THÔng báo kết luận của đồng chí Trần Úc Phó Chủ tịch ubnd huyệntải về 17.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích17.1 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 441/TB-UBND Điện Bàn, ngày 25 tháng 8 năm 2014THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế các dự án đầu tư xây dựng

Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609) và Khu TĐC Phong Thử 1, xã Điện Thọ

phục vụ xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 15/8/2014, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế các dự án đầu tư xây dựng Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609) và Khu TĐC Phong Thử 1, xã Điện Thọ phục vụ xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo UBND xã Điện Thọ; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các thôn: Phong Thử 1, 2 và các đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng Giao thông công chính Đà Nẵng và Công ty CP Long Hoàng Tiến.

Sau khi nghe các đơn vị tư vấn thiết kế và lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo phương án thiết kế các dự án đầu tư xây dựng Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609) và Khu TĐC Phong Thử 1, xã Điện Thọ phục vụ xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau:


  1. Đối với Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609):

1/ Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường bổ sung khối lượng san nền phần chênh lệch cao trình tự nhiên giữa vị trí các lô đất (đấu giá) cần giải tỏa với vị trí bố trí TĐC trên mặt tiền tuyến đường ĐT 609 nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân. Để đảm bảo tính pháp lý, đề nghị đơn vị tư vấn - Công ty CP Long Hoàng Tiến khảo sát lập hồ sơ xác định cao trình hiện trạng để có cơ sở tính toán phần khối lượng san nền chênh lệch nêu trên đưa vào phương án bồi thường.

2/ Hiện nay, Sở Kế hoạch & Đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến góp ý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT 609 (Lý trình Km 0+00 - Km5+50; Km 7+800 - Km 9+400; Km 11+500 - Km 12+00), đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp đơn vị tư vấn cập nhật hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT 609 nêu trên để khớp nối quy hoạch với dự án xây dựng khu TĐC Phong Thử (ĐT 609) về hướng tuyến điều chỉnh, cao trình xây dựng,… Đồng thời, lấy ý kiến thống nhất của Sở Giao thông Vận tải về việc khớp nối nối hạ tầng kỹ thuật đầu tư của khu TĐC Phong Thử (ĐT 609) với các khu vực lân cận trước khi trình phê duyệt.

3/ Giao trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước đến Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609) để phục vụ cho nhân dân.

4/ Đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương bàn giao mốc giới ngoài thực địa phạm vi xây dựng khu TĐC Phong Thử (ĐT 609) để Trung tâm Phát triển quỹ đất có cơ sở lập phương án bồi thường.B. Đối với Khu TĐC Phong Thử 1:

1/ Về thiết kế BVTC&DT gói thầu Giao thông, san nền, thoát nước, đơn vị tư vấn - Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng Giao thông công chính Đà Nẵng lưu ý các nội dung sau:

- Kết cấu vỉa hè thống nhất đổ bê tông tại chỗ có cắt roan.

- Thay đổi kết cấu cửa chắn rác bằng bê tông cường độ cao hoặc lưới chắn rác ngăn mùi composite.

2/ Giao trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Khẩn trương đôn đốc các đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC&DT các gói thầu: Giao thông, san nền, thoát nước; Cấp điện và Cấp nước hoàn thành hồ sơ trước ngày 05/9/2014, trình các Sở chuyên ngành thẩm tra theo quy định. Lưu ý, khối lượng thiết kế và tổng dự toán được lập căn cứ theo nguồn kinh phí của địa phương và thống nhất của VEC trước đây.

- Lập các hồ sơ thủ tục liên quan trình thu hồi đất để xây dựng Khu TĐC Phong Thử 1 theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện tại nghe báo cáo phương án thiết kế các dự án đầu tư xây dựng Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609) và Khu TĐC Phong Thử 1, xã Điện Thọ phục vụ xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

- L.đạo UBND huyện;

- Thành phần dự họp;

- C,PVP, CV(Vân, Bình);- Lưu: VT.

(BinhE/UBND huyen 2014/TB)

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Trần Quang Thắng


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương