Theo Thông tư số 07/2011/tt-bvhttdltải về 311.3 Kb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích311.3 Kb.
#1072
1   2   3   4   5   6   7

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THI

HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC


Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với cuộc thi Hoa hậu toàn quốc)


- Cục Nghệ thuật biểu diễn

(đối với các cuộc thi Hoa khôi, Người đẹp vùng, ngành, đoàn thể TW)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..

(đối với các cuộc thi Hoa khôi, Người đẹp cấp tỉnh, thành phố).


(Đơn vị)...…… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..) cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu toàn quốc (Hoa khôi, Người đẹp vùng, ngành, đoàn thể TW hoặc Hoa khôi, Người đẹp cấp tỉnh, thành phố).

1. Tên đơn vị:……………………….........................................................

2. Tên cuộc thi:…………………………………………………...............

3. Nội dung cuộc thi:.....................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi:…………………………………..........

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

6. Địa điểm:...................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên))

Mẫu 10CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________


………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚCKính gửi:

Ban tổ chức Cuộc thi…..

1. Tên thí sinh:...........................Năm sinh………………............................

2. Đăng ký tham dự cuộc thi:…………………….……………...................


3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi :.......................................

4. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

5. Địa điểm:...................................................................................................

6. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký dự thi./.


NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên))Mẫu 11


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________


………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

ĐƯA THÍ SINH ĐI THAM DỰ CUỘC THI HOA HẬU QUỐC TẾ


Kính gửi:

Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


(Đơn vị)...…… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép cho (đơn vị …..) đưa thí sinh đạt danh hiệu....... tại cuộc thi... đi tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế ……………………..

1. Tên thí sinh:...........................Năm sinh………………............................

2. Tên cuộc thi:………………………………………………......................

3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi:.......................................

4. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

5. Địa điểm:...................................................................................................

6. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức, pháp luật nước sở tại.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên))

Mẫu 12


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________


Каталог: Library -> doc
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
doc -> CHỦ TỊch nưỚc số: 1157KT/ctn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1192/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 311.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương