Thanh tra tỉnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 84.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích84.16 Kb.


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

THANH TRA TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DỰ THẢO

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2016


BÁO CÁO SƠ KẾT

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
I. CÔNG TÁC THANH TRA

Tính đến ngày 31/5/2016, toàn ngành thực hiện 177 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 7.868,82 triệu đồng và 561.792m2 đất cùng nhiều sai phạm khác, kiến nghị thu hồi 2.762,71 triệu đồng và 561.792m2 đất các loại, kiến nghị xử lý khác 5.106,11 triệu đồng, ban hành 294 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.046,45 triệu đồng, cùng nhiều biện pháp chấn chỉnh, khắc phục khác. Trong đó:1. Thanh tra hành chính

Thực hiện 45 cuộc thanh tra1 (kỳ trước chuyển sang 15 cuộc; triển khai trong kỳ 30 cuộc) tại 82 cơ quan, đơn vị, trong đó có 33 cuộc theo kế hoạch và 12 cuộc thanh tra đột xuất; ban hành kết luận 23 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện 47/80 đơn vị có vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, quản lý sử dụng đất với tổng sai phạm 7.299,1 triệu đồng và 561.792m2 đất, kiến nghị thu hồi 2.248,34 triệu đồng và 561.792m2 đất, kiến nghị xử lý khác 5.050,75 triệu đồng (trong đó có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra làm rõ 1.762,8 triệu đồng), chuyển cơ quan điều tra 02 vụ, 06 đối tượng2, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có vi phạm cùng nhiều biện pháp chấn chỉnh, xử lý khác.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 04 cuộc thanh tra năm 2015 chuyển sang và đã ban hành kết luận 02 cuộc3, trình chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 kết luận thanh tra4, thực hiện 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất5 do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 1.871,8 triệu đồng và 561.792m2 đất; kiến nghị thu hồi 1.724,6 triệu đồng và 561.792m2 đất các loại; kiến nghị xử lý khác 147,2 triệu đồng cùng nhiều kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác. Riêng Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất, hiện nay Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tham mưu UBND tỉnh có văn bản tham vấn ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của Luật Đầu tư, thu hồi toàn bộ diện tích đất 337,014 ha đã bàn giao. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành 04 quyết định thu hồi tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra6 với số tiền 696,96 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 887/UBND-NC ngày 01/3/2016 về chỉ đạo công tác quản lý và thanh tra đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.2. Thanh tra chuyên ngành

Đã thực hiện 132 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.328 cá nhân và 298 tổ chức trên nhiều lĩnh vực, phát hiện 295 cá nhân và 79 tổ chức có sai phạm với tổng số tiền 569,73 triệu đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 514,37 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 55,36 triệu đồng; ban hành 294 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.046,45 triệu đồng, cùng nhiều biện pháp xử lý vi phạm khác. Kết quả thanh tra một số lĩnh vực như sau:

- Thanh tra chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm, hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại 101 đơn vị, phát hiện 15/101 đơn vị, cá nhân có vi phạm. Qua thanh tra xử phạt vi phạm hành chính 05 đơn vị, số tiền 24,5 triệu đồng.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường quản lý, sử dụng đất đai và sử dụng tài nguyên nước tại 05 đơn vị, phát hiện 04/05 đơn vị có vi phạm. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 01 đơn vị, số tiền 08 triệu đồng.

- Thanh tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với xăng dầu (tại 30 đơn vị), hàng hóa đóng gói sẵn (tại 27 đơn vị) phát hiện 10 đơn vị có có vi phạm. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 10 đơn vị số tiền 71 triệu đồng7.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và chuyên đề về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại 11 doanh nghiệp, phát hiện 11/11 doanh nghiệp có sai phạm. Qua thanh tra kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đối với các đơn vị có sai phạm.

- Thanh tra, kiểm tra quản lý giá trên địa bàn tỉnh phát hiện 27/44 cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định; chưa niêm yết giá hoặc niêm yết không đúng biểu mẫu theo quy định; đăng ký giá chưa kịp thời. Qua thanh tra kiến nghị chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại 04 đơn vị; phát hiện 04/04 đơn vị có vi phạm, với số tiền 547,93 triệu đồng. Qua thanh tra đã thu hồi nộp Ngân sách nhà nước số tiền 492,53 triệu đồng.

- Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Qua kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo trên địa bàn tỉnh, phát hiện 03 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 13 triệu đồng.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định về đăng ký thuê bao di động trả trước tại 28 đơn vị, phát hiện 01/28 đơn vị có vi phạm. Qua thanh tra đã kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đối với đơn vị có sai phạm.

- Tư pháp: Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch tại 08 xã trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, phát hiện 08/08 đơn vị có sai phạm. Qua thanh tra đã kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đối với các đơn vị có sai phạm.

- Giao thông vận tải: Thực hiện 82 lượt thanh tra, kiểm tra và tuần tra, kiểm soát giao thông - vận tải; qua thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản xử lý 267 trường hợp vi phạm, ban hành 266 quyết định xử phạt với tổng số tiền 910 triệu đồng.3. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 18 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi nộp ngân sách 912,93 triệu đồng; có 04 tổ chức và 09 cá nhân sai phạm phát hiện qua thanh tra đã bị xử lý trách nhiệm.4. Việc thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND

Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nuớc đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, Thanh tra tỉnh tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của toàn ngành và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; mở chuyên mục “Tiếp nhận ý kiến các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh” trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: http://ttra.quangngai.gov.vn và cử công chức theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng chồng chéo, trùng lắp, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; chủ trì xử lý các trường hợp có dấu hiệu chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng thanh tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 06 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 01 thông tin phản ánh của doanh nghiệp về việc trùng lắp trong kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; ban hành 02 công văn nhắc nhở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhằm tránh chồng chéo.II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu tham mưu Thủ trưởng cùng cấp làm tốt nhiệm vụ này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Địa hội XII của Đảng và bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.1. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đến nay, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 900 lượt/1.037 người của 854 vụ việc (trong đó có 11 đoàn đông người của 08 vụ việc phát sinh đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành); tiếp nhận và xử lý 2.107 đơn thư các loại (trong đó có 638 đơn khiếu nại, 45 đơn tố cáo, 1.430 đơn kiến nghị, phản ánh). Kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 340 đơn, ban hành 40 văn bản đôn đốc việc giải quyết, trả và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 189 đơn, thuộc thẩm quyền 163 đơn, lưu 171 đơn do không đủ điều kiện xử lý.

Qua tiếp công dân và xử lý đơn cho thấy khiếu nại về đất đai vẫn chiếm đa số (73,6% tổng số vụ khiếu nại phát sinh); đối với tố cáo, lĩnh vực hành chính chiếm đa số (44% số vụ phát sinh). Đơn tố cáo mạo danh, nặc danh vẫn còn nhiều.

2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền

Thủ trưởng các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết 48 vụ (gồm 43 vụ khiếu nại, 05 vụ tố cáo) trong tổng số 113 vụ (97 vụ khiếu nại, 16 vụ tố cáo) thuộc thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết đạt 42,1% (không thống kê vụ việc giải quyết trực tiếp, kết thúc khiếu nại). Trong đó:

a) Giải quyết đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền:

Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận 122 đơn khiếu nại của 97 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã xem xét giải quyết 43 vụ, đạt tỷ lệ 44,3% (không thống kê được các vụ việc các cấp giải quyết trực tiếp, kết thúc khiếu nại mà không cần ban hành quyết định giải quyết). Qua giải quyết khiếu nại cho thấy có 08 khiếu nại đúng, 35 khiếu nại sai; khôi phục quyền lợi cho 10 người với số tiền 52,2 triệu đồng.

Trong kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thụ lý 28 vụ, trong đó số vụ kỳ trước chuyển sang là 06 vụ; hiện nay đã kết thúc xác minh 13 vụ, ban hành quyết định giải quyết 12 vụ, đạt tỉ lệ 42,9%. Hiện nay, tổng số vụ khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh chưa giải quyết là 16 vụ (trong đó có 07 vụ mới phát sinh trong tháng 5/2016).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh rà soát, tham mưu xử lý 23/32 vụ việc đã giải quyết nhưng còn dây dưa, tái khiếu, tiếp khiếu không đúng quy định.

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:

Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận 16 đơn của 16 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 05 vụ, đạt tỷ lệ 31,3%. Kết quả giải quyết 02 tố cáo đúng, 03 tố cáo sai, bảo vệ quyền lợi cho 02 công dân.3. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Trong kỳ, các cơ quan thanh tra đã thực hiện 06 cuộc thanh tra tại 10 đơn vị; đã kết thúc 03 cuộc tại 03 đơn vị. Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa.

Thực hiện Kế hoạch 1690/KH-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp tục cấp phát Báo Thanh tra đến Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch để tổng kết Đề án trong năm 2016.

Thanh tra tỉnh ban hành 14 văn bản đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chủ trì rà soát và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vụ việc đông người, phức tạp phát sinh trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật và 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố ban hành 19 văn bản chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi cấp mình, ngành mình.

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN)

1. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

- Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN và báo cáo công tác tổng kết; báo cáo việc sử dụng tài sản không đúng quy định, tặng quà nhận quà không đúng quy định trong dịp tết Bính Thân 2016; báo cáo công tác minh bạch tài sản thu nhập năm 2015 trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thỉ 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập; tham gia ý kiến góp ý dự thảo đề án “Cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập” và dự thảo “Bộ đánh giá công tác PCTN năm 2016” do Thanh tra Chính phủ xây dựng8; tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị; dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng9.

- Hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định10; đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.

- Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, thực hiện công khai toàn bộ hoạt động của cơ quan trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan theo quy định; niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh; niêm yết công khai quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo và nội quy tiếp công dân của Thanh tra tỉnh tại trụ sở cơ quan.

- Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Thanh tra tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác phối hợp, cung cấp, khai thác số liệu, thông tin về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho Viện Kiểm sát tỉnh về các vụ án tham nhũng do Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016.

2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

a) Qua thanh tra đã phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng:

- Thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính tại trường THCS số 2 Bình Nguyên, giai đoạn từ tháng 7/2011 - 9/2015 đã phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Kế toán có hành vi chiếm đoạt số tiền 1.248.157.780 đồng. Thanh tra huyện Bình Sơn đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an huyện Bình Sơn xem xét.

- Thanh tra tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Sơn Hà phát hiện có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi tham nhũng. Thanh tra huyện Sơn Hà đang hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Hà xem xét.

b) Qua thanh tra nội dung phản ánh của công dân, cơ quan thanh tra kết luận, kiến nghị xử lý kỷ luật đối với 06 công chức, viên chức vi phạm quy định về nhận quà tặng.

c) Qua công tác kiểm tra nội bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm dạy nghề - Giáo dục Thường xuyên, hướng nghiệp tỉnh phát hiện 01 vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ, tống đạt lệnh khởi tố bị can và bắt giam 01 người. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.3. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong kỳ, đã triển khai 06 cuộc thanh tra trong đó có nội dung thanh tra về PCTN tại 10 đơn vị, đã kết thúc 04 cuộc tại 06 đơn vị, ban hành 03 kết luận thanh tra (trong đó có 01 cuộc thanh tra PCTN năm 2015 chuyển sang của Thanh tra tỉnh). Kết quả thanh tra cho thấy hầu hết các đơn vị đều có những sai phạm trong công tác công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, nhất là hoạt động tài chính; chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền về PCTN; việc kê khai tài sản, thu nhập còn mang tính hình thức….IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

- Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác tổ chức, cán bộ; kiện toàn, củng cố tổ chức của cơ quan theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh, áp dụng từ ngày 01/01/2016; ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; tổ chức phân công lại nhiệm vụ của lãnh đạo; ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2016; thỏa thuận bổ nhiệm 02 Chánh Thanh tra sở, 01 Chánh Thanh tra huyện; cử 12 lượt công chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính, thanh tra viên, lý luận chính trị và các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác để nâng cao trình độ, năng lực.

- Xây dựng, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành thanh tra

- Đề nghị cấp lại, cấp mới thẻ thanh tra viên; triển khai cấp trang phục cho toàn ngành.

- Tổ chức phát động và theo dõi, đôn đốc công tác thi đua trong toàn ngành, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thi đua trong cơ quan và trong ngành thanh tra.

V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Công tác thanh tra

Kế hoạch thanh tra của các cấp, các ngành được phê duyệt đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Công tác xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra ngày càng hiệu quả hơn; kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, góp phần giảm thiểu phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra ngày càng được tăng cường và đi vào nề nếp.

Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chậm phê duyệt kế hoạch thanh tra11; chưa thực hiện giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quy định; việc xử lý tiền, tài sản sai phạm phát hiện qua thanh tra chưa kịp thời, một số thanh tra chuyên ngành tiến hành nhiều nhưng phát hiện sai phạm và xử lý còn rất hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thanh tra; tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra của toàn ngành còn chậm; chưa thực hiện tốt công tác đôn đốc và xử lý sau thanh tra.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tổ chức và hoạt động tiếp công dân của các cấp, các ngành đã được quan tâm củng cố và dần đi vào nề nếp, lịch tiếp công dân và danh sách cán bộ công chức tiếp công dân thường xuyên đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng của nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện trách nhiệm tiếp công dân theo đúng Luật Tiếp công dân 2014. Thủ trưởng các cấp, các ngành cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. Tuy nhiên việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn chậm; thống kê số liệu tiếp dân, xử lý đơn thư vẫn chưa đầy đủ, chính xác, kịp thời; công tác theo dõi sau tiếp công dân, xử lý đơn còn hạn chế; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đạt yêu cầu (nhất là cấp huyện).3. Công tác phòng, chống tham nhũng

Công tác PCTN vẫn còn nhiều hạn chế; truyền thông chưa sâu rộng, nhiều biện pháp phòng ngừa có làm nhưng còn mang tính hình thức; phát hiện tham nhũng vẫn còn là khâu yếu; thanh tra công tác PCTN vẫn chưa đi vào chiêu sâu.

Tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh không có diễn biến phức tạp. Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Công tác thanh tra

- Đôn đốc toàn ngành triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 đúng tiến độ; chỉ đạo thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước; tăng cường hiệu quả xử lý trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; xem xét, xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành kết luận thanh tra, để tồn đọng kéo dài; kịp thời chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và không chồng chéo.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 270/KH-BCS ngày 16/10/2014 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Chỉ thị số 41/CT-TU ngày 11/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung nguồn lực giải quyết những vụ việc phức tạp, gay gắt, những vụ đông người để tránh hậu quả tiêu cực.

- Tổng kết việc thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC ở xã phường thị trấn giai đoạn 2013-2016”, được phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp; chỉ đạo toàn ngành tập trung tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng kiểm tra việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của các cấp, các ngành.3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, chỉ đạo tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của toàn ngành.

- Đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2016, chú trọng thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ theo quy định để phòng ngừa phát sinh tham nhũng.

- Phối hợp với Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dầu hiệu tội phạm.

- Chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra việc chấp hành phát luật về PCTN theo kế hoạch được duyệt; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về phòng chống tham nhũng để phục vụ việc kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tại tỉnh.4. Công tác xây dựng ngành

- Yêu cầu các cơ quan thanh tra phải hoàn thiện Đề án vị trí việc làm sát với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; không được bỏ sót nhiệm vụ.

- Phối hợp với các ngành, địa phương rà soát và quy hoạch mới chức danh Chánh Thanh tra sở, huyện; hoàn thành quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của Thanh tra tỉnh.

- Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

- Tiếp tục chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương toàn ngành.

- Trình UBND tỉnh Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố./.Thanh tra tỈnh quẢng ngãi

1 Thanh tra tỉnh thực hiện 07 cuộc; các sở, ngành thực hiện 06 cuộc; huyện, thành phố thực hiện 32 cuộc.

2 Đoàn thanh tra về việc quản lý thu, chi tài chính tại Trường THCS số 2 Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (03 đối tượng); Đoàn thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến trách nhiệm của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Sơn Hà (03 đối tượng).

3 Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp nhà nước; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, việc chấp hành pháp luật trong quản lý ĐTXD các dự án trên địa bàn huyện.

4 Thanh tra việc cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các hộ dân trên địa bàn xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất.

5 Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với gói thầu số 13 (cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy) Dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

6 Việc chấp hành pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng các đơn vị; việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác tại Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện: Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà; Ban quản lý rừng phòng hộ khu Đông, Ban quản lý rừng phòng hộ khu Tây huyện Ba Tơ.

7 Xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu 25 triệu đồng (02 đơn vị), lĩnh vực sản xuất hàng hóa đóng gói sẵn 46 triệu đồng (08 đơn vị)

8 Công văn số 42/TTT-NV4 ngày 20/01/2016; Công văn số 96/TTT-NV4 ngày 15/02/2016; Công văn số 168/TTT-NV4 ngày 11/3/2016 của Thanh tra tỉnh; Công văn số 278/TTT-NV4 ngày 13/4/2016; Công văn số 282/TTT-NV4 ngày 15/4/2016; Công văn số 281/TTT-NV4 ngày 14/4/2016

9 Công văn số 371/TTT-NV4 ngày 11/5/2016;

10Công văn số 168/TTT-NV4 ngày 11/3/2016 của Thanh tra tỉnh

11 Sở Thông tin và truyền thông, Ban dân tộc, Sở Nội vụ, UBND huyện Tây Trà.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương