Thùc tr¹ng kinh tÕ Ty Nguyªn vµ gîi ý ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng laitải về 0.84 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.84 Mb.
1   2   3   4   5

2.2. C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh/lÜnh vùc


Tû träng n«ng nghiÖp ®ang gi¶m dÇn trong nÒn kinh tÕ T©y Nguyªn, tõ 49,88% n¨m 2001 xuèng cßn 46,33% n¨m 2012. MÆc dï ®ang chiÕm tû träng t¨ng dÇn, ngµnh c«ng nghiÖp vÉn cã tû träng thÊp nhÊt cña nÒn kinh tÕ T©y Nguyªn. N¨m 2001, ngµnh c«ng nghiÖp chØ chiÕm 22,23%, nh­ng n¨m 2012 chiÕm 29,75%, vµ dù ®o¸n sÏ vÉn tiÕp tôc t¨ng do c¸c dù ¸n khai th¸c quÆng, than vµ bauxite ®ang vµ sÏ ®i vµo ho¹t ®éng. XÐt t­¬ng ®èi, ngµnh dÞch vô cã xu h­íng ®ãng gãp gi¶m dÇn, tõ 27,89% n¨m 2001 xuèng 23,9% n¨m 2010.
B¶ng 3. C¬ cÊu GDP theo ngµnh nghÒ c¸c tØnh T©y Nguyªn theo gi¸ 1994 (%)


 

LÜnh vùc

2001

2005

2011

2012

C¶ n­íc

N«ng l©m thñy s¶n

23,24

20,97

22,02

19,67

C«ng nghiÖp –XD

38,13

41,02

40,25

38,63

DÞch vô

38,63

38,01

37,73

41,7

T©y Nguyªn

N«ng l©m thñy s¶n

49,88

48,75

44,76

46,33

C«ng nghiÖp –XD

22,23

27,08

30,3

29,75

Du lÞch dÞch vô

27,89

24,17

24,94

23,92

Kon Tum

N«ng l©m thñy s¶n

33,28

32,04

32,14

34,30

C«ng nghiÖp –XD

38,07

36,02

38,93

36,28

DÞch vô

28,65

31,94

28,92

29,42

Gia Lai

N«ng l©m thñy s¶n

50,57

44,27

37,56

36,46

C«ng nghiÖp-XD

26,24

33,34

41,95

42,37

DÞch vô

23,19

22,39

20,49

21,17

§¨k L¨k

N«ng l©m thñy s¶n

59,63

57,19

51,09

52,39

C«ng nghiÖp- XD

13,90

17,18

16,36

22,50

DÞch vô

26,47

25,63

32,55

25,12

§¨k N«ng

N«ng l©m thñy s¶n

70,87

60,04

57,03

57,22

C«ng nghiÖp – XD

8,67

17,67

22,31

22,11

DÞch vô

20,46

22,29

20,66

20,67

L©m §ång

 


N«ng l©m thñy s¶n

44,33

49,5

48,21

47,50

C«ng nghiÖp –XD

22,14

27,35

27,74

27,39

DÞch vô

33,53

23,15

24,04

25,11

Nguån: TÝnh to¸n tæng hîp tõ GSO c¸c tØnh T©y Nguyªn, 2013
§¨k N«ng lµ tØnh cã tû träng GDP ngµnh n«ng nghiÖp cao nhÊt n¨m 2012 lµ 57,22%. Kon Tum lµ tØnh cã tû träng GDP ngµnh n«ng nghiÖp thÊp nhÊt lµ 34,3%. §©y ®­îc coi lµ thµnh tùu kh¸ Ên t­îng vÒ t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña vïng T©y Nguyªn. Nh×n chung, ®ãng gãp vµo t¨ng tr­ëng cña T©y Nguyªn chñ yÕu dùa vµo t¨ng tr­ëng cña khu vùc c«ng nghiÖp - x©y dùng (39,9%) vµ khu vùc n«ng - l©m - thuû s¶n (31,9%).

2.2.1. C¬ cÊu kinh tÕ n«ng l©m ng­ nghiÖp

2.2.1.1 C¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp

Trong giai ®o¹n 2001-2010, gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toµn T©y Nguyªn tÝnh theo gi¸ so s¸nh (1994) ®· t¨ng 69,44%, ®¹t 23264,5 tû ®ång. L©m §ång lµ tØnh ®øng ®Çu T©y Nguyªn vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chiÕm gÇn 1/4 c¶ vïng, tiÕp theo lµ §¨k L¨k, Gia Lai vµ ®øng cuèi cïng lµ Kon Tum. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña T©y Nguyªn ®· cã nhiÒu b­íc tiÕn v­ît bËc vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. NhiÒu m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i, trång rõng, chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i theo quy m« ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. S¶n xuÊt n«ng l©m ng­ nghiÖp chiÕm tû träng kho¶ng 50%, thu hót h¬n 70% lao ®éng.
B¶ng 4. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo gi¸ so s¸nh 1994

2001

2005

2010

Gi¸ trÞ (tû ®ång)

Gi¸ trÞ (tû ®ång)

T¨ng so víi 2001 (%)

Gi¸ trÞ (tû ®ång)

T¨ng so víi 2001 (%)

T©y Nguyªn

13730,4

16139,8

17,55

23264,5

69,44

Kon Tum

549,7

750,2

36,47

1128,3

105,26

Gia Lai

2494

3320,9

33,16

4895,7

96,30

§¨k L¨k

6960,6

5323,9

-

6985,2

31,20*

§¨k N«ng

1878,0

-

2464,7

31,24*

L©m §ång

3726,1

4866,8

30,61

7790,6

109,8

Chó ý: * So s¸nh víi n¨m 2005 do n¨m 2001 ch­a t¸ch tØnh

Nguån: Sè liÖu thèng kÕ N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, giai ®o¹n 2001-2010
N«ng nghiÖp vÉn lµ ngµnh kinh tÕ chÝnh trong s¶n xuÊt n«ng l©m ng­ víi tû lÖ chiÕm h¬n 90%. Trong ®ã, tiÓu ngµnh trång trät víi viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp m¹nh trong thêi gian qua chiÕm tû träng h¬n 80%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh ch¨n nu«i trong n«ng nghiÖp n¨m 2011 chØ chiÕm 12,73%. TÝnh chung toµn ngµnh n«ng nghiÖp, tæng gi¸ trÞ quy ®æi n¨m 2011 gÊp h¬n 8 lÇn n¨m 2002 vµ gÇn 3 lÇn n¨m 2007.

Trong c¸c c©y c«ng nghiÖp th× cµ phª lµ c©y cã diÖn tÝch lín nhÊt vµ ®em l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ cao. DiÖn tÝch cµ phª c¶ vïng T©y Nguyªn hiÖn nay ®· ®¹t 445,8 ngh×n ha, chiÕm h¬n 90% diÖn tÝch c¶ n­íc. Cµ phª tËp trung nhiÒu nhÊt ë §¨k L¨k vµ L©m §ång, hå tiªu chñ yÕu ë Gia Lai, §¨k L¨k vµ §¨k N«ng cßn chÌ trång nhiÒu ë L©m §ång. C©y ca cao lµ c©y míi du nhËp víi diÖn tÝch vµi ngh×n ha. DiÖn tÝch trång cao su ë 5 tØnh T©y Nguyªn kh«ng ngõng më réng vµ trë thµnh vïng chuyªn canh lín. DiÖn tÝch cao su T©y Nguyªn theo thèng kª n¨m 2011 lµ 214,6 ngh×n ha, chiÕm h¬n 1/4 diÖn tÝch cao su c¶ n­íc, ph©n bæ kh¸ ®Òu kh¾p c¸c tØnh.B¶ng 5. Gi¸ trÞ vµ c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh n«ng l©m ng­ nghiÖp
TiÓu ngµnh

Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng*1

Tû träng (%)

Tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m

2002

2007

2011

2002

2007

2011

02-07

07-11

N«ng nghiÖp

Trång trät

12.812

39.992

104.677

80,52

85,61

82,50

25,57

27,19

Ch¨n nu«i

1.834

4.58

16.15

11,52

9,80

12,73

20,09

37,04

DÞch vô

365

935

1.811

2,29

2,00

1,43

20,72

17,98

Céng

15.01

45.507

122.638

97,33

97,42

96,65

24,84

28,13

L©m nghiÖp
730

907

3.099

4,59

1,94

2,44

4,44

35,95

Ng­ nghiÖp
172

299

1.149

1,08

0,64

0,91

11,70

40,05

Tæng céng

15.912

46.713

126.887

100,00

100,00

100,00

24,03

28,38

*1 Tû VND theo gi¸ hiÖn hµnh

Nguån: JICA, 2012
Trong c¬ cÊu c©y trång ng¾n ngµy c¸c tØnh T©y Nguyªn, diÖn tÝch trång s¾n chiÕm mét tØ träng lín, chØ sau c©y lóa vµ t¨ng víi tèc ®é rÊt m¹nh, tËp trung nhiÒu ë Gia Lai vµ Kon Tum. Tæng diÖn tÝch s¾n c¸c tØnh T©y Nguyªn  ®· t¨ng tõ 38.000 ha (n¨m 2000) lªn 88.300 ha (n¨m 2005) vµ 158.800 ha (n¨m 2011), chiÕm gÇn 1/3 diÖn tÝch c¶ n­íc (kho¶ng 558 ngh×n ha). Theo sè liÖu 2011, s¶n l­îng s¾n T©y Nguyªn ®¹t møc 2,6 triÖu tÊn, t­¬ng ®­¬ng 1/4 s¶n l­îng c¶ n­íc. Theo khuyÕn c¸o cña c¸c chuyªn gia n«ng häc, ®Êt trång s¾n tèt nhÊt lµ ®é dèc d­íi 10% vµ nªn xen víi c¸c c©y kh¸c (vÝ dô l¹c, ®Ëu trong thêi gian ®Çu) nh»m t¨ng ph× nhiªu ®Êt vµ gi¶m tèc ®é tho¸i hãa. ViÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp (chñ yÕu cµ phª, tiªu, cao su) vµ s¾n å ¹t nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng theo quy ho¹ch ®· ®Ó l¹i nhiÒu vÊn ®Ò vµ hËu qu¶ ®¸ng chó ý sau:

1. ¤ nhiÔm nguån n­íc vµ cã nguy c¬ thiÕu n­íc t­íi;

2. C¬ cÊu c©y trång bÞ ®¶o lén;

3. §e däa rõng tù nhiªn vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng;

4. Thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, ®Þa h×nh vµ chÊt ®Êt ch­a xem xÐt kü tr­íc khi triÓn khai dÉn ®Õn n¨ng suÊt c©y trång kh«ng cao.

VÒ ch¨n nu«i, trong giai ®o¹n 2001-2011, sè l­îng ®µn gia sóc vµ gia cÇm ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, trong ®ã gia sóc t¨ng 33,16 % (tõ 1.612 ngh×n con lªn 2.147 ngh×n con) vµ gia cÇm t¨ng 92,42% (tõ 7.415.000 lªn 14.268.000 con), cao h¬n nhiÒu møc t¨ng chung cña c¶ n­íc t­¬ng øng lµ 23,49% vµ 47,9%. VÒ sè l­îng gia sóc, n¨m 2011, ®øng ®Çu lµ §¨k L¨k, tiÕp theo lÇn l­ît lµ L©m §ång Gia Lai, Kon Tum vµ cuèi cïng lµ §¨k N«ng. XÐt vÒ tèc ®é t¨ng gia sóc, L©m §ång, §¨k L¨k vµ lµ nh÷ng tØnh cã tèc ®é ph¸t triÓn cao ë T©y Nguyªn nh­ng Gia Lai th× ®ang cã xu h­íng gi¶m (-25,52%). VÒ sè l­îng gia cÇm, §¨k L¨k còng ®øng ®Çu vµ L©m §ång xÕp thø 2, thø 3 lµ Gia Lai vµ ®øng cuèi lµ Kon Tum, trong ®ã tû lÖ t¨ng ®µn gia cÇm cao nhÊt lµ Gia Lai (67,01%) vµ thø 2 lµ L©m §ång víi 64,51%.


B¶ng 6. Sè l­îng gia sóc vµ gia cÇm c¸c tØnh T©y Nguyªn

2001

2005

2011

Gia sóc (con)

Gia cÇm (1000 con)

Gia sóc (con)

Gia cÇm (1000 con)

Gia sóc (con)

T¨ng so 2001 (%)

Gia cÇm (1000 con)

T¨ng so 2001 (%)

C¶ n­íc

28507545

218102

35897750

219908

35204600

23,49

322569

47,9

T©y Nguyªn

1612582

7415

2279201

8729

2147350

33,16

14268

92,42

Kon Tum

198359

605

204409

459

209440

5,59

706

16,69

Gia Lai

543342

1055

651517

1142

404690

-25,52

1762

67,01

§¨k L¨k

616638

3963

827424

4482

918100

10,96*

7719

72,22*

§¨k N«ng

145228

826

180400

24,22*

1134

37,29*

L©m §ång

296285

1792

450623

1820

434720

46,72

2948

64,51

Ghi chó: * T¨ng so víi 2005

Nguån: Tæng côc Thèng kª (2012)
TÝnh ®Õn thêi ®iÓm gi÷a n¨m 2012, c¸c tØnh T©y Nguyªn ®· ®­a ®µn tr©u, bß t¨ng lªn trªn 754.630 con, trong ®ã Gia Lai, §¨k L¨k lµ hai ®Þa ph­¬ng cã tæng ®µn tr©u, bß nhiÒu nhÊt so víi c¸c tØnh T©y Nguyªn. Ph¸t huy thÕ m¹nh cña mét khu vùc cã nhiÒu diÖn tÝch rõng, ®Êt rõng, ®ång cá tù nhiªn, c¸c tØnh T©y Nguyªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c hé ®ång bµo c¸c d©n téc vay vèn ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn ch¨n nu«i tr©u, bß. §èi víi c¸c hé nghÌo, nhÊt lµ ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ë vïng s©u, vïng xa, ®· ®­îc hç trî bß gièng tèt, miÔn phÝ ®Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i c¶i thiÖn ®êi sèng. §Õn nay, c¸c hé gia ®×nh ®· dÇn bá tËp qu¸n ch¨n nu«i theo kiÓu tù cung tù cÊp, tù s¶n tù tiªu mµ chuyÓn sang ®Çu t­ x©y dùng chuång tr¹i, ph¸t triÓn tr©u, bß thµnh ®µn, víi c¸c gièng bß lai cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®Ó t¨ng thu nhËp, lµm giµu chÝnh ®¸ng.
2.2.1.2 C¬ cÊu kinh tÕ thñy s¶n

So víi n«ng nghiÖp th× gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh thñy s¶n rÊt khiªm tèn (ch­a b»ng 1/10). Tæng gi¸ trÞ toµn ngµnh khu vùc T©y Nguyªn n¨m 2011 míi chØ ®¹t 232,6 tû ®ång, t¨ng gÇn 3 lÇn so víi n¨m 2001. §¨k L¨k lµ tØnh cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt thñy s¶n cao nhÊt (118,2 tû), chiÕm gÇn 1/2 tæng gi¸ trÞ toµn vïng T©y Nguyªn, tiÕp theo lµ L©m §ång víi 60 tû vµ thÊp nhÊt lµ §¨k N«ng víi chØ 15,8 tû.
B¶ng 7.
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt thñy s¶n theo gi¸ so s¸nh 1994 (®¬n vÞ: tû ®ång)

2001

2005

2010

2011

T©y Nguyªn

80,6

115,98

194,8

232,6

Kon Tum

7,2

10,1

17,6

17

Gia Lai

1,7

3,4

20,5

21,6

§¨k L¨k

48,6

58,6

87,7

118,2

§¨k N«ng

12,2

15,8

15,8

L©m §ång

23,1

31,6

53,2

60,0

Nguån: Tæng côc Thèng kª (2011)
DiÖn tÝch nu«i trång thñy s¶n cña T©y Nguyªn ®· ®ang vµ sÏ cßn ®­îc më réng trong t­¬ng lai khi trªn vïng ®Êt nµy hiÖn cã ®Õn hµng tr¨m dù ¸n thñy ®iÖn ®ang vµ sÏ ®­îc x©y dùng víi hµng tr¨m c«ng tr×nh hå n­íc. So víi n¨m 2001, diÖn tÝch mÆt n­íc nu«i trång thñy s¶n ®· t¨ng h¬n 2 lÇn, tõ 5,7 ngh×n ha tíi 13 ngh×n ha.
2.2.1.3 C¬ cÊu kinh tÕ l©m nghiÖp

L©m nghiÖp T©y Nguyªn chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong ngµnh l©m nghiÖp cña c¶ n­íc, trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi T©y Nguyªn vµ c¶ ®èi víi vïng duyªn h¶i Nam Trung Bé. MÆc dï diÖn tÝch rõng cña T©y Nguyªn ngµy cµng gi¶m sót, nh­ng vÉn lµ 1 trong 4 vïng cã gç rõng tù nhiªn lín nhÊt c¶ n­íc.

Tµi nguyªn rõng tù nhiªn T©y Nguyªn kh«ng chØ gi¶m vÒ mÆt sè l­îng mµ cßn gi¶m c¶ vÒ chÊt l­îng bëi diÖn tÝch rõng giµu ngµy cµng gi¶m. NÕu c¶ n­íc n¨m 2010 cã kho¶ng 600.000 ha rõng nghÌo, th× trong ®ã T©y Nguyªn chiÕm 300.000 ha, b»ng 50%. S¶n l­îng gç quý cßn rÊt Ýt. §a d¹ng sinh häc rõng gi¶m nghiªm träng. NhiÒu lo¹i ®éng vËt biÕn mÊt. NhiÒu loµi thùc vËt quý hiÕm ngoµi gç kh«ng cßn hoÆc cßn l¹i víi sè l­îng rÊt Ýt.Gi¸ trÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp ®¹t 552,4 tû n¨m 2011, t¨ng t­¬ng ®èi thÊp so víi møc 463,5 tû cña n¨m 2001. N¨m 2011, Gia Lai lµ tØnh cã gi¸ tÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp cao nhÊt víi 162,8 tû, tiÕp theo lµ L©m §ång (148 tû), §¨k L¨k (124,3 tû), Kon Tum (64,4 tû) vµ cuèi cïng lµ §¨k N«ng (42,9 tû).
B¶ng 8. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp theo gi¸ so s¸nh 1994 (®¬n vÞ: tû ®ång)

2001

2005

2010

2011

C¶ n­íc

6.014,0

6.315,6
7.809,1

T©y Nguyªn

463,5

450,9

550,3

542,40

Kon Tum

78,9

76,8

82,1

64,40

Gia Lai

118,5

117,5

150

162,80

§¨k L¨k

183,8

136,4

115

124,30

§¨k N«ng

37,3

50,6

42,90

L©m §ång

82,3

82,9

152,6

148,0

Nguån: Sè liÖu thèng kª N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, giai ®o¹n 2001-2010
VÒ ®é che phñ rõng, n¨m 2011 T©y Nguyªn lµ vïng cã ®é che phñ lín nhÊt c¶ n­íc víi 51,3%, t­¬ng ®­¬ng 2848 ngh×n ha. So víi c¶ n­íc, diÖn tÝch rõng T©y Nguyªn chiÕm gÇn 1/4 tæng diÖn tÝch (diÖn tÝch c¶ n­íc lµ 13.515 ngh×n ha). Trong ®ã, Kon Tum lµ tØnh cã ®é che phñ rõng cao nhÊt víi 64,6%, tiÕp theo lµ L©m §ång víi 60,4%. Trong nh÷ng n¨m qua, ®é che phñ rõng ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn, nguyªn nh©n chÝnh lµ do:

1. Sù thiÕu nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña L©m nghiÖp ®è víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña T©y Nguyªn;

2. HÖ lôy cña kiÓu ph¸t triÓn dùa trªn sù khai th¸c qu¸ nhiÒu tµi nguyªn;

3. C¸c cuéc di d©n khai hoang å ¹t x©y dùng kinh tÕ míi tõ c¸c tØnh ®ång b»ng lªn T©y Nguyªn.Nh×n chung, vÞ trÝ cña l©m nghiÖp T©y Nguyªn trong l©m nghiÖp c¶ n­íc ngµy cµng suy gi¶m; DiÖn tÝch rõng tù nhiªn thu hÑp m¹nh ®Õn nay vÉn cßn tiÕp diÔn. ChÊt l­îng rõng gi¶m sót nghiªm träng, rõng giµu gi¶m, rõng nghÌo vµ c¹n kiÖt t¨ng nhanh, ®a d¹ng sinh häc gi¶m suy d÷ déi. MÆc dï T©y Nguyªn lµ khu vùc cßn diÖn tÝch rõng tù nhiªn lín nhÊt c¶ n­íc nh­ng l­îng gç khai th¸c ®· gi¶m nhiÒu; c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç tinh ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cung cÊp gç vèn cã.
B¶ng 9. DiÖn tÝch rõng vµ ®é che phñ rõng ë T©y Nguyªn

2002

2006

2010

2011

DiÖn tÝch (1000 ha)

§é che phñ (%)

DiÖn tÝch (1000 ha)

§é che phñ (%)

DiÖn tÝch (1000 ha)

§é che phñ (%)

DiÖn tÝch (1000 ha)

§é che phñ (%)

T©y Nguyªn

3018,3

55,4

2977

54,2

2874,4

51,8

2848

51,3

Kon Tum

631,3

65,7

656,8

67,8

654,1

66,8

632

64,6

Gia Lai

760,2

49,1

753,5

48,4

719,8

45,5

719,5

45,7

§¨k L¨k

994,5

50,8

602,5

45,4

610,5

45,5

609,3

45,1

§¨k N«ng361,6

55,0

288,8

44,2

289,0

44

L©m §ång

623,3

64,8

602,6

61,2

601,2

60,8

598,2

60,4

Nguån: Sè liÖu thèng kª N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, giai ®o¹n 2001-2010

2.2.2. C¬ cÊu kinh tÕ c«ng nghiÖp


Tèc ®é t¨ng tr­ëng c«ng nghiÖp thÊp h¬n c¶ n­íc kh¸ nhiÒu. N¨m 2010, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp T©y Nguyªn t¨ng trung b×nh so víi 2005 chØ lµ 11,1%, thÊp h¬n kh¸ nhiÒu so víi 30,7% tèc ®é t¨ng tr­ëng c¶ n­íc. Râ rµng, trong xu thÕ c¸c vïng, c¸c tØnh ®ang ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, th× tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë T©y Nguyªn vÉn ë møc võa ph¶i.

XÐt vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp th× ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn hiÖn ®ang chiÕm tû träng cao nhÊt, kho¶ng trªn d­íi 70%. Trong ®ã, tû lÖ ngµnh nµy cao nhÊt lµ §¨k N«ng víi 91,69% vµ thÊp nhÊt lµ Gia Lai víi 61,73%. Tuy nhiªn xu h­íng cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®ang gi¶m ®i, kÓ tõ kho¶ng 90% nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 2000. Ng­îc l¹i, ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c than ®¸ (than bïn, than n©u), vµ má quÆng (s¾t, quÆng ch×, kÏm, quÆng wollastonit, ®¸ grannit, puz¬lan, bauxite), mÆc dï chiÕm tû träng thÊp (trªn d­íi 5%) nh­ng ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn, ®Æc biÖt víi c¸c dù ¸n bauxite ®· vµ ®ang triÓn khai.


B¶ng 10. C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (%)

2001

2010

Tæng gi¸ trÞ SX CN

C«ng nghiÖp khai th¸c

C«ng nghiÖp chÕ biÕn

Kh¸c (SX, ph©n phèi ®iÖn khÝ vµ n­íc)

Tæng gi¸ trÞ SX CN

C«ng nghiÖp khai th¸c

C«ng nghiÖp chÕ biÕn

Kh¸c (SX, ph©n phèi ®iÖn khÝ vµ n­íc)

Kon Tum

100

2,58

92,92

4,47

100

5,65

77,00

17,35

Gia Lai

100

5,75

84,54

9,71

100

4,19

61,73

34,07

§¨k L¨k

100

1,12

84,93

13,96

100

4,60

73,14

22,26

§¨k N«ng

100

1,59

91,69

6,72

L©m §ång

100

2,85

90,74

6,41

100

5,60

70,03

24,37

Nguån: Sè liÖu thèng kª N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, giai ®o¹n 2001-2010
TÝnh ®Õn th¸ng 7/2012, toµn vïng cã 7 khu c«ng nghiÖp ®· ®i vµo ho¹t ®éng mét phÇn hoÆc toµn phÇn. Tæng diÖn tÝch cña 7 KCN ®ang ho¹t ®éng lµ 867.2 ha. Cã 4 KCN kh¸c ®ang trong giai ®o¹n quy ho¹ch. Cã 2 côm c«ng nghiÖp lµ Nh©n C¬ (§¨k N«ng) vµ §¨k T« (Kon Tum) sÏ ®­îc më réng thµnh KCN trong thêi gian tíi nh­ng hiÖn t¹i mçi CCN nµy míi chØ cã mét doanh nghiÖp thuª lµ C«ng ty Alumin Nh©n C¬ (CNN Nh©n C¬) vµ C«ng ty GiÊy T©n Mai (CCN §¨k T«). C¸c KCN ®ang ho¹t ®éng cã kÕ ho¹ch më réng, bao gåm Trµ §a vµ LÖ Thanh ë Gia Lai, Hßa B×nh vµ Sao Mai ë Kon Tum, Hßa Phó ë §¨k L¨k, Phó Héi vµ Léc S¬n ë L©m §ång, tæng diÖn tÝch më réng kho¶ng 710.6 ha. Cã 2 khu vùc kinh tÕ cöa khÈu t¹i T©y Nguyªn, vµ c¸c KCN n»m trong khu kinh tÕ nµy còng ®ang cã kÕ ho¹ch ®Ó ph¸t triÓn më réng.

B¶ng 11. Danh s¸ch c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu kinh tÕ ë vïng T©y Nguyªn
TØnh

STT

Tªn KCN

HuyÖn

HiÖn tr¹ng

DiÖn tÝch

(ha)

Vèn (tû ®ång)

Tû lÖ cho thuª

Më réng (ha)

Kon Tum

1

KKTCK Bê Y

Ngäc Håi

Ch­a thùc hiÖn
135.6

-

-

2

Hßa B×nh

Kon Tum

§ang ho¹t ®éng

59.2

64.3

100.0

70.6

3

Sao Mai

Kon Tum

§ang ho¹t ®éng

79.4

111.5

39.8

70.8

4

§¨k T«

§¨k T«

VÉn lµ CCN

150.0
100.0

0

Gia Lai

5

Trµ §a

Pleiku

§ang ho¹t ®éng

109.0

100.0

100.0

15.0

6

KKTCK LÖ Thanh

LÖ Thanh

Ch­a thùc hiÖn

210.0

120.0

0.0

50.0

7

T©y Pleiku

Pleiku

Ch­a thùc hiÖn

528.8
-

0.0

§¨k L¨k

8

Hßa Phó

Bu«n Ma Thuét

§ang ho¹t ®éng

181.7

278.0

30.2

150.0

§¨k N«ng

9

T©m Th¾ng

C­ Jót

§ang ho¹t ®éng

181.7

278.0

30.2

150.0

10

Nh©n C¬

§¨k R LÊp

VÉn lµ CCN

181.0

297.0

69.1

0.0

L©m §ång

11

Phó Héi

§øc Träng

§ang ho¹t ®éng

95.0

261.6

100.0

0.0

12

Léc S¬n

B¶o Léc

§ang ho¹t ®éng

176.5

262.2

70.9

0.0

13

T©n Phó

§øc Träng

Ch­a thùc hiÖn

415.5
-

-

Nguån: JICA, 2012
Côm c«ng nghiÖp (CCN) vÒ c¬ b¶n lµ ®Þa ®iÓm dµnh cho c¸c doanh nghiÖp quy m« nhá vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nhÑ. CCN ho¹t ®éng theo quy ®Þnh vµ qui chÕ ®­îc ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 105/2009 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. Tæng diÖn tÝch cña mét CCN cã thÓ kh«ng v­ît qu¸ 50 ha, tuy nhiªn, nÕu më réng, tæng diÖn tÝch cña mét CCN më réng cã thÓ ®¹t ®Õn møc 75 ha. Theo b¸o c¸o hµng n¨m Së KH & §T vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tØnh, 26 CCN hiÖn ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn T©y Nguyªn vµ 67 CCN kh¸c ®· ®­îc lªn kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2020. Sè l­îng c¸c CCN ë mçi tØnh ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng d­íi ®©y.

B¶ng 12. Sè l­îng c¸c côm c«ng nghiÖp ë T©y Nguyªn 2010§ang ho¹t ®éng

§· quy ho¹ch

Tæng sè

Tû lÖ (%)

Gia Lai

4

15

19

20,4

Kon Tum

4

20

24

25,8

§¨k L¨k

9

16

25

26,9

§¨k N«ng

3

6

9

9,7

L©m §ång

6

10

14

17,2

Tæng sè

26

67

93

100

Nguån: Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu kinh tÕ c¸c tØnh TN, 2012
Nh­ vËy, trong t­¬ng lai T©y Nguyªn sÏ cã thªm kh¸ nhiÒu c¸c khu c«ng nghiÖp/kinh tÕ vµ c¸c côm c«ng nghiÖp, gãp phÇn t¨ng ®µ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ c¶ vïng.

2.2.3. C¬ cÊu kinh tÕ dÞch vô


Tèc ®é t¨ng tr­ëng c¸c ngµnh dÞch vô ë T©y Nguyªn lµ kh¸ cao, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n 2005-2011. Tû träng ngµnh dÞch vô t¨ng tõ 3,45% n¨m 2000 lªn 4,34% n¨m 2011. XÐt vÒ gi¸ trÞ th× n¨m 2011 t¨ng h¬n 4 lÇn n¨m 2005 vµ h¬n 8 lÇn n¨m 2000. HiÖn nay, §¨k L¨k lµ tØnh cã ngµnh dÞch vô ph¸t triÓn nhÊt, chiÕm 38,03% c¶ T©y nguyªn, ®øng thø 2 lµ L©m §ång, råi ®Õn Gia Lai. Hai tØnh cã ngµnh dÞch vô kÐm ph¸t triÓn nhÊt lµ Kon Tum vµ §¨k N«ng, chØ chiÕm lÇn l­ît 5,47% vµ 7,67%.
B¶ng 13. Tæng møc b¸n lÎ hµng hãa vµ doanh thu dÞch vô c¸c tØnh T©y Nguyªn

2000

2005

2010

2011

Gi¸ trÞ (1000 tû ®ång)

Tû träng (%)

Gi¸ trÞ (1000 tû ®ång)

Tû träng (%)

Gi¸ trÞ (1000 tû ®ång)

Tû träng (%)

Gi¸ trÞ (1000 tû ®ång)

Tû träng (%)

T©y Nguyªn

9599,0

3,45*

17398,2

3,62

66615,3

4,32

86.913,5

4,34

Kon Tum

425,6

5,6

1019,2

5,86

3584,0

5,38

4.750

5,47

Gia Lai

1682,1

22,14

3733,4

21,14

12519,7

18,9

16.580,6

19,08

§¨k L¨k

3321,0

43,7

5321,9

30,59

25541,2

38,84

33.056,6

38,03

§¨k N«ng

1348,0

7,75

4758,5

7,14

6.663,9

7,67

L©m §ång

2170,3

28,56

5975,7

34,35

20211,9

30,34

25.862,4

29,76

Ghi chó: Gi¸ hiÖn hµnh, * tû träng so víi c¶ n­íc

Nguån: Tæng côc Thèng kª (2011)
Sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn n¨m 2011 so víi 2007 t¨ng gÇn 2 lÇn, ®¹t h¬n 4 triÖu l­ît kh¸ch, trong ®ã kh¸ch n­íc ngoµi lµ h¬n gÊp ®«i, tõ 184.554 ng­êi n¨m 2007 lªn 317.497 ng­êi n¨m 2011. Tuy nhiªn, so víi sè l­îng du kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam (h¬n 6 triÖu n¨m 2011) th× cßn rÊt khiªm tèn, míi chiÕm 1/20.

H×nh 1. Sè liÖu kh¸ch ®Õn th¨m vµ l­u tró ë T©y Nguyªn

Nguån: Tæng côc Thèng kª (2012)
Cã thÓ nãi L©m §ång chÝnh lµ trung t©m du lÞch cña T©y Nguyªn, ®Æc biÖt lµ thµnh phè §µ L¹t, ®iÓm ®Õn ®­îc ­a thÝch nhÊt cña c¸c du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc. ChØ riªng n¬i nµy ®· thu hót kho¶ng 2/3 tæng l­îng kh¸ch ®Õn th¨m vïng T©y Nguyªn. T©y Nguyªn næi tiÕng víi "NÒn v¨n hãa Cång Chiªng". Kh«ng gian v¨n hãa Cång chiªng bao gåm 12 nhãm d©n téc thiÓu sè t¹i T©y Nguyªn, ®· ®­îc tæ chøc UNESCO c«ng nhËn lµ Di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ thÕ giíi vµo n¨m 2005. Nghi lÔ vµ lÔ héi b¾t nguån vµ g¾n liÒn víi nÒn v¨n hãa cña ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ®ang thu hót nhiÒu du kh¸ch. Cã nhiÒu lÔ héi vµ sù kiÖn v¨n hãa t¹i T©y Nguyªn nh­ lÔ héi ®©m tr©u, lÔ bá m¶, ®ua voi, uèng r­îu cÇn, vµ nhiÒu lÔ héi kh¸c n÷a. T©y Nguyªn cßn næi tiÕng víi c¸c nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng nh­ dÖt thæ cÈm, t¹c t­îng, vµ m©y tre ®an. Bªn c¹nh ®ã T©y Nguyªn cßn cã rÊt nhiÒu di tÝch lÞch sö trong khu vùc nh­ ®Þa danh chiÕn th¾ng §¨k T« - T©n C¶nh ë Kon Tum, nhµ ngôc Pleiku ë Gia Lai vµ ®iÖn B¶o §¹i t¹i §µ L¹t, L©m §ång.

ViÖc b¶o tån vµ ph¸t triÓn di s¶n cña ®ång bµo d©n téc vµ c¸c di tÝch lÞch sö ®éc ®¸o cña vïng T©y Nguyªn sÏ gióp thu hót kh¸ch du lÞch nhiÒu h¬n. T©y Nguyªn cã tiÒm n¨ng rÊt lín ®Ó ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i vµ ph¸t triÓn du lÞch v¨n hãa. T©y Nguyªn víi khÝ hËu m¸t mÎ còng lµ mét ®Þa ®iÓm tiÒm n¨ng cho c¸c ho¹t ®éng MICE (bao gåm tæ chøc c¸c cuéc häp, héi nghÞ vµ c¸c sù kiÖn).

Tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc xóc tiÕn du lÞch ë vïng T©y Nguyªn. C¸c c¬ së phôc vô du lÞch nh­ kh¸ch s¹n, nhµ hµng cã rÊt nhiÒu ë §µ L¹t, BMT, Pleiku nh­ng nh×n chung ch­a ®¸p øng ®­îc vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng. C¬ së h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ m¹ng l­íi ®­êng bé, cÇn ph¶i ®­îc c¶i thiÖn ®Ó khai th¸c hiÖu tiÒm n¨ng du lÞch cña vïng. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn còng cÇn ph¶i ®­îc t¨ng c­êng ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch nhiÒu h¬n.

2.3. C¬ cÊu d©n sè thµnh thÞ vµ n«ng th«n/®« thÞ hãa vµ ph©n bæ ®Êt ®ai


C¬ cÊu d©n sè thµnh thÞ ph¶n ¶nh tû lÖ ®« thÞ hãa vµ møc ®é ph¸t triÓn. ë T©y Nguyªn, tû lÖ nµy n¨m 2010 lµ 28,74%, thÊp h¬n møc trung b×nh c¶ n­íc vµ xu h­íng t¨ng thÊp h¬n møc t¨ng trung b×nh c¶ n­íc. L©m §ång lµ tØnh cã tû träng d©n sè ®« thÞ t­¬ng ®èi cao víi 38%, thÊp nhÊt lµ §¨k N«ng víi chØ 14,94%.

Theo sè liÖu 2010 cña Tæng côc Thèng kª, mËt ®é d©n sè T©y Nguyªn thÊp h¬n so víi trung b×nh c¶ n­íc, 95 ng­êi/km2 so víi 263 ng­êi/km2. Trong c¸c tØnh T©y nguyªn th× Kon Tum lµ tØnh cã mËt ®é d©n c­ thÊp nhÊt (46 ng­êi/km2). §¨k L¨k lµ tØnh cã mËt ®é d©n c­ cao nhÊt (134 ng­êi/m2). Tû lÖ t¨ng d©n sè cña T©y Nguyªn n¨m 2010 mÆc dï ®· gi¶m kh¸ nhiÒu so víi 2005 nh­ng vÉn cao h¬n møc trung b×nh c¶ n­íc, 1,66% so víi 1,05%.


B¶ng 14. D©n sè vµ mËt ®é d©n sè T©y Nguyªn

D©n sè n¨m 2000 (ngh×n ng­êi)

D©n sè n¨m 2005 (ngh×n ng­êi)

D©n sè n¨m 2010 (ngh×n ng­êi)

MËt ®é d©n sè n¨m 2010 (ng­êi/km2)

Tèc ®é t¨ng trung b×nh/n¨m 2005-2010 (%)

C¶ n­íc

77630,9

82392,1

86927,7

263

1,1

T©y Nguyªn

4246,4

4768,2

5214,2

95

1,87

Kon Tum

328,1

386,0

443,4

46

2,97

Gia Lai

1026,3

1174,6

1300,9

84

2,15

§¨k L¨k

1860,9

1658,5

1754,4

134

1,16

§¨k N«ng
423,6

510,6

78

4,11

L©m §ång

1031,1

1125,5

1204,9

123

1,41

Nguån: Tæng côc Thèng kª (2011)
B¶ng hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ ph©n bæ ®Êt n¨m 2009 cho thÊy ®Êt l©m nghiÖp chiÕm lín nhÊt T©y Nguyªn, chiÕm tû träng 52,82%, tiÕp theo lµ ®Êt n«ng nghiÖp víi 35,45%, ®Êt chuyªn dïng chØ chiÕm 3,63%, t­¬ng ®­¬ng 198,6 ngh×n ha. Nh­ vËy so víi c¶ n­íc tû lÖ ®Êt dµnh n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp ë T©y Nguyªn lµ cao h¬n, t­¬ng øng víi 30,57% vµ 46,37%, nh­ng ®Êt chuyªn dïng l¹i thÊp h¬n (5,43% c¶ n­íc). Trong c¸c tØnh T©y Nguyªn th× Kon Tum cã tû lÖ ®Êt n«ng nghiÖp thÊp nhÊt, chØ 19,82%, t­¬ng ®­¬ng 192,1 ngh×n ha vµ cao nhÊt lµ §¨k L¨k víi 45,56%, t­¬ng ®­¬ng 269,56 ngh×n ha. VÒ ®Êt l©m nghiÖp, Kon Tum lµ tØnh cã ®é che phñ rõng cao nhÊt, chiÕm 68,5% ®Êt l©m nghiÖp. Tû lÖ nµy cña §¨k L¨k vµ §¨k N«ng t­¬ng ®­¬ng nhau víi h¬n 45% ®Êt lµ l©m nghiÖp. Gia Lai vµ §¨k L¨k cã diÖn tÝch ®Êt chuyªn dông nhiÒu nhÊt T©y Nguyªn víi kho¶ng 62 ngh×n ha, vµ còng lµ 2 tØnh cã tû lÖ ®Êt chuyªn dông cao nhÊt T©y Nguyªn.
B¶ng 15. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ ph©n bæ ®Êt n¨m 2009

Tæng diÖn tÝch

§Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

§Êt s¶n xuÊt l©m nghiÖp

§Êt chuyªn dïng

§Êt ë

DiÖn tÝch (1000 ha)

Tû lÖ

(%)

DiÖn tÝch (1000 ha)

Tû lÖ (%)

DiÖn tÝch (1000 ha)

Tû lÖ (%)

DiÖn tÝch (1000 ha)

Tû lÖ (%)

DiÖn tÝch (1000 ha)

Tû lÖ (%)

C¶ n­íc

33095,4

100

10118,1

30,57

15346,1

46,37

1795,6

5,43

680,4

2,06

T©y Nguyªn

5464,2

100

1936,8

35,45

2886

52,82

198,6

3,63

52,4

0,96

Kon Tum

969

100

192,1

19,82

663,8

68,50

26

2,68

8,4

0,87

Gia Lai

1553,7

100

601,4

38,71

745,3

47,97

62,1

4,00

16,7

1,07

§¨k L¨k

1312,5

100

530

40,38

599,7

45,69

62,7

4,78

14,3

1,09

§¨k N«ng

651,6

100

296,9

45,56

294,5

45,20

22,2

3,41

4,5

0,69

L©m §ång

977,4

100

316,4

32,37

582,7

59,62

25,6

2,62

8,5

0,87

Nguån: Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng (2011)
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương