Theo thống kê của tổ chức y tế Thế giới (who), tỉ lệ nhiễm lao hiện nay chiếm 1/3 dân số thế giới. Hàng năm có thêm khoảng 9 triệu người mắc lao mới và có khoảng 3 triệu người chết vì laotải về 0.66 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu26.08.2017
Kích0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

 1. Đặng Đức Anh (2001), Nghiên cứu sự đáp ứng miễn dịch trong một số thể bệnh lao, Luận án Tiến sỹ Sinh học.

 2. Bộ Y tế, Trung tâm phòng chống lao quốc gia (2005), Báo cáo tổng kết Chương trình chống lao quốc gia 2005.

 3. Nguyễn Đình Bảng (1992), Vi sinh vật y học, Học viện quân y.

 4. Nguyễn Thị Chính, Trương Thị Hoà (2005), Vi sinh vật Y học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

 5. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (2003), Vi sinh vật học, NXB Giáo dục.

 6. Hồ Huỳnh Thuỳ Dương (2004), Sinh học phân tử, NXB Giáo dục.

 7. Trần Thị Thanh Hoa, Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2005), Sử dụng kết hợp hai phương pháp hoá sinh và PCR để xác định đa kháng thuốc của M. tuberculosis, Hội nghị khoa học toàn quốc về công nghệ sinh học, Tháng 12/2005.

 8. Nguyễn Văn Hưng (2001), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của Mycobacterium tubeculosis phân lập tại Viện lao và Bệnh phổi, Luận án Tiến sỹ Y học.

 9. Phan Thị Thu Hương, Đỗ Quỳnh Nga, Vũ Tân Trào (2005), “Phát hiện M. tuberculosis trong môi trường bệnh viện lao sử dụng kỹ thuật PCR”, Hội nghị khoa học toàn quốc về công nghệ sinh học. Tháng 12/2005.

 10. Lê Thị Luyến, Bộ Y tế (2007), Tình hình dịch tễ, điều trị, dự phòng và nghiên cứu Lao tại Việt Nam, Hội thảo về sinh học phân tử về bệnh lao, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tháng 8/2007.

 11. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi (2004), Kĩ thuật di truyền và ứng dụng, NXB Giáo dục.

 12. Trần Văn Sáng (1999), Vi khuẩn lao kháng thuốc cách phòng và điều trị, NXB Giáo dục.

 13. Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Văn Tổng, Bùi Tiến Sỹ và cộng sự (2007), “Hoàn thiện qui trình PCR đối với hai gen mới IS1081 và 23Sr ADN trong nâng cao hiệu quả chẩn đoán lao”, Tạp chí Y Dược Học Quân Sự , 32(2), p. 31-37.

 14. Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Văn Tổng, Bùi Tiến Sỹ, Lê Quốc Tuấn (2007), “Nghiên cứu tối ưu hoá quy trình PCR đa mồi (multiplex PCR) dùng trong chẩn đoán nhanh vi khuẩn lao” Tạp chí Y học Việt Nam, 337(1), p.27-31.

 15. Quyền Đình Thi (2005), Công nghệ sinh học, NXB Khoa học kỹ thuật.

 16. Nguyễn Xuân Triều (2006),Chẩn đoán lao”, Bài giảng Lao và Bệnh phổi sau đại học, Học Viện Quân Y.

 17. Phạm Hùng Vân (2007), ”Các qui trình kỹ thuật sinh học phân tử thường được sử dụng trong chẩn đoán và nghiên cứu y sinh học”, www.nk-biotek.com.vn.


Tiếng Anh


 1. Alcaide F., M. A. Benitez, J. M. Escriba, R. Martin (2000), “Evaluation of the BACTEC MGIT 969 and thi MB/BacT systems for recovery of Mycobacteria from clinical specimens and for species identification by DNA AccuProbe”, Journal Clinical Microbiology. 38, 398-401.

 2. Andersen A.B., Thybo S., R Godfrey-Faussett, Stoker N.G. (1993), “Polymerase Chain Reaction for Detection of Mycobacterium tuberculosis in Sputum” Eur. Journal of Clinical Microbiology Infect. Dis, 12 (12), 922-927.

 3. Ahuja G. K., Mohan K. K., Prasad K., Behari M. (1994), “Diagnostic criteria for tuberculous meningitis and their validation”, Tuber Lung Dis 75, 149-152.

 4. Barouni A. S., Saridakis H. O., Vidotto M. C. (2004), “Detection of Mycobacterium in clinical samples by multiprimer polymerase chain reaction”, Brazilian Journal of Microbiology 35, 29-32.

 5. Bhattacharya B. (2003), “Development of a new sensitive and efficient multiplex polymerase chain reaction (PCR) for identification and differentiation of defferent Mycobacteria species”, Tropical Medicine and International Health, 8 (2), 150-157.

 6. Bonnie B. Plikaytis, Jennifer L. Marden, Jack T. Crawford, Charles L. Woodley, W. Ray Butler, and Thomas M. Shinnick (1994) “Multiplex PCR Assay Specific for the Multidrug-Resistant Strain W of Mycobacterium tuberculosis”, Journal of Clinical Microbiology, 32 (6), 1542-1546.

 7. Clarrridge JE III, Shawar RM, Shinnck TM, Plikaytis BB. (1993), “Large-scale use of polymerase chain reaction for detection of Mycobacterium tuberculosis in a routine mycobacteriology laboratory”, Journal Clinical Microbiology, 31, 2041-56.

 8. Cole S. T. (1998), “Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the complete genome sequence”, Nature, 393, 537-544.

 9. Collins D M , D M Stephens (1991),Identification of an insertion sequence, IS1081, in Mycobacterium bovis”, FEMS Microbiol Lett, 15(67), 11-15.

 10. Donald P. R., Victor T. C., Jordaan A. M., Schoeman J. F., Van Heldon P. D. (1993), “Polymerase chain reaction in the diagnosis of tuberculous meningitis”, Scand J Infect Dis, 25, 613-617.

 11. Down J. A., Walters A. H., Dey M. S., Howard D. R., Little M. C., Keating W. E. (1996), “Sample processing method for Mycobacterium tuberculosis”, United States Patent 5554503.

 12. David H. Persing (1993), “Diagnostic Molecular Microbiology: Principles and Applications”, American Society for Microbiology, 51-172.

 13. Elnifro E. M. (2000), “Multiplex PCR: Optimization and Application in Diagnostic Virology”, Oct, 2000, p. 559-570.

 14. Espitia C. (1999), “The PE-PGRS glycine-rich proteins of Mycobacterium tuberculosis: a new family of fibronectin-binding proteins”, Microbiology, 145, 3487–3495.

 15. Forbes BA, Hicks KES (1993),Direct detection of Mycobacterium tuberculosis in respiratory specimens in a clinical laboratory by polymerase chain reaction”, Journal Clinical Microbiology 31: 1688-94.

 16. Goyal (1996), “Rapid detection of multidrug resistant tuberculosis”, Eur Respir, 1997, 10, p1120 – 1124.

 17. Gurpreet S. Sandhu, Bruce C. Kline, Glenn D. Roberts, Marcia E. Lewis (1998), “IS6110 based molecular detection of Mycobacterium tuberculosis”, United States Patent 5731150

 18. Henegariu O., N. A. Heerema, S. R. Dlouhy, G. H. Vance, P. H. Vogt (1997), “Multiplex PCR: Critical Parameters and Step-by-Step Protocol”, BioTechniques 23, 504-511.

 19. Herrera EA, Perez O, Segovia M. (1996), “Differentiation between Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis by a multiplex polymerase reaction”, Journal of Applied Bacteriology, 80, 596-604.

 20. Henegariu, O., P. Hirschmann, K. Kilian, S. Kirsch, C. Lengauer, R. Maiwald, K. Mielke and P. Vogt (1994) “Rapid screening of the Y chromosome in idiopathic sterile men, diagnostic for deletions in AZF, a genetic Y factor expressed during spermatogenesis”, Andrologia, 26, 97-106.

 21. Jaber M., A. Rattan, A. Verma, J. Tyag F, R. Kumar (1995), “A simple method of DNA extraction from Mycobacterium tuberculosis”, Tubercle and Lung Disease, 76, 578-581 .

 22. Kamerbeek J. (1997), “Simultaneous Detection and Strain Differentiation of Mycobacterium tuberculosis for Diagnosis and Epidemiology”, Journal of Clinical Microbiology, Apr. 1997, 907-914.

 23. Katoch V. M. (2004), “Newer diagnost ic techniques for tuberculosis”, Indian J Med Res, 120, p. 418-428.

 24. Kox L. F. F, Rheinthong D., Miranda A. M., Udomsantisuk N., (1994), “A more reliable PCR for detection of Mycobacterium tuberculosis in clinical samples”, Journal of Clinical Microbiology, 32, 672-678.

 25. Kubica GP, Dye WE, Cohn ML, Middlebrook C. (1963), “Sputum degestion and decontamination with N-Acetyl-Lsysteine-sodium hydroxide for culture of bacteria”, American Review of Respiratory Diseases, 87, 775-779.

 26. Kulkarni S. P. , M. A. Jaleel, G. V. Kadival (2005), “Evaluation of an in-house-developed PCR for the diagnosis of tuberculous meningitis in Indian children”, Journal of Medical Microbiology, 54. 369-373.

 27. Kurabachew M. (2004), “A multiplex polymerase chain reaction assay for genus-, group- and species-specific detection of Mycobacteria”, Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 49, 99-104.

 28. Kurabachew M., Sandaad R. A., Engere, Bjorvatna B., (2003), “Sequence analysis in the 23S rDNA region of Mycobacterium tuberculosis and related species”, Journal of Microbiological Methods, 54, 373 - 380.

 29. Lazraq R, el Baghdadi J, Guesdon JL, Benslimane A. (1999), “Evaluation of IS6110 as amplification target for direct tuberculosis diagnosis”, Pathologie Biologie, 47(8):790-6

 30. Liedtke W., Opalka B., Zimmermann C. W., Schmid E. (2007), “Different Methods of Sample Preparation Influence Sensitivity of Mycobacterium tuberculosis and Borrelia burgdorferi PCR”, PCR Methods Appl, 3, 301-304.

 31. Lin J. J., Ham H. J., Hsu Y. D. (1995), “Rapid diagnosis of tuberculous meningitis by polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid”, J Neuro, 242, 147-152.

 32. Margall N., Baselga E., Barnadas M.A., Moragas J.M., Rrats G. (1996), “Detection of Mycobacterium tuberculosis complex DNA by the polymerase chain reaction for rapid diagnosis of cutaneous tuberculosis”, British Journal of Dermatology, 135(2), 231-236.

 33. Mekonnen Kurabacchew (2004) “A multiplex polymerase chain reaction assay for genus-, group- and species-specific detection of mycobacteria”. Diagn. Microbiol. Infect. Dis, 49(2), 99-104.

 34. Miorner H., Sjobring U., Nayak P., Chandramuki A. (1995), “Diagnosis of tuberculous meningitis: a comparitive analysis of 3 immunoassays, an immune complex assay and the polymerase chain reaction”, Tuber Lung Dis, 76, 381-386.

 35. Mishra A., Singhal A (2005) “Direct Detection and Identification of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis in Bovine Samples by a Novel Nested PCR assay Correlation with conventional Techniques”, Journal of Clinical Microbiology.

 36. Musser J. M. (1995), “Antimicrobial agent resistance in Mycobacteria : Molecular genetic insights”, Clinical Microbiology Reviews, 8 (4), 496-514.

 37. Mustafa A.S., Abal A.T. and Chugh T.D. (1999), “Detection of Mycobacterium tuberculosis complex and non-tuberculous Mycobacteria by multiplex polymerase chain reactions”, Eastern Mediterranean Health Journal, 5(1), 61-70.

 38. Mustafa A. S., Ahmed A., Abal A. T., Chugh T. D. (1995),Establishment and evaluation of a multiplex polymerase chain reaction for detection of Mycobacteria and specific identification of Mycobacteria tiberculosis complex”, Tubercle and Lung Disease, 76. 336-343.

 39. Multi-Center Study Group. (1992) Diagnosis of Duchenne and Becker muscular dystrophies by polymerase chain reaction”, JAMA, 267, 2609-2615.

 40. Nguyen L. N., Kox L. F., Pham L. D., Kuijper S., Kolk A. H. (1996), “The potential contribution of the polymerase chain reaction to the diagnosis of tuberculous meningitis”, Arch Neurol 53, 771-776.

 41. Palomino J. C., S. C. Leão, V. Ritacco (2007), Tuberculosis 2007 From basic science to patient care”, www.TuberculosisTextbook.com.

 42. Rattan A. (2000), “PCR for diagnosis of tuberculosis: where are we now?”, Ind J Tub, No. 47, 79-82.

 43. Scarpellini P. (1997), “Detection of Rifampin Resistance by Single-Strand Conformation Polymorphism Analysis of cerebrospinal Fluid of Patients with Tuberculosis of the Central Nervous System”, Journal of Clinical Microbiology, Nov. 1997, p. 2802-2806.

 44. Schlossberg D. (2006), “Tuberculosis and nontuberculous Mycobacteria l infections. Fifth edition”, Medical Publishing Division.

 45. Seth P., Ahuja G. K., Bhanu N. V., Behari M., Bhowmilk S., Broor S., Dar L., Chakraborty M. (1996), “Evaluation of polymerase chain reaction for rapid diagnosis of clinically suspected tuberculous meningitis”, Tuber Lung Dis, 77, 353-357.

 46. Sechi L. A. (1997), “Detection of Micobacterium tuberculosis by PCR analysis of urine and other clinical samples from AIDS and non-HIV-infected patients”, Molecular and Cellular Probes, 11, 281-285.

 47. Sjobring ULF, M. Mecklenburg, A. B. Andersen, H. Miorner (1990), “Polymerase Chain Reaction for Detection of Mycobacterium tuberculosis”, Journal of Clinical Microbiology, Oct. 1990, 28 (10), 2200-2204.

 48. Smith I. (2003), “Mycobacterium tuberculosis Pathogenesis and Molecular Determinants of Virulence”, Journal of Clinical Microbiology, 16 (3), 463-496.

 49. Suffys P., Vanderborght P. R., Santos P. B. et al (2001), “Inhibition of the Polymerase Chain Reaction by Sputum Samples from Tuberculosis Patients After Processing Using a Silica-guanidiniumthiocyanate DNA Isolation Procedure”, Mem Inst Oswaldo Cruz, 96(8), 1137-1139.

 50. Tanaka I. I., Anno I. K. (2003), “Comparison of a Multiplex PCR Assay with Mycolic Axits Analysis and conventional Methods for the Identification of Mycobacteria ”, Microbiol. Immunol, 47(5), 307-312.

 51. Thierry D., A. Brisson-Noel (1990), “Characterization of a Mycobacterium tuberculosis Insertion Sequence, IS6110, and Its Application in Diagnosis”, Journal of Clinical Microbiology, 28 (12), 2668-2673.

 52. Thierry D., Cave M. D., Eisenach K. D. et al. (1990), “IS6110 an IS-like element of M. tuberculosis complex”, Nucleic Axits Research, 18, 188-190.

 53. Tiwri R. P. (2006), “Modern approaches to a rapid diagnosis of tuberculosis: Promises and challenges ahead”, Tuberculosis No. 87, p. 193-201.

 54. Van Soolingen D, Hermans PWM, de Haas PEW, Soll DR, Van Embden JDA (1991), “Occurrence and stability of insertion sequences in Mycobacterium tuberculosis complex strains; evaluation of an insertion sequence dependent DNA polymorphism as a tool in the epidemiology of tuberculosis”, Journal of Clinical Microbiology, 29, 2578-2586.

 55. Verma A., Rattan A., Tyagi J. S. (2000), “Development of a 23S rRNA based PCR assay for the detection of Mycobacteria ”, Indian J Biochem Biophys, 31, 288-294.

Website:

 1. http://www.who.int/Fact sheet/ Fact sheet No104/2005.

 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis

 3. http://www.textbookofbacteriology.net/tuberculosis.html

 4. http://www.google.com.vn/imglandingmycobacteriumtuberculosis

 5. http://www.textbookofbacteriology.net/tuberculosis.html

 6. http://www.benhhoc.com/index.php?do=viewarticle&artid=667

.

MỤC LỤC

TỔNG QUAN 3

1.1. TÌNH HÌNH BỆNH LAO 3

1.2. VI KHUẨN LAO 6

1.2.1. Đặc điểm phân loại 6

1.2.2. Đặc điểm cấu trúc 7

1.2.3. Đặc điểm nuôi cấy 111.2.3.1. Môi trường và dạng khuẩn lạc 11

1.2.4. Khả năng gây bệnh 131.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN LAO 22

1.3.1. Phương pháp soi trực tiếp 22

1.3.2. Phương pháp nuôi cấy 22

1.3.3. Phương pháp phát hiện kháng nguyên kháng thể 23

1.3.4. Phương pháp γ-interferon 25

1.3.5. Sinh học phân tử trong chẩn đoán lao 261.3.6. Các nghiên cứu về chẩn đoán phân tử vi khuẩn lao ở Việt Nam và tạo kit PCR về chẩn đoán 29

Chương 2 30

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 30

2.1.1. Các chủng vi khuẩn lao 30

2.1.2. Các mẫu bệnh phẩm lâm sàng 31

2.2.VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 31

2.3.2. Tách chiết DNA 36

2.3.3. Kĩ thuật PCR và multiplex PCR 39

2.3.4. Kỹ thuật điện di 40TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

4
Lời cảm ơn!

Lời cảm ơn đầu tiên tôi xin trân trọng gửi tới PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn, người Thầy đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Tôi xin gửi tới thầy lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc!

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị Phòng Vi sinh Vật và các Mầm bệnh Sinh học – Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Sinh - Y - Dược học Quân sự - Học viện Quân Y. Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong quá trình tôi thực hiện đề tài tại đây.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô trong Khoa sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã hết lòng giảng dạy kiến thức khoa học cho chúng tôi trong quá trình học tập tại trường.

Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến Gia đình tôi và bạn bè đã luôn động viên giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành khóa học và thực hiện tốt luận văn này!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Học viênNguyễn Thị Thanh Mai


DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
AFB

Acid Fast BacilliBCG

Bacille Calmette-Guérin (Trực khuẩn Calmette-Guérin )Bp

Base pairs (Cặp base)BSA

Bovine Serum AlbuminDNA

Deoxyribonucleic aciddNTPs

Deoxynucleotide triphosphatesDR

Direct Repeat (Đoạn lặp lại trực tiếp)EDTA

Ethylene Diamine Tetra AcidELISA

Enzyme-Linked ImmunoSorbent AssayGuSCN

Guanidinium thiocyanateIR

Inverted Repeat (Đoạn lặp lại ngược chiều)kDa

kilo-DaltonIS

Insertion Sequence (Trình tự chèn)LAM

LipoarabinomannanMGIT

Mycobacteria Growth Indicator TubeMOTT

Mycobacteria other than tuberculosisMTBC

Mycobacteria tuberculosis complexM. t

Mycobacterium tuberculosisOD

Optical Density (Mật độ quang học)ORF

Open Reading Frame (Khung đọc mở)PBS

Phosphat Buffer SalinePCR

Polymerase Chain ReactionPCR-RFLP

Polymerase Chain Reaction - Restriction fragment length polymorphism (Phân tích đa hình độ dài các đoạn giới hạn dựa trên PCR)PE

Proline-GlutaminePDIM

Phthiocerol dilycoserosatesPGL

Phenolic glycolipidsRFLP

Restriction fragment length polymorphism (Phân tích đa hình độ dài các đoạn giới hạn)PGRS

Polymorphic GC-rich Repetitive Sequences (Trình tự lặp lại giầu G-C)PPD

Purified Protein DerivativePPD-S

Purified Protein Derivative StandardPPE

Proline-Proline-GlutamineRNA

Ribonucleic acidSDS

Sodium dodecyl sulfate (NaDS - C12H25NaO4S)SL

SulfolipidsTB

Tuberculosis (vi khuẩn lao)TBE

Tris - Boric Acid - EDTAUV

Ultraviolet (tử ngoại)XDR-TB

Xtensively drug-resistant tuberculosis (Lao kháng đa thuốc mở rộng)WHO

World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới): files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương