Thi kệ pháp cú kinh (dhammapada) Pali Anh Việttải về 0.96 Mb.
trang2/27
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Phẩm I.

YAMAKA VAGGA - THE TWIN VERSES - PHẨM SONG YẾU

Manopubba'ngamaa dhammaa manose.t.thaa manomayaa

Manasaa ce padu.t.thena bhaasati vaa karoti vaa

Tato na.m dukkhamanveti cakka.m'va vahato pada.m. -- 1
Mind is the forerunner of (all evil) states.

Mind is chief; mind-made are they.

If one speaks or acts with wicked mind,

because of that, suffering follows one,

even as the wheel follows the hoof of the draught-ox. -- 1
1. Tâm dẫn đầu các pháp.

Tâm là chủ, tạo tác.

Nếu nói hay hành động,

Với tâm niệm bất tịnh,

Khổ não liền theo sau,

Như xe theo bò vậy.


Manopubba'ngamaa dhammaa manose.t.thaa manomayaa

Manasaa ce pasannena bhaasati vaa karoti vaa

Tato na.m sukhamanveti chaayaa'va anapaayinii -- 2
Mind is the forerunner of (all good).

Mind is chief; mind-made are they.

If one speaks or acts with pure mind,

because of that, happiness follows one,

even as one's shadow that never leaves.-- 2
2. Tâm dẫn đầu các pháp.

Tâm là chủ, tạo tác.

Nếu nói hay hành động,

Với tâm niệm thanh tịnh,

An lạc liền theo sau,

Như bóng chẳng rời hình.


Akkocchi ma.m avadhi ma.m ajini ma.m ahaasi me

Ye ta.m upanayhanti vera.m tesa.m na sammati. -- 3


"He abused me, he beat me,

he defeated me, he robbed me",

in those who harbour such thoughts

hatred is not appeased. -- 3


3. Hắn mắng tôi, đánh tôi,

Hắn hạ tôi, cướp tôi,

Ai ôm niềm hận ấy,

Hận thù không thể nguôi.


Akkocchi ma.m avadhi ma.m ajini ma.m ahaasi me

Ye ta.m na upanayhanti vera.m tesuupasammati. -- 4


"He abused me, he beat me,

he defeated me, he robbed me",

in those who do not harbour such thoughts

hatred is appeased. -- 4


4. Hắn mắng tôi, đánh tôi,

Hắn hạ tôi, cướp tôi,

Ai xả niềm hận ấy,

Hận thù tự nhiên nguôi.


Na hi verena veraani sammantiidha kudaacana.m

Averena ca sammanti esa dhammo sanantano. -- 5


Hatred never cease through hatred in this world;

through love alone they cease.

This is an eternal law. -- 5
5. Hận thù diệt hận thù,

Ðời này không thể có,

Từ bi diệt hận thù,

Là định luật nghìn thu.


Pare ca na vijaananti mayamettha yamaamase

Ye ca tattha vijaananti tato sammanti medhagaa. -- 6


The others know not that in this quarrel we perish;

those of them who realize it,

have their quarrels calmed thereby. -- 6
6. Người kia không biết rằng,

Ta chết vì cãi nhau,

Ai nhận ra điều đó,

Tranh cãi lắng dịu mau.


Subhaanupassi.m viharanta.m indriyesu asa.mvuta.m

Bhojanamhi amatta~n~nu.m kusiita.m hiinaviiriya.m

Ta.m ve pasahati maaro vaato rukkha.m-va dubbala.m. -- 7
Whoever lives contemplating pleasant things,

with senses unrestrained,

in food immoderate,

indolent inactive,

him verily Maara overthrows,

as the wind (overthrows) a weak tree. -- 7


7. Ai sống theo lạc thú,

Không nhiếp hộ các căn,

Ăn uống thiếu tiết độ,

Lười biếng kém siêng năng,

Sẽ bị Ma vương kéo,

Như cây yếu gió quằn.


Asubhaanupassi.m viharanta.m indriyesu susa.mvuta.m

Bhojanamhi ca matta~n~nu.m saddha.m aaraddhaviiriya.m

Ta.m ve nappasahati maaro vaato sela.m-va pabbata.m. -- 8
Whoever lives contemplating "the Impurities",

with senses restrained,

in food moderate,

full of faith, full of sustained energy,

him Maara overthrows not,

as the wind (does not overthrow) a rocky mountain. -- 8


8. Ai sống quán bất tịnh,

Nhiếp hộ được các căn,

Ăn uống có tiết độ,

Thành tín và siêng năng,

Ma vương không chuyển nổi,

Như núi đá gió qua.


Anikkasaavo kaasaava.m yo vattha.m paridahessati

Apeto damasaccena na so kaasaavamarahati. -- 9


Whoever, unstainless,

without self control and truthfulness,

should don the yellow robe,

is not worthy of it. -- 9


9. Ai mặc áo cà sa,

Tâm chưa sạch uế trược,

Không tự chế, không thực,

Không xứng mặc cà sa.


Yo ca vantakasaav-assa siilesu susamaahito

Upeto damasaccena sa ve kaasaavamarahati. -- 10


He who is purged of all stain,

is well-established in morals

and endowed with self-control and truthfulness,

is indeed worthy of the yellow robe. -- 10


10. Ai tẩy trừ uế trược,

Giới luật khéo nghiêm trì,

Tự chế, sống chân thực,

Xứng đáng mặc pháp y.


Asaare saaramatino saare caasaaradassino

Te saara.m naadhigacchanti micchaasa'nkappagocaraa. -- 11


In the unessential they imagine the essential,

in the essential they see the unessential,

- they who entertain (such) wrong thoughts

never realize the essence. -- 11


11. Phi chân tưởng chân thực,

Chân thực thấy phi chân,

Ai ôm ấp tà vọng,

Không bao giờ đạt chân.


Saara~nca saarato ~natvaa asaara~nca asaarato

Te saara.m adhigacchanti sammaasa'nkappagocaraa. -- 12


What is essential they regard as essential,

what is unessential they regard as unessential,

- they who entertain (such) right thoughts,

realize the essence. -- 12


12. Chân thực, biết chân thực,

Phi chân, biết phi chân,

Ai nuôi dưỡng chánh niệm,

Ắt hẳn đạt được chân.


Yathaagaara.m ducchanna.m vu.t.thi samativijjhati

Eva.m abhaavita.m citta.m raago samativijjhati. -- 13


Even as rain penetrates

as ill-thatched house,

so does lust penetrate

an undeveloped mind. -- 13


13. Như ngôi nhà vụng lợp,

Nước mưa len lỏi vào,

Tâm không tu cũng vậy,

Tham dục rỉ rả vào!


Yathaagaara.m succhanna.m vu.t.thi na samativijjhati

Eva.m subhaavita.m citta.m raago na samativijjhati. -- 14


Even as rain does not penetrate

a well-thatched house,

so does lust not penetrate

a well-developed mind. -- 14


14. Như ngôi nhà khéo lợp,

Nước mưa không thấm vào,

Tâm khéo tu cũng vậy,

Tham dục khó lọt vào!


Idha socati pecca socati paapakaarii ubhayattha socati

So socati so viha~n~nati disvaa kammakili.t.thamattano. -- 15


Here he grieves, hereafter he grieves.

In both states the evil-doer grieves.

He grieves, he is afflicted,

perceiving the impurity of his own deeds. -- 15


15. Nay buồn, đời sau buồn,

Làm ác hai đời buồn.

Hắn u buồn, tàn tạ,

Thấy uế nghiệp mình luôn.


Idha modati pecca modati katapu~n~no ubhayattha modati

So modati so pamodati disvaa kammavisuddhimattano. -- 16


Here he rejoices, hereafter he rejoices.

In both states the well-doer rejoices.

He rejoices, exceedingly rejoices,

perceiving the purity of his own deeds. -- 16


16. Nay vui, đời sau vui.

Làm phúc hai đời vui.

Hắn an vui, hoan hỷ,

Thấy tịnh nghiệp mình nuôi.


Idha tappati pecca tappati paapakaarii ubhayattha tappati

Paapa.m me katanti tappati bhiyyo tappati duggati.m gato. -- 17


Here he suffers, hereafter he suffers.

In both states the evil-doer suffers.

"Evil have I done" (thinking thus), he suffers.

Furthermore, he suffers, having gone to a woeful state. -- 17


17. Nay than, đời sau than.

Làm ác hai đời than.

Hắn than: "Ta làm ác."

Ðọa cõi khổ, càng than.


Idha nandati pecca nandati katapu~n~no ubhayattha nandati

Pu~n~na.m me katanti nandati bhiyyo nandati suggati.m gato. -- 18


Here he is happy, hereafter he is happy.

In both states the well-doer is happy.

"Good have I done" (thinking thus), he is happy.

Furthermore, he is happy, having gone to a blissful state. -- 18


18. Nay mừng, đời sau mừng.

Làm phúc hai đời mừng.

Hắn mừng: "Ta làm phúc."

Sanh cảnh lành, mừng hơn.


Bahumpi ce sahita.m bhaasamaano

Na takkaro hoti naro pamatto

Gopo-va gaavo ga.naya.m paresa.m

Na bhaagavaa saama~n~nassa hoti. -- 19


Though much he recites the Sacred Texts,

but acts not accordingly,

that heedless man is like a cowherd

who counts others' kine.

He has no share in the fruits of the Holy Life. -- 19
19. Dầu đọc tụng nhiều kinh,

Tâm buông lung cẩu thả,

Như kẻ chăn bò thuê,

Khó hưởng Sa môn quả.


Appampi ce sahita.m bhaasamaano

Dhammassa hoti anudhammacaarii

Raaga~nca dosa~nca pahaaya moha.m

Sammappajaano suvimuttacitto

Anupaadiyaano idha vaa hura.m vaa

Sa bhaagavaa saama~n~nassa hoti. -- 20


Though little he recites the Sacred Texts,

but acts in accordance with the teaching,

forsaking lust, hatred and ignorance,

truly knowing, with mind well freed,

clinging to naught here and hereafter,

he shares the fruits of the Holy Life. -- 20


20. Dầu đọc tụng ít kinh,

Nhưng hành trì giáo pháp,

Như thật, tâm giải thoát,

Từ bỏ tham sân si,

Hai đời không chấp trì,

Thọ hưởng Sa môn quả.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương