Thùc tr¹ng kinh tÕ Ty Nguyªn vµ gîi ý ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng lai


Tin tham kh¶o KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2020tải về 0.84 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Tin tham kh¶o

KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2020

Ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 2014, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 276/Q§-TTg KÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn KÕt luËn sè 12-KL/TW ngµy 24/10/2011 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 10-KL/TW cña Bé ChÝnh trÞ (khãa IX) ph¸t triÓn vïng T©y Nguyªn thêi kú 2011-2020. D­íi ®©y lµ néi dung cña kÕ ho¹ch nµy:


KÕ HO¹CH

TRIÓN KHAI THùC HIÖN KÕT LUËN Sè 12-KL/TW NGµY 24 TH¸NG 10 N¡M 2011 CñA Bé CHÝNH TRÞ (KHãA XI) VÒ VIÖC TIÕP TôC THùC HIÖN NGHÞ QUYÕT Sè 10-NQ/TW NGµY 18 TH¸NG 01 N¡M 2002 CñA Bé CHÝNH TRÞ (KHãA IX) VÒ PH¸T TRIÓN VïNG T¢Y NGUY£N THêI Kú 2011 - 2020


(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 276/Q§-TTg ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 2014 cña

Thñ t­íng ChÝnh phñ)
§Ó triÓn khai thùc hiÖn KÕt luËn sè 12-KL/TW ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2011 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 10-NQ/TW ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2002 cña Bé ChÝnh trÞ (Khãa IX) vÒ ph¸t triÓn vïng T©y Nguyªn thêi kú 2011 - 2020, Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh KÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn KÕt luËn sè 12-KL/TW ®Ó lµm c¨n cø chØ ®¹o ®iÒu hµnh; c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn vµ ®Þnh h­íng c¸c ho¹t ®éng cña m×nh nh»m ®­a vïng T©y Nguyªn ph¸t triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng víi néi dung nh­ sau:

I. PH¹M VI THùC HIÖN

Vïng T©y Nguyªn gåm 05 tØnh, thµnh phè: §¾k L¾k, §¾k N«ng, Gia Lai, Kon Tum vµ L©m §ång.

II. MôC TI£U1. Môc tiªu tæng qu¸t

Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2020 phï hîp víi ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ n­íc; b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé, thèng nhÊt víi quy ho¹ch ngµnh, lÜnh vùc; khai th¸c vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña vïng T©y Nguyªn; ®Èy m¹nh héi nhËp quèc tÕ, nhÊt lµ trong Tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia, t¨ng c­êng hîp t¸c gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng trong Vïng víi c¶ n­íc nh»m huy ®éng, sö dông tèt mäi nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, tõng b­íc thu hÑp kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Vïng so víi c¶ n­íc; ®æi míi m« h×nh t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng ph¸t triÓn hîp lý c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u nh»m x©y dùng nÒn kinh tÕ cã søc c¹nh tranh cao, sö dông tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn; ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi g¾n víi tõng b­íc thùc hiÖn ®« thÞ hãa vµ hiÖn ®¹i hãa m¹ng l­íi kÕt cÊu h¹ tÇng trªn ®Þa bµn; ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng T©y Nguyªn phï hîp víi sù ph©n bè vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, b¶o ®¶m ph¸t triÓn c©n ®èi, hµi hßa gi÷a c¸c khu vùc g¾n víi thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi trong tõng b­íc ph¸t triÓn; t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng; xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n vµ æn ®Þnh x· héi; quan t©m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; b¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng cña c¸c d©n téc, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu h­ëng thô v¨n hãa tinh thÇn cña nh©n d©n; kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ víi x©y dùng vµ cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ c¬ së v÷ng m¹nh; t¨ng c­êng ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi.

Trong thêi gian tíi, nhÊt lµ giai ®o¹n 2014 - 2015, b­íc chuyÓn rÊt quan träng cña giai ®o¹n 2011 - 2020 lµ x©y dùng T©y Nguyªn thµnh vïng kinh tÕ träng ®iÓm, cã lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ë møc trung b×nh cña c¶ n­íc, cã tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ v÷ng ch¾c; n©ng cao ®êi sèng v¨n hãa, tr×nh ®é d©n trÝ cña ®ång bµo c¸c d©n téc; b¶o ®¶m an sinh x· héi; sím ®­a n«ng th«n T©y Nguyªn tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn, l¹c hËu, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, t¨ng c­êng cñng cè quèc phßng, an ninh; gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi; ng¨n chÆn, chñ ®éng kÞp thêi lµm thÊt b¹i ©m m­u phôc håi tæ chøc, ph¸t triÓn lùc l­îng Fulr«, "Tin lµnh §ª Ga" vµ thµnh lËp "Nhµ n­íc §ª Ga" vµ c¸c lùc l­îng, thÕ lùc thï ®Þch kh¸c.

2. Môc tiªu ph¸t triÓn cô thÓ

a) VÒ ph¸t triÓn kinh tÕ:

- PhÊn ®Êu tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ (GDP) b×nh qu©n hµng n¨m giai ®o¹n 2011 - 2015 ®¹t 7,9%/n¨m vµ giai ®o¹n 2016 - 2020 ®¹t 8,7%/n¨m. §Õn n¨m 2015, GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 24 triÖu ®ång vµ vµo n¨m 2020 ®¹t kho¶ng 46 triÖu ®ång;

- Tû träng n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp - dÞch vô trong c¬ cÊu kinh tÕ vµo n¨m 2015 lµ 43,6%, 29,2% vµ 27,2%; ®Õn n¨m 2020 c¬ cÊu kinh tÕ t­¬ng øng lµ 34,7%, 35% vµ 30,3%;

- Tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu giai ®o¹n 2011 - 2015 b×nh qu©n 17%/n¨m, giai ®o¹n 2016 - 2020 kho¶ng 15,5%/n¨m.b) VÒ ph¸t triÓn x· héi:

- Gi¶m tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn b×nh qu©n hµng n¨m giai ®o¹n 2011 - 2015 kho¶ng 1,5%/n¨m vµ kho¶ng 1,4%/n¨m giai ®o¹n 2016 - 2020. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015 quy m« d©n sè kho¶ng 5,8 triÖu ng­êi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 6,4 triÖu ng­êi;

- PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015 tû lÖ trÎ em d­íi 5 tuæi suy dinh d­ìng thÓ nhÑ c©n gi¶m xuèng d­íi 23%, ®Õn n¨m 2020 d­íi 16%. §Õn n¨m 2015, tÊt c¶ c¸c tØnh trong vïng ®¹t chuÈn phæ cËp gi¸o dôc mÇm non cho trÎ n¨m tuæi; tû lÖ häc sinh trong ®é tuæi ®Õn tr­êng ®¹t 98 - 99% ë tiÓu häc, 87 - 90% ë trung häc c¬ së vµ 60% ë trung häc phæ th«ng; cã tõ 7% ®Õn 9% häc sinh d©n téc thiÓu sè trong tæng sè häc sinh d©n téc ®ang häc ë gi¸o dôc trung häc ®­îc häc néi tró; b×nh qu©n sinh viªn/v¹n d©n ®¹t 180; hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc ®óng ®é tuæi vµ phæ cËp trung häc c¬ së. §Õn n¨m 2020, tiÕp tôc t¨ng c¸c chØ sè huy ®éng häc sinh ra líp, thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc bËc trung häc cho kho¶ng 50% ®Õn 60% sè x·.

- Gi¶i quyÕt viÖc lµm b×nh qu©n hµng n¨m cho 14-15 v¹n lao ®éng. §Õn n¨m 2020, tû lÖ thÊt nghiÖp cña lao ®éng trong ®é tuæi ë khu vùc thµnh thÞ d­íi 3%. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015 tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o ®¹t 40 - 45%, n¨m 2020 kho¶ng 50- 55%. Gi¶m tû lÖ hé nghÌo b×nh qu©n 2,5 - 3,5%/n¨m;

- PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015 tû lÖ d©n c­ ®­îc cÊp n­íc s¹ch tõ hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung t¹i c¸c ®« thÞ tõ lo¹i III trë lªn ®¹t 90%; c¸c ®« thÞ lo¹i IV ®¹t 70%; c¸c ®« thÞ lo¹i V ®¹t 50%. §Õn n¨m 2020 tû lÖ d©n c­ ®­îc cÊp n­íc tõ hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung ®èi víi c¸c ®« thÞ lo¹i IV trë lªn ®¹t 90%; c¸c ®« thÞ lo¹i V ®¹t 70% ®­îc cÊp n­íc; chÊt l­îng n­íc ®¹t tiªu chuÈn theo quy ®Þnh.

§Õn n¨m 2015 ®¶m b¶o 80% vµ trªn 90% vµo n¨m 2020 d©n sè n«ng th«n ®­îc dïng n­íc hîp vÖ sinh.c) VÒ b¶o vÖ m«i tr­êng:

- N©ng tû lÖ che phñ rõng lªn kho¶ng 57% vµo n¨m 2015 vµ kho¶ng trªn 59% vµo n¨m 2020;

- §Õn n¨m 2015 trªn 80% chÊt th¶i r¾n t¹i c¸c ®« thÞ; 40 - 50% l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t t¹i c¸c ®« thÞ tõ lo¹i III trë lªn ®­îc thu gom, xö lý ®¹t tiªu chuÈn tr­íc khi th¶i ra m«i tr­êng vµ t­¬ng øng tû lÖ nµy ®¹t trªn 90% vµ 60% vµo n¨m 2020;

- Sö dông hîp lý tµi nguyªn thiªn nhiªn, b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc; t¨ng c­êng gi¸o dôc, n©ng cao nhËn thøc cho ng­êi d©n vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng.

d) VÒ an ninh, quèc phßng: Gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, t¨ng c­êng ®oµn kÕt c¸c d©n téc, cñng cè quèc phßng an ninh; x©y dùng c¸c tØnh trong Vïng thµnh c¸c khu vùc phßng thñ v÷ng ch¾c.

III. C¸C NHIÖM Vô CHñ YÕU

C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh vïng T©y Nguyªn c¨n cø theo chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc ph©n c«ng, chØ ®¹o tæ chøc triÓn khai toµn diÖn, ®ång bé, thèng nhÊt c¸c nhiÖm vô vÒ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ®¶m b¶o quèc phßng, an ninh theo KÕt luËn sè 12-KL/TW cña Bé ChÝnh trÞ, tËp trung vµo mét sè néi dung sau:

1. VÒ ph¸t triÓn kinh tÕ

- T¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai, tµi nguyªn, kho¸ng s¶n vµ m«i tr­êng, bao gåm c¶ quy ho¹ch, qu¶n lý, sö dông; thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, b¶o ®¶m viÖc sö dông ®Êt phï hîp víi ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ nhiÖm vô quèc phßng, an ninh, ®ång thêi b¶o ®¶m kh«ng gian sinh sèng cña ®ång bµo d©n téc thiÓu sè t¹i chç. Tõ nay ®Õn n¨m 2015, cÇn tËp trung gi¶i quyÕt c¨n b¶n vÊn ®Ò ®Êt ®ai, ­u tiªn gi¶i quyÕt ®ñ ®Êt s¶n xuÊt cho c¸c hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè thiÕu ®Êt, b¶o ®¶m cho ®ång bµo lµm chñ ®­îc m¶nh ®Êt cña m×nh.

- TËp trung ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng thiÕt yÕu vïng T©y Nguyªn, ­u tiªn n©ng cÊp, më réng toµn tuyÕn Quèc lé 14. Quy ho¹ch vµ ®Çu t­ thÝch ®¸ng ®Ó ph¸t triÓn h¹ tÇng n«ng th«n, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh x©y dùng n«ng th«n míi phï hîp víi ®Æc thï cña T©y Nguyªn; b¶o ®¶m tÊt c¶ c¸c x·, bu«n lµng cã ®­êng giao th«ng kiªn cè ®i l¹i c¶ hai mïa, cã ®iÖn, hÖ thèng cÊp n­íc, tr­êng häc, tr¹m x¸, b­u ®iÖn v¨n hãa vµ c¸c c¬ së dÞch vô s¶n xuÊt thiÕt yÕu. B¶o ®¶m an sinh x· héi, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n b»ng nhiÒu gi¶i ph¸p, kÕp hîp hç trî víi tuyªn truyÒn nh»m n©ng cao ý thøc, kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ s¶n xuÊt hµng hãa cho ®ång bµo d©n téc thiÓu sè; thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xãa ®ãi, gi¶m nghÌo.

- TiÕp tôc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c bè trÝ d©n c­, ®Þnh canh ®Þnh c­ cho ®ång bµo c¸c d©n téc, ®Æc biÖt lµ ë vïng nguy c¬ cao vÒ thiªn tai, vïng biªn giíi vµ vïng di c­ tù do ®Õn ë ph©n t¸n kh«ng theo quy ho¹ch ®Ó ®Õn n¨m 2015 æn ®Þnh c¸c bu«n, lµng, côm d©n c­, ®­a c¸c vïng d©n c­ tù do hßa nhËp sù ph¸t triÓn cña T©y Nguyªn.

- Nghiªn cøu hoµn thiÖn c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i cho c¸c vïng sinh th¸i ®Æc thï; ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ sinh häc phôc vô n«ng nghiÖp. TËp trung ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng hãa cã quy m« lín, g¾n víi thÕ m¹nh cña vïng theo h­íng n«ng nghiÖp chÊt l­îng cao, c«ng nghÖ s¹ch vµ cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao. X©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch l©m nghiÖp ®Æc thï vïng, h×nh thµnh hÖ thèng qu¶n lý rõng theo h×nh thøc l©m nghiÖp céng ®ång trªn c¬ së giao rõng cho hé gia ®×nh, nhãm hé, bu«n lµng. N©ng ®é che phñ rõng lªn kho¶ng 57% vµo n¨m 2015 vµ 59% vµo n¨m 2020.

- §Çu t­ ph¸t triÓn m¹nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi; ­u tiªn n©ng cÊp vµ më réng c¸c tuyÕn quèc lé, tØnh lé huyÕt m¹ch, ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng thñy lîi, nh©n réng m« h×nh thñy lîi nhá, ph©n bæ theo m¹ng ph©n t¸n, phï hîp víi ®Þa h×nh ®åi nói, chia c¾t ë T©y Nguyªn. Tæ chøc rµ so¸t l¹i quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh thñy lîi, thñy ®iÖn g¾n víi viÖc gi÷ g×n m«i tr­êng sinh th¸i; ®a d¹ng hãa ph­¬ng thøc ®Çu t­ kinh doanh ph¸t triÓn thñy ®iÖn ®Ó cã lîi cho ng­êi d©n trong vïng dù ¸n.

- TËp trung ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, nhÊt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng - l©m s¶n. §Çu t­ mét sè nhµ m¸y chÕ biÕn cao su cµ phª... cña vïng T©y Nguyªn ®¹t tÇm khu vùc vµ quèc tÕ. Thóc ®Èy ph¸t triÓn th­¬ng m¹i dÞch vô theo h­íng ®a d¹ng, nhÊt lµ dÞch vô s¶n xuÊt, tiªu dïng cña nh©n d©n vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu; h×nh thµnh c¸c khu th­¬ng m¹i tù do gi÷a T©y Nguyªn víi c¸c khu vùc thuéc tiÓu vïng s«ng Mª K«ng. T¨ng c­êng hîp t¸c kinh tÕ, th­¬ng m¹i gi÷a c¸c tØnh T©y Nguyªn víi c¸c tØnh vïng biªn giíi cña Lµo, Cam-pu-chia; thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ cöa khÈu ®ång bé, chÆt chÏ, hiÖu qu¶.

- ¦u tiªn ®Çu t­ nghiªn cøu khoa häc ®Ó t¹o lËp c¬ së d÷ liÖu vµ luËn cø phôc vô c¸c môc tiªu ph¸t triÓn vµ øng dông chuyÓn giao kü thuËt tiÕn bé vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng; Hç trî c¸c doanh nghiÖp ®æi míi c«ng nghÖ, ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm, nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm cã thÕ m¹nh cña vïng nh­ cµ phª, cao su, hå tiªu, chÌ, c«ng nghiÖp chÕ biÕn kho¸ng s¶n, l©m s¶n.2. VÒ v¨n hãa x· héi

- TËp trung x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa míi vµ b¶o ®¶m nhu cÇu sinh ho¹t v¨n hãa cña ®ång bµo c¸c d©n téc, trªn c¬ së b¶o tån tinh hoa v¨n hãa vµ b¶n s¾c truyÒn thèng; tõng b­íc x©y dùng gi¸ trÞ míi vÒ v¨n hãa nghÖ thuËt vµ h×nh thµnh nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n hãa; tiÕp tôc ®Çu t­ hoµn chØnh c¸c thiÕt chÕ v¨n hãa c¬ së; nghiªn cøu s­u tÇm, phôc håi c¸c di s¶n v¨n hãa vµ ch÷ viÕt cña c¸c d©n téc.

- Kh«ng ngõng thùc hiÖn vµ bæ sung, ®iÒu chØnh c¸c chÝnh s¸ch träng t©m, ®Æc thï cña vïng vÒ gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc, tr×nh ®é d©n trÝ cho ®ång bµo vïng d©n téc thiÓu sè. X©y dùng, ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn, gi¶ng viªn vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô. Ph¸t triÓn m¹nh m¹ng l­íi tr­êng líp, ®Çu t­ chuÈn hãa c¬ së vËt chÊt tr­êng häc ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu häc tËp cña nh©n d©n, më réng c¸c lo¹i h×nh néi tró, b¸n tró, trung t©m häc tËp céng ®ång, t¹o ®iÒu kiÖn, quan t©m thu hót häc sinh d©n téc thiÓu sè vµo häc bËc trung häc phæ th«ng t¹i c¸c tr­êng D©n téc néi tró. Tõng b­íc x· héi hãa c«ng t¸c d¹y nghÒ, ­u tiªn ®Çu t­ cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vïng d©n téc thiÓu sæ; tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o ®¹t 40% vµo n¨m 2015 vµ 55% vµo n¨m 2020, n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn c¸c c¬ së ®µo t¹o nh©n lùc tr×nh ®é cao.

- Thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn y tÕ vµ ch¨m sãc søc kháe céng ®ång, tiÕp tôc c¶i thiÖn c¬ b¶n vÒ søc kháe d©n c­. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015, hÖ thèng y tÕ vµ dÞch vô ch¨m sãc søc kháe cho nh©n d©n ph¸t triÓn réng kh¾p, ®ång bé, chÊt l­îng cao theo h­íng x· héi hãa; ®¹t 100% sè côm x· cã phßng kh¸m khu vùc, th«n bu«n cã y tÕ céng ®ång, trong ®ã 85% sè tr¹m y tÕ cã b¸c sü.

- TËp trung gi¶i quyÕt vµ æn ®Þnh d©n di c­, ®Æc biÖt ®ång bµo lµ d©n téc thiÓu sè di c­ trªn ®Þa bµn vïng T©y Nguyªn.

3. VÒ an ninh chÝnh trÞ

- TiÕp tôc t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, gi¸o dôc quèc phßng, an ninh, lµm cho c¸n bé, ®¶ng viªn vµ ®ång bµo c¸c d©n téc nhËn thøc s©u s¾c vµ ®Ò cao c¶nh gi¸c tr­íc ©m m­u xuyªn t¹c, kÝch ®éng ly khai, chia rÏ d©n téc cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, bän ph¶n ®éng. Kh¼ng ®Þnh cho ®ång bµo thÊy râ chÝnh s¸ch d©n téc, t«n gi¸o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc; kh¬i dËy ý thøc ®oµn kÕt, tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xãa ®ãi gi¶m nghÌo, x©y dùng bu«n lµng. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc, c¶m hãa ®èi t­îng liªn quan ®Õn FULRO ®ang sinh sèng ë céng ®ång. §ång thêi, ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Êu tranh xãa bá tæ chøc vµ lùc l­îng cña FULRO, "Tin lµnh §ª Ga" vµ c¸c lo¹i tµ ®¹o, kh«ng ®Ó c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng lîi dông sinh ho¹t t«n gi¸o nhen nhãm l«i kÐo quÇn chóng, tËp hîp lùc l­îng.

- TËp trung b¶o ®¶m an ninh n«ng th«n, gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng m©u thuÉn, tranh chÊp, khiÕu kiÖn trong néi bé d©n c­, nhÊt lµ m©u thuÉn, tranh chÊp, khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai. §Èy m¹nh cuéc vËn ®éng gióp ®ì, hç trî céng ®ång d©n téc thiÓu sè; thóc ®Èy phong trµo t­¬ng trî kÕt nghÜa, gióp ®ì c¸c bu«n, lµng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè t¹i chç ph¸t triÓn s¶n xuÊt, æn ®Þnh ®êi sèng; t¨ng c­êng cñng cè khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc.

- TiÕp tôc t¨ng c­êng tiÒm lùc quèc phßng ë c¸c ®Þa bµn träng yÕu; hoµn chØnh hÖ thèng ®ån, tr¹m biªn phßng, ®­êng tuÇn tra biªn giíi; bè trÝ thÝch hîp c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi lµm kinh tÕ kÕt hîp víi quèc phßng, bè trÝ d©n c­ hîp lý trong khu vùc biªn giíi ®Ó võa s¶n xuÊt võa tham gia b¶o vÖ biªn giíi. T¨ng c­êng hîp t¸c víi Lµo vµ Cam-pu-chia, nhÊt lµ hîp t¸c vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh, trËt tù, chèng x©m nhËp, v­ît biªn.

- TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c nghÞ quyÕt, chØ thÞ, ®Ò ¸n cña §¶ng, Nhµ n­íc, ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®¶m b¶o an ninh, quèc phßng vïng T©y Nguyªn: thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, d©n téc, xãa bá t­ t­ëng kú thÞ, tù ti, tù trÞ: TiÕp tôc ban hµnh nh÷ng chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p tæng thÓ nh»m n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ - x· héi vµ cñng cè an ninh, quèc phßng trong toµn vïng.

4. VÒ c«ng t¸c t«n gi¸o

- Qu¸n triÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn ®óng ®¾n, nhÊt qu¸n chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ t«n gi¸o, nhÊt lµ ®èi víi ®¹o Tin Lµnh. Coi viÖc gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò ®¹o Tin Lµnh võa lµ nhiÖm vô tr­íc m¾t, võa l©u dµi, gãp phÇn ®Êu tranh ng¨n chÆn ©m m­u, ý ®å lîi dông c¸c t«n gi¸o g©y mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch vµ cñng cè khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc.

- Ch¨m lo c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng lµ tÝn ®å c¸c t«n gi¸o, tranh thñ chøc s¾c. H­íng c¸c tæ chøc t«n gi¸o ho¹t ®éng tu©n thñ theo ph¸p luËt; tËp trung n¾m, x©y dùng, båi d­ìng sè chøc s¾c, chøc viÖc cã quan ®iÓm, th¸i ®é ®óng ®¾n, tÝch cùc tham gia c«ng t¸c x· héi, lµm h¹t nh©n tæ chøc, ®éng viªn quÇn chóng tham gia phong trµo thi ®ua yªu n­íc vµ cñng cè khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc.

5. VÒ x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ

- TËp trung kiÖn toµn bé m¸y ®¶ng, chÝnh quyÒn c¬ së v÷ng m¹nh, gÇn d©n, s¸t d©n; quan t©m x©y dùng, ®µo t¹o, chuÈn hãa ®éi ngò c¸n bé cÊp x·, bu«n lµng. Rµ so¸t, ®iÒu chØnh, bæ sung chÝnh s¸ch ®Æc thï ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc vµ nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng kh«ng chuyªn tr¸ch ë cÊp x·, ë th«n b¶n biªn giíi; cã chÝnh s¸ch phï hîp víi c¸n bé, c«ng chøc c¬ së ch­a ®¹t chuÈn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt quy ho¹ch c¸n bé c¬ së giai ®o¹n 2013 - 2020. KÕt hîp võa ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô, võa båi d­ìng bæ sung kiÕn thøc phæ th«ng vµ lý luËn chÝnh trÞ. Duy tr× tû lÖ thÝch ®¸ng vµ b¶o ®¶m c¬ cÊu c¸n bé ng­êi d©n téc thiÓu sè trong bé m¸y ®¶ng, chÝnh quyÒn tõ tØnh ®Õn c¬ së, thu hÑp nhanh sè bu«n lµng ch­a cã ®¶ng viªn vµ tæ chøc ®¶ng, nhÊt lµ vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ n¬i cã ®«ng ®ång bµo c¸c t«n gi¸o; tÊt c¶ c¸c bu«n lµng ®Òu cã ®¶ng viªn trong n¨m 2013, ®Õn n¨m 2015 tÊt c¶ c¸c bu«n lµng ®Òu cã tæ chøc ®¶ng. T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt phôc vô ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ c¬ së vïng T©y Nguyªn; n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña chÝnh quyÒn c¬ së.

- X¸c ®Þnh bu«n lµng lµ mét bé phËn rÊt quan träng vµ lµ ®Þa bµn chñ yÕu ë cÊp c¬ së ë T©y Nguyªn, tõ ®ã tËp trung x©y dùng bu«n lµng v÷ng m¹nh; nghiªn cøu, x©y dùng m« h×nh bu«n lµng, dßng hä, liªn gia tù qu¶n; ®Ò cao vai trß cña giµ lµng, tr­ëng bu«n, tr­ëng c¸c dßng hä, ng­êi cã uy tÝn trong ®ång bµo d©n téc thiÓu sè; vËn dông linh ho¹t c¸c quy ®Þnh cña luËt tôc d©n téc ®Ó x©y dùng c¸c quy ­íc, h­¬ng ­íc vÒ b¶o vÖ trËt tù trÞ an, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng.

IV. C¸C GI¶I PH¸P CHñ YÕU

1. Huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n nguån vèn ®Çu t­; t¹o ®iÒu kiÖn thu hót m¹nh mÏ h¬n c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc. Gi¶m tû träng ®Çu t­ tõ nguån ng©n s¸ch g¾n víi n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ c«ng, ®a d¹ng hãa vµ t¨ng c­êng huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c, coi träng khai th¸c hiÖu qu¶ nguån lùc tõ ®Êt ®ai; tranh thñ tèi ®a nguån vèn ODA ®Ó ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm vµ dù ¸n liªn vïng, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n h¹ tÇng kü thuËt víi quy m« lín.

- §iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng thu hót khoa häc, c«ng nghÖ, kü thuËt hiÖn ®¹i, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Cã chÝnh s¸ch ®Þnh h­íng ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc dÞch vô chÊt l­îng cao, c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghÖ cao vµ ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn s¶n phÈm xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao.

2. §Èy m¹nh sù phèi hîp gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng vïng T©y Nguyªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn, viÖc huy ®éng vµ ph©n bæ nguån lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng; ®µo t¹o, thu hót vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng; b¶o vÖ m«i tr­êng, øng phã víi biÕn ®æi khÝ hËu vµ sa m¹c hãa, ®¶m b¶o an ninh, quèc phßng.

3. §µo t¹o nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao, víi c¬ cÊu ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é hîp lý ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña vïng T©y Nguyªn. Më réng quy m« ®µo t¹o d­íi nhiÒu h×nh thøc, chó ý ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n tay nghÒ cao. Phèi hîp ®µo t¹o nguån nh©n lùc víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n­íc vµ hîp t¸c quèc tÕ.

4. TiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo h­íng c«ng khai, minh b¹ch, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc.

5. T¨ng c­êng hîp t¸c vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng trong Vïng víi c¸c ®Þa ph­¬ng vïng §«ng Nam Bé, vïng miÒn Trung vµ §ång b»ng S«ng Hång vÒ thu hót ®Çu t­, chuyÓn giao c«ng nghÖ, cung cÊp lao ®éng, x©y dùng vïng nguyªn liÖu vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, xö lý chÊt th¶i... T¨ng c­êng hîp t¸c ph¸t triÓn th­¬ng m¹i qua biªn giíi Lµo, Campuchia th«ng qua c¸c cöa khÈu.

V. Tæ CHøC THùC HIÖN

1. C¨n cø nhiÖm vô, néi dung cña KÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn KÕt luËn sè 12-KL/TW nµy vµ theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng, c¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh vïng T©y Nguyªn chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn cña Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng m×nh trong giai ®o¹n 2014 - 2020 theo sù ph©n c«ng cña ChÝnh phñ vµ cô thÓ hãa thµnh c¸c nhiÖm vô trong kÕ ho¹ch c«ng t¸c hµng n¨m. Cô thÓ nh­ sau:

a) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

- X©y dùng c¬ chÕ ®iÒu phèi liªn kÕt vïng T©y Nguyªn; quy chÕ ho¹t ®éng ®iÒu phèi, phèi hîp víi vïng MiÒn trung, §«ng Nam Bé vµ c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm vµ c¸c vïng kh¸c;

- X©y dùng QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Æc thï ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi g¾n víi b¶o ®¶m quèc phßng an ninh vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2020;

- X©y dùng c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nh»m thu hót ®Çu t­, huy ®éng c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc lµ thÕ m¹nh cña vïng nh­ lÜnh vùc n«ng nghiÖp (bao gåm c¶ n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao), c«ng nghiÖp ®iÖn, dÞch vô vËn t¶i, b­u chÝnh viÔn th«ng, tµi chÝnh, ng©n hµng, dÞch vô du lÞch, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu th­¬ng m¹i...;

- Phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t­ thu hót c¸c nguån vèn FDI, ODA ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi, xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña Vïng, trong ®ã cã c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ­u tiªn, tiÕn hµnh cho lµm thÝ ®iÓm ®Çu t­ theo h×nh thøc PPP t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng vµ ®Çu t­ theo h×nh thøc BOT, BTO ®èi víi mét sè dù ¸n giao th«ng ®­êng bé vµ c¶ng hµng kh«ng...;

b) Bé C«ng an

- TiÕp tôc tham gia ph¸t triÓn vïng T©y Nguyªn toµn diÖn, bÒn v÷ng trªn nÒn t¶ng ®¶m b¶o an ninh, trËt tù trong mäi t×nh huèng, gãp phÇn gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, b¶o vÖ v÷ng ch¾c chñ quyÒn, an ninh biªn giíi, phôc vô hiÖu qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®­êng lèi ®èi ngo¹i cña vïng nãi riªng vµ ®Êt n­íc nãi chung, g¾n ph¸t triÓn kinh tÕ víi x©y dùng lùc l­îng vµ thÕ trËn an ninh nh©n d©n, nhÊt lµ thÕ trËn lßng d©n, kh«ng ®Ó c¸c thÕ lùc thï ®Þch, bän ph¶n ®éng, nhÊt lµ c¸c tæ chøc FULRO l­u vong lîi dông vÊn ®Ò d©n téc, t«n gi¸o g©y mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi;

- TiÕp tôc t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, gi¸o dôc quèc phßng, an ninh lµm cho c¸n bé, ®¶ng viªn vµ ®ång bµo c¸c d©n téc nhËn thøc s©u s¾c vµ ®Ò cao c¶nh gi¸c tr­íc ©m m­u xuyªn t¹c, kÝch ®éng ly khai, chia rÏ d©n téc cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, bän ph¶n ®éng. Kh¼ng ®Þnh cho ®ång bµo thÊy râ chÝnh s¸ch d©n téc, t«n gi¸o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc; kh¬i dËy tr¸ch nhiÖm ®oµn kÕt, tÝch cùc, chñ ®éng trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xãa ®ãi gi¶m nghÌo, x©y dông bu«n lµng;

- T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc, c¶m hãa ®èi t­îng liªn quan ®Õn FULRO ®ang sinh sèng ë céng ®ång. §ång thêi, ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Êu tranh xãa bá tæ chøc vµ lùc l­îng cña FULRO, "Tin lµnh §ªga" vµ c¸c lo¹i tµ ®¹o, kh«ng ®Ó bän ph¶n ®éng lîi dông sinh ho¹t t«n gi¸o nhen nhãm l«i kÐo quÇn chóng, tËp hîp lùc l­îng;

- TËp trung ®¶m b¶o an ninh n«ng th«n, ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng, gióp ®ì, hç tr¬ céng ®ång d©n téc thiÓu sè; thóc ®Èy phong trµo t­¬ng trî kÕt nghÜa, gióp ®ì c¸c bu«n, lµng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè t¹i chç ph¸t triÓn s¶n xuÊt, æn ®Þnh ®êi sèng;

- N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ an ninh trËt tù, tæ chøc tèt c«ng t¸c phßng ngõa, ph¸t hiÖn, ®Êu tranh kÞp thêi víi ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i téi ph¹m, tËp trung ®Êu tranh chèng tham nhòng, téi ph¹m ma tóy, téi ph¹m cã tæ chøc,... gãp phÇn kiÒm chÕ sù gia t¨ng téi ph¹m, n©ng cao tû lÖ ph¸t hiÖn, ®iÒu tra, kh¸m ph¸ ¸n, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m tai n¹n giao th«ng vµ c¸c tai n¹n, tÖ n¹n x· héi;

- Cñng cè, x©y dùng phong trµo toµn d©n b¶o vÖ an ninh Tæ quèc, th«ng qua c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p thiÕt thùc phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh ®Þa bµn ®Ó vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n tham gia, gãp phÇn cñng cè khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, cñng cè thÕ trËn an ninh nh©n d©n; kÕt hîp tèt gi÷a vËn ®éng réng r·i víi vËn ®éng c¸ biÖt, nhÊt lµ lµm tèt c«ng t¸c tranh thñ ng­êi cã uy tÝn trong d©n téc thiÓu sè, chøc s¾c trong t«n gi¸o, vai trß cña phô n÷ vµ líp trÎ ®Ó hä n¾m ®Çy ®ñ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, n©ng cao c¶nh gi¸c, v¹ch trÇn ©m m­u cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan x©y dùng LuËt b¶o ®¶m trËt tù an toµn x· héi, LuËt vÒ t¹m gi÷, t¹m giam…;

- Rµ so¸t, bæ sung c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn trËt tù cho phï hîp víi yªu cÇu héi nhËp.

c) Bé Quèc phßng

- TiÕp tôc t¨ng c­êng tiÒm lùc quèc phßng ë c¸c ®Þa bµn träng yÕu; hoµn chØnh hÖ thèng §ån, Tr¹m Biªn phßng, ®­êng tuÇn tra biªn giíi; bè trÝ thÝch hîp c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi lµm kinh tÕ kÕt hîp víi quèc phßng;

- Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trong vïng bè trÝ d©n c­ hîp lý trong khu vùc biªn giíi ®Ó võa s¶n xuÊt võa tham gia b¶o vÖ biªn giíi, ®¶m b¶o yªu cÇu phßng thñ vµ t¸c chiÕn trong mäi t×nh huèng;

- TiÕp tôc cñng cè vµ t¨ng c­êng h÷u nghÞ vµ hîp t¸c toµn diÖn víi Lµo vµ Campuchia, nhÊt lµ hîp t¸c vÒ an ninh, chèng x©m nhËp, v­ît biªn;

- X©y dùng vµ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh quy ho¹ch chi tiÕt ®­êng TuÇn tra biªn giíi ®Êt liÒn giai ®o¹n 2014-2020;

- X©y dùng vµ tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh kÕt hîp quèc phßng víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi;

- §¶m b¶o vµ gi÷ v÷ng quèc phßng, an ninh, æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi, b¶o vÖ v÷ng ch¾c chñ quyÒn l·nh thæ gãp phÇn ph¸t triÓn vïng T©y Nguyªn toµn diÖn, bÒn v÷ng; tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ch¨m sãc søc kháe nh©n d©n, ph¸t triÓn v¨n hãa gi¸o dôc trªn ®Þa bµn vïng T©y Nguyªn.

d) Bé Ngo¹i giao

- TiÕp tôc cñng cè vµ t¨ng c­êng quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c toµn diÖn víi Lµo vµ Campuchia;

- Chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng ®Èy nhanh tiÕn ®é ph©n giíi c¾m mèc víi Campuchia; t¨ng c­êng ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng khu vùc biªn giíi nh»m x©y dùng ®­êng biªn giíi hßa b×nh, h÷u nghÞ, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn; t¨ng c­êng hîp t¸c gi÷a c¸c tØnh biªn giíi th«ng qua Héi nghÞ hîp t¸c vµ ph¸t triÓn c¸c tØnh biªn giíi ViÖt Nam - Campuchia vµ Héi nghÞ th­êng niªn gi÷a hai §oµn ®¹i biÓu biªn giíi ViÖt Nam vµ Lµo;

- TiÕp tôc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng t¨ng c­êng tuyªn truyÒn s©u réng vÒ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®èi víi ®ång bµo T©y Nguyªn, ®Æc biÖt nªu râ nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®êi sèng vËt chÊt, v¨n hãa, tinh thÇn cña ®ång bµo T©y Nguyªn; tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn ®èi ngo¹i vÒ c¸c thµnh tùu ph¸t triÓn mäi mÆt cña ta t¹i T©y Nguyªn; tæ chøc tèt c¸c ®oµn Ngo¹i giao, phãng viªn n­íc ngoµi ®i T©y Nguyªn, qua ®ã ph¶n b¸c l¹i nh÷ng luËn ®iÖu sai tr¸i, xuyªn t¹c vÒ sù thËt t×nh h×nh T©y Nguyªn;

- Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh tiÕp tôc theo dâi ng¨n chÆn c¸c ©m m­u ho¹t ®éng tuyªn truyÒn kÝch ®éng, l«i kÐo ng­êi d©n téc thiÓu sè T©y Nguyªn v­ît biªn tr¸i phÐp; ®Êu tranh víi nh÷ng ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vu c¸o, nhÊt lµ t¹i diÔn ®µn quèc tÕ;

- TiÕp tôc phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan vËn ®éng c¸c nguån tµi trî, thÓ chÕ tµi chÝnh ®Çu t­ vµo khu vùc T©y Nguyªn, ®Æc biÖt lµ khu vùc Tam gi¸c ph¸t triÓn Campuchia - Lµo - ViÖt Nam; cïng Campuchia vµ Lµo thóc ®Èy ph¸t triÓn vµ chÕ biÕn cao su, coi ®©y lµ lÜnh vùc mòi nhän trong hîp t¸c ph¸t triÓn 3 n­íc t¹i khu vùc nµy.®) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan chØ ®¹o, h­íng dÉn c¸c ®Þa ph­¬ng trong vïng T©y Nguyªn quy ho¹ch vµ x©y dùng n«ng th«n phï hîp víi Ch­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia ph¸t triÓn n«ng th«n míi;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan x©y dùng: Quy ho¹ch tæng thÓ thñy lîi vïng T©y Nguyªn trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu, n­íc biÓn d©ng;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô thuéc KÕ ho¹ch b¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn rõng giai ®o¹n 2011 - 2020 trong ®ã cã vïng T©y Nguyªn; x©y dùng Quy ho¹ch kh«i phôc b¶o vÖ bÒn v÷ng hÖ sinh th¸i rõng vïng T©y Nguyªn giai ®o¹n 2014 - 2020, tÇm nh×n ®Õn 2030;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan tæ chøc rµ so¸t thùc tr¹ng h¹ tÇng n«ng th«n, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông ®Êt, rõng; t×nh h×nh s¶n xuÊt, ®êi sèng cña ®ång bµo d©n téc thiÓu sè t¹i chç vµ di d©n tù do;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan h­íng dÉn, triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n bao gåm: X©y dùng míi c¸c hå chøa n­íc Kr«ng Buk H¹, Ia M¬, Kr«ng P¸ch Th­îng, la Thul, Kr«ng H' N¨ng... vµ söa ch÷a n©ng cÊp c¸c hå ®Ëp thuéc "Ch­¬ng tr×nh ®¶m b¶o an toµn c¸c hå chøa n­íc";

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan x©y dùng ®Ò ¸n T¨ng c­êng c¸c tæ chøc qu¶n lý rõng khu vùc T©y Nguyªn;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi võa vµ nhá nh­: m« h×nh hå ph©n t¸n, c«ng tr×nh cÊp n­íc t­íi b»ng nguån n­íc mÆt, n­íc ngÇm... ®Ó phôc vô t­íi æn ®Þnh cho c¸c c©y c«ng nghiÖp.e) Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng trong vïng lËp Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2020 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030 vïng T©y Nguyªn. ChØ ®¹o, h­íng dÉn c¸c ®Þa ph­¬ng trong vïng rµ so¸t, ®iÒu chØnh quy ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt kú cuèi (2016 - 2020); thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt theo h­íng sö dông hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi;

- Chñ tr×, phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n kiÓm tra, rµ so¸t viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt trång lóa, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé chuyÓn sang môc ®Ých kh¸c;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan x©y dùng Quy ho¹ch tµi nguyªn n­íc l­u vùc s«ng Srªpok.g) Bé Khoa häc C«ng nghÖ

Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan x©y dùng Ch­¬ng tr×nh ­u tiªn ®æi míi c«ng nghÖ, øng dông, chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña c¸c tØnh trong vïng T©y Nguyªn.h) Bé C«ng Th­¬ng

Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan x©y dùng Quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2020, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030.i) Bé Giao th«ng vËn t¶i

Chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng vïng T©y Nguyªn x©y dùng ph­¬ng h­íng nhiÖm vô vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2015, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan thùc hiÖn viÖc n©ng cÊp, më réng tuyÕn Quèc lé 14 vµ ®Çu t­ c¸c tuyÕn ®­êng quèc lé huyÕt m¹ch kh¸c cña vïng T©y Nguyªn.

k) Bé V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch

- X©y dùng vµ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt "§Ò ¸n tæng thÓ ph¸t triÓn v¨n hãa, thÓ dôc, thÓ thao vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2020, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030" ®Ó thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 25/2004/Q§-TTg ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ;

- X©y dùng vµ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt "Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2020, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030" ®Ó thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 210/Q§-TTg ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2013 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt "Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030";

- X©y dùng vµ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt "§Ò ¸n b¶o tån, ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ Kh«ng gian v¨n hãa Cång chiªng" ®Ó thùc hiÖn cam kÕt trong Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ ViÖt Nam ®èi víi UNESCO g¾n kÕt víi qu¶ng b¸ ph¸t triÓn du lÞch;

- X©y dùng ®ång bé c¸c thiÕt chÕ v¨n hãa ®Õn c¬ së; b¶o tån, t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa tiªu biÓu g¾n víi ph¸t triÓn du lÞch, trong ®ã cÇn tËp trung ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó s­u tÇm, b¶o tån, ph¸t huy di s¶n v¨n hãa Kh«ng gian v¨n hãa Cång chiªng. Cñng cè, n©ng cÊp c¸c tr­êng cao ®¼ng v¨n hãa nghÖ thuËt; hiÖn ®¹i hãa c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao nh­ s©n vËn ®éng, khu liªn hîp thÓ thao, trung t©m thÓ dôc thÓ thao theo quy ho¹ch chung cña c¸c n­íc; c¬ së vËt chÊt kü thuËt thÓ dôc thÓ thao t¹i c¬ së ®ång bé, tõng b­íc hiÖn ®¹i;

- X©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng lÔ héi vµ biÓu diÔn v¨n hãa nghÖ thuËt c¸c d©n téc cÊp tØnh, vïng, quèc gia giai ®o¹n 2014 - 2020;

- X©y dùng Quy chÕ phèi hîp, qu¶n lý, khai th¸c, vËn hµnh Khu c¸c lµng d©n téc thuéc Lµng V¨n hãa - Du lÞch c¸c d©n téc ViÖt Nam.

l) Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng x©y dùng LuËt An toµn th«ng tin;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh x©y dùng tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh phª duyÖt Ch­¬ng tr×nh quèc gia ph¸t triÓn c«ng nghiÖp c«ng nghÖ th«ng tin ®Õn n¨m 2020;

- Rµ so¸t, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm dÞch vô trong ngµnh th«ng tin truyÒn th«ng, g¾n liÒn víi ph¸t triÓn kinh tÕ vïng vµ ®¶m b¶o an ninh quèc phßng.m) Bé Néi vô

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng x©y dùng vµ tr×nh ChÝnh phñ NghÞ ®Þnh söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 107/2004/N§-CP ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ "Quy ®Þnh sè l­îng Phã Chñ tÞch vµ c¬ cÊu thµnh viªn ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp";

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng x©y dùng §Ò ¸n vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé x·, ph­êng, thÞ trÊn vµ c¸n bé vÒ c«ng t¸c ë ®Þa bµn khã kh¨n;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan x©y dùng §Ò ¸n thÝ ®iÓm tuyÓn chän trÝ thøc trÎ t×nh nguyÖn vÒ c¸c x· tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói giai ®o¹n 2014 - 2020;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, c¸c tØnh T©y Nguyªn x©y dùng, thùc hiÖn §Ò ¸n tiÕp tôc cñng cè, kiÖn toµn chÝnh quyÒn c¬ së vïng T©y Nguyªn giai ®o¹n 2014 - 2020;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ban, ngµnh liªn quan tr×nh Quèc héi Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung Ph¸p lÖnh sè 34/2007/PL-UBTVQH11 ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2007 cña ñy ban Th­êng vô Quèc héi khãa XI vÒ thùc hiÖn d©n chñ ë x·, ph­êng, thÞ trÊn;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng §Ò ¸n båi d­ìng vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc cho c¸n bé, c«ng chøc trÎ ë cÊp x·;

- X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi t¹i c¸c th«n, b¶n, c¸c x·, huyÖn cña c¸c tØnh vïng T©y Nguyªn;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ban, ngµnh liªn quan tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 71/1998/N§-CP ngµy 09 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong ho¹t ®éng c¬ quan.

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ban, ngµnh liªn quan, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng x©y dùng vµ tr×nh Bé ChÝnh trÞ ®Ò ¸n "Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc vÒ t«n gi¸o c¸c cÊp";

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ban, ngµnh liªn quan dù th¶o QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ban T«n gi¸o ChÝnh phñ;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ban, ngµnh liªn quan nghiªn cøu vÒ tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam; x©y dùng §Ò ¸n gi¶i quyÕt ®Êt ®ai, c¬ së thê tù ®ang cã khiÕu n¹i cña c¸c t«n gi¸o; x©y dùng vµ tr×nh ñy ban Th­êng vô Quèc héi ®Ò ¸n söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh tÝn ng­ìng, t«n gi¸o (trong ®ã tËp trung bæ sung c¸c vÊn ®Ò vÒ tÝn ng­ìng míi, ®¹o l¹ vµ tµ ®¹o; quy ®Þnh chÕ tµi xö lý vi ph¹m trong lÜnh vùc tÝn ng­ìng, t«n gi¸o; vÒ sinh ho¹t t«n gi¸o cña ng­êi n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; viÖc t«n gi¸o tham gia x· héi hãa ho¹t ®éng gi¸o dôc, y tÕ, tõ thiÖn nh©n ®¹o,.. .)n) Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam

- §iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chÆt chÏ, linh ho¹t, hiÖu qu¶, g¾n kÕt chÆt chÏ víi chÝnh s¸ch tµi khãa nh»m kiÓm so¸t l¹m ph¸t, t¨ng c­êng æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« vµ ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng kinh tÕ hîp lý; sö dông chñ ®éng, linh ho¹t c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn dông, tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n hîp lý: §iÒu hµnh l·i suÊt vµ tû gi¸ phï hîp víi diÔn biÕn tiÒn tÖ vµ c¸c c©n ®èi vÜ m«;

- TiÕp tôc chØ ®¹o c¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m ­u tiªn tËp trung vèn ®èi víi khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n, doanh nghiÖp võa vµ nhá, doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hç trî vµ doanh nghiÖp øng dông c«ng nghÖ cao;

- TiÕp tôc chØ ®¹o Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh tÝn dông chÝnh s¸ch ®èi víi hé nghÌo, cËn nghÌo vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch. Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan hoµn thiÖn chÝnh s¸ch hç trî ®èi víi vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®¶m b¶o c«ng t¸c an sinh x· héi.o) ñy ban D©n téc

- Chñ tr×, ®«n ®èc vµ phèi hîp c¸c Bé, ngµnh trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 06/NQ-CP ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2012 cña ChÝnh phñ ban hµnh Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ nhiÖm kú 2012 - 2016 vÒ vËn dông c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî, ®Çu t­ ­u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c tØnh T©y Nguyªn nãi riªng vµ vïng d©n téc thiÓu sè nãi chung;

- Söa ®æi, thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 18/2011/Q§-TTg ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2011 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi cã uy tÝn trong ®ång bµo d©n téc thiÓu sè;

- X©y dùng §Ò ¸n T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè;

- X©y dùng §Ò ¸n hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c d©n téc thiÓu sè rÊt Ýt ng­êi; dù ¸n b¶o tån ®èi víi c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè rÊt Ýt ng­êi;

- X©y dùng ChÝnh s¸ch b¶o tån ph¸t triÓn nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng vïng d©n téc vµ miÒn nói giai ®o¹n 2014 - 2020;

- X©y dùng §Ò ¸n bé tiªu chÝ x¸c ®Þnh vµ c«ng bè quyÕt ®Þnh thµnh phÇn d©n téc, danh môc c¸c d©n téc ViÖt Nam;

- X©y dùng NghÞ ®Þnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc c«ng t¸c d©n téc;

- X©y dùng §Ò ¸n t¨ng c­êng vai trß cña ng­êi cã uy tÝn trong ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ®èi víi c«ng t¸c d©n téc vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc;

- §Ò ¸n x¸c ®Þnh ®Þa bµn c­ tró cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam;

- §Ò ¸n ChÝnh s¸ch gi¶m thiÓu t¶o h«n vµ h«n nh©n cËn huyÕt trong ®ång bµo d©n téc thiÓu sè.

p) Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng liªn quan rµ so¸t, ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn m¹ng l­íi c¸c tr­êng cao ®¼ng nghÒ, trung cÊp nghÒ vµ trung t©m d¹y nghÒ trong vïng ®Õn n¨m 2020 theo quy ho¹ch ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt; quy ho¹ch hÖ thèng c¬ së ®iÒu trÞ cai nghiÖn ma tóy; trung t©m c«ng t¸c x· héi;

- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ, c¸n bé qu¶n lý, ng­êi d¹y, ng­êi häc, trong ®ã chó träng d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, miÒn nói, ng­êi d©n téc thiÓu sè; chÝnh s¸ch vÒ gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, ®¶m b¶o an sinh x· héi;

- TiÕp tôc hç trî ®Çu t­ cho c¸c tr­êng ®· ®­îc lùa chän nghÒ träng ®iÓm giai ®o¹n 2011 - 2015 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020, trong ®ã tËp trung ®Çu t­ cho c¸c tr­êng nghÒ chÊt l­îng cao ®Õn n¨m 2020 trªn ®Þa bµn.q) C¸c Bé, ngµnh kh¸c

Theo chøc n¨ng cña m×nh sím nghiªn cøu bæ sung, hoµn chØnh c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch; chñ ®éng nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi ChÝnh phñ vµ Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ phï hîp tiÕp tôc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh, c«ng t¸c d©n téc, t«n gi¸o, x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ vïng T©y Nguyªn.r) Ban ChØ ®¹o T©y Nguyªn

Cïng c¸c ban ®¶ng Trung ­¬ng gióp Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th­, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®«n ®èc, theo dâi kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c Bé, ban, ngµnh vµ c¸c tØnh T©y Nguyªn tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Þnh kú s¬ kÕt, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn KÕt luËn sè 12-KL/TW ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2011 cña Bé ChÝnh trÞ (Khãa XI).s) C¸c ®Þa ph­¬ng

ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh trong vïng T©y Nguyªn c¨n cø KÕt luËn sè 12-KL/TW ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2011 cña Bé ChÝnh trÞ (Khãa XI), phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan rµ so¸t l¹i c¸c môc tiªu, nhiÖm vô; bæ sung quy ho¹ch, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p cô thÓ trong ®ã cã viÖc lång ghÐp c¸c néi dung phßng, chèng vµ gi¶m nhÑ thiªn tai ®Ó tæ chøc thùc hiÖn ë ®Þa ph­¬ng m×nh.2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ lµ c¬ quan qu¶n lý KÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Thñ t­íng ChÝnh phñ:

- Chñ tr× h­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn KÕ ho¹ch;

- H­íng dÉn c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng c¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao x©y dùng kÕ ho¹ch, tiÕn ®é cô thÓ vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô b¶o ®¶m theo ®óng c¸c môc tiªu cña KÕ ho¹ch ®Ò ra;

- §Þnh kú 6 th¸ng, hµng n¨m tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm; trªn c¬ së ®ã s¬ kÕt, tæng kÕt ®Ó b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ theo ®óng tiÕn ®é thùc hiÖn KÕ ho¹ch;- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng liªn quan b¸o c¸o ®Ò xuÊt tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh môc tiªu, nhiÖm vô trong tr­êng hîp cÇn thiÕt./.


Môc lôc

Tãm t¾t

1. T¨ng tr­ëng kinh tÕ T©y nguyªn

2. C¬ cÊu kinh tÕ T©y Nguyªn

2.1. C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ

2.2. C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh/lÜnh vùc

2.3. C¬ cÊu d©n sè thµnh thÞ vµ n«ng th«n/®« thÞ hãa vµ ph©n bæ ®Êt ®ai

3. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi c¬ cÊu kinh tÕ T©y Nguyªn

3.1. Ph©n tÝch yÕu tè lao ®éng

3.2. T×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu/liªn kÕt kinh tÕ

3.3. Ph©n tÝch vèn ®Çu t­ vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­

3.4. Ph©n tÝch chÊt l­îng t¨ng tr­ëng b»ng n¨ng suÊt nh©n tè tæng hîp TFP


3.5. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh T©y Nguyªn (PCI, ESI)

4. KÕt luËn vµ gîi ý ph¸t triÓn bÒn v÷ng

Tµi liÖu tham kh¶o

Tin tham kh¶o: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vïng T©y Nguyªn ®Õn n¨m 2020

1 Vô Hîp t¸c Quèc tª, Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

2 Trung t©m Tin häc vµ Thèng kª, Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

3 Gi¶ng viªn khoa KÕ to¸n, tr­êng §¹i häc §¹i Nam.

4 Trung t©m Tin häc vµ Thèng kª, Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

5 C¬ cÊu kinh tÕ: Theo tõ ®iÓn b¸ch khoa ViÖt Nam “C¬ cÊu kinh tÕ lµ tæng thÓ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc, bé phËn kinh tÕ cã quan hÖ h÷u c¬ t­¬ng ®èi æn ®Þnh hîp thµnh”. C¬ cÊu nÒn kinh tÕ bao gåm ba bé phËn c¬ b¶n hîp thµnh: c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¬ cÊu l·nh thæ.

ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ: Theo H.Chenery (1988), chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ (hay chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ) lµ c¸c thay ®æi vÒ c¬ cÊu kinh tÕ vµ thÓ chÕ cÇn thiÕt cho sù t¨ng tr­ëng liªn tôc cña s¶n phÈm quèc d©n. Nãi c¸ch kh¸c, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ lµ sù thay ®æi tû lÖ thµnh phÇn trong c¬ cÊu kinh tÕ tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c nh»m cã ®­îc sù thay ®æi tèt h¬n, hiÖu qu¶ h¬n.

T¸i c¬ cÊu kinh tÕ: T¸i c¬ cÊu  nÒn kinh tÕ chÝnh lµ tæ chøc l¹i nÒn kinh tÕ b»ng c¸ch h×nh thµnh míi, bá ®i, t¨ng hay gi¶m c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc, bé phËn kinh tÕ hoÆc ®Þnh h­íng l¹i c¸c ngµnh, bé phËn lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ ®Ó nã vËn hµnh hiÖu qu¶ h¬n.

6 HÖ sè ICOR: Mèi quan hÖ gi÷a ®Çu t­ vµ t¨ng tr­ëng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua hÖ sè ICOR (Incremental Capital-Output Ratio). HÖ sè ICOR lµ tû lÖ vèn ®Çu t­ so víi tèc ®é t¨ng tr­ëng (cßn gäi lµ hÖ sè ®Çu t­ t¨ng tr­ëng). HÖ sè ICOR cho biÕt muèn cã mét ®ång t¨ng tr­ëng th× ph¶i cÇn bao nhiÒu ®ång vèn ®Çu t­.


7 N¨ng suÊt c¸c yÕu tè tæng hîp (TFP): TFP ph¶n ¸nh sù gia t¨ng chÊt l­îng lao ®éng, chÊt l­îng m¸y mãc, vai trß cña qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt. TFP phô thuéc hai yÕu tè chÝnh lµ tiÕn bé c«ng nghÖ vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn, lao ®éng. NÕu nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn dùa qu¸ nhiÒu vµo vèn vµ lao ®éng th× tèc ®é t¨ng tr­ëng kh«ng cao, tÝnh bÒn v÷ng yÕu vµ dÔ bÞ tæn th­¬ng khi cã nh÷ng biÕn ®éng kinh tÕ tõ bªn trong còng nh­ bªn ngoµi. NÒn kinh tÕ còng sÏ kh«ng cã nh÷ng b­íc tiÕn mang tÝnh chÊt ®ét ph¸ lín. ChÝnh v× lÏ ®ã, chiÕn l­îc TTKT cÇn ®­îc nghiªn cøu theo chiÒu s©u, tøc lµ dùa chñ yÕu vµo nh©n tè TFP.

8 ChØ sè c¹nh tranh cÊp tØnh, ®Þa ph­¬ng (PCI): ChØ sè N¨ng lùc C¹nh tranh cÊp tØnh (PCI) lµ kÕt qu¶ hîp t¸c nghiªn cøu gi÷a Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI) vµ Dù ¸n S¸ng kiÕn c¹nh tranh ViÖt Nam thuéc C¬ quan Ph¸t triÓn Quèc tÕ Hoa Kú (USAID/VNCI) tõ n¨m 2005. PCI ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô quan träng ®Ó ®o l­êng vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh tÕ cña 63 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam trªn 9 lÜnh vùc cã ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ gia nhËp thÞ tr­êng, tiÕp cËn ®Êt ®ai, chi phÝ kh«ng chÝnh thøc, tÝnh n¨ng ®éng cña l·nh ®¹o tØnh, tÝnh minh b¹ch, ®µo t¹o lao ®éng vµ thiÕt chÕ ph¸p lý.

9 ChØ sè bÒn v÷ng kinh tÕ cÊp tØnh (Economic Sustainability Index – ESI): ChØ sè bÒn v÷ng kinh tÕ do Trung t©m chÝnh s¸ch kinh tÕ Ch©u ¢u ®Ò suÊt cã ­u ®iÓm lµ nã cho phÐp ®¸nh gi¸ ®ång thêi bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ trong ng¾n h¹n, trung h¹n vµ c¶ trong dµi h¹n. ChØ sè nµy ®­îc x©y dùng dùa trªn 6 chØ sè thµnh phÇn: th©m hôt ng©n s¸ch, nî quèc gia, t¨ng tr­ëng kinh tÕ, n¨ng lùc c¹nh tranh, qu¶n trÞ quèc gia (hoÆc chØ sè tham nhòng) vµ chi phÝ cho sù l·o hãa d©n sè.


10 Ph¸t triÓn bÒn v÷ng: Theo WCED, ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ sù ph¸t triÓn võa ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c thÕ hÖ hiÖn t¹i mµ kh«ng lµm tæng h¹i ®Õn c¸c thÕ hÖ t­¬ng lai trong viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña hä.

11 Kinh tÕ xanh: Nh»m ®èi phã víi t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng vµ sù suy gi¶m tµi nguyªn thiªn nhiªn g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn ®êi sèng con ng­êi, Ch­¬ng tr×nh m«i tr­êng Liªn Hîp Quèc (UNEP) ®· ®­a ra mét h­íng tiÕp cËn míi cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®­îc nhiÒu quèc gia ®ång thuËn, ®ã lµ ph¸t triÓn “nÒn kinh tÕ xanh” (Green Economy). Theo UNEP ®Þnh nghÜa, “kinh tÕ xanh” lµ nÒn kinh tÕ n©ng cao ®êi sèng cña con ng­êi vµ c¶i thiÖn c«ng b»ng x· héi, ®ång thêi gi¶m thiÓu ®¸ng kÓ nh÷ng rñi ro m«i tr­êng vµ nh÷ng thiÕu hôt sinh th¸i. Mét nÒn kinh tÕ xanh th«ng qua t¨ng tr­ëng xanh g¾n liÒn víi n¨ng l­îng t¸i t¹o, giao th«ng vËn t¶i s¹ch, c«ng nghÖ s¹ch, kiÕn tróc xanh, qu¶n lý chÊt th¶i, c¸c dÞch vô n­íc, ph¸t triÓn bÒn v÷ng n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp…sÏ n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng con ng­êi.
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương