THÔng báo kết luận của Chủ tịch ubnd huyện – Lê Trí Thanhtải về 16.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích16.33 Kb.
#21187
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 449/TB-UBND Điện Bàn, ngày 28 tháng 8 năm 2014THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Lê Trí Thanh

tại cuộc họp nghe Tổ công tác báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc của các hộ dân khu vực XN sản xuất hàng tiêu dùng(cũ).Ngày 26/8/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức họp nghe Tổ công tác báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc của các hộ dân khu vực XN sản xuất hàng tiêu dùng(cũ), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Hữu Lên-Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch; Tài nguyên - Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thành viên Tổ công tác xác định giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc của các hộ dân khu vực XN sản xuất hàng tiêu dùng(cũ); đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Điện.

Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ công tác báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc của các hộ dân khu vực XN sản xuất hàng tiêu dùng(cũ), ý kiến phát biểu của đồng chí Đặng Hữu Lên - Phó chủ tịch UBND huyện, ý kiến phát biểu và đề xuất phương án xử lý của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện, kết luận:

Thực hiện trả lời ý kiến của cử tri về việc 09 hộ dân đang sống ở khu vực Xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (cũ), xin cấp Giấy chứng nhận QSĐ đất từ nguồn gốc Hội đồng 315 huyện phân lô bán năm 1993, nhưng do khu vực này là đất quốc phòng nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không thống nhất và thời gian kéo dài từ năm 1993 đến nay, trách nhiệm này thuộc về UBND huyện. Để giải quyết dứt điểm các trường hợp này, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, thống nhất chủ trương bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối đối với 09 hộ dân có đất mua của Hội đồng 315 huyện năm 1993 để chuyển đến nơi ở mới. Về đất đai thực hiện theo phương án hoán đổi đất, hộ gia đình, cá nhân có mua một suất đất của Hội đồng 315 được nhận một lô đất theo quy hoạch được duyệt tại khu Nghĩa Trũng, thị trấn Vĩnh Điện. Những hộ có diện tích nhỏ hơn diện tích hoán đổi, thì phải nộp thêm tiền phần diện tích chênh lệch và nếu thuộc diện gia đình khó khăn, được UBND thị trấn xác nhận thì được UBND huyện cho nợ; hộ có diện tích đất ở hiện tại nhiều hơn đất hoán đổi thì được huyện trả lại tiền phần diện tích chênh lệch thừa theo giá đất tại khu vực đang ở. Giao phòng tài chính-Kế hoạch xác định giá đất hiện tại của 09 hộ dân này để làm cơ sở thanh toán phần chênh lệch. UBND thị trấn Vĩnh Điện dừng việc đấu giá đất tại khu vực Nghĩa Trũng để thực hiện phương án hoán đổi đất cho các hộ trên.

2. Giao cho Tổ công tác phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn chỉnh phương án hoán đổi đất, bồi thường các công trình trên đất, báo cáo UBND huyện để UBND huyện có cơ sở xin ý kiến Thường vụ Huyện ủy. Sau khi có ý kiến của Thường vụ, UBND huyện sẽ mời các hộ dân đến làm việc để thống nhất phương án. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2014.

3. Đối với các hộ dân đã làm nhà ở (05 hộ) tại khu vực XN sản xuất hàng tiêu dùng(cũ), sau khi nhận đất hoán đổi, nếu chưa có điều kiện để xây dựng nhà, vẫn được ở lại tạm tại nhà cũ của mình trong thời gian chờ xây dựng xong nhà mới (trong thời gian ở tạm, không được xây dựng mới hoặc cơi nới nhà cửa, công trình) và phải ký cam kết bàn giao mặt bằng cho cơ quan quân sự khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quốc phòng, theo quy định của pháp luật về quản lý đất quốc phòng, an ninh.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Lê Trí Thanh tại cuộc  họp nghe Tổ công tác báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc của các hộ dân khu vực XN sản xuất hàng tiêu dùng(cũ). Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- L.đạo UBND huyện;

- Thành phần dự họp;

- C,PVP, CV;- Lưu: VT.TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Đức TuyКаталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 16.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương