Thanh tra chính phủtải về 21.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích21.99 Kb.


THANH TRA CHÍNH PHỦ

Số: 1886/TTCP-C.IV


V/v hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2011

Kính gửi:- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Công ty 91.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4297/VPCP-KNTN ngày 28/6/2011 về việc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là tổng kết, sơ kết); Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Công ty 91 (sau đây gọi chung là các bộ, ngành, địa phương) tiến hành tổng kết, sơ kết như sau:1. Mục đích

Việc tổng kết, sơ kết nhằm đánh giá tình hình tham nhũng, việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) và giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 tại các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó kiến nghị các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của công tác PCTN cho giai đoạn tiếp theo.2. Yêu cầu

- Việc tổng kết, sơ kết phải gắn với thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 12/5/2011 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

- Việc tổ chức tổng kết, sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, tiết kiệm; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo.

3. Nội dung tổng kết, sơ kết

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020.

- Công tác xây dựng thể chế, kiện toàn tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức PCTN.

- Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

- Tình hình tham nhũng và việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Hoạt động phối hợp của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, viện kiểm sát, toà án và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong PCTN.

- Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.

- Hợp tác quốc tế về PCTN.

- Các đề xuất, kiến nghị, sáng kiến để thực hiện tốt những giải pháp PCTN; sửa đổi, bổ sung những quy định hiện hành còn bất cập; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện việc tổng kết, sơ kết; tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết, sơ kết để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tiến hành sơ kết và gửi báo cáo về bộ, ngành, địa phương;

- Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, báo cáo kết quả 5 năm thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN (Thời kỳ từ 01/7/2006 đến 30/6/2011). Thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 30/8/2011;

- Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết, sơ kết; xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN (Thời kỳ từ 01/7/2006 đến 30/6/2011) và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 (Thời kỳ từ khi ban hành Chiến lược đến 30/6/2011); gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/9/2011 (Có đề cương, biểu mẫu, hướng dẫn gửi báo cáo kèm theo);

- Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo hoặc phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kết quả tổng kết, sơ kết; công khai báo cáo tổng kết, sơ kết theo quy định của pháp luật.

4.2. Một số bộ, ngành, địa phương phối hợp với Thanh tra Chính phủ để thực hiện các nội dung liên quan đến việc tổng kết, sơ kết theo nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Thanh tra Chính phủ sẽ có kế hoạch, văn bản riêng gửi đến các bộ, ngành, địa phương liên quan).

4.3. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học về tham nhũng đối với đối tượng là hộ gia đình (người dân), doanh nghiệp và cán bộ, công chức tại một số bộ, ngành, địa phương (tiếp nối cuộc điều tra xã hội học về tham nhũng do Ban Nội chính Trung ương thực hiện năm 2005 để có thêm cơ sở đánh giá tình hình tham nhũng, so sánh tiến triển).

4.4. Thanh tra Chính phủ tổ chức các tổ công tác để làm việc với một số bộ, ngành, địa phương (trong quá trình bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, sơ kết hoặc sau khi các bộ, ngành, địa phương đã có báo cáo tổng kết, sơ kết nếu thấy cần thiết) để trực tiếp khảo sát, nắm tình hình thực hiện hoặc làm rõ thêm thực trạng, nguyên nhân những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc hoặc cơ sở, căn cứ để bộ, ngành, địa phương đưa ra các kiến nghị, đề xuất về công tác PCTN.

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 là nhiệm vụ quan trọng. Do đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương tích cực quan tâm chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Thanh tra Chính phủ (qua Cục chống tham nhũng) để được hướng dẫn, giải đáp./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTgCP Trương Vĩnh Trọng (để b/c);

- Lãnh đạo TTCP;

- Văn phòng BCĐTW về PCTN;

- Văn phòng BCĐ tỉnh, thành phố về PCTN;

- Thanh tra cấp bộ, tỉnh;

- Cục CTN (để theo dõi, đôn đốc);

- Trung tâm Thông tin (để đưa lên cổng TTĐT);- Lưu: VP, C.IV.


KT. TỔNG THANH TRA

PHÓ TỔNG THANH TRA(Đã ký)

Trần Đức Lượng

: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2011-8
2011-8 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2011-8 -> 6. Thủ tục Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch b theo Luật Lao động
2011-8 -> BỘ TƯ pháp số: 1676/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011-8 -> V/v Phổ biến tài liệu Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2011-8 -> QuyếT ĐỊnh về giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt để đầu tư xây dựng khu dân cư tại phường Phú Thuận, quận 7
2011-8 -> 4. LĨNh vực quy hoạch xây dựNG: 06 thủ TỤc cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương