Thay låÌi tæÛa viãÛc daûy vaì hoüc män tháÖN hoüc luán lyï CÄng giaïO hoüC ÅÍ BÁÛC ÂAÛI hoüC


Laìm biãúng viãûc Âæïc Chuïa Tråìitải về 1.51 Mb.
trang14/18
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.51 Mb.
#21221
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7. Laìm biãúng viãûc Âæïc Chuïa Tråìi

a. Baín cháút

Træåïc hãút laì sæû læåìi biãúng noïi chung. Sæû læåìi biãúng naìy tæû noï âaî laì mäüt mäúi täüi : “Nhaìn cæ vi báút thiãûn”. Thãm vaìo âoï laì sæû laìm biãúng hay âuïng hån laì mäüt sæû dë æïng âäúi våïi caïc gia trë thiãng liãng.b. Mäüt vaìi biãøu hiãûn

Chuï træång giæî âaûo “xuán thu nhë kyì” chuí træång “âãún chãút seî hay”, hay “coï thæûc måïi væûc âæåüc âaûo”, cho tháúy âáy laì nhæîng con ngæåìi nghé ràòng phaíi coï caïi cuû thãø nhæ thãú måïi khuyãún khêch hoaût âäüng âæåüc. Ngoaìi ra laì mäüt sæû uì lyì : âãún âáu hay âoï.c. Háûu quaí vaì caïch khàõc phuûc

Laìm biãúng viãûc Âæïc Chuïa Tråìi seî dáùn âãún laìm biãúng viãûc loaìi ngæåìi. Âáy laì chuí træång laìm caïi täúi thiãøu, hãút viãûc mçnh måïi tåïi viãûc ngæåìi. Tháût laì êch kyí. Muäún thàõng tênh êch kyí naìy thç chè coï cáöu nguyãûn, khäø chãú vaì nghé tåïi ngæåìi khaïc.Kãút luáûn : Baíy mäúi täüi âáöu laì nhæîng khuynh hæåïng dáùn âãún moüi thæï täüi. Nhæîng khuynh hæåïng naìy maûnh hay yãúu pháön låïi tuìy thuäüc tênh khê cuía tæìng ngæåìi. 85
TIÃÚT III : HOAÏN CAÍI VAÌ THA THÆÏ
Luán lyï kitä giaïo mang tênh têch cæûc. Nhçn nháûn laì coï täüi läùi vaì coï nhæîng nguäön gäúc cuía täüi läùi, nhæng nãön luán lyï kitä giaïo khäng dæìng laûi åí täüi läùi maì coìn tçm caïch âãø âæa con ngæåìi âi lãn qua hai giai âoaûn hoaïn caíi vaì tha thæï.
I. KHAÏI NIÃÛM VÃÖ HOAÏN CAÍI

Luán lyï kitä giaïo nhçn nháûn täüi laì mäüt thæûc thãø báút toaìn. Sæû báút toaìn naìy laì do täüi Täø täng, do caïc täüi caï nhán vaì táûp thãø gáy ra. Tuy váûy dæûa trãn tçnh thæång cuía Thiãn Chuïa, loìng nhán cuía con ngæåìi vaì khuynh hæåïng hæåïng thiãûn càn baín nåi mäùi ngæåìi maì ngæåìi kitä hæîu xaïc tên laì con ngæåìi coï thãø thãø hiãûn mäüt tiãún trçnh hoaïn caíi khäng ngæìng trong cuäüc säúng.1. Àn nàn vaì häúi háûn

Ta khäng roî yï nghéa cuía tæì “àn nàn”. Phaíi chàng tæì naìy liãn quan tåïi viãûc càõn coí, chëu täüi trong xaî häüi phong kiãún thåìi xæa ? Trong Giaïo häüi Cäng giaïo, àn nàn coï nghéa tæång tæû nhæ häúi háûn, tæïc laì giáûn mçnh maì tråí vãö.2. Häúi caíi

Âi xa hån mäüt bæåïc, häúi háûn seî keïo theo häúi caíi tæïc laì quyãút tám muäún sæía mçnh.3. Hoaïn caíi

Hoaïn caíi coìn âi xa hån laì häúi caíi. Hoaïn coï nghéa laì âäøi chäù, tæïc laì âem caïi täút thay thãú vaìo chäù cuía caïi xáúu. Cuû thãø laì thay âäøi caïch sáu xa nhæîng gç sai traïi maì mçnh âaî laìm. Tæì convertio bãn La ngæî væìa coï nghéa quay læng tråí laûi, væìa coï nghéa laì thay âäøi mäüt tám traûng.


II. TIÃÚN TRÇNH SAÏU BÆÅÏC CUÍA SÆÛ HOAÏN CAÍI

1. Hoaïn caíi bàõt âáöu bàòng mäüt sæû nháûn thæïc cuía lyï trê vãö sæû sai traïi cuía haình vi.. Nháûn thæïc naìy luïc âáöu coìn ráút må häö vaì gáön våïi mäüt sæû nháûn thæïc do træïc giaïc hån laì do suy luáûn.

2. Âãún sau nháûn thæïc âoï laì mäüt caím thæïc mang tênh tçnh caím. Âáy laì phaín æïng cuía læång tám træåïc âiãöu laình vaì âiãöu dæî maì læång tám tæû nhiãn caím tháúy. Âi keìm våïi caím nháûn naìy laì mäüt caím giaïc vui, buäön, lo áu, såü sãût...
Sau nháûn thæïc cuía lyï trê vaì caím thæïc cuía læång tám laì mäüt phaín æïng luán lyï. Læång tám seî âæa nhæîng gç mçnh caím nháûn âæåüc âãø âäúi chiãúu våïi caïc chuáøn mæûc luán lyï, goüi tàõt laì luáût lãû.

4. Tåïi luïc naìy, con ngæoìi caím tháúy häúi háûn vç âaî laìm âiãöu sai traïi. Loìng häúi háûn naìy coï thãø âaût tåïi mæïc täúi âa, âiãöu maì luán lyï cäø âiãøn goüi laì “àn nàn täüi caïch troün’”. Noïï cuîng coï thãø chè âaût âæåüc mæïc tæång âäúi vaì âæåüc goüi la “àn nàn täüi caïch chàóng troün”.

5. Quyãút tám khäng taïi diãùn. Tiãún trçnh naìy xaíy ra mäüt caïch tæû nhiãn. Ta coï thãø noïi loìng häúi háûn vaì quyãút tám khäng âãø taïi diãùn laì hai màût cuía mäüt âäöng tiãön, khäng thãø coï caïi naìy maì khäng coï caïi kia.

6. Quyãút tám caíi tiãún. Trong luïc quyãút tám khäng âãø taïi diãùn coìn laì mäüt caíi gç tiãu cæûc thç nay quyãút tám caíi tiãún måïi laì caïi gç têch cæûc. Vç luán lyï kitä giaïo mang tênh têch cæûc nãn âáy måïi chênh laì âiãøm cáön nháún maûnh.

III. NHU CÁÖU XÆNG THUÏ

Hoaïn caíi xaíy ra trong näüi tám cuía häúi nhán. Cuìng våïi loìng hoaïn caíi naìy, Giaïo häüi âoìi buäüc häúi nhán phaíi coï mäüt cæí chè cuû thãø bãn ngoaìi, âoï laì xæng thuï täüi läùi cuía mçnh qua Bê têch Hoìa giaíi.861. Viãûc xæng thuï naìy khaïch quan hoïa täüüi läùi

Cuîng nhæ ta khäng thãø cuìng luïc væìa âaï boïng væìa laìm troüng taìi. Cuîng thãú, ta khäng thãø væìa laì häúi nhán væìa laì quan toìa cuía chênh mçnh. Viãûc xæng thuï täüi läùi våïi ngæåìi khaïc coï thãø laì mäüt dëp âãø ta nhçn roî täüi läùi cuía mçnh vaì qua viãûc xæng thuï, khaïch quan hoïa täüi läùi ta âaî phaûm.2. Viãûc xæng thuï tàng thãm loìng hoaïn caíi

Moüüi sæû kiãûn tám lyï thæåìng tàng thãm taïc âäüng khi âæåüc biãøu läü ra bãn ngoaìi. Viãûc xæng thuï täüi läùi cuîng theo nguyãn tàõc âoï maì tàng thãm loìng tin cuîng nhæ quyãút tám tråí vãö.4. Tha thæï

Moüi täüi läùi coï thãø âæåüc tha våïi âiãöu kiãûn duy nháút laì phaíi coï loìng häúi háûn cuîng nhæ loìng tin tæåíng tuyãût âäúi vaìo Chuïa.

Âoüc laûi Thaïnh kinh, tæì pardon coï nghéa laì cho, cho hãút vaì tæì reïmission coï nghéa laì tha nhæ tha nåü váûy. Vãö màût luán lyï, tha thæï cuîng coï nghéa laì tha mäüt moïn nåü maì mçnh gáy ra hoàûc ngæåìi khaïc gáy ra cho mçnh. Thäng thæåìng theo leî cäng bçnh thç “coï àn phaíi coï traí”, åí âáy sæû tha thæï væåüt lãn trãn pheïp cäng bçnh âoï. Chênh Thiãn Chuïa laì Âáúng khäng muäún cho ngæåìi täüi läùi phaíi chãút maì muäún ngæåìi áúy hoaïn caíi âãø âæåüc säúng. Ngaìi muäún dæûng nãn mäüt taûo váût måïi. Trong luïc âoï, ngæåìi Do thaïi laûi tçm caïch cæ xæí våïi nhau theo luáût Talion : “Màõt âãön màõt ràng âãön ràng” (Xh 21,23). Maîi tåïi sau naìy, saïch Khän ngoanmåïi noïi tåïi mäüt sæû tha thæï khäng âiãöu kiãûn theo kiãøu cuía Thiãn Chuïa (12, 19-22) .

Trong Tán æåïc, Âæïc Kitä âaî noïi tåïi luáût tha thæï, nháút laì trong Baìi Giaíng Trãn Nuïi., Ngaìi cuîng âaî daûy cho caïc män âãû cáöu nguyãûn : “Xin tha nåü cho chuïng con nhæ chuïng con cuîng tha keí coï nåü chuïng con” (Mt 6,12). Trãn thaïnh giaï, Âæïc Kitä âaî cáöu nguyãûn : “Xin Cha tha läùi cho hoü vç hoü khäng biãút viãûc hoü laìm” (Lc 23,34). Vaì sau naìy Ngaìi âaî daûy Phãrä haîy “tha thæï baíy mæåi láön baíy”.

Sau naìy mäüt män âãûû cuía thaïnh Phanxicä vaìo thãú kyí thæï XIX âaî hiãøu yï nghéa cuía sæû tha thæï trong mäüt bäúi caính räüng låïn. Trong kinh goüi laì “Kinh Hoìa Bçnh”, ngæåìi áúy viãút Laûy Chuïa, xin haîy duìng con nhæ khê cuû bçnh an cuía Chuïa... âãø con âem yãu thæång vaìo nåi oaïn thuì, âem thæï tha vaìo nåi làng nhuûc, âem an hoìa vaìo nåi tranh cháúp, âem chán lyïï vaìo chäún läùi láöm...

Toïm laûi : Tha thæï laì mäüt hãû luáûn cuía tçnh Chuïa bao la, laì mäüt hãû luáûn cuía âåìi säúng chung huynh âãû, vaì laì mäüt nhu cáöu phaït xuáút tæì âåìi säúng näüi tám cuía mäùi ngæåìi. Ta coï thãø nháún maûnh thãm laì sæû tha thæï seî giaíi phoïng con ngæåìi khoíi moüi áúm æïc (stress) vaì chàõp caïnh cho con ngæåìi âi lãn.

5. Sæû tha thæï nhæng khäng

Thäng thæåìng, con ngæåìi chè tha thæï cho nhau caïch tæång âäúi vaì coï âiãöu kiãûn. Coìn Thiãn Chuïa thç tha cho con ngæåìi vä âiãöu kiãûn. Noïi theo kiãøu ngaìy xæa, âáy laì mäüt sæû tha thæï nhæng khäng, báút cháúp sæû báút xæïng cuía loaìi ngæåìi.

Dæûa theo tinh tháön naìy, Giaïo häüi âaî càn cæï vaìo tçnh thæång bao la cuía Chuïa, vaìo cäng nghiãûp cuía Chuïa Kitä vaì cäng nghiãûp cuía caïc thaïnh âãø âàût ra lyï thuyãút vãö án xaï87. Phaíi nhçn nháûn ràòng lyï thuyãút vãö án xaï laì håüp våïi tinh tháön kitä giaïo. Ráút tiãúc laì trong lëch sæí âaî coï nhiãöu sæû laûm duûng, khiãún cho äng Luther âaî theo âoï maì chè trêch Giaïo häüi caïch nàûng nãö.

Ngaìy nay, khi cæí haình Nàm thaïnh 2000, Giaïo häüi váùn khuyãún khêch chuïng ta taûo âiãöu kiãûn âãø laînh nháûn ån toaìn xaï. Coï leî khäng phaíi viãûc âi viãúng caïc Âãön thaïnh hay viãûc âoüc mäüt säú kinh laì quan troüng, nhæng chênh laì loìng saïm häúi àn nàn. Chênh loìng saïm häúi naìy måïi laìm âeûp loìng Chuïa vaì khiãún cho chuïng ta laînh nháûn ån toaìn xaï âuïng nhæ yï Giaïo häüi mong muäún.


Baìi âoüc thãm

täüi läùi theo Cäng âäöng Vaticanä II

Âæåüc Thiãn Chuïa thiãút láûp trong sæû cäng chênh, tuy nhiãn ngay tæì âáöu lëch sæí, con ngæåìi nghe theo Tháön Dæî nãn âaî laûm duûng tæû do cuía mçnh khi näøi dáûy chäúng laûi Thiãn Chuïa vaì muäún âaût tåïi cæïu caïnh cuía mçnh ngoaìi Thiãn Chuïa.

Duì hoü âaî nháûn biãút Thiãn Chuïa nhæng hoü âaî chàóng tän vinh Ngaìi nhæ Thiãn Chuïa, traïi laûi tám häön mã muäüi cuía hoü âaî ra täúi tàm vaì hoü âaî phuûng sæû taûo váût hån laì phuûng sæû Âáúng Taûo Hoïa.

Âiãöu Thiãn Chuïa maûc khaíi cho ta biãút cuîng phuì håüp våïi kinh nghiãûm cuía ta. Båíi vç nãúu nhçn sáu táûn âaïy loìng mçnh, con ngæåìi cuîng khaïm phaï ra ràòng mçnh âaî hæåïng vãö sæû dæî vaì âaî nguûp làûn trong muän vaìn sæû dæî laì nhæîng âiãöu khäng thãø xuáút phaït tæì Âáúng Taûo Hoïa täút laình cuía mçnh.

Nhiãöu khi tæì chäúi khäng nhçn nháûn Thiãn Chuïa nhæ nguyãn uíy cuía mçnh, con ngæåìi cuîng âaî phaï âäø tráût tæû phaíi coï âãø âaût tåïi cuìng âêch cuía mçnh vaì âäöng thåìi phaï våî moüi hoìa håüp nåi chênh baín thán cuîng nhæ âäúi våïi nhæîng ngæåìi khaïc vaì våïi moüi loaìi thuû taûo.


Váûy trong chênh con ngæåìi âaî coï sæû chia reî. Vç thãú táút caí cuäüc säúng cuía con ngæåìi, hoàûc riãng reî, hoàûc táûp thãø, âãöu biãøu hiãûn nhæ mäüt cuäüc chiãún, dé nhiãn laì bi thaím giæîa täút vaì xáúu, giæîa aïnh saïng vaì täúi tàm.

Hån næîa con ngæåìi tháúy mçnh khäng âuí sæïc khi phaíi tæû mçnh chiãún thàõng hæîu hiãûu nhæîng táún cäng cuía sæû dæî âãún näùi mäùi ngæåìi caím tháúy nhæ bë xiãöng xêch troïi buäüc.

Nhæng chênh Chuïa âaî âãún âãø giaíi phoïng con ngæåìi vaì laìm cho con ngæåìi tråí nãn maûnh meî khi Ngaìi âäøi måïi tæì näüi tám hoü vaì loaûi ra ngoìai thuí laînh cuía thãú gian naìy (Xem Ga 12,31) laì keí âaî kçm giæî hoü trong voìng nä lãû täüi läùi.

Täüi läùi laìm suy giaím chênh con ngæåìi vaì ngàn caín khäng cho con ngæåìi âaût tåïi sæû viãn maîn.

Dæåïi aïnh saïng maûc khaíi naìy, thiãn chæïc cao caí vaì näùi thäúng khäø sáu xa maì con ngæåìi nghiãûm tháúy âãöu tçm âæåüc yï nghéa cuäúi cuìng cuía chuïng.

(H.C. Giaïo Häüi trong thãú giåïi ngaìy nay, säú 13)


CHÆÅNG II : HAÌNH VI LUÁN LYÏ TÄÚT

Sau khi noïi vãö haình vi xáúu våïi caïc nãút xáúu, sau âáy chuïng ta seî noïi vãö nhæîng haình vi täút vaì caïc nhán âæïc.

Theo tiãúng Haïn-Viãût, nhán âæïc laì caïi âæïc âäü cuía con ngæåìi. Theo La ngæî, nhán âæïc âæåüc goüi laì Virtus, coï nghéa laì sæïc maûnh. Chæî Virtus do chæî Vir maì ra. Chæî Vir chè ngæåìi âaìn äng, tæåüng træng cho sæïc maûnh. Nãön Luán lyï Cäø âiãøn goüi nhán âæïc laì khaí nàng thæûc hiãûn nhæîng gç laì täút.

Coï nhiãöu loaûi nhán âæïc, chuïng ta seî láön læåüt baìn vãö ba nhán âæïc âäúi tháön laì Tin, Cáûy, Mãún. Kãú âoï laì bäún nhán âæïc baín lãö (virtus cardinales) gäöm : khän ngoan, cäng bçnh, duîng khê vaì tiãút âäü. Cuäúi cuìng laì nhæîng nhán âæïc khaïc hoàûc siãu nhiãn hoàûc tæû nhiãn giuïp con ngæåìi dãù daìng laìm âiãöu thiãûn.TIÃÚT I : BA NHÁN ÂÆÏC ÂÄÚI THÁÖN (GIAÍN LÆÅÜC)
I. TÄØNG QUAÏT VÃÖ BA NHÁN ÂÆÏC ÂÄÚI THÁÖN

Chuïng ta coï thãø theo táöm quan troüng cuía caïc nhán âæïc âãø xãúp loaûi nhæ sau :

Caïc nhán âæïc âäúi tháön, caïc nhán âæïc càn baín vaì caïc nhán âæïc luán lyï khaïc.

Såî dé coï sæû xãúp âàût nhæ thãú vç ba nhán âæïc âäúi tháön laì nhæîng neït âäüc âaïo nháút cuía âåìi säúng Kitä hæîu. Keí naìo khäng coï âæïc Tin, âæïc Cáûy vaì âæïc Mãún, keí âoï khäng phaíi laì Kitä hæîu.

Xeït vãö màût luán lyï laì män hoüc vãö caïc tæång quan, thç ba nhán âæïc naìy noïi tåïi tæång quan giæîa con ngæåìi våïi Thiãn Chuïa, trong luïc caïc nhán âæïc khaïc chuí yãúu noïi âãún tæång quan giæîa con ngæåìi våïi con ngæåìi vaì giæîa con ngæåìi våïi chênh mçnh. Vç chuïng hæåïng vãö Thiãn Chuïa nãn âæåüc goüi laì caïc nhán âæïc âäúi tháön.

Caïc nhán âæïc naìy âaî âæåüc trçnh baìy trong män Tên lyï, Thaïnh Kinh, Lëch sæí Giaïo häüi, Giaïo luáût... ÅÍ âáy xin chè trçnh baìy åí goïc âäü luán lyï nhàõm vaìo hai âiãøm chênh âoï laì : thaïi âäü cuía con ngæåìi âäúi våïi ba nhán âæïc noïi trãn vaì caïch con ngæåìi thãø hiãûn ba nhán âæïc âoï trong cuäüc säúng caï nhán, gia âçnh vaì xaî häüi.II. ÂI VAÌO CHI TIÃÚT

A. Âæïc Tin

1. Táöm quan troüng cuía âæïc tin

Ngæåìi ta phán biãût tin, tin tæåíng vaì tin cáûy. Täi tin coï Chuïa, täi tin Låìi Ngaìi vaì täi âàût hãút tin tæåíng vaìo Ngaìi laì ba váún âãö khaïc nhau. Quaí váûy, tin coï Thiãn Chuïa tæïc laì tin vaìo sæû hiãûn hæîu cuía Ngaìi, tin Låìi Ngaìi daûy tæïc laì tin vaìo giaïo lyï cuía Ngaìi, coìn tin tæåíng vaìo Chuïa tæïc laì âàût hãút niãöm tin cuía mçnh vaìo Ngaìi. Chênh niãöm tin vaìo Thiãn Chuïa biãún chuïng ta thaình nhæîng ngæåìi hæîu tháön, coï nãúp säúng khaïc våïi ngæåìi vä tháön.

Kãú âoï niãöm tin vaìo nhæîng gç Chuïa daûy coï thãø thay âäøi nãúp säúng cuía chuïng ta. Thaïnh Phaolä âaî tæìng khuyãn ngæåìi Do thaïi âæìng nheû daû chaûy theo taì thuyãút maì haîy giæî væîng âæïc tin vaì âæïc tin seî giaíi phoïng hoü.

Viãûc âàût hãút tin tæåíng vaìo Chuïa cuîng khäng keïm pháön quan troüng. Caìng tin tæåíng vaìo Chuïa con ngæåìi caìng quyãút tám giæî luáût lãû cuía Ngaìi trong nãúp säúng luán lyï. Do âoï maì chuïng ta coï thãø noïi :

- Hãù âæïc tin yãúu keïm thç nãúp säúng luán lyï cuîng yãúu keïm.

- Hãù âæïc tin lãûch laûc thç nãúp säúng luán lyï cuîng lãûch laûc.

- Âæïc tin caìng væîng maûnh thç nãúp säúng luán lyï caìng cao.

2. Táöm quan troüng cuía âæïc tin trong caïc haình vi luán lyï riãng leí

Coï thãø noïi âæïc tin laì yãúu täú quan troüng nháút trong mäüt haình vi luán lyï. Noï laì âäüng cå thuïc âáøy haình vi luán lyï vaì noï cuîng laì yãúu täú quyãút âënh giaï trë cuía haình vi.

Caïc haình vi luán lyï âæåüc khåíi âäüng do âæïc tin seî cuíng cäú âæïc tin cho chuí thãø luán lyï. Caìng säúng luán lyï, âæïc tin caìng maûnh.

Trong mäüt xaî häüi âang bë tuûc hoïa nhæ häm nay, thç mäüt nãúp säúng âæïc tin maûnh meî seî coï thãø ngàn caín hoàûc chàûn âæïng xaî häüi khoíi bë suy thoaïi.

Coìn thaïi âäü cuía chuïng ta âäúi våïi âæïc tin thç sao ? Chuïng ta coï thãø coï ba thaïi âäü :

- Hoaìi nghi : Trong mäüt thãú giåïi coï khuynh hæåïng thæûc nghiãûm vaì duy lyï, con ngæåìi dãù âi âãún chäù hoaìi nghi vãö sæû hiãûn diãûn cuía Thiãn Chuïa vaì caïc luáût lãû cuía Ngaìi. Cuäüc chiãún giæîa âæïc tin vaì lyï trê seî laì mäüt cuäüc chiãún keïo daìi, báút phán thàõng baûi, maì Giaïo häüi phaíi âæång âáöu.

- Dæíng dæng : Säúng theo chuí thuyãút tæång âäúi, con ngæåìi coï thãø thaïi âäü dæíng dæng trong váún âãö âæïc tin. Khäng noïng maì cuîng khäng laûnh. Coï âæïc tin cuîng âæåüc maì khäng coï cuîng chàóng sao.

- Quaï gàõn boï : Traïi våïi hai thaïi âäü trãn, con ngæåìi coï thãø coï mäüt thaïi âäü thæï ba âoï laì, quaï gàõn boï våïi âæïc tin theo mäüt nghéa xáúu : tin âãún âäü cuäöng tên, tin âãún âäü mã tên. Hai thaïi âäü naìy chè laìm haûi cho âæïc tin maì thäi.

3. Mäüt âæïc tin âi vaìo cuäüc säúng

Âæïc tin cáön âæåüc thãø hiãûn trong cuäüc säúng.

Coï ngæåìi chuí træång tin laì tin trong loìng, “âaûo taûi tám”. Thæûc tãú cho tháúy âæïc tin khäng thãø chè laì caïi häön maì khäng coï xaïc. Âæïc tin cáön phaíi âæåüc diãùn taí bàòng nhæîng haình âäüng cuû thãø. Âæïc tin khäng coï viãûc laìm laì âæïc tin chãút.

Cuîng coï ngæåìi baío tin vaìo Chuïa laì âæåüc räöi, cáön gç phaíi tin vaìo Giaïo häüi, cáön gç phaíi tham dæû caïc lãù nghi phuûng tæû. Thæûc tãú cho tháúy laì ngay trong váún âãö âæïc tin, chuïng ta cáön coï Giaïo häüi âãø hæåïng dáùn. Coìn caïc lãù nghi phuûng tæû, âàûc biãût caïc bê têch laì nhæîng phæång tiãûn nuäi dæåîng âåìi säúng âæïc tin. Khäng coï Giaïo häüi, khäng coï lãù nghi phuûng tæû, chàóng máúy chäúc âæïc tin seî bë lu måì, biãún cháút räöi taìn luûi.

Coï ngæåìi baío säúng âæïc tin chuí yãúu laì phuûc vuû, khäng cáön coï sinh hoaût tän giaïo. Thæûc tãú cho tháúy chè phuûc vuû maì thäi ngæåìi ta seî khäng bãön chê nãúu khäng coï tinh tháön tän giaïo náng âåî. Âæïc tin khäng thãø chè laì caïi xaïc khäng häön.

Coï ngæåìi baío âæïc tin cuía Giaïo häüi âaî hiãûn hæîu caí ngaìn âåìi, cæï thãú maì rao truyãön, cáön gç phaíi âäøi måïi. Thæûc tãú, Giaïo häüi khäng coï quyãön thay âäøi näüi dung cuía âæïc tin, nhæng Giaïo häüi chè muäún âäøi måïi caïch rao giaíng sao cho phuì håüp våïi con ngæåìi thåìi âaûi.

Cuäúi cuìng coï ngæåìi baío : “Hæîu xaû tæû nhiãn hæång”. Âæïc tin tæû noï âaî coï giaï trë thç tæû noï coï thãø baình træåïng, cáön gç phaíi truyãön baï. Thæûc tãú viãûc rao giaíng Tin Mæìng âaî âæåüc Âæïc Giãsu truyãön lãûnh cho caïc Täng âäö. Laìm sao chuïng ta coï thãø laìm ngæåüc yï Chuïa.
B. ÂÆÏC CÁÛY

1. Niãöm hy voüng cuía con ngæåìi noïi chung

Thæåìng tçnh ai cuîng muäún coï mäüt niãöm hy voüng naìo âoï trong cuäüc säúng. Niãöm hy voüng naìy khiãún ngæåìi ta säúng vui veí vaì hàng haïi. Trong caïc tän giaïo, niãöm hy voüng laûi caìng roî neït hån. Âäúi våïi ÁÚn giaïo niãöm hy voüng áúy laì âæåüc hoìa láùn caïi ngaî caï nhán vaìo trong caïi âaûi ngaî cuía vuî truû. Bãn nhaì Pháût laì thoaït âæåüc khäø aíi tráön gian âãø coï thãø vaìo âæåüc Niãút baìn nåi coîi hæ vä.2. Niãöm hy voüng cuía ngæåìi kitä hæîu

Kinh Cáûy hay âuïng hån Kinh Träng Cáûy maì ngæåìi kitä hæîu thæåìng âoüc, noïi lãn näüi dung cuía niãöm hy voüng ngæåìi Kitä hæîu laì âæåüc giæî âaûo nghiãm tuïc åí âåìi naìy, âãø mai sau âæåüc vaìo thiãn âaìng, diãûn kiãún Thiãn Chuïa vaì chia seí kiãúp säúng haûnh phuïc våïi Ngaìi.

Âãø âaût âæåüc nhæîng muûc tiãu trãn, con ngæåìi phaíi chiãún âáúu khäng ngæìng (vaïc thaïnh giaï) vaì phaíi cáûy nhåì âãún cäng nghiãûp cuía Chuïa Giãsu.

Ngaìy nay nãön tháön hoüc Kitä giaïo coï khuynh hæåïng nháún maûnh khêa caûnh hy voüng vç cho ràòng âoï laì mäüt neït âäüc âaïo cuía Kitä giaïo. Næía thãú kyí træåïc âáy, nhaì tháön hoüc Âæïc laì Moltmann âaî chuí træång xáy dæûng mäüt Nãön Tháön Hoüc Hy Voüng. Theo äng, màûc duì thãú giåïi naìy âang phaït triãøn täút âeûp nhæng trong âaì phaït triãøn âoï váùn coï mäüt caïi gç thiãúu soït. Con ngæåìi váùn loay hoay tçm mäüt hæåïng âi væîng chàõc, baío âaím cho haûnh phuïc cuía mçnh. Theo nhaì tháön hoüc naìy, hçnh aính cuía cáy thaïnh giaï vaì viãùn aính cuía mäüt “Tråìi måïi âáút måïi” âæåüc noïi trong Thaïnh Kinh coï thãø laì âêch âiãøm âãø con ngæåìi nhàõm tåïi. Moltmann hy voüng xáy dæûng mäüt nãön tháön hoüc âaïp æïng âuïng nhæîng nhu cáöu cuía con ngæåìi trong thãú giåïi häm nay.3. Hy voüng vaìo âåìi säúng mai sau vaì thæûc tãú cuía cuäüc âåìi

Niãöm hy voüng vaìo âåìi säúng mai sau khäng cho pheïp con ngæåìi lå laì våïi bäøn pháûn tráön thãú. Cäng âäöng Vaticanä II daûy ràòng nhæîng ngæåìi khäng quan tám tåïi tráön thãú, khäng cäüng taïc xáy dæûng tráön thãú, coï thãø bë âe doüa vãö pháön räùi. Váún âãö âàût ra laì ngæåìi Kitä hæîu dáún thán hay khäng dáún thán. Thiãút tæåíng ngæåìi Kitä hæîu khäng coï sæû læûa choün naìo khaïc hån laì tay thç baïm chàût vaìo tráön thãú maì màõt thç váùn âàm âàm nhçn vãö quã tråìi. Khäng chëu dáún thán hay dáún thán quaï mæïc âãöu laì khäng täút.4. Hy voüng maì khäng khoaïn tràòng cho Thiãn Chuïa

Âaình ràòng moüi sæû âãöu do Chuïa ban vaì ta phaíi hãút loìng tin cáûy vaìo Chuïa, nhæng âiãöu naìy khäng coï nghéa laì chuïng ta khoaïn tràõng moüi sæû cho Chuïa. Ngæåìi Táy phæång coï cáu ngaûn ngæî : “Haîy giuïp láúy mçnh vaì tråìi seî giuïp cho” (Aide-toi, et le ciel t’aidera). Con ngæåìi phaíi âoïng goïp pháön mçnh vaì nhæ thãú laì chênh âaïng, khäng âæåüc “träng cáûy thaïi quaï”.


C. ÂÆÏC MÃÚN

1. Linh häön cuía moüi nhán âæïc

Mãún Chuïa vaì yãu ngæåìi laì âäüng cå thuïc âáøy con ngæåìi laìm viãûc laình cuîng nhæ giuïp con ngæåìi kiãn trç khi gàûp tháút baûi. Khäng coï âæïc aïi thç duì coï laìm âæåüc viãûc låïn cuîng khäng coï giaï trë.2. Âæïc mãún vaì sæû cäng bçnh

Cáön phán biãût cäng bçnh vaì baïc aïi. Cäng bçnh thæåìng laì viãûc chuïng ta phaíi laìm, coìn baïc aïi laì viãûc chuïng ta âæåüc khuyãn laìm. Làõm luïc chuïng ta tæåíng laì laìm viãûc baïc aïi maì thæûc cháút chuïng ta chè laìm bäøn pháûn cäng bçnh. Giuïp âåî mäüt anh thæång binh, thiãút tæåíng chæa hàón laì mäüt viãûc baïc aïi, båíi leî âoï chè laì mäüt bäøn pháûn cäng bçnh âäúi våïi con ngæåìi maì vç sæû an ninh cuía ta âaî máút âi mäüt pháön thán thãø.3. Âáu laì mæïc cuäúi cuìng cuía âæïc aïi ?

Kênh Chuïa hãút loìng vaì yãu ngæåìi hãút mæûc, âoï chênh laì âæïc aïi hoaìn haío. Ngæåìi ta chè coï thãø âaût âæåüc âæïc aïi hoaìn haío khi biãút vç Chuïa vaì vç ngæåìi khaïc maì hy sinh. Sàõc lãûnh vãö Âåìi säúng tu trç âaî bàõt âáöu bàòng “Âæïc aïi hoaìn haío”. Âoï laì mäüt mäüt lyï tæåíng maì khäng chè caïc tu sé maì moüi Kitä hæîu âãöu âæåüc måìi goüi âãø noi theo.4. Säúng baïc aïi laì säúng chia seí

Trong xaî häüi häm nay, khoaíng caïch giæîa ngæåìi giaìu vaì ngæåìi ngeìo khäng ngæìng gia tàng. Caïc næåïc phaït triãøn thæåìng nàòm åí Táy Bàõc baïn cáöu vaì caïc næåïc keïm phaït triãøn åí Âäng Nam baïn cáöu. Âæïc aïi âoìi buäüc caïc næåïc næåïc giaìu chia seí cuía caíi cho caïc næåïc ngheìo. Thæûc ra næåïc giaìu cuîng coï nhiãöu caïi thiãúu thäún (cä âån, thiãúu vàõng tçnh yãu, gia âçnh tan naït), coìn ngæåüc laûi næåïc ngheìo cuîng coï nhæîng caïi phong phuï cuía mçnh âãø chia seí (sæïc säúng, sæïc chëu âæûng). Nhæ thãú, säúng baïc aïi chênh laì säúng hiãûp thäng vaì chia seí theo tinh tháön mäüt thãú giåïi, mäüt maïi nhaì.5. Säúng baïc aïi laì goïp pháön xáy dæûng mäüt “nãön vàn minh tçnh thæång”

Âæïc aïi Kitä giaïo âoìi hoíi phaíi giuïp âåîî ngæåìi khaïc tinh tháön cuîng nhæ váût cháút. ÅÍ âáy thiãút tæåíng phaíi noïi tåïi bäøn pháûn xáy dæûng mäüt nãön vàn minh tçnh thæång maì âæïc Phaolä VI cuîng nhæ âæïc âæång kim Giaïo hoaìng âang ra sæïc cäø vuî. Quaí váûy, âiãöu maì con ngæåìi cáön thiãút häm nay khäng phaíi laì mäüt nãön vàn minh khoa hoüc kyî thuáût cho bàòng mäüt nãön vàn minh tçnh thæång trong âoï mäùi ngæåìi, mäùi dán täüc âãöu coï chäù âæïng riãng cuía mçnh, âäöng thåìi mäùi ngæåìi vaì mäùi næåïc coï thãø phaït huy chênh mçnh maì khäng laìm haûi tåïi ngæåìi khaïc.6. Nhæîng âiãöu khäng âæåüc laìm :

- Khäng gáy gæång xáúu cho ngæåìi khaïc. Âiãöu naìy âaî bë Chuïa Giãsu lãn aïn caïch nàûng nãö trong Phuïc Ám.

- Khäng cäüng taïc âãø laìm âiãöu xáúu. Tháúy âiãöu xáúu phaíi can ngàn. Têch cæûc cäüng cäüng taïc âãø laìm âiãöu xáúu laì coï läùi.

- Khäng lung laûc ngæåìi khaïc vaì buäüc hoü laìm nhæîng âiãöu traïi våïi læång tám. Mäùi ngæåìi âãöu coï suy nghé vaì coï láûp træåìng säúng cuía mçnh. Khäng låüi duûng caïc phæång tiãûn truyãön thäng hay mæu mä, xaío kãú âãø lung laûc ngæåìi khaïc vaì läi keïo hoü theo yï cuía mçnh khi khäng coï lyï do chênh âaïng.

Каталог: wp-content -> uploads -> downloads -> 2011
2011 -> CÔng đỒng vatican II qua bốn thập niêN
2011 -> TÒa giám mục xã ĐOÀi chỉ nam giáo phận vinh lưỢC ĐỒ TỔng quáT
2011 -> 1. phép lạ thánh thể ĐẦu tiên khoảng năm 700 Tại làng Lanciano, nước Ý (italy)
2011 -> Thiên chúa giáo và tam giáO Đường Thi Trương Kỷ
2011 -> Tác giả Võ Long Tê chưƠng I bối cảnh lịch sử
2011 -> LỊch sử truyền giáo tại việt nam quyển II lm. Nguyễn hồng chưƠng I: MỘt cha dòng têN Ở việt nam tới rôMA
2011 -> Các mẫu thức MẠc khải lm. Lê Công Đức
2011 -> Một lời nói đầu không phải là nơi nhiều chỗđể tóm lược lập luận của một cuốn sách cũng như định vị hoặc phát biểu về sựquan trọng của nó. Đây quả thực là một cuốn sách rất quan trọng
2011 -> LỜi giới thiệu suy tư ban đẦu về MẦu nhiệm giêSU

tải về 1.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương