Theo Thông tư số 07/2011/tt-bvhttdl


Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịchtải về 300.11 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích300.11 Kb.
#1018
1   2   3   4   5

1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch


- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: Email: Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): ............... theo Quyết định số: ...

ngày …/…/… ...............................................................................................


2. Cơ sở vật chất kỹ thuật


- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng: Công suất buồng bình quân (%):

STT

Loại buồng

Số lượng buồng

Giá buồng

VND

USD

1

2

...

- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

……………………………………………………………………………..


3. Người quản lý và nhân viên phục vụ


- Tổng số:

Trong đó:

Trực tiếp: Lễ tân: Bếp:

Gián tiếp: Buồng: Khác:

Ban giám đốc: Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học: Đại học: Cao đẳng: Trung cấp: Sơ cấp: THPT:

- Được đào tạo nghiệp vụ (%):

- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị:

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.
Mẫu 27


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
___________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI 1

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ


Kính gửi:

Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...(trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):................................................

Tên giao dịch:................................................................................................

Tên viết tắt:...................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................

Điện thoại:...........................……- Fax:......................................................

Website:..................................... - Email:....................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…..…………....

Giới tính:............................….Chức danh:...................................................

Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:......... Quốc tịch:.................................

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :....................................

Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ...................................................………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................

4. Tên, địa chỉ chi nhánh:.............................................................................

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số: ..............................................

nơi cấp: .............. cấp lần đầu ngày... tháng... năm... đăng ký thay đổi lần thứ...... ngày..... tháng.... năm .......................................................................

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số .......... do............................... cấp ngày........... tháng......... năm............(trong trường hợp đổi, cấp lại giấy phép)

7. Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng……………………

8. Lý do đề nghị đổi, cấp lại giấy phép (trong trường hợp đổi, cấp lại giấy phép):.................................................................................................................................

.............................................................................................................................

9. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

10. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp, đổi, cấp lại 2 giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

11. Cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại 3 giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.

ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu 28


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
___________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Số thẻ của hướng dẫn viên. Ngày tháng năm cấp. Nơi cấp.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

- Doanh thu:

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:

ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu 29

Địa điểm, ngày…… tháng……. năm …….

Location, date....... month......... year.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
APPLICATION FOR ESTABLISHMENT LICENSE OF BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICE

Kính gửi/To: Cơ quan cấp giấy phép/Licensing agency4
Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.........................................................................................
Enterprise's name: (written in capital letters, name as it appears in the establishment license/Business registration certificate):…....................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)......................................................................................................................


Headquarter address: (address in the establishment license/business registration certificate).............................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:................................................


Establishment license/business registration certificate No:.........................

Do:.......................................cấp ngày..... tháng...... năm.... tại......................


Issued by:................................. on date..... month...... year.... in...................

Lĩnh vực hoạt động chính:............................................................................


Main activity area:.........................................................................................

Điện thoại/Tel:........................................Fax:...............................................

Email:......................................................Website:........................................

Đại diện theo pháp luật/ Legal representative:

Họ và tên/Full name:.....................................................................................

Chức vụ/position:..........................................................................................

Quốc tịch/Nationality:...................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Applies for the establishment license of a Branch/representative office in Vietnam with specific contents as below:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:...............................................................


Name of the branch/representative office5:...................................................

Tên viết tắt/Abbreviated name: (nếu có/if any..............................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh/Transaction name in English........................

Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).............................................


Branch/representative office address: (house number, road/street, ward/commune, district, province/city)...................................................................

Nội dung hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động/specify activity areas)......................................................................

Activity content of the branch/representative office: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động/specify activity areas).............................................................................

Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/Head of the branch/representative office:

Họ và tên/Full name:.........................................Giới tính/ Sex:....................

Quốc tịch/Nationality:...................................................................................

Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số:......................................................
Passport/Identity No:.....................................................................................

Do:................................cấp ngày..... tháng...... năm.... tại.............................


Issued by:................... on date..... month...... year.... in................................

Chúng tôi xin cam kết/ We hereby commit:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo/ to take full responsibility for the fidelity and accuracy of the content of the application and attached dossiers.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/to abide by all regulations of Vietnamese laws regarding branch/ representative office of foreign tourism enterprises in Viet Nam and regulations of the establishment license of the branch/representative office./.ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE ENTERPRISE

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(Signed, stamped and full name)Mẫu 30

Địa điểm, ngày…… tháng……. năm ……

Location, date....... month......... year.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
APPLICATION FOR EXTENSION, AMENDMENT, SUPPLEMENT, REISSUE OF THE ESTABLISHMENT LICENSE OF BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICE

Kính gửi/To: Cơ quan cấp giấy phép/Licensing agency6
Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):….....................................................................................

Enterprise's name: (writen in capital letters, name as it appears in the Establishment license/Business registration certificate):…....................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)......................................................................................................................

Headquarter address: (address in the establishment license/business registration certificate).............................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:................................................
Establishment license/business registration certificate No:.........................

Do:...................cấp ngày..... tháng...... năm.... tại........................................

Issued by:................... on date..... month...... year.... in..............................

Lĩnh vực hoạt động chính/Main activity area:..............................................

Điện thoại/Tel:..................................... Fax:.................................................

Email:...................................................Website:...........................................

Đại diện theo pháp luật/ Legal representative:

Họ và tên/Full name:.....................................................................................

Chức vụ/Position:..........................................................................................

Quốc tịch/Nationality:...................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi theo tên trên giấy phép thành lập):..........................................................................................................................

Name of the branch/representative office (write as in the establishment license):....................................................................................................................

Tên viết tắt/Abbreviated name: (nếu có/if any)............................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh/Transaction name in English:.......................

Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).............................................

Branch/representative office address: (house number, road/street, ward/commune, district, province/city)..................................................................

Giấy phép thành lập số/ Establishment License No:.....................................

Do:................... cấp ngày..... tháng...... năm.... tại....................................

Issued by:................... on date..... month...... year.... in.................................

Điện thoại/Tel:................................. Fax:.....................................................

Email:................................................Website:..............................................

Nội dung hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động).........................................................................................................

Activity content of the branch/representative office: (specify activity areas).................................................................................................................................

Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/Head of the branch/representative office:

Họ và tên/Full name:..........................................Giới tính/ Sex:...................

Quốc tịch/Nationality:...................................................................................

Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số/Passport/Identity No:...................

Do:.................... cấp ngày..... tháng...... năm.... tại........................................


Issued by:.................... on date..... month...... year.... in................................

Chúng tôi đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:


We propose to extend, amend, supplement, reissue the Establishment license of the Branch/representative office in Vietnam with specific contents as below:

Nội dung điều chỉnh/Adjustment content:....................................................

Lý do điều chỉnh/Reasons:............................................................................

Chúng tôi xin cam kết/We hereby commit:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo/ to take full responsibility for the fidelity and accuracy of the content of the application and attached dossiers.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/to abide by all regulations of Vietnamese laws regarding branch/ representative office of foreign tourism enterprises in Viet Nam and regulations of the establishment license of the branch/representative office./.


ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE ENTERPRISE

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(Signed, stamped and full name)
Mẫu 31

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

…………, ngày…… tháng…… năm ……ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI7 THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP ...............


- Họ và tên (viết in hoa): .........................................................................................

- Ngày sinh: ............./................./.........................

- Giới tính:  Nam  Nữ

- Dân tộc: .............................................................

- Tôn giáo: ..............................

- Giấy CMND số : ...............................................

- Nơi cấp: ................................

- Hộ khẩu thường trú:................................................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................

- Điện thoại: .........................................................

- Fax: .......................................

- Email: .....................................................................................................................

- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên: (trường hợp đổi, cấp lại)

Loại:  Nội địa  Quốc tế

Số thẻ: ........................

- Nơi cấp: ....................

- Ngày hết hạn: ...../...../......

- Lý do đề nghị đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (trong trường hợp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên):...........................................................

.................................................................................................................................

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP: .................................... thẩm định và cấp, đổi, cấp lại8 thẻ hướng dẫn viên du lịch ......................... cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại9 thẻ hướng dẫn viên du lịch./.NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)
1 Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại

2 Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại

3 Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại

4 Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập văn phòng đại diện/Vietnam National Administration of Tourism (for establishment license of branch), Department of Culture, Sports and Tourism (for establishment license of representative office)

5 Tên chi nhánh/văn phòng đại diện ghi như sau: Tên chi nhánh/văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp doanh nghiệp có từ 02 chi nhánh/văn phòng đại diện trở lên) hoặc Tên chi nhánh/văn phòng đại diện + tại Việt Nam (trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có 01 chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam)/write name of branch/representative office as follow: Name of branch/representative office + province/city where the branch/ representative office is located (in case the enterprise has more than one branch/representative office) or name of branch/representative office + in Vietnam (in case the enterprise has only one branch/representative office in Vietnam).

6 Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập văn phòng đại diện)/Vietnam National Administration of Tourism (for establishment license of branch), Department of Culture, Sports and Tourism (for establishment license of representative office)

7 Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại

8 Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại

9 Chỉ ghi 01 đề nghị cấp hoặc đổi hoặc cấp lại
Каталог: FileUpload -> file
file -> HỎI ĐÁp thi hái hoa dân chủ 8/3
FileUpload -> Giáo án Bồi dưỡng hsg địa Lí 9 gv : Nguyễn Thành Hiếu KẾ hoạch bồi dưỠng hsg
file -> I. những ngưỜi chịu trách nhiệm chính đỐi với nội dung bản cáo bạC
file -> Nghiên cứU ĐIỀu chế CÁc dưỢc chất phóng xạ i-131 VÀ p-32, Ứng dụng trong chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị BỆnh trêN ĐỊa bàn tỉnh lâM ĐỒNG
file -> ĐỀ thi trắc nghiệm môn tin họC – 2011 Sơ khảo 1 (Người biên soạn: Phạm Tuấn Anh) phầN 1: Sự lựa chọn hoàn hảo
file -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
file -> Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc
file -> GIẢi quần vợt men’s futures & giải quần vợt phong trào cúp tanimex 2012
file -> Tanimex địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt P. 9 Q. Tân Bình Tp. Hcm

tải về 300.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương