trì cuộc họp kết luận:

Trong Quý 1/2014, Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV đã cơ bản hoàn thành tốt việc tổ chức lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp, xúc tiến kêu gọi đầu tư, hoàn thành các thủ tục để Công ty CP Sản xuất - Thương mại Hữu Nghị đưa vào hoạt động tại CCN An Lưu, xã Điện Nam Đông,.... Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số nhiệm vụ mà UBND huyện đã chỉ đạo tại các kết luận cuộc họp, công văn giao nhiệm vụ,.. nhưngTrung tâm chưa thực hiện hoàn thành như: giải quyết các thủ tục của Công ty Hải Đăng, liên quan tình hình điều chỉnh đất đai trên CCN Thương Tín 1 và một số nhiệm vụ khác.

Để tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trước đây, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Quý 1/2014 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, UBND huyện yêu cầu Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV khẩn trương tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1/ Về lĩnh vực quy hoạch:

- Đối với các đồ án điều chỉnh quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (như Bãi tắm Hà My, xã Điện Dương,...), Trung tâm phải khẩn trương tổ chức công bố đồ án quy hoạch theo đúng quy định để địa phương, nhân dân và các đơn vị liên quan được biết, góp phần trong công tác kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt.

- Đối với CCN An Lưu, CCN Thương Tín và Khu dân cư - TM & DV Thương Tín, khẩn trương đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 30/5/2014.

- Đối với CCN Nam Dương và CCN Trảng Nhật 1, trình Sở Xây dựng thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch trước ngày 30/6/2014.

2/ Về lĩnh vực GPMB:

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan bàn hướng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc đối với trường hợp Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Sinh học Đông Dương, báo cáo UBND huyện hướng xử lý trước ngày 26/5/2014 (gởi kèm theo Biên bản làm việc).

- Đối với trường hợp các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trước đây hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực hiện hoàn thành xong công tác GPMB nhưng chưa quyết toán, Trung tâm có văn bản gửi các doanh nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị khẩn trương hoàn thành hồ sơ quyết toán trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra quyết toán trước ngày 30/6/2014 (trong nội dung văn bản có quy định nếu quá thời gian này, các doanh nghiệp không thực hiện thì Trung tâm không chịu trách nhiệm trong việc khấu trừ tiền thuê đất sau này).- Việc đề nghị khấu trừ chi phí xây dựng các hạng mục phục vụ công tác tái định cư tại xã Điện Thắng Nam của Công ty CP thuốc lá Đà Nẵng vào tiền thuê đất, giao trách nhiệm Trung tâm tham mưu UBND huyện văn bản xin chủ trương UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh trước ngày 22/5/2014 để có cơ sở thực hiện.

- Đối với việc thực hiện công tác bồi thương, GPMB xây dựng Nhà máy nước tại CCN Trảng Nhật 1, Trung tâm có văn bản gửi Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam trước ngày 22/5/2014 đề nghị Công ty chuyển tiền GPMB theo phương án được duyệt để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng (lưu ý có quy định thời gian chuyển tiền). Nếu quá thời gian quy định mà Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam vẫn không chuyển tiền thì Trung tâm tham mưu UBND huyện hủy các quyết định liên quan đến công tác bồi thường, GPMB xây dựng Nhà máy nước nêu trên.

- Tham mưu UBND huyện văn bản gửi Công ty CP Xây dựng - Thương mại Nam Phong tại CCN Trảng Nhật 1 thông báo việc kết thúc, dừng triển khai dự án của Công ty trước ngày 22/5/2014. Tuy nhiên, về kinh phí GPMB do Công ty đã ứng trước thực hiện sau này sẽ được hoàn trả lại (không tính lãi) khi có doanh nghiệp khác vào đầu tư tại vị trí này. Đồng thời, Trung tâm tham mưu UBND huyện văn bản giao UBND xã Điện Thắng Nam lập các hồ sơ, thủ tục quyết toán kinh phí GPMB này để có cơ sở hoàn trả lại cho Công ty CP Xây dựng - Thương mại Nam Phong sau này.

3/ Chủ trì làm việc với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Nam để kiểm tra, hướng dẫn đơn vị hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định, báo cáo UBND huyện tiến độ thực hiện trong tháng 5/2014.

4/ Theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Tân Đức Phú ký bổ sung cam kết tiến độ và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Kho hàng VLXD và Xưởng lắp ráp điện tử điện lạnh tại CCN Bồ Mưng, xã Điện Thắng Bắc theo yêu cầu tại Công văn số 1563/UBND-KTTH ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh.

5/ Hiện nay, UBND tỉnh đã ủy quyền cho UBND huyện triển khai thanh tra, kiểm tra các tổ chức sử dụng đất vi phạm trên địa bàn quản lý của huyện, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý tại Công văn số 1373/UBND-KTN ngày 17/4/2014. Do đó, UBND huyện giao Trung tâm kiểm tra, tổng rà soát các hồ sơ, thủ tục và tình hình sử dụng đất các doanh nghiệp trong các CCN trên địa bàn huyện như: Xí nghiệp gà Lương Mỹ, Công ty TNHH Lụa Việt, Xí nghiệp lương thực, Giấy Thành Bắc, Công ty CP thuốc lá Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Toàn Thiện, Công ty CP Thương mại Hùng Cường,....báo cáo UBND huyện xem xét đưa vào danh sách kiểm tra trong tháng 6/2014.

6/ Trung tâm báo cáo Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc GPMB của Công ty Phước Tiến tại Bãi tắm Hà My.

7/ Đối với hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng trong các CCN, sau khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, Trung tâm bàn giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng tổ chức quản lý, chăm sóc, vận hành.

8/ Đề nghị Giám đốc Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV phân công rõ trách nhiệm trong Ban lãnh đạo và cán bộ của đơn vị để thuận lợi trong việc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe Trung tâm Phát triển CCN-TM&DV báo cáo tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2014 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quý 1/2014. Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

- L.đạo UBND huyện;

- Thành phần dự họp;

- C,PVP, CV(Bình);

- Lưu: VT.


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)Trần Quang Thắng
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương