Thời gian làm bài 90 phút – 50 câutải về 52.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích52.15 Kb.

Nguồn: http://giaoan.violet.VNĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH

(Thời gian làm bài 90 phút – 50 câu)
1.NgÉu phèi phèi lµ trung hoµ tÝnh cã h¹i cña ®ét biÕn lµ v×:

a. Cã nh÷ng alen ®ét biÕn ®øng riªng th× cã h¹i nh­ng khi tæ hîp víi c¸c gen ®ét biÕn kh¸c th× trë lªn cã lîi.

b. NgÉu phèi kh«ng lµm biÕn ®æi tÇn sè alen.

c. NgÉu phèi t¹o nªn tr¹ng th¸I c©n b»ng di truyÒn trong quÇn thÓ.

d. NgÉu phèi kh«ng g©y ¸p lùc ®èi víi sù thay ®æi tÇn sè alen.

2. NÕu 1 quÇn thÓ giao phèi cã thµnh phÇn kiÓu gen lµ 0,36 AA + 0,46 Aa + 0, 18aa = 1 th× tÇn sè t­¬ng ®èi cña c¸c alen A vµ a lµ:

a. 0, 6 vµ 0, 4 b. 0,36 vµ 0, 64

c. 0, 59 vµ 0, 41 d, 0, 54 vµ 0, 46

3. Nguyªn nh©n tho¸I ho¸ do tù thô phÊn vµ giao phèi gÇn qua nhiÒu thª shÖ lµ:

a. ThÓ dÞ hîp gi¶m dÇn, thÓ ®ång hîp t¨ng dÇn, c¸c gen lÆn cã h¹i cã ®iÒu kiÖn biÓu hiÖn.

b. C¸c gen lÆn ®ét biÕn cã h¹i bÞ gen tréi lÊn ¸t.

c. Giao phèi gÇn dÔ x¶y ra ®ét biÕn.

4. T¸c dông cña 5- brom uraxin trong viÖc g©y ®ét biÕn nh©n t¹o lµ:

a. Thay thÕ T, biÕn ®æi A- T thµnh G- X ( A- T  A – 5 BU  G – 5Bu  G- X)

b. Thay thÕ G b»ng T hoÆc X ( CÆp G- X bÞ thay thÕ b»ng T- A hoÆc X- G)

c. G©y chÊn th­¬ng bé m¸y di truyÒn.

d. C¶n trë sù h×nh thµnh thoi v« s¾c.

5. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng vÒ chän läc tù nhiªn theo quan ®iÓn di truyÒn hiÖn ®¹i:

a. Chän läc tù nhiªn chØ t¸c ®éng ë cÊp ®é c¸ thÓ, kh«ng t¸c ®éng ë møc ®é d­íi c¸ thÓ vµ trªn c¸ thÓ.

b. C¬ thÓ thÝch nghi tr­íc hÕt ph¶I cã kiÓu gen ph¶n øng thµnh nh÷ng kiÓu h×nh cã lîi tr­íc m«I tr­êng.

c. Chän läc tù nhiªn sÏ t¸c ®éng trªn kiÓu h×nh cña c¸ thÓ qua nhiÒu thÕ hÖ sÏ dÉn tíi hÖ qu¶ lµ chän läc kiÓu gen.

d. Chän läc c¸ thÓ lµm t¨ng tØ lÖ nh÷ng c¸ thÓ thÝch nghi nhÊt trong néi bé quÇn thÓ.

6. Tia tö ngo¹i th­êng ®­îc dïng ®Ó gay ®ét biÕn nh©n t¹o trªn c¸c ®èi t­îng:

a. Vi sinh vËt, h¹t phÊn, bµo tö. B. H¹t phÊn vµ h¹t n¶y mÇm.

c. h¹t kh« vµ bµo tö. D. h¹t n¶y mÇm vµ vi sinh vËt.

7. L¹i 2 thø hoa tr¾ng víi nhau ®­îc F1 100% hoa ®á. Cho F1 lai ph©n tÝch ®­îc thÕ hÖ lai ph©n li theo tØ lÖ 3 tr¾ng : 1 ®á. KiÓu gen cña P vµ F1 lµ:

a. P: AABB x AAbb F1 AABb. b. P: A ABB x aabb F1 AaBb.

c. P: AABB x AAbb F1 AABb. d. P: AABB x aaBB F1 AaBB.

8. Trong qu¸ t×nh ph¸t sinh loµi ng­êi, nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn tiÕng nãi cã ©m tiÕt lµ:

a. D¸ng ®I th¼ng , cét sèng h×nh ch÷ S.

b. Sù ph¸t triÓn cña bé n·o.

c. lao ®éng tËp thÓ thóc ®Èy nhu cÇu trao ®æi ý kiÕn.

d. Hai chi tr­íc ®­îc gi¶I phãng khái chøc n¨ng di chuyÓn.

9. . Sù di truyÓn nhãm m¸u A, B, AB, O ë ng­êi do 3 alen chi phèi IA, IB,

IA IB, Io.

KiÓu gen IA IA, IAIa qui ®Þnh nhãm m¸u A.

KiÓu gen IB IB, IBIb qui ®Þnh nhãm m¸u B

KiÓu gen IA IB qui ®Þnh nhãm m¸u AB.

KiÓu gen Io Io qui ®Þnh nhãm m¸u O.

Trong mét quÈn thÓ ng­êi, m¸u O chiÓm 4%, m¸u B chiÕm 21%. TØ lÖ m¸u A lµ:

a. 0,45. b. 0,54. c. 0,25 d. 0.40.

10. H¹n chÕ cña ®Þnh luËt H¸c di van bec lµ:

a. Kh«ng gi¶i thÝch ®­îc tr¹ng th¸I ®éng cña quÇn thÓ do t¸c ®éng cña ®ét biÕn vµ chän läc.

b. Kh«ng gi¶i thÝch ®­îc sù æn ®Þnh cña quÇn thÓ trong thêi gian l©u dµi.

c. Tõ tØ lÖ kiÓu h×nh kh«ng thÓ suy ra tØ lÖ kiÓu gen vµ tÇn sè t­¬ng ®èi c¸c alen.

11. . ë mét loµi thùc vËt, gen A qui ®Þnh tÝnh tr¹ng hoa ®á tréi hoµn toµn so víi gen a qui ®Þnh tÝnh tr¹ng hoa tr¾ng. Trong quÇn thÓ toµn nh÷ng c©y cã kiÓu gen Aa tù thô phÊn qua 2 thÕ hÖ. TØ lÖ kiÓu h×nh ë thÕ hÖ lai thø 2 lµ:

a. 75 % ®á : 25 % tr¾ng b. 62,5 % ®á : 37, 5 % tr¾ng.

c. 50 % ®á : 50 % tr¾ng

d. 56,25 % ®á : 43,75 % tr¾ng

12. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ch­a ®óng vÒ ®Æc ®iÓm cña ®¹i cæ sinh:

a. thùc vËt di c­ lªn c¹n hµng lo¹t ë kØ xilua t¹o ®iÒu kiÖnc ho ®éng vËt lªn c¹n ë kØ sau ®ã.

b. QuyÕt khæng lå bÞ tiªu diÖt vµ vïi lÊp ®· t¹o thµnh c¸c má than ®¸ mµ ngµy nay chóng ta khai th¸c.

c.tõ l­ìng c­ ®Çu cøng ®· h×nh thµnh nh÷ng bß s¸t ®Çu tiªn.

d. Cuèi ®¹i cæ sinh ®· xuÊt hiÖn thùc vËt h¹t trÇn.

13. §ét biÕn gen lµ:

a. Nh÷ng biÕn ®æi ë kiÓu h×nh cña cïng 1 kiÓu gen.

b. Nh÷ng biÕn ®æi vÞ trÝ s¾p xÕp gen trªn NST.

c. Nh÷ng biÕn ®æi trong cÊu tróc cña gen liªn quan tíi 1 hoÆc 1 sè cÆp nucleotit x¶y ra t¹i 1 ®iÓm nµo ®ã cña ph©n tö AND.

d. Nh÷ng biÕn ®æi vÒ sè l­îng cña bé NST.

14. Enzim ®­îc sö dông c¾t t¸ch ®o¹n AND lµ:

a. AND polimeraza. B. Reparaza.

c. Ligaza. D. Restricta

15. Theo §¸c uyn nguyªn nh©n cña sù tiÕn ho¸ lµ do:

a. Chän läc tù nhiªn t¸c ®éng th«ng qua ®Æc tÝnh biÕn dÞ vµ di truyÒn cña sinh vËt.

b. T¸c ®éng cña sù thay ®æi cña ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh hoÆc tËp qu¸n ho¹t ®éng ë ®éngvËt trong mét thêi gian dµi.

c. sù cñng cè ngÉu nhiªn c¸c ®ét biÕn trung tÝnh kh«ng liªn quan víi t¸c dông cña chän läc tù nhiªn.

d. Sù n©ng cao dÇn tr×nh ®é tæ chøc c¬ thÓ tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p.

16. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

a. Nßi ®Þa lÝ lµ nhãm quÇn thÓ thÝch nghi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn sinh th¸i x¸c ®Þnh

b. Nßi ®Þa lÝ lµ nhãm quÇn thÓ ph©n bè trong 1 khu vùc ®Þa lÝ x¸c ®Þnh.

c. Nßi ®Þa lÝ lµ nhãm quÇn thÓ kÝ sinh trªn loµi vËt chñ x¸c ®Þnh.

d. Hai nßi ®Þa lÝ kh¸c nhau cã thÓ cã khu ph©n bè trïm lªn nhau.

17. D¹ng thÝch nghi nµo sau ®©y lµ thÝch nghi kiÓu h×nh:

a/ B­ím kilima cã c¸nh gièng l¸ c©y, mµu x¸m.

b. Con bä que cso th©n vµ c¸c chi gièng que c©y.

c. C©y bÇn cã rÔ khÝ sinh.

d. C©y rau m¸c mäc trªn c¹n cã h×nh mòi m¸c, mäc d­¬ic n­íc cã thÕm mét lo¹i l¸ h×nh b¶n.

18. Ph«I tõ 18- 20 ngµy cã ®Æc ®iÓm:

a. Cßn dÊu vÕt khe mang ë pÇn cæ.

b. Cßn c¸I ®u«I kh¸ dµi.

c. Cßn líp l«ng mÞn klh¾p bÒ mÆt c¬ thÓ.

d. Nªosn ch©n c¸i n»m ®èi diÖn víi c¸c ngãn kh¸c.

19. Chän c©u sai.

C¬ chÕ ph¸t sinh ®ét biÕn cÊu tróc NST lµ:  1. NST bÞ ®øt g·y.

  2. B. Qua tr×nh tù sao cña AND kh«ng b×nh th­êng.

  3. Sù kh«ng ph©n li cña NST ë k× sau nguyªn ph©n.

  4. Trao ®æi chÐo kh«ng c©n gi÷a 2 trong 4 cromatit cña cÆp NST kÐp twong ®ång.

20. ë ng­êi gen M qui ®Þnh m¾t b×nh th­êng, m g©y mï mµu, gen n»m trªn NST X, kh«ng cã alen trªn Y. Bè mÑ ®Òu m¾t b×nh th­êng, con g¸i b×nh th­êng, con trai mï mµu, con g¸I lÊy chång mï mµu. X¸c xuÊt ®Ó xuÊt hiÖn ®øa trÎ mï mµu ë thÕ hÖ tiÕp lµ:

a. 50%. B. 25%. C.75% d. 12, 5%.

21. C¬ chÕ ph¸t sinh dÞ béi lµ:

a. Toµn bé NST kh«ng ph©n li ë k× sau 1 gi¶m ph©n.

b. 1 hoÆcvµi cÆp NST kh«ng ph©n li ë k× sau 1 gi¶m ph©n

c. Bé NST kh«ng ph©n li ë k× sau 2 gi¶m ph©n

d. Mét cÆp( vµi cÆp NST kh«ng ph©n li trong qu¸ t×nh ph¸t sinh giao tö.

22. DÊu hiÖu cã thÓ ë c¸c h¹t Coaxecva lµ:

a. HÊp thô chÊt h÷u c¬ hoµ tan. B. Lín lªn vµ ph©n chia.

c. BiÕn ®æi cÊu tróc néi t¹i. d. c¶ a , b, vµ c. ®Òu ®óng.

23. HiÕm khi t×m thÊy ho¸ th¹ch trong ®Êt lµ mét c¬ thÓ nguyªn vÑn v×:

a.X¸c sinh vËt cã thÓ lµm thùc ¨n cho nhiÒu loµi.

b. Do t¸c ®éng c¬ häc cña ngo¹i c¶nh mµ x¸c SV bÞ xª dÞch.

c. PhÇm mÒm c¬ thÓ th­êng bÞ VSV ph©n huû.

d. Trong qu¸ t×nh khai quËt con ng­êi v« t×nh lµm gÉy n¸t c¸c ho¸ th¹ch.

24. ë thá, biÕt kiÓu gen AA qui ®Þnhl«ng ®en, Aa qui ®Þnh l«ng ®èm, aa qui ®Þnh l«ng tr¾ng.

Mét quÇn thÓ thá cã 500 con thá, trong ®ã cã 20 con l«ng tr¾ng. tÇn sè t­¬ng ®èi c¸c alen lµ:

a. A= 0, 8; a = 0, 2. b. A= 0, 2; a = 0, 8.

c. A= 0, 7; a = 0, 3. d. A= 0, 6; a = 0, 4.

25. TÕ bµo vi khuÈn thuéc lo¹i tÕ µo nh©n s¬ v× chóng ch­a cã:

a.Mµng nh©n. b. Nh©n con.

c. C¸c bµo quan. D. NST hoµn chØnh.

26. H×nh vÏ sau thÓ hiÖn ®ét biÕn xuÊt hiÖn thuéc d¹ng:

A T G X G X T X T A T G T G X T X T
T A X G X G A G A T A X A X T X G A

Gen b×nh th­êng gen ®ét biÕn

a. MÊt 1 cÆp nucleotit. B. Thªm 1 cÆp nucleotit.

c. Thay thÕ 1 cÆp nucleotit. D. §¶o vÞ trÝ 1 cÆp nucleotit.

27. KÕt qu¶ th­êng biÕn lµ:

a. Lµm biÕn ®æi kiÓu h×nh cña c¬ thÓ.

b. Lµm biÕn ®æi kiÓugen cña c¬ thÓ.

c. Lµm biÕn ®æi cÊu tróc cña bé NST.

d. Lµm biÕn ®æi sè l­îng cña bé NST.

28. X¸c ®Þnh c©u sai:

a. lai xa lµ h×nh tøhc lai gi÷a c¸c d¹ng bè mÑ thuéc hai nßi kh¸c nhau.

b. C¬ thÓ lai th­êng bÊt thô.

c. Lai xa ®­îc ¸p dông phæ biÕn trong chän gièng, nhÊt lµ chon gièng c©y trång.

d. Lai xa cã ­u thÕ v× ®· kÕt hîp ®­îc gen c¸ sinh vËt kh¸c loµi.

29. §iÓm chung cña qui luËt di truyÒn ®éc lËp vµ ho¸n vÞ gen lµ:

a. Sù ph©n li ®éc lËp vµ tæ hîp tù do cña c¸c NST.

b. Sù di truyÒn cïng nhau cña c¸c nhãm tÝnh tr¹ng.

c. Lµ xuÊt hiÖn nhiÒu biÕn dÞ tæ hîp, lµm nguån nguyªn liÖu cña tiÕn ho¸.

d. §¶m b¶o sù di truyÒn bÒn v÷ng cña 1 nhãm tÝnh tr¹ng.

30. Trong 1 quÇn thÓ ng­êi ta ph¸t hiÖn thÊy NST cã gen ph©n bè theo tr×nh tù kh¸c nhau do kÕt qu¶ cña ®ét biÕn ®¶o ®o¹n NST lµ:

1. MNOPQRS. 2. MNORQPS. 3. MRONQPS. 4. MNQNORPS.

Gi¶ sö NST 3 lµ gèc. H­íng ph¸t sinh ®¶o ®o¹n lµ:  1. 1 2 34. b. 1  2 3  4

  1. 43 2 1. d. 1 2 3  4.

31. ë bß, kiÓu gen AA qui ®Þnh tÝnh tr¹ng l«ng ®en, kiÓu gen Aa qui ®Þnh tÝnh tr¹ng l«ng lang ®en tr¾ng, kiÓu gen aa qui ®Þnh tÝnh tr¹ng l«ng vµng. Gen B qui ®Þnh tÝnh tr¹ng kh«ng sõng, b qui ®Þnh tÝnh tr¹ng cã sõng. Gen D qui ®Þnh tÝnh tr¹ng ch©n cao, d qui ®Þnh tÝnh tr¹ng ch©n thÊp.

C¸c gen n»m trÕn NST th­êng, bè mÑ AABb® x aaBBDd, tØ lÖ kiÓu h×nh ë thÕ hÖ lai lµ:

a. 3 ®en, kh«ng sõng, cao : 3 ®en, kh«ng sõng, thÊp: 1 tr¾ng, kh«ng sõng, cao: 1tr¾ng, kh«ng sõng, thÊp.

b.1 lang , kh«ng sõng, cao: 1 lang, kh«ng sõng, thÊp.

c. 3 lang, kh«ng sõng, cao : 1 lang, kh«ng sõng, thÊp.

d. 1. Lang kh«ng sõng cao: 1 lang, kh«ng sõng thÊp: 1 tr¾ng kh«ng sõng cao: 1 tr¾ng kh«ng sõng thÊp.

32. QuÇn thÓ giao phèi ®­îc xem lµ ®¬n vÞ c¬ së tiÕn ho¸ v×:

a. QuÇn thÓ lµ ®¬n vÞ tæ chøc c¬ së cña loµi.

b. QuÇn thÓ lµ ®¬n vÞ sinh s¶n cña loµi.

c. Qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ nhá diÔn ra trªn c¬ së sù biÕn ®æi thµnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ.

d. Mçi quÇn thÓ cã thµnh phÇn kiÓu gen ®Æc tr­ng vµ æn ®Þnh.

33. Gi¶ thuyÕt vÒ t¸c dông céng gép cña c¸c gen tréi cã lîi biÓu hiÖn râ ë:

a. TÝnh ®a hiÖu gen. b. Gen ®a hiÖu.

c. TÝnh tr¹ng trung gian. D.TÝnh tr¹ng tréi l¨n.

34. ë ng­êi gen H qui ®Þnh m¸u b×nh th­êng, gen h qui ®Þnh m¸u khã ®«ng, n»m trÕn NST X, kh«ng cã alen trªn Y. Bè m¸u khã ®«ng, mÑ m¸u ®«ng b×nh th­êng, sinh con g¸i m¸u khã ®«ng. Con g¸I m¸u khã ®«ng lµ do :

a. MÑ truyÒn gen g©y bÖnh. B. Bè truyÒn gen g©y bÖnh

c. Bè hoÆc mÑ truyÒn gen g©y bÖnh

d. C¶ bè vµ mÑ truyÒn gen g©y bÖnh

35. Mét loµi cã 2n= 18 sè lo¹i thÓ3 nhiÔm kh¸c nhau cã thÓ ®­îc h×nh thµnh lµ:

a. 48. b. 18 c. 36. d. 9.

36. . Cho AAAa tù thô . TØ lÖ kiÓu gen ë thÕ hÖ lai lµ:

a. 1AAAA: 8 AAAa: 18AAaa: 8Aaaa: 1aaaa.

b. 1AAAA: 1: AAAa :1 Aaaa:

c. 1 AAAa: 5AAaa: 5Aaaa: 1aaaa.

d. 1AAAA: 2 AAAa :1 Aaaa:

39. ë mÌo. Gen D qui ®Þnh tÝnh tr¹ng l«ng ®en, Dd qui ®Þnh tÝnh tr¹ng l«ng tam thÓ, d qui ®Þnh tÝnh tr¹ng l«ng hung. Gen qui ®Þnh tÝnh tr¹ng l«ng mÌo n»m trªn NST X, kh«ng cã alen trªn Y. mÌo ®ùc tam thÓ chØ cã thÓ xuÊt hiÖn trong t­êng hîp.

a. MÑ ®en x Bè hung, rèi lo¹n ph©n li cÆp NST giíi tÝnh ë mÌo bè.

b. MÑ ®en x Bè hung, rèi lo¹n ph©n li cÆp NST giíi tÝnh ë mÌo mÑ.

c. MÑ hung x Bè hung, rèi lo¹n ph©n li cÆp NST giíi tÝnh ë mÌo bè.

d. MÑ hung x Bè ®en, rèi lo¹n ph©n li cÆp NST giíi tÝnh ë mÌo mÑ

38. ë ng­êi gen D qui ®Þnh da b×nh th­êng, gen d qui ®Þnh d g©y b¹ch t¹ng, gen n»m trªn NST th­êng. Gen M qui ®Þnh m¾t b×nh th­êng, m g©y mï mµu, gen n»m trªn NST X, kh«ng cã alen trªn Y. Bè vµ MÑ b×nh th­êng, con trai b¹ch t¹ng, mï mµu. KiÓu gen cña bè mÑ lµ:

a. Dd XMXm x Dd XMY. b. Dd XmXm x Dd XMY.

c. Dd XMXM x Dd XMY. d. Dd XMXm x dd XMY.

39. §Æc tÝnh sinh s¶n vµ di truyÒn cña c¬ thÓ sèng g¾n liÒn víi lo¹i vËt chÊt chñ yÕu lµ:

a. Polisaccarit. b. poliphotphat. c. polipeptit d. Polinucleotit

40 Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng bÊt thô cña c¬ thÓ lai xa :

a. ë ®éng vËt do chu k× sinh s¶n kh¸c nhau.

b. Tinh trïng cña loµi nµy bÞ chÕt trªn ®­êng sinh dôc cña loµi kh¸c.

c. Bé NST cña 2 loµi bè mÑ kh¸c nhau vÒ sè l­îng, h×nh d¹ng, c¸ch s¾p sÕp gen trªn NST lµm cho qu¸ tr×nh sinh giao tö bÞ trë ng¹i.

d. ë thùc vËt do h¹t phÊn cña loµi c©y nµy kh«ng n¶y mÇm trªn vßi nhuþ cña loµi kh¸c.

41. Gen A vµ B n»m kÕ tiÕp nhau trªnb NST. §ét biÕn g¾n gen A vµ B thµnh C. Protein do gen A chØ huy tæng hîp 198 axit amin. Protein do gen chØ huy tæng hîp 248 axit amin. Protein do gen C chØ huy tæng hîp 446 axit amin. §ét biÕn cã liªn quan ®Õn sè cÆp nucleotit:

a. 12. b. 6. c. 3. d. 9.

42. . Gen B cã A= 450 Nu, G= 2/3 A. §ét biÕn lµ gi¶m 8 liªnkÕt hidro trong gen B t¹o thµnh gen b. Protein do gen b tæng hîp kÐm protein gen B tæng hîp lµ 1 axit amin.Sè nucleotit cña gen b lµ:

a. A= T = 449 ; G= X= 298. b. A= T = 448 ; G= X= 299

c. A= T = 447 ; G= X= 300 d. A= T = 450 ; G= X= 297

43. XÐt mét phÇn cña chuçi polipeptit cã tr×nh tù axit amin nh­ sau:

Met- Leu- Phe- Ser- Pro – Arg – Lyz……..

ThÓ ®ét biÕn vÒ gen nµy cã d¹ng:

Met- Leu- Phe- Ser- His – Arg – Lyz……..

§ét biÕn thuéc d¹ng:

a. Thay thÕ 1 cÆp nucleotit..

b. §¶o vÞ trÝ 2 cÆp nucleotit thuéc2 bé ba.

c. Thªm 1 cÆp nucleotit.

d. MÊt 1 cÆp nucleotit.

44. C¬ së cña sù tiÕn ho¸ lµ qu¸ tr×nh:

a. Tù nh©n ®«I cña AND. B. Sù sao chÐp c¸c ®ét biÕn.

c. Kh«ng ngõng trao ®æi chÊt víi m«I tr­êng ®Ó tù ®æi míi.

d. Duy tr× sù æn ®Þnh vÒ thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt tæ chøc .

45. Ch÷a bÖnh tiÓu ®­êng b»ng c¸ch tiªm Isualin cã t¸c dông:

a. Ng¨n ngõa sù biÓu hiÖn bÖnh b»ng c¸ch t»ng hµm l­îng Isualin trong m¸u ng­êi bÖnh gióp ®iÒu hoµ glucoz¬ trong m¸u.

b. Lµm thay ®æi cÊu tróc gen trong ®ét biÕn.

c. Lo¹i gen ®ét biÕn ra khái tÕ bµo.

d. lµm cho gen ®ét biÐn troØ­ vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu.

46. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng vÒ thùc chÊt cña chän läc tù nhiªn( CLTN):

a. MÆt chñ yÕu cña CLTN lµ sù ph©n ho¸ kh¶ n¨ng sinh s¶n cña nh÷ng kiÓu gen kh¸c nhau trong quÇn thÓ.

b. MÆt chñ yÕu cña CLTN lµ ®Èm bµo sù sèng sãt cña c¸ thÓ.

c. Chän läc nh÷ng c¸ thÓ khoÎ m¹nh cso kh¶ n¨ng sinh tr­ëng, ph¸t triÓn chèng chÞu tèt.

d. T¹o ra sù ®a h×nh c©n b»ng trong quÇn thÓ.

47. BÖnh tËt di truyÒn nµo sau ®©y chØ xuÊt hiÖn ë nam, kh«ng xuÊt hiÖn ë n÷:

a. Mï mµu. b. TËt cã tóm l«ng trªn vµnh tai.

c. M¸u khã ®«ng. d. XØn men r¨ng.

48. C¬ së ®Î D¸cuyn x©y dùng häc thuyÕt vÒ nguån gèc thèng nhÊt c¸c loµi lµ:

a. VËt nu«I c©y trång chÞu t¸c ®éng cña chän läc nh©n t¹o.

b. Sù ph¸t sinh nh÷ng ®Æc ®iÓm sai kh¸c gi÷a c¸c c¸ thÓ cïng loµi trong qu¸ tr×nh sinh s¶n.

c. CLTN diÔn ra theo nhiÒu h­íng , trªn qui m« réng lín,trong thêi gian lÞch sö dµi víi qóa tr×nh ph©n li tÝnh tr¹ng dÉn ®Õn ù h×nh thµnh nhiÒu loµi míi tõ 1 loµi ban ®Çu.

d. TÝnh di truyÒn lµ c¬ së cho sù tÝch luü c¸c biÕn dÞ nhá thµnh c¸c biÕn ®æi lín.

49. Môc ®Ých cña ph­¬ngph¸p lai kh¸c thø lµ:

a. T¹o c¸c thø míi, nßi míi, gi«ng smíi.

b. Sö dông ­u thÕ lai ë F1, kh«ngdïng F1 lµm gièng.

c. Sö dông ­u thÕ lai ë F2.

d. Sö dông ­u tÕ lai, ®ång thêi t¹o ra c¸c gièng míi.

50. Tr­êng hîp lai ph©n tÝch c¸ thÓ cã kiÓu gen dÞ hîp 2 cÆp gen kh«ng alen. TÇn sè ho¸nvÞ gen ®­îc tÝnh b»ng:

a. TØ lÖ % sè c¸c thÓ cã kiÓu h×nh kh¸c P so víi tæng sè c¸ thÓ thu ®­îc trong phÐp lai ph©n tÝch.

b. TØ lÖ % sè c¸c thÓ cã kiÓu h×nh gièng P so tæng sè c¸ thÓ thu ®­îc trong phÐp lai ph©n tÝch.

c. TØ lÖ % sè c¸c thÓ cã ho¸n vÞ gen víi tæng sè c¸ thÓ thu ®­îc trong phÐp lai ph©n tÝch.

d. TØ lÖ % sè c¸c thÓ cã kiÓu gen ®ång hîp lÆn.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương