Thanh tra số: 497 /ttr-thhc v/v báo cáo công tác pctn phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.67 Kb.
#21979

BỘ TƯ PHÁP

THANH TRA

Số: 497 /TTR-THHC

V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 23/7/2015, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã giao Thanh tra Bộ chủ trì thực hiện Công văn số 2096/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Để có cơ sở xây dựng báo cáo công tác PCTN trong thời kỳ từ ngày 01/8/2014 đến ngày 31/7/2015 của Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo của đơn vị mình và gửi về Thanh tra Bộ với nội dung sau:

- Báo cáo các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Báo cáo bổ sung một số nội dung theo quy định của Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP, Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (có hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm).

Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Thanh tra Bộ bằng văn bản và file điện tử gửi tới địa chỉ ngaht@moj.gov.vn trước ngày 4/8/2015 để Thanh tra Bộ tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị./.

(Mẫu báo cáo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chánh Thanh tra (để b/c);

- Lưu:THHC.KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA
(đã ký)

Nguyễn Hồng Diện

Каталог: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014

tải về 8.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương