Thùc tr¹ng kinh tÕ Ty Nguyªn vµ gîi ý ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng laitải về 0.84 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.84 Mb.
  1   2   3   4   5


Thùc tr¹ng kinh tÕ T©y Nguyªn vµ gîi ý

ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng laiThùc tr¹ng kinh tÕ T©y Nguyªn vµ gîi ý ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng lai

Lª Thµnh V¨n1, NguyÔn Xu©n Quý2,

NguyÔn ThÞ Thanh Xu©n3, Phan Sü HiÕu4Tãm t¾t

Trong mét thËp niªn trë l¹i ®©y, nÒn kinh tÕ T©y Nguyªn ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc. Giai ®o¹n 2000 – 2012, tèc ®é t¨ng tr­ëng cña T©y Nguyªn lu«n cao h¬n møc trung b×nh cña c¶ n­íc. Kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao vµ liªn tôc ®· c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸c tÇng líp x· héi vµ gióp T©y Nguyªn dÇn thu hÑp kho¶ng c¸ch víi c¸c vïng miÒn kh¸c. Tuy nhiªn, b¶n chÊt cña nÒn kinh tÕ T©y Nguyªn lµ mét nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng theo chiÒu réng víi c¸c ®Æc tr­ng: c¬ cÊu kinh tÕ l¹c hËu, nÆng vÒ n«ng nghiÖp vµ gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp; ®éng lùc cña t¨ng tr­ëng lµ khai th¸c tµi nguyªn, nguån nh©n c«ng gi¸ rÎ vµ phô thuéc nguån vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc. Do ®ã, phÝa sau t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh chãng lµ nh÷ng hËu qu¶ ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng nh­ suy kiÖt tµi nguyªn, « nhiÔm m«i tr­êng, vµ chªnh lÖch møc sèng gia t¨ng gi÷a c¸c nhãm ng­êi trong x· héi. Bëi vËy, xanh hãa nÒn kinh tÕ hay ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý lµ h­íng ®i bÒn v÷ng, tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ T©y Nguyªn trong thêi gian tíi.

1. T¨ng tr­ëng kinh tÕ T©y nguyªn


Trong giai ®o¹n 2000 – 2012, tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh GDP cña T©y Nguyªn lµ 11,8%, trong khi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n c¶ n­íc chØ ®¹t 6,8%. §©y lµ tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt Ên t­îng, cao nhÊt trong 6 vïng kinh tÕ vµ v­ît c¸c chØ tiªu ®Ò ra trong Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi giai ®o¹n 2000-2010 (t¨ng tr­ëng tõ 8% ®Õn 9%). Do t¨ng tr­ëng cao vµ liªn tôc trong nhiÒu n¨m, tû träng GDP n¨m 2012 T©y Nguyªn ®¹t 9,1%, t¨ng ®¸ng kÓ tõ møc 4,65% cña n¨m 2001. Trong 5 tØnh T©y Nguyªn, L©m §ång lµ tØnh cã tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh cao nhÊt víi 14,3%, tiÕp theo lµ Kon Tum (12,5%), Gia Lai (11,7%), §¨k N«ng (9,8%) vµ cuèi cïng lµ §¨k L¨k (9,7%). §¨k L¨k lµ t×nh cã gi¸ trÞ GDP cao nhÊt vïng (12,826 ngh×n tû ®ång n¨m 2010) vµ Kon Tum lµ tØnh nghÌo nhÊt khi GDP chØ b»ng 1/5 so víi §¨k L¨k.

MÆc dï lµ vïng cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao nhÊt trong mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi nh­ng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña T©y Nguyªn vÉn thÊp h¬n nhiÒu vïng. Theo sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª, møc thu nhËp/th¸ng/ng­êi cña T©y Nguyªn n¨m 2010 lµ 1088,1 ngh×n/th¸ng/ng­êi, chØ b»ng 70% so víi møc thu nhËp trung b×nh cña c¶ n­íc. Trong ®ã, Kon Tum lµ tØnh cã møc thu nhËp thÊp nhÊt vïng víi 904,7 ngh×n/th¸ng/ng­êi, L©m §ång lµ tØnh cao nhÊt ®¹t 1257,5 ngh×n/th¸ng/ng­êi. Møc thu nhËp cña T©y Nguyªn chØ cao h¬n vïng T©y B¾c vµ duyªn h¶i MiÒn Trung.


B¶ng 1. T¨ng tr­ëng GDP c¸c tØnh T©y Nguyªn (%)


N¨m

2001

2005

2010

2012

Trung b×nh

Tèc ®é t¨ng GDP c¶ n­íc

6,89

8,44

6,92

5,03

6,8

Tèc ®é t¨ng GDP T©y Nguyªn

7,70

13,32

13,38

12,77

11,8

Tû träng GDP T©y Nguyªn so víi c¶ n­íc

4,65

5,14

6,93

9,1

6,5

Kon Tum

12,6

8,55

15,62

13,1

12,5

Gia Lai

7,91

12,87

13,41

12,47

11,7

§¨k L¨k

8,23

8,33

12,44

9,98

9,7

§¨k N«ng

-3,04

14,85

15,11

12,36

9,8

L©m §ång

9,90

20,80

13,30

13,12

14,3

Nguån: Tæng côc Thèng kª (2013)

2. C¬ cÊu kinh tÕ T©y Nguyªn5

2.1. C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ


Trong giai ®o¹n 2000-2011, c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ, trong ®ã kinh tÕ ngoµi nhµ n­íc vÉn chiÕm vai trß chñ ®¹o ë møc xÊp xØ 72% n¨m 2001 vµ n¨m 2011, tiÕp theo lµ kinh tÕ nhµ n­íc (27,03% n¨m 2011) vµ thÊp nhÊt lµ khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (chØ chiÕm ch­a tíi 1% n¨m 2011). TÝnh chung l¹i c¶ giai ®o¹n, khèi nhµ n­íc t¨ng tr­ëng cao nhÊt víi 67,66%, tiÕp theo lµ khèi t­ nh©n (66,9%) vµ khèi FDI (32,27%). Nh­ vËy, kinh tÕ T©y Nguyªn t­¬ng ®èi më do tû träng kinh tÕ quèc doanh kh«ng qu¸ cao vµ kinh tÕ ngoµi nhµ n­íc lµ chñ yÕu. Khu vùc nµy ch­a thu hót ®­îc nguån vèn FDI trong nh÷ng n¨m qua, n¨m 2011 chØ t¨ng tr­ëng 3,36%, thÊp h¬n kh¸ nhiÒu so víi tèc ®é trung b×nh 12,5% cña c¸c tØnh T©y Nguyªn. Trong c¸c tØnh T©y Nguyªn, §¨k N«ng lµ tØnh thµnh lËp sau cïng cã tû träng kinh tÕ ngoµi nhµ n­íc chiÕm tû lÖ cao nhÊt, n¨m 2011 víi 86,44% vµ Kon Tum lµ tØnh cã tû träng kinh tÕ ngoµi quèc doanh thÊp nhÊt, chØ 66,82%.

B¶ng 2. C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng, 2001-2011 (%)
N¨m

N¨m 2001

N¨m 2005

N¨m 2011
Tû träng

Tèc ®é t¨ng so n¨m tr­íc

Tû träng

Tèc ®é t¨ng so n¨m tr­íc

Tû träng

Tèc ®é t¨ng so n¨m tr­íc

T©y nguyªn

100

7,70

100

13,32

100

12,53

+ Nhµ n­íc

26,2

10,32

27,2

21,26

27,03

11,87

+ Ngoµi Nhµ n­íc

72,8

6,45

71,6

10,51

72,00

12,91

+ FDI

1,0

41,58

1,2

17,82

0,97

3,36

TØnh Kon Tum

100

12,16

100

8,55

100

14,31

+ Nhµ n­íc

42,6

23,83

42,0

22,23

33,17

8,54

+ Ngoµi Nhµ n­íc

57,4

4,82

58,0

0,40

66,82

17,77

+ FDI

0,0

0,00

0,0

0,00

0,01

-1,00

Gia Lai

100

7,91

100

12,87

100

12,90

+ Nhµ n­íc

37,1

9,06

39,7

14,39

32,63

8,50

+ Ngoµi Nhµ n­íc

61,9

7,42

59,5

13,22

67,15

15,16

+ FDI

1,0

-3,01

0,8

-40,27

0,21

14,80

§¨k L¨k

100

8,23

100

8,33

100

10,54

+ Nhµ n­íc

28,6

8,08

26,8

6,07

26,37

7,67

+ Ngoµi Nhµ n­íc

71,3

8,29

73,1

9,18

73,55

11,61

+ FDI

0,0

13,55

0,1

11,95

0,07

11,85

§¨k N«ng

100

-3,04

100

14,85

100

12,38

+ Nhµ n­íc

17,3

-4,89

15,7

11,59

13,29

4,93

+ Ngoµi Nhµ n­íc

82,5

-2,62

84,0

15,40

86,44

13,62

+ FDI

0,2

-11,47

0,3

41,35

0,27

12,90

L©m §ång

100

9,90

100

20,80

100

14,12

+ Nhµ n­íc

16,1

17,35

21,3

73,12

28,04

21,19

+ Ngoµi Nhµ n­íc

81,4

7,46

75,6

10,83

69,18

11,93

+ FDI

2,6

61,84

3,1

37,37

2,78

3,83

Nguån: Tæng côc Thèng kª (2012)
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương