Thùc tr¹ng kinh tÕ Ty Nguyªn vµ gîi ý ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng laitải về 0.84 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.84 Mb.
1   2   3   4   5

T©y Nguyªn ®· vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng vïng kinh tÕ quan träng cña c¶ n­íc. Do ®Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, T©y Nguyªn lµ vïng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÝnh nhiÒu s¶n phÈm tõ c¸c c©y c«ng nghiÖp nh­ cµ phª, tiªu, ®iÒu, vµ gç. Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n ph¸t triÓn m¹nh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ m¸y khai th¸c kho¸ng s¶n, thñy ®iÖn ®­îc x©y dùng ngµy cµng nhiÒu víi tèc ®é t¨ng dÇn. T¨ng tr­ëng kinh tÕ cña vïng ®· gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng GDP chung cña nÒn kinh tÕ, t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu, vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo. Tuy nhiªn, ph©n tÝch qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ T©y Nguyªn vµ c¸c tØnh thuéc T©y Nguyªn trong giai ®o¹n 2000-2010 cho thÊy T©y Nguyªn cÇn cã mét sè ®iÒu chØnh sau nh»m h­íng tíi ph¸t triÓn bÒn v÷ng10:


  • T¨ng tr­ëng kinh tÕ cña vïng t­¬ng ®èi nhanh nh­ng chñ yÕu dùa trªn t¨ng l­îng ®Çu vµo h¬n lµ hiÖu qu¶ sö dông ®Çu vµo, nghÜa lµ chñ yÕu theo chiÒu réng. M« h×nh t¨ng tr­ëng nµy gÇn nh­ kh«ng thay ®æi trong suèt c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2012. Trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®ang ph¶i tÞch cùc t¸i c¬ cÊu nÒn kinh tÕ th× T©y Nguyªn cÇn nh×n l¹i, ®¸nh gi¸ kh¸ch quan ®Ó tù thay ®æi m×nh cho phï hîp víi h­íng ®i chung vµ ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh vïng.

  • C¬ cÊu kinh tÕ T©y Nguyªn ch­a hîp lý, tû träng n«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ vÉn cßn qu¸ cao (h¬n 45%) trong khi du lÞch cã xu h­íng gi¶m vµ c«ng nghiÖp ch­a ph¸t triÓn t­¬ng xøng.
  • MÆc dï cã c¬ cÊu lao ®éng vµng nh­ng tr×nh ®é/chÊt l­îng lao ®éng cña c¸c tØnh T©y Nguyªn hiÖn ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thuéc diÖn thÊp so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n­íc vµ ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nªn khã thu hót c¸c c¸c doanh nghiÖp FDI. Trong khi hiÖn nay hiÖu qu¶ sù dông nguån vèn FDI lµ kh¸ thÊp, ®ãng gãp Ýt cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ chung cña c¸c tØnh T©y Nguyªn.

  • Tû lÖ ®Çu t­ trong nÒn kinh tÕ T©y Nguyªn t­¬ng ®èi cao, gÇn 50% vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ còng kh¸ tèt so víi c¶ n­íc. Tuy nhiªn gi¸ trÞ ®Çu t­ cßn nhá, vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cã xu h­íng gi¶m trong vµi n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt t×nh h×nh thu hót FDI kÐm, l¹i tËp trung chñ yÕu ë L©m §ång vµo hoa, rau, chÌ, nhµ hµng kh¸ch s¹n.


  • Møc ®é c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ vïng so víi c¸c tØnh trong c¶ n­íc míi ë møc trung b×nh vµ d­íi trung b×nh do c¸c yÕu tè chñ quan nhiÒu h¬n lµ kh¸ch quan, trong ®ã yÕu kÐm nhÊt lµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, dÞch vô hç trî doanh nghiÖp.

  • Rõng kh«ng chØ ®em l¹i sù c©n b»ng vÒ sinh th¸i mµ cßn lµ nguån cung cÊp oxi còng nh­ b¶o vÖ con ng­êi khái thiªn tai lò lôt. DiÖn tÝch rõng nguyªn sinh/tù nhiªn ë T©y Nguyªn ®ang gi¶m m¹nh nh­ng viÖc t¨ng nhanh rõng trång, (cao su, c©y c«ng nghiÖp) kh«ng thÓ bæ sung vµ thay thÕ. Ngoµi ra viÖc t¨ng nhanh diÖn tÝch s¾n còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo gi¶m chÊt l­îng ®Êt vµ ph¸ rõng.

  • VÒ thu nhËp ®Çu ng­êi, cã kho¶ng c¸ch ®¸ng kÓ gi÷a d©n téc Kinh, d©n téc t¹i chç vµ d©n téc míi ®Õn, trong ®ã nhãm d©n téc t¹i chç cã nguy c¬ nghÌo nhÊt c¶ vïng do nguån thu chñ yÕu chØ tõ n«ng nghiÖp (90%). §èi víi c¸c d©n téc thiÓu sè (di c­ vµ t¹i chç), cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vµ chó ý h¬n n÷a v× cuéc sèng cña hä phô thuéc chñ yÕu vµo n«ng nghiÖp vµ rõng vµ hä chÝnh lµ chñ thÓ chÝnh gãp phÇn b¶o vÖ c¸c nguån tµi nguyªn quý gi¸ nµy.
Hép 1:

Mét sè nhiÖm vô, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn vïng T©y Nguyªn

trong thêi gian tíi:
Môc tiªu ®Æt ra trong 10 n¨m tíi lµ x©y dùng T©y Nguyªn thµnh vïng kinh tÕ träng ®iÓm, cã lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ë møc trung b×nh cña c¶ n­íc; cã tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ v÷ng ch¾c theo h­íng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015, GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 33,5 triÖu ®ång (t­¬ng ®­¬ng 1.720 USD), kim ng¹ch xuÊt khÈu 2,5 tû USD; tõng b­íc thu hÑp kho¶ng c¸ch tû träng thu/chi ng©n s¸ch. §­a tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o cña vïng T©y Nguyªn ®¹t 40% vµo n¨m 2015. Gi¶m tû lÖ hé nghÌo trªn 2%/n¨m. B¶o ®¶m quèc phßng, an ninh vïng T©y Nguyªn.

Mét sè nhiÖm vô, gi¶i ph¸p chñ yÕu:

- Thùc hiÖn tèt quy ho¹ch vïng T©y Nguyªn, h­íng tíi ph¸t triÓn kinh tÕ vïng, chó träng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng m¹nh h¬n.

§æi míi c«ng t¸c quy ho¹ch, nhÊt lµ quy ho¹ch vïng T©y Nguyªn, cÇn chó ý thùc hiÖn nghiªm. VÊn ®Ò nµy l©u nay ®· lµm nh­ng vÉn cßn h×nh thøc, cã quy ho¹ch nh­ng rÊt Ýt ai chó ý dùa vµo quy ho¹ch vïng, chñ yÕu vÉn lµ dùa vµo quy ho¹ch cña tØnh. C«ng t¸c quy ho¹ch (cña tØnh) ph¶i dùa trªn nh÷ng ®¸nh gi¸, dù b¸o trung thùc, ®Çy ®ñ vÒ biÕn ®éng d©n c­, x· héi, tµi nguyªn, m«i tr­êng; cã sù ®ét ph¸ vµ g¾n kÕt víi c¸c vïng l·nh thæ kh¸c.

VÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ vïng: ë tÇm vÜ m«, ®· ®Õn lóc ph¶i ®Æt vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ vïng sÏ thu ®­îc lîi Ých lín h¬n so víi lîi Ých cã thÓ thu ®­îc tõ nh÷ng ho¹t ®éng ®éc lËp cña tõng tØnh (qua thu hót vµ kªu gäi ®Çu t­ vµo vïng T©y Nguyªn th¸ng 9-2009 thÊy rÊt râ vÊn ®Ò nµy). Muèn vËy cÇn ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò: cã sù tæ chøc vµ qu¶n lý vïng kinh tÕ; cã sù liªn kÕt néi bé vïng th«ng qua c¬ chÕ ®iÒu tiÕt ë ph¹m vi vïng; cã nguån lùc cho viÖc thùc hiÖn sù liªn kÕt nµy.

NÕu lµm ®­îc ®iÒu nµy sÏ tËn dông ®­îc thÕ m¹nh cña tõng tØnh, thÕ m¹nh cña vïng vµ sÏ t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn cña c¸c tØnh vµ vïng T©y Nguyªn. Vµ nh­ vËy th× viÖc kªu gäi ®Çu t­ vµ thu hót ®Çu t­ sÏ tèt h¬n.

TËp trung ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng giao th«ng, thñy lîi vµ h¹ tÇng n«ng th«n lµ gi¶i ph¸p hÕt søc quan träng ®Ó T©y Nguyªn ph¸t triÓn.

- TËp trung n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc. ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c c¬ së ®µo t¹o nguån nh©n lùc tr×nh ®é cao; tæ chøc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng tr×nh ®é chuyªn m«n cña lùc l­îng lao ®éng, tr­íc hÕt lµ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, x©y dùng, dÞch vô. §Çu t­ thÝch ®¸ng cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp; tõng b­íc x· héi hãa c«ng t¸c d¹y nghÒ, ®a d¹ng hãa ngµnh nghÒ ®µo t¹o vµ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho thanh niªn.

X©y dùng ®ång bé hÖ thèng y tÕ vµ dÞch vô ch¨m sãc søc kháe cho nh©n d©n. Thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn y tÕ vµ ch¨m sãc søc kháe céng ®ång; gi¶m nhanh tû lÖ suy dinh d­ìng, tû lÖ m¾c c¸c bÖnh sèt rÐt, h« hÊp, ®­êng ruét vµ khèng chÕ c¸c dÞch bÖnh ®Æc thï cña vïng.

- T¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, cÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch l©m nghiÖp toµn diÖn, ®Èy m¹nh øng dông khoa häc c«ng nghÖ.

 Tæ chøc khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn rõng, tµi nguyªn n­íc. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, b¶o ®¶m viÖc sö dông ®Êt phï hîp víi ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ nhiÖm vô quèc phßng an ninh. Ph¸t huy lîi thÕ ®Êt ®ai, ®­a n«ng l©m nghiÖp ph¸t triÓn theo chiÒu s©u vµ ®a d¹ng hãa, trong ®ã ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn cã chÊt l­îng c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, më réng c¸c tËp ®oµn c©y trång, vËt nu«i nhiÖt ®íi vµ mét sè c©y con cã nguån gèc «n ®íi ë quy m« th­¬ng m¹i; g¾n n«ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu.

Nghiªn cøu vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch l©m nghiÖp toµn diÖn g¾n víi ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ë T©y Nguyªn. S¾p xÕp l¹i hÖ thèng l©m tr­êng quèc doanh, gi¶m dÇn vµ tõng b­íc gi¶i thÓ c¸c c«ng ty l©m nghiÖp nhµ n­íc lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶; cÇn tÝnh, thùc hiÖn thuÕ tµi nguyªn rõng vµ cã chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi ngµnh l©m nghiÖp hîp lý. §Èy m¹nh kinh doanh nghÒ rõng, tæ chøc khai th¸c tèt diÖn tÝch rõng hiÖn cã, b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ t¸i sinh rõng, b¶o vÖ m«i tr­êng. Qu¶n lý thËt chÆt chÏ ®Êt l©m nghiÖp, giao cho c¸c doanh nghiÖp, thùc hiÖn c¸c dù ¸n trång rõng, trång c©y c«ng nghiÖp.

Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chuyÓn giao c«ng nghÖ t¹o ra c¸c s¶n phÈm hµng hãa, nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm chñ lùc cña T©y Nguyªn ®Ó cã c¸c th­¬ng hiÖu m¹nh, cã søc c¹nh tranh trªn c¸c thÞ tr­êng. TiÕp tôc nghiªn cøu hoµn thiÖn c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i cho c¸c vïng sinh th¸i ®Æc thï. §Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ sinh häc phôc vô n«ng nghiÖp, gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu gièng vµ n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt cña n«ng d©n. Chó träng c«ng nghÖ xö lý m«i tr­êng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, b¶o vÖ m«i tr­êng.

Ph¸t triÓn mét sè lÜnh vùc ®Æc thï cña vïng T©y Nguyªn. Nghiªn cøu, lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n tèt nhÊt ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp khai kho¸ng, thñy ®iÖn, n«ng nghiÖp kü thuËt cao, kinh tÕ rõng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao g¾n víi b¶o vÖ m«i tr­êng. TËp trung ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän chÕ biÕn n«ng l©m s¶n dùa vµo c¸c s¶n phÈm chñ lùc (cao su, cµ phª, b«ng v¶i, chÌ, ®iÒu, mÝa, s¾n vµ c¸c s¶n phÈm tõ ch¨n nu«i) ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã tÇm quèc gia, khu vùc vµ quèc tÕ (nh­ c¸c s¶n phÈm tõ nguyªn liÖu cao su, cµ phª...). ¦u tiªn ph¸t triÓn du lÞch, b¶o ®¶m du lÞch cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng.

- X©y dùng n¨ng lùc phôc vô cña bé m¸y hµnh chÝnh c«ng. §æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nh»m tËp trung c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­; thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh; lùa chän h×nh thøc ®Çu t­ phï hîp tõng lÜnh vùc ®Ó b¶o ®¶m huy ®éng ®­îc vèn, c«ng nghÖ trong vµ ngoµi n­íc cho môc tiªu ph¸t triÓn.

- Thóc ®Èy c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c khu vùc tam gi¸c ph¸t triÓn Campuchia – Lµo – ViÖt Nam. H×nh thµnh c¸c khu th­¬ng m¹i tù do gi÷a T©y Nguyªn víi c¸c khu vùc thuéc tiÓu vïng s«ng Mª K«ng.

- KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tham gia hîp t¸c ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng, s¶n xuÊt, chÕ biÕn, xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, ph¸t triÓn chî biªn giíi trong khu vùc Tam gi¸c ph¸t triÓn. T¨ng c­êng hîp t¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, th­¬ng m¹i gi÷a c¸c tØnh T©y Nguyªn víi c¸c tØnh biªn giíi cña Lµo (tØnh Attapeu, Sª K«ng) vµ Campuchia (tØnh Rattanakiri, Mondulkiri); triÓn khai thùc hiÖn ®ång bé chÝnh s¸ch kinh tÕ cöa khÈu. N©ng cao ®êi sèng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ë T©y Nguyªn. 

Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô gi¶i ph¸p chung cho toµn vïng, ®èi víi vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè cÇn tËp trung mét sè nhiÖm vô sau ®©y:

- X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi bÒn v÷ng vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè.

Vïng ®ång bµo DTTS cßn nhiÒu khã kh¨n, mÆc dï §¶ng vµ Nhµ n­íc cã rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch ch¨m lo cho ®ång bµo. NÕu nh×n thËt bao qu¸t th× c¸c chÝnh s¸ch cßn dµn ®Òu, cã qu¸ nhiÒu v¨n b¶n. Do ®ã, nªn cã mét v¨n b¶n hoÆc mét sè v¨n b¶n quy ®Þnh chung nªu râ vÒ c¸c chÝnh s¸ch; giao râ tr¸ch nhiÖm cho c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng tæ chøc thùc hiÖn.

CÇn h­íng tíi mét sè vÊn ®Ò:

+ CÇn cã chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. Huy ®éng vµ lång ghÐp nguån lùc ®Çu t­ cña Nhµ n­íc vµ sù ®ãng gãp cña céng ®ång x· héi ®Ó ph¸t triÓn h¹ tÇng, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt theo h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa trªn nÒn t¶ng kinh tÕ n«ng hé g¾n víi th«n, bu«n, lµng. Tæ chøc l¹i m¹ng l­íi khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m ®Õn tËn bu«n lµng. Nghiªn cøu, lùa chän, x©y dùng, nh©n réng c¸c m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cña ®ång bµo d©n téc thiÓu sè (phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, h¹ tÇng, tËp qu¸n vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp) ®Ó tõng b­íc ®­a s¶n xuÊt vïng DTTS ra khái t×nh tr¹ng manh món, nhá lÎ. §Èy m¹nh giao rõng cho céng ®ång bu«n lµng ®Ó gi¶m ¸p lùc vÒ ®Êt s¶n xuÊt.

+ Nghiªn cøu ®­a øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. ChuyÓn giao, cung cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ víi gi¸ thµnh rÎ, chÊt l­îng tèt phôc vô trùc tiÕp ë vïng s©u vïng xa.

+ Nghiªn cøu x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh tæng thÓ dµi h¹n thËt cô thÓ vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vïng ®ång bµo DTTS. VÊn ®Ò nµy ®· ®­îc ®Ò cËp t¹i ChØ thÞ 1971/CT-TTg ngµy 27-10-2010 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c d©n téc thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.

+ Khèng chÕ cã hiÖu qu¶ c¸c dÞch bÖnh th­êng xuyªn l­u hµnh ë vïng DTTS vµ n©ng chÊt l­îng kh¸m, ch÷a bÖnh.

+ TiÕp tôc lµm tèt viÖc b¶o tån nh÷ng tinh hoa v¨n hãa truyÒn thèng; g×n gi÷, kÕ thõa cã chän läc, ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ tiªu biÓu, lo¹i bá dÇn hñ tôc; x©y dùng gi¸ trÞ míi vÒ v¨n hãa nghÖ thuËt, h×nh thµnh nÕp sèng v¨n minh, gia ®×nh v¨n ho¸. TiÕp tôc ®Çu t­ nghiªn cøu, s­u tÇm, phôc håi c¸c di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ, phi vËt thÓ, tiÕng nãi ch÷ viÕt cña c¸c d©n téc (cã ®iÒu kiÖn).

KhuyÕn khÝch b¶o tån c¸c bu«n, lµng cæ truyÒn. Ph¸t triÓn nghÒ thñ c«ng. Kh«i phôc c¸c lÔ héi vµ sinh ho¹t v¨n hãa truyÒn thèng ®¸p øng nhu cÇu, nguyÖn väng cña ®ång bµo. Quan t©m ®Çu t­ ®óng møc c«ng t¸c truyÒn th«ng. Hoµn chØnh c¸c thiÕt chÕ v¨n hãa ë c¬ së; n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng c¸c ®éi th«ng tin l­u ®éng; t¨ng c­êng hÖ thèng ph¸t thanh, truyÒn h×nh vµ t¨ng thêi l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh tiÕng DTTS. Cã c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn th«ng chuyªn biÖt nh»m gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cho thanh niªn, häc sinh DTTS vÒ môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc häc nghÒ ®¸p øng ®ßi hái thÞ tr­êng lao ®éng trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cã c¬ héi t×m kiÕm viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng.

- S¾p xÕp æn ®Þnh thËt c¬ b¶n d©n di c­ tù do ChÝnh phñ ®· quan t©m gi¶i quyÕt vèn cho c¸c tØnh quy ho¹ch vïng dù ¸n s¾p xÕp d©n di c­ tù do. Nh­ng hiÖn nay, c«ng t¸c t¸i ®Þnh c­, æn ®Þnh d©n c­ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n (tËp trung ë 3 tØnh §¾k L¾k, §¾k N«ng, L©m §ång). §Ò nghÞ ChÝnh phñ tiÕp tôc chØ ®¹o s¾p xÕp æn ®Þnh thËt c¬ b¶n d©n di c­ tù do ë T©y Nguyªn; bè trÝ vèn t¨ng thªm ®Ó c¸c tØnh T©y Nguyªn sím gi¶i quyÕt viÖc quy ho¹ch, bè trÝ d©n c­ phï hîp.

Víi tiÒm n¨ng, lîi thÕ ®­îc tæ chøc khai th¸c tèt, víi quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p ®óng ®¾n cïng víi sù chØ ®¹o s©u s¸t, tæ chøc thùc hiÖn thËt tèt cña chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n c¸c d©n téc trong viÖc dån søc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, ch¾c ch¾n vïng T©y Nguyªn sÏ v­¬n lªn m¹nh mÏ. Vµ hy väng hä sÏ ®¹t ®­îc môc tiªu x©y dùng T©y Nguyªn thµnh vïng kinh tÕ träng ®iÓm, cã lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn ë møc trung b×nh cña c¶ n­íc; cã c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch v÷ng ch¾c theo h­íng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. (TrÇn ViÖt Hïng - Phã tr­ëng Ban ChØ ®¹o T©y Nguyªn) (Theo VIETRADE)

Nh×n chung, ViÖt Nam nãi chung vµ T©y Nguyªn nãi riªng cÇn tiÕn tíi c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp h¬n, quyÕt t©m ®æi míi c¸ch t¨ng tr­ëng hay n©ng cao chÊt l­îng t¨ng tr­ëng ®i ®«i víi b¶o vÖ m«i tr­êng. Theo ®ã, kh«ng nªn t¨ng tr­ëng dùa nhiÒu vµo tµi nguyªn, nh©n lùc gi¸ rÎ v× m« h×nh ®ã kh«ng bÒn v÷ng. Do vËy, cÇn ®Èy m¹nh thùc hiÖn chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng xanh11, víi träng t©m lµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hç trî n«ng nghiÖp, n¨ng l­îng t¸i t¹o vµ h­íng tíi ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i g¾n liÒn víi n«ng nghiÖp vµ rõng, vèn lµ lîi thÕ vèn cã cña vïng.Tµi liÖu tham kh¶o
GSO c¸c tØnh T©y Nguyªn giai ®o¹n 2000-2005 vµ 2006-2010.

GSO (2012), Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2011.

GSO (2013), Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2012.

GSO (2007). Niªm gi¸m thèng kª 2007. Nhµ xuÊt b¶n thèng kª.

GSO (2011). Sè liÖu thèng kª vÞ thÕ kinh tÕ- x· héi 63 tØnh thµnh phè ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, 2011.

MARD (2011). Sè liÖu thèng kª ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 2001-2010. Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp.

MARD (2012). Sè liÖu thèng kª ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n n¨m 2011, Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp.

MARD (2013). Sè liÖu thèng kª ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n n¨m 2012, Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp.

Mü, N.C (2011). ChØ sè bÒn v÷ng kinh tÕ cÊp tØnh. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o, th¸ng 11 n¨m 2011 (sè 22).

Phong H.N vµ céng sù, (2005). Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, vµ b¶o vÖ m«i tr­êng vïng T©y Nguyªn trong thêi kú míi. §Ò tµi cÊp nhµ n­íc KC.08.23. ViÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­.

Trinh B., K.K, P.L.H & N.V.P. Vietnamese Economic Structural Change and Policy Implications. Global Journal of Human Social Science, Sociology, Economics & Political Science. Volume 12, Issue 9, June 2012.

UNEP, IPONRE and Hanns Seidel Foundation, (2011). H­íng tíi nÒn kinh tÕ xanh - Lé tr×nh cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo. B¸o c¸o tæng hîp phôc vô c¸c Nhµ ho¹ch ®Þnh ChÝnh s¸ch.

ViÖn CODE, (2009), Tµi liÖu tæng hîp vÒ ch­¬ng tr×nh khai th¸c kho¸ng s¶n bauxit ë T©y Nguyªn. Hµ Néi, 2009.
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương