Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 2285/QĐ-btp ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luậttải về 21.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích21.05 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 507/KH-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2016KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ III

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016, Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch hưởng ứng Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ III như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, Nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác hoà giải ở cơ sở;

- Tạo cơ hội cho các hòa giải viên giỏi của tỉnh Quảng Bình học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở;

- Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 71 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp (1945 - 2016) và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.2. Yêu cầu

- Việc hưởng ứng Hội thi phải sát tình hình thực tế của địa phương, có hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dự thi, nội dung, hình thức phải bám sát thể lệ, quy chế, bộ câu hỏi, gợi ý trả lời (nếu có) và các vấn đề có liên quan đến Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi Trung ương quy định; huy động sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tạo không khí hào hứng sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

- Gắn với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân.

- Việc tổ chức hưởng ứng Hội thi bảo đảm sự phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, địa phương có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.


II. LỰA CHỌN ĐỘI THI, THÀNH PHẦN, TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ THAM GIA VÒNG THI

1. Chọn đội dự thi, thành phần đội dự thi

Lựa chọn, cử đội đã đạt giải cao (huyện Quảng Trạch hoặc thành phố Đồng Hới) trong Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Quảng Bình lần thứ VI làm đội dự thi của tỉnh để tổ chức tập luyện bồi dưỡng tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi Trung ương lần thứ III. Thành viên đội dự thi phải là các hòa giải viên đã được bầu và công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Riêng phần thi tiểu phẩm, có thể huy động những người khác tham gia các vai phụ (không phải vai hòa giải viên).

Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016.

2. Tổ chức tập luyện

Việc tổ chức tập luyện cho thành viên đội thi của tỉnh tham dự Hội thi được tiến hành kể từ khi có quyết định thành lập Đội cho đến khi Hội thi Hòa giải viên giỏi Trung ương lần thứ III kết thúc.3. Các vòng thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi: theo Điểm 2,3,4,5 Mục II của Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III ban hành kèm theo Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch và UBND thành phố Đồng Hới tham mưu lựa chọn đội dự thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thuận tiện trong việc dự Hội thi ở Trung ương trình UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tập luyện, bồi dưỡng đội thi; chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết khác cho đội thi;

- Gửi danh sách đội thi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 15/8/2016.2. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch và UBND thành phố Đồng Hới

- Phối hợp Sở Tư pháp lựa chọn, đề xuất thành viên đội thi;

- Bố trí thời gian cho đội thi tập luyện; tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để các thành viên đội thi hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập luyện, bồi dưỡng đội thi.3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tư pháp, UBND cấp xã trên địa bàn tiếp tục thực hiện tuyên truyền Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến về Hội thi của Bộ Tư pháp để các hoà giải viên và các tầng lớp nhân dân biết về Hội thi.

4. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh:

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBMTTQVN cấp huyện trong việc phối hợp thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.5. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Tư pháp để tổ chức tập luyện, bồi dưỡng và các chi phí khác bảo đảm cho việc đưa đội thi của tỉnh tham dự Hội thi của Trung ương.
Nơi nhận:

- HĐPHPBGDPL Chính phủ;

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, TP;- Lưu VT, NC.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Tiến Hoàng: 3cms -> upload -> stp -> File
File -> TỜ khai yêu cầu cấp phiếu lý LỊch tư pháP
File -> SỞ TƯ pháp số: 1280/stp-xdktvb v/v phối hợp thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> SỞ TƯ pháP
File -> Ubnd tỉnh quảng bình sở TƯ pháP
File -> Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020
File -> SỞ TƯ pháp số: 1849/tb-stp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> SỞ TƯ pháp số: 1881/stp-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> SỞ TƯ pháp số: 2111 /stp-kstt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠn xin nhận con nuôI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương