Theo Thông tư số 07/2011/tt-bvhttdl


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRÌNH DIỄN THỜI TRANGtải về 311.3 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích311.3 Kb.
#1072
1   2   3   4   5   6   7

………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP TRÌNH DIỄN THỜI TRANG


Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với các đơn vị thuộc Trung ương)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….


(đối với các đơn vị thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị)....... đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…) cấp giấy phép trình diễn thời trang:

1. Tên chương trình:......................................................................................

2. Nội dung chương trình:……………….…………………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):...........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:......................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

6. Địa điểm:...................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên))

Mẫu 22TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________


………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI
Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy phép) ……………………………………

Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp phép): …...............…………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………….

Đề nghị (Tên cơ quan cấp giấy phép).................... cấp giấy phép tổ chức lễ hội………………………....................................................................................

Nội dung lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống)...........................................................................................................

……………………………………………………………………………...

Thời gian tổ chức:

Địa điểm tổ chức:

Thành phần Ban Tổ chức lễ hội:

Cam kết:

Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ./.


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 23TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________


………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...................

1. Tên cơ quan, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh(viết bằng chữ in hoa): .................................................................................

- Địa chỉ: ......................................................................................................

- Điện thoại: ..................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày cấp.......... nơi cấp…................................................................................ (đối với doanh nghiệp)

- Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với nhà văn hóa, trung tâm văn hóa là đơn vị sự nghiệp) ...........................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ..............................................................

- Năm sinh: ...................................................................................................

- Chức danh: .................................................................................................

- Giấy CMND: Số ............ ngày cấp ......../......./.......... nơi cấp ...................

3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ...............................................................

- Năm sinh: ..................................................................................................

- Giấy CMND: Số ................ ngày cấp ......../......./.......... nơi cấp…….......

- Trình độ chuyên ngành văn hoá - nghệ thuật: ..........................................

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

- Địa chỉ kinh doanh: ...................................................................................

- Số lượng phòng khiêu vũ: ........................................................................

- Diện tích cụ thể của từng phòng khiêu vũ: ................................................

5. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 24

NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHẢI THỰC HIỆN
1. Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên.

2. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, cách âm, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo quy định.

3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật trở lên.

4. Bảo đảm âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. Ánh sáng trong phòng khiêu vũ trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

5. Có nội quy hoạt động được niêm yết công khai ở vũ trường để mọi người dễ nhận biết và thực hiện.

6. Chỉ sử dụng những bài hát, tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành để khiêu vũ; người khiêu vũ phải mặc trang phục lịch sự.

7. Khi phát hiện người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma tuý và các chất kích thích bị cấm sử dụng phải yêu cầu người đó ra khỏi vũ trường ;

8. Không cho người dưới 18 tuổi làm việc hoặc vào khiêu vũ tại vũ trường ;

9. Nếu sử dụng nhân viên phục vụ phải có hợp đồng lao động và quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

10. Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ khách sạn từ 4 sao trở lên được hoạt động không quá 2 giờ sáng.

11. Nghiêm cấm các hành vi nhảy múa thoát y hoặc các hành vi khác có tính chất khiêu dâm, môi giới và mua bán dâm, mua, bán hoặc sử dụng ma túy tại vũ trường.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ.....
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

GIẤY PHÉP

KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

Năm 20.....


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY PHÉP

KINH DOANH VŨ TRƯỜNG
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH, THÀNH PHỐ.........

CẤP GIẤY PHÉP CHO:
- Tên tổ chức được cấp giấy phép (viết chữ in hoa):.............

...........................................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................

...........................................................................................................

- Họ và tên người đại diện: ........................................................

- Năm sinh : ......../........./.......................

- Chức vụ: .........................................................................

- Địa chỉ kinh doanh: ...................................................................

- Số lượng phòng khiêu vũ: ........................................................

(Những nội dung cần thiết khác...............................................)

- Giấy phép này có giá trị đến hết ngày..... tháng ..... năm ......

Số giấy phép ..................

.........., ngày ..... tháng ..... năm ............

GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Mẫu 25

NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHẢI THỰC HIỆN

1. Phòng karaoke phải có diện tích từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ.

2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.

3. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, cách âm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định.

4. Bảo đảm âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép (trừ các điểm karaoke hoạt động ở vùng dân cư không tập trung). Ánh sáng trong phòng karaoke trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

5. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Không được bán rượu hoặc để cho khách uống rượu trong phòng karaoke.

7. Chỉ được sử dụng bài hát đã được phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn kiểm soát theo quy định.

8. Mỗi phòng karaoke chỉ được sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi trở lên; nếu nhân viên phục vụ là người làm thuê thì phải có hợp đồng lao động và được quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

9. Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ khách sạn từ 4 sao trở lên được hoạt động không quá 2 giờ sáng.

10. Nghiêm cấm các hành vi khiêu dâm, môi giới và mua bán dâm, mua, bán hoặc sử dụng ma túy tại phòng karaoke.


Y BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ.....

(hoặc Uỷ ban nhân dân huyện, quận......được phân cấp)
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp)

GIẤY PHÉP

KINH DOANH KARAOKE

Năm 20.....


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY PHÉP

KINH DOANH KARAOKE
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH, THÀNH PHỐ..........

(hoặc thủ trưởng cơ quan cấp huyện được phân cấp)

CẤP GIẤY PHÉP CHO:
- Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép (viết chữ in hoa):

............................................................................................................

- Năm sinh: ......../........./............... (đối với cá nhân)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :...........................

ngày................................... do................................................. cấp

- Địa chỉ kinh doanh:....................................................................

- Tên, biển hiệu kinh doanh:.......................................................

- Số lượng.............................phòng(Những nội dung cần thiết khác...............................................)

Số giấy phép......................................, ngày........ tháng...... năm..........

GIÁM ĐỐC


(hoặc thủ trưởng cơ quan cấp huyện được phân cấp)

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


SỐ TT

VỊ TRÍ, KÍCH THƯỚC PHÒNG

DIỆN TÍCH (M2)
Mẫu 26


TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ

__________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________


………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
Kính gửi: - Tổng cục Du lịch

(đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...


Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) ....................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

Каталог: Library -> doc
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
doc -> CHỦ TỊch nưỚc số: 1157KT/ctn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1192/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 311.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương