Thực hiện Nghị quyết số 01 /nq-cp ngày 03 /01/2012 của Chính phủtải về 162.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích162.4 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ __________________________________

Bình Phước, ngày 28 tháng 3 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết số 01 /NQ-CP ngày 03 /01/2012 của Chính phủ


về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 611/QĐ-UBNDngày 28/3/2012 của UBND tỉnh)

______________
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về nhiệm vụ năm 2012; UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ 2012 theo các nhóm giải pháp sau:

Phần thứ nhất

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011


I. Tập trung kiềm chế lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế

1. Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trong, linh hoạt

Ngân hành Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 14-16%, tín dụng tăng trưởng khoảng 15-17%; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương thực hiện các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các ngân hàng thương mại tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống tránh rủi ro và giảm nợ xấu.2. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi NSNN năm 2012 để tạo nguồn trả nợ, tăng chi đầu tư và an sinh xã hội.

- Hướng dẫn và kiểm soát tiếp tục thực hiện tiết kiệm thông qua việc tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước…

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm toán các khoản chi trong cân đối ngân sách nhà nước, các khoản chi quản lý qua ngân sách nhà nước; các khoản vay, tạm ứng… xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước theo thẩm quyền.

- Bảo đảm kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương; thực hiện các chính sách xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Cục thuế phối hợp với UBND các huyện, thị xã:

- Tập trung thu để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, phấn đấu giảm nợ đọng thuế còn dưới 5%.

- Tăng cường quản lý thu nhất là những khoản thu đất đai, tài nguyên, chuyển giá, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế.

- Triển khai các giải pháp để tiến tới thu thuế đối với các đối tượng có thu nhập cao.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguốn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Rà soát, sắp sếp danh mục các dự án đầu tư của nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư; chú ý bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn, cho các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả có khả năng hoàn thành trong năm 2012. Không ứng trước vốn ngân sách nhà nước năm 2012 cho các công trình, dự án, trừ các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh cấp bách. Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong sử dụng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước.

d) Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các sở, ngành liên quan theo nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp.

e) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; rà soát ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012; hạn chế ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quá nhiều chương trình, đề án sử dụng kinh phí, vốn ngân sách mà vượt quá khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

3. Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan:

- Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quản lý thị trường và thanh tra giá để kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Xử phạt nghiêm minh các vi phạm pháp luật về giá cả thị trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại cơ sở, nông thôn nhất là hệ thống các chợ, hợp tác xã thương mại dịch vụ, hộ kinh doanh, khuyến khích phát triển thương mại điện tử.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã: tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về quản lý giá, nhất là việc đăng ký giá, kê khai thuế, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết bằng đồng Việt Nam; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định kiểm soát giá đối với những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hiện tượng đầu cơ giá; xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai, minh bạch các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý giá.

c) Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã áp dụng các biện pháp đồng bộ, hiệu quả để kiểm soát và bảo đảm giá thuốc chữa bệnh, giá sữa ở mức hợp lý; ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

d) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã chủ động thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về giá đối với những mặt hàng Nhà nước đang quản lý như điện, nước sạch…

e) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan thực hiện các chương trình thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách, tình hình thực tế giá cả, thị trường trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp và nhân dân nắm bắt, tích cực ủng hộ và tham gia thực hiện.4. Khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ đối với các sản phẩm, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm định hàng xuất khẩu; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu.

- Thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin về thị trường trong và ngoài nước, nhất là thị trường xuất khẩu những mặt hàng trọng điểm của tỉnh, những thay đổi về chính sách, việc áp dụng các biện pháp bảo hộ của nước ngoài.

- Tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới, nhất là các mặt hàng xăng, dầu, thuốc lá, khoáng sản…

- Tiếp tục dẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và doanh nghiệp xây dựng chỉ tiêu cụ thể và kế hoạch triển khai để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã: tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện đúng quy định về việc sử dụng hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được, bảo đảm chất lượng.

c) Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì thực hiện việc nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, quảng bá đầu tư và thương mại.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị xã: tăng cường thu hút, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

e) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan: hướng dẫn khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, địa phương trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn đại lý cho hàng xuất khẩu; xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho các doanh nghiệp trong việc xử lý tranh chấp thương mại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyên, thị xã: tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng nông sản xuất khẩu.

II. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh

1. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cơ cấu nền kinh tế

1.1. Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị xã:

- Tham mưu thực hiện đồng bộ các biện pháp để huy động các nguồn lực, bảo đảm cân đối vốn, đất đai, nhân lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung vốn đầu tư của Nhà nước kết hợp với tăng cường thu hút vốn đầu tư để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

- Công bố quy định các ngành, nghề đầu tư ngoài khu công nghiệp nhằm tập trung đưa sản xuất công nghiệp vào khu công nghiệp.

- Thực hiện việc hướng dẫn một số nội dung về quy trình và hồ sơ thẩm định bố trí vốn ngân sách nhà nước cho các dự án; quy chế phân cấp quản lý đầu tư công, trước hết là đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc ngân sách cấp nào cấp đó quyết định đầu tư, xác định rõ ràng về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn khi quyết định đầu tư dự án cụ thể.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ. Thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ được bố trí trong năm 2012.

- Triển khai, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình bức thiết của địa phương để đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn khi có điều kiện.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch năm 2013 và kế hoạch đầu tư 3 năm 2013-2015 theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển; huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế bằng cơ chế và hình thức đầu tư thích hợp như: BOT, BT, BTO, PPP… để đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Tiếp tục rà soát các danh mục khuyến khích đầu tư, danh mục hạn chế đầu tư; chính sách thu hút đầu tư; không cấp phép các doanh nghiệp đầu tư có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích áp dụng và chuyển giao công nghệ mới; ưu tiên đầu tư công nghệ cao, sản xuất hàng xuất khẩu và các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng có khả năng thu hồi vốn.

- Tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh và đầu tư của tỉnh ra nước ngoài. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài.

b) Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tăng cường quảng bá hình ảnh, chính sách, danh mục dự án ưu đãi đầu tư.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và lợi ích hợp pháp của người dân khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xây dựng các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích, không theo quy hoạch được duyệt, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ làm giá, tăng giá, trục lợi, vi phạm quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

- Triển khai thực hiện các quy định bắt buộc về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Không cấp giấy phép hoặc thu hồi giấy phép đối với các dự án đầu tư nước ngoài sử dụng lãng phí đất đai, năng lượng, tài nguyên, khoáng sản hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, tránh gây hậu quả xấu và bức xúc trong dư luận. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

- Rà soát sửa đổi chính sách, quy trình về bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hướng đơn giản, công khai, đảm bảo quyền lợi người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình.

- Công bố các quy định danh mục đầu tư, địa điểm đầu tư, điều kiện đầu tư đối với các ngành nghề tác động xấu đến môi trường.

e) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã có giải pháp cả ngắn, trung và dài hạn để nâng cao năng lực tư vấn đầu tư và xây dựng, năng lực quản lý các công trình giao thông; tăng cường giám sát đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án giao thông, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tham mưu quy định phân cấp quản lý, khoán duy tu bảo dưỡng các loại đường trên địa bàn tỉnh.

f) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng trên phạm vi của tỉnh; xây dựng đề án nầng cấp các đô thị loại IV, đô thị trọng điểm lên đô thị loại III.

g) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các quy định bắt buộc về tiêu chuẩn công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

h) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã liên quan triển khai thực hiện các quy định bắt buộc về sử dụng, đào tạo lao động và các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập, các chế độ đãi ngộ người lao động đối với các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

i) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát để điều chuyển vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2012 trong phạm vi quản lý để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2012. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn FDI, ODA cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng...

k) Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước: rà soát, tập trung nguồn vốn tín dụng nhà nước để đầu tư các dự án xây dựng cơ sở chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, sản xuất hàng xuất khẩu; trồng rừng nguyên liệu tập trung, trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả; các dự án phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản; các dự án thực hiện chủ trương của Chính phủ về xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; cơ sở hạ tầng về giao thông, cấp nước, nhà ở xã hội;...1.2. Tái cơ cấu tài chính, ngân hàng

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã: hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng đảm bảo an toàn bền vững; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán nội bộ các tổ chức tín dụng trên địa bàn về chất lượng tín dụng và chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng; đẩy mạnh triển khai đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015; trong đó tập trung phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trước hết là các cơ quan nhà nước, thu thuế, phí dịch vụ điện, nước, điện thoại…

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã: tăng cường quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo đảm minh bạch, công khai, đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng, tín dụng.

1.3. Tái cơ cấu doanh nghiệp

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Khuyến khích sự phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài Nhà nước; tạo môi trường bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội và mức độ tiếp cận của các doanh nghiệp đối với các nguồn lực, nhất là đất đai, vốn tín dụng đầu tư, thông tin có giá trị pháp lý về doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo sự phát triển có hiệu quả, bền vững các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức kinh tế tập thể.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định về quy hoạch ngành và quy hoạch vùng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan: tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay nợ sử dụng vốn vay, thanh toán nợ của DNNN.

c) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan tổ chức có hiệu quả chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường kỷ luật tài chính, thực thi pháp luật trong doanh nghiệp.

2. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã liên quan:

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025, bảo đảm tính liên kết giữa các quy hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy hoạch ở các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch vùng với quy hoạch ngành. Kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý những tồn tại trong công tác quản lý và thực hiện quy hoạch.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách mới nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng.

b) Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã: rà soát, đánh giá thực trạng phát triển và hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu...; xử lý kiên quyết, công khai, đúng pháp luật các công trình, dự án vi phạm quy định; điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp điều chỉnh phù hợp với tiêu chí khu công nghiệp đề xuất bố trí quỹ đất dôi dư (nếu có), cải thiện đời sống cho công nhân.

c) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh:

- Kiểm tra, đánh giá, lựa chọn các ngành, lĩnh vực, các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động nguồn lực đầu tư phát triển để nâng cao tỷ trọng giá trị gia tăng, giảm tỷ trọng hàng gia công, hàng sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã: triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch; tăng cường chỉ đạo, phối hợp xây dựng quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch.

d) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để nâng cao năng lực vận chuyển hành khách công cộng; phát triển hình thức vận tải đa phương thức, cải thiện hệ thống phương tiện, dịch vụ vận tải để đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa.

e) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh xây dựng thương hiệu điều, thương hiệu doanh nghiệp chế biến điều trong tỉnh.

f) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các sở ngành liên quan xây dựng quy hoạch vùng Bình Phước; hướng dẩn các xã lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

3. Tập trung nguồn lực phát triển, nông nghiệp, nông thôn

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, UBND các huyện, thị xã:

- Tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn đến các địa bàn hành chính cấp xã; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao trong tỉnh; tham mưu xây dựng cơ chế chính sách về cây điều để đề nghị Trung ương ban hành nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ mặt hàng này.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy định về hỗ trợ tín dụng, kỹ thuật, công nghệ, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân bảo vệ thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.

- Tăng cường công tác khuyến nông, công tác thú y, công tác bảo vệ thực vật để hỗ trợ cây, con, giống, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi, chú trọng hướng dẫn người nông dân trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các biện pháp giảm chi phí sản xuất để tăng sức cạnh tranh đối với hàng hóa nông nghiệp.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, liên quan đẩy mạnh triển khai thí điểm bảo hiểm sản xuất nông nghiệp; rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý khuyến khích nông dân, doanh nghiệp thực hiện bảo hiểm đối với những sản phẩm thiết yếu, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của nông dân.

4. Bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã: thực hiện các quy định về sản xuất, cung ứng và tiêu dùng điện; kiểm tra, giám sát sử dụng điện của các doanh nghiệp, dự án đầu tư, bảo đảm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về sản xuất, cung ứng và sử dụng điện.

b) Điện lực tỉnh xây dựng kế hoạch phấn đấu cung ứng điện đủ phục vụ sản xuất và đời sống trong năm 2012, hạn chế đến mức tối đa việc cắt điện. Rà soát, thực hiện nghiêm túc Chương trình tiết kiệm điện quốc gia với các biện pháp cụ thể, phù hợp để khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện.

c) Các sở, ban, ngành, UBNd các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao và đưa vào sử dụng những công trình, dự án điện trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách đối với việc sản xuất, cung ứng và sử dụng điện; thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình với nội dung thiết thực để tăng cường vận động, khuyến khích các doanh nghiệp và nhân dân sử dụng tiết kiệm điện.

III. Nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ

1. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp, các lĩnh vực, các hình thức giáo dục, đào tạo và đào tạo nhân lực theo cơ cấu ngành nghề quy định trong quy hoạch.

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế và các doanh nghiệp tạo điều kiện cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động nhất là bửa ăn, chổ ở, phương tiện đi lại, làm việc…

2. Nâng cao chất lượng nhân lực

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các bậc học trên cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, Chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên; đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010 - 2015, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

- Xây dựng các giải pháp xã hội hóa giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan:

Thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trong đó chú trọng mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm tăng cường đội ngũ lao động qua đào tạo cả về số lượng và chất lượng; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích phát triển các hình thức liên kết giữa cơ sở sử dụng lao động và cơ sở đào tạo; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy nghề.

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng ký túc xá sinh viên theo Chương trình xây dựng ký túc xá cho sinh viên.

d) Ngân hàng Chính sách xã hội bố trí đủ vốn để thực hiện các chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên.

đ) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các ngành liên quan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ vào quy hoạch phát triển nhân lực được duyệt chủ động tổ chức đào tạo nhân lực chất lượng cao để đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.3. Đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015.

- Tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển các giống vật nuôi, cây trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao; các công cụ, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa; huy động mọi nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư hình thành quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo khoa học và sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, đào tạo và sở hữu trí tuệ hỗ trợ việc quản lý xác lập và khai thác, bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, pháp lý, nhân lực, kỹ thuật cho việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn NSNN.

IV. Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân

1. Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được Trung ương giao cho địa phương; hướng dẫn tổ chức triển khai các Chương trình MTGQ giai đoạn 2011-2015.

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách đối với thanh niên xung phong, chính sách trợ cấp xã hội; đẩy nhanh giải quyết những tồn đọng về xác nhận người tham gia kháng chiến được hưởng chính sách ưu đãi. Đa dạng hóa các hình thức, các mô hình trợ giúp xã hội và cứu trợ xã hội. Giáo dục nâng cao nhận thức về thực hiện bình đẳng giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015.

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình: nhà ở sinh viên, nhà ở cho người thu nhập thấp, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức tốt việc theo dõi, đánh giá tác động và thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; đề xuất các giải pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm nhanh chóng phục hồi sản xuất ổn định đời sống nhân dân.

g) Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã: tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc như chính sách đất sản xuất, nước sinh hoạt, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chính sách di dân, tái định cư cho đồng bào du canh, du cư, trung tâm cụm xã, dự án hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015.

h) Các sở, ban, ngành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia thuộc lĩnh vực do các sở, ngành, đề xuất giải pháp phù hợp với những vấn đề mới phát sinh theo hướng xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng để lồng ghép nội dung.

2. Tập trung giải quyết việc làm

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Nâng cao chất lượng dạy nghề, thực hiện tốt các đề án, chương trình về dạy nghề được phê duyệt; gắn dạy nghề với tạo việc làm, tự tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách tạo việc làm, giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là đối với người nghèo, lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ.

- Thực hiện tốt các chính sách, chương trình, đề án về xuất khẩu lao động; tăng cường đào tạo nghề, trang bị kiến thức và các hỗ trợ cần thiết cho người đi lao động xuất khẩu.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động; thực hiện tốt các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ khác cho người lao động bị mất việc làm.

- Hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác an toàn lao động, cải thiện điều kiện và môi trường lao động.

3. Nâng cao chất lượng công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện sớm các nguy cơ ô nhiễm và bệnh dịch, dự phòng thuốc, hóa chất để chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt là bệnh dịch mới phát sinh..., giảm tỷ lệ mắc và chết của các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu tiêu quốc gia; duy trì kết quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%. Tổ chức phòng chống và quản lý được các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường; bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn và thương tích.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế.

- Tiếp tục ổn định, củng cố và phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; củng cố mạng lưới y tế dự phòng; triển khai thực hiện chuẩn quốc gia y tế dự phòng tại các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

- Tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập; đẩy mạnh đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, mở rộng các hình thức đào tạo nhằm bảo đảm nhân lực, số lượng, cơ cấu lao động cho các cơ sở y tế trong thời gian tới. Chú trọng đào tạo chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ, tiếp cận với các kỹ thuật y tế mới, nâng cao trình độ quản lý.

- Đảm bảo đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị, triển khai các biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá thuốc; tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng thuốc.

- Quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, nhất là khu vực tư nhân, việc kê đơn, sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc.

- Tiếp tục nâng cấp các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh y học cổ truyền. Đẩy mạnh phát triển đông dược và dược liệu, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị bệnh.

- Tổng kết đánh giá và đề xuất các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

b) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi hợp lý về đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực, tín dụng... trong phạm vi quản lý để đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.4. Bảo đảm đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của hệ thống các di tích lịch sử văn hoá gắn với hỗ trợ phát triển du lịch. Phối hợp với các địa phương quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội; huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các lễ hội, không sử dụng nguồn kinh phí NSNN để tổ chức lễ hội.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Nâng cao chất lượng, tăng cường quản lý các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; tăng phủ sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tới các vùng sâu, vùng xa, miền núi. Khuyến khích sáng tạo các tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật. Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào hoạt động thông tin, truyền thông.

- Tổ chức giao ban, họp báo thường xuyên để thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phát triển các dịch vụ viễn thông và internet; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

V. Tăng cường phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

1. Tăng cường phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan: tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu để lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tiếp chủ động chỉ đạo ứng phó có hiệu quả với thiên tai lũ; đồng thời có giải pháp kịp thời, hiệu quả chống hạn phục vụ sản xuất và đời sống.

2. Tăng cường bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, khu đô thị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường.

- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; không gia hạn, bổ sung hoặc cấp mới giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản cho các doanh nghiệp không bảo đảm đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

b) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy hoạch hệ thống thoát nước, nước thải, trước hết là các khu dân cư, khu công nghiệp.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã: triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng; tăng cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; khuyến khích phát triển nhanh rừng sản xuất. Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để bảo đảm quyền lợi và khuyến khích nhân dân tham gia trồng, bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý, hiệu quả. Phối hợp chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng.

VI. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan công bố tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ pháp luật đối với cán bộ, công chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức và tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

- Tổ chức thực hiện tốt quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thu hút và phát triển nhân lực theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh.

- Tăng cường thanh tra công vụ đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao đạo đức công vụ.

b) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện có kết quả Đề án đơn giản hóa thủ hành chính, tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua. Nâng cao chất lượng tham vấn người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động cải cách hành chính.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã: tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư dự án tuân thủ và thực hiện các nội dung được cấp chứng nhận đầu tư để thu hồi hoặc chuyển những dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc chủ đầu tư không đủ năng lực cho chủ đầu tư khác có năng lực. Tăng cường minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp; thực hiện cung cấp thông tin có giá trị pháp lý về doanh nghiệp.

d) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch nông thôn mới, nhà mẫu tại các điểm dân cư theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, quản lý đối với việc cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao nêu trong Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

đ) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Tập trung kiện toàn bộ máy làm công tác lao động - thương binh và xã hội trong tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường năng lực làm việc và hiệu suất công tác thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực như xuất khẩu lao động, bảo hiểm xã hội, xác nhận và hưởng chính sách người có công, vay vốn tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật.

e) Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tập trung nguồn lực, bảo đảm thực thi hiệu quả việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Tăng cường và nâng cao chất lượng tham vấn người dân và doanh nghiệp. Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư để loại bỏ những chồng chéo tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.2. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Thanh tra tỉnh phủ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch.

c) Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, điều tra và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng.

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước chủ trì rà soát lại các quy định cụ thể trong quản lý để phòng chống tham nhũng trong hệ thống ngân hàng.

đ) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động tố tụng hình sự, dân sự, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án phòng, chống tham nhũng.

e) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

VII. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

1. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

a) BCH Bộ đội Biên phòng, BCH Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục củng cố và tăng cường khả năng huấn luyện sẵn sàn chiến đấu của bộ đội, đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy; tăng cường khả năng đối phó với những nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Tích cực chủ động phòng chống thiên tai, bảo lũ, cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch bệnh và các vấn đề xã hội như tội phạm ma túy.

- Tăng cường huy động các nguồn lực để tham gia phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh tại các địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới thông qua việc thực hiện các chương trình, đề án, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển và bảo vệ rừng vành đai biên giới…

- Tiếp tục công tác đối ngoại toàn diện, hợp tác nhiều mặt với các tỉnh của Campuchia, giữ gìn mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, nhằm giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trên tuyến biên giới và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

- Triển khai thực hiện các đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt chỉ tiêu được giao, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàn chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu phòng không bảo vệ an toàn các cao điểm, tiến hành giao quân đạt chỉ tiêu ở cả 3 cấp, thực hiện phân giới trên bộ với các tỉnh Campuchia giáp biên giới.

- Phối hợp thực hiện gắn kết quả quy hoạch phòng thủ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham mưu triển khai thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch “B”.

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Triển khai kế hoạch huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông, tăng cường phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự.

- Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân về thế trận an ninh nhân dân kết hợp với nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh phòng ngừa, phòng chống nội phạm.

- Triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường, … nhất là tội phạm ma túy.

- Tháng 01/2012: trình UBND tỉnh thông qua đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trât tự của lực lượng công an xã” giai đoạn 2012-2020; triển khai kế hoạch năm An toàn giao thông; hướng dẫn các địa phương giải quyết đăng ký hộ khẩu cho số nhân, hộ khẩu thường trú nhưng chưa được đăng ký hộ khẩu.

- Tháng 8/2012: trình UBND tỉnh thông qua kết quả rà soát, xác định những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 126/CP gửi Bộ Công an thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân về thế trận an ninh nhân dân kết hợp với nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh, phòng ngừa, phòng chống tội phạm.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan rà soát các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài thuộc nhóm các dự án đầu tư có điều kiện. Thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư các dự án trồng rừng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh để giao đất trồng rừng tại các khu vực này cho nhân dân và các đơn vị vũ trang, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ quốc phòng, an ninh.

d) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật khiếu nại, Luật tố cáo; tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của những người có thẩm quyền, có trách nhiệm; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

đ) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hơp với các đơn vị liên quan có giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Chủ động nghiên cứu tham mưu, xác định trọng tâm hợp tác, xây dựng các chương trình, đề án thiết thực để nâng tầm và phát triển quan hệ theo chiều sâu, ổn định thực chất, tạo mối quan hệ đan xen trong quan hệ với các nước bạn. Hàng năm tổ chức đánh giá việc hợp tác giữa tỉnh với các nước bạn.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc phân giới biên giới Việt Nam - Campuchia, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh.


Phần thứ hai

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012; Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2012 của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và đơn vị chủ trì thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp đề ra trong Chương trình hành động và triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định các đề án, nhiệm vụ trọng tâm được giao kèm theo chương trình hành động.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ; tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hàng tháng, hàng quý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo và phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã kiểm điểm, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành năm tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 11 năm 2012. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động này báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương trong tháng 12 năm 2012./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương