Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 74.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích74.09 Kb.


THANH TRA CHÍNH PHỦ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP

ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ

(Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2012)
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973 – CT/TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 23/02/2012, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Chỉ thị số 345/CT-TTCP “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liên chính, chí công, vô tư”, sau một năm triển khai thực hiện, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 3081/TTCP ngày 23/11/2012 V/v sơ kết thực hiện Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ gửi Thanh tra các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Đến ngày 26/12/2012, Thanh tra Chính phủ nhận được báo cáo sơ kết của 72 đơn vị (có danh sách kèm theo), trong đó: các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ 13 đơn vị; thanh tra bộ, ngành 16 đơn vị; thanh tra tỉnh, thành phố 43 đơn vị. Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị đã báo cáo kết quả như sau:

I. VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHỈ THỊ 345/CT-TTCP.

1. Về nội dung tiếp tục đẩy mạnh triển khai quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

a) Đối với Thanh tra Chính phủ.

- Ngay sau khi ban hành Chỉ thị 345/CT-TTCP, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức 03 hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chị thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 345/CT-TTCP, ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ cho trên 700 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Thanh tra Chính phủ. Mặt khác, qua các cuộc họp vụ, cục, đơn vị và sinh hoạt chi bộ, các đồng chí Vụ trưởng và Bí thư chi bộ đã quán triệt Chị thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 và Chỉ thị số 345/CT-TTCP.

- Đảng ủy, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ có kế hoạch triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổng Thanh tra Chính phủ có văn bản số 366/TTCP-TCCB ngày 27/02/2012 gửi Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP; Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà trọng tâm là “làm theo” vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị hàng tháng; hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ tổ chức hội thảo “từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”; tổ chức giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” và phổ biến các tài liệu tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hành tờ gấp 5 chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng cán bộ thanh tra trong toàn ngành; phát hành sổ tay đảng viên, trong đó trích dẫn những lời dạy của Bác đối với đảng viên, cán bộ thanh tra, công chức, viên chức; đã thành lập 02 tổ kiểm tra, giám sát 06 chi, đảng bộ trong đó có nội dung về thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP và Tổng Thanh tra đã phân công 04 Phó Tổng Thanh tra cùng các cục, vụ, đơn vị kiểm tra công tác năm 2012 ở 16 bộ, ngành, địa phương, trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP. Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ, các đơn vị của Thanh tra Chính phủ cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; ủng hộ người nghèo, hiến máu nhân đạo, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ….)

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Ban cán sự đảng Thanh tra chính phủ và Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện. Đến nay, tập thể và cá nhân Ban cán sự đảng; tập thể và cá nhân lãnh đạo các cụ, vụ, đơn vị; tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy; tập thể các đảng ủy, chi ủy và từng đảng viên thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã cơ bản kiểm điểm xong. Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 của Thanh tra Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm đã chỉ rõ được những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra được các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục các hạn chế khuyết điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một vài đơn vị việc tự phê, phê bình và tiếp thu phê bình còn hạn chế, chưa tạo ra chuyển biến rõ nét.b) Đối với Thanh tra Bộ, ngành, địa phương.

- Qua tổng hợp báo cáo của 72 Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, các đơn vị trong ngành thanh tra đã tiến hành tổ chức trên 130 lần phổ biến quán triệt Chị thị số 03 – CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ cho gần 8.000 lượt cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành thanh tra.

- Nhiều đơn vị đã tổ chức học tập, hội thảo với nội dung “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu”; “Tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”; “ 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ một số lời dạy và mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Thanh tra là tai, mắt của trên, là bạn của dưới” “Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân” ;“Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”; Đường Cách Mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh… . Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thanh tra” với sự tham gia của hơn 200 cán bộ thanh tra của 12 tỉnh, thành phố và các đơn vị của Thanh tra Chính phủ đã để lại dấu ấn sâu sắc với những cán bộ thanh tra dự hội thảo;

- Nhiều Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành đã chủ động, sáng tạo, có nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo gương đạo đực Hồ Chí Minh về tư tưởng “đoàn kết, tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn; xung kích đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng” “ Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; phát động phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” nâng cao hiệu quả 8 giờ làm việc, thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở…

- Theo sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng các Bộ, ngành và Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương, Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã nghiêm túc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4. Các cơ quan thanh tra đã thực hiện kiểm điểm xong tập thể và cá nhân lãnh đạo đơn vị, đang tiến hành kiểm điểm đảng viên.

2. Về nội dung đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và việc chấp hành đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Pháp luật của Nhà nước,hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đơn vị trong ngành thanh tra, các đơn vị trong ngành thanh tra nói chung và cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đặc biệt là gắn việc giáo dục với việc học tập và làm theo tâm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thanh tra, cụ thể:

- Thanh tra Chính phủ đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp bộ máy tổ chức của Thanh tra Chính phủ theo Nghị định số 83/2012-NĐ-CP, ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

- Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã thường xuyên chú trọng chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc; có nhiều giải pháp tích cực trong việc mạnh dạn giao nhiệm vụ để cán bộ có cơ hội học tập, rèn luyện trong thực tiễn công tác, từ đó tạo chuyển biến về tác phong công tác và lề lối làm việc;

- Các đơn vị chủ động xây dựng các chủ trương, biện pháp cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng như: quy định về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong học tập nâng cao trình độc chuyên môn; xây dựng kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan hữu quan; tổ chức các đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm, dự hội thảo ở trong nước và nước ngoài…

- Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, trên cơ sở rà soát và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ nhằm phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện phát triển; Đồng thời các đơn vị đã xây dựng được chính sách phát huy và thu hút cán bộ giỏi có bản lĩnh đảm nhận những công việc khó, công việc phức tạp, tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn tốt nhiệm vụ được giao.3. Về nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

- Theo báo cáo của các đơn vị, trong năm 2012 các cơ quan thanh tra đã quán triệt Nghị quyết số 1820-NQ/BCS ngày 15/12/2011 của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2012; xây dựng kế hoạch năm 2012 có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Đồng thời chủ động, tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm đã đề ra.

- Lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu và các đồng chí Trưởng đoàn thanh tra thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, của đoàn thanh tra trong việc thực hiện Quy chế đoàn thanh tra; Quy chế kiểm tra giám sát đoàn thanh tra; Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Do vậy, chất lượng, hiệu quả công việc từng bước được nâng lên.

4. Về nội dung chấn chỉnh kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác:

Lãnh đạo các đơn vị của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện giờ giấc làm việc, hội họp; việc chấp hành mặc trang phục ngành và việc còn uống rượu, bia trong giờ làm việc của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình quản lý. Tổng hợp báo cáo của các đơn vị cho thấy, từ khi có Chỉ thị 345/CT-TTCP cho đến nay, đại đa số cán bộ công chức, viên chức và người lao động các đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Trong giờ làm việc đều chấp hành nghiêm chỉnh việc mặc trang phục ngành và đeo thẻ công chức, viên chức; hạn chế uống rượu, bia trong giờ hành chính và vào buổi trưa trong các ngày làm việc. Các đồng chí lãnh đạo đơn vị gương mẫu chấp hành và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ công chức, viện chức trong đơn vị thực hiện.

Mặt khác, qua việc thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP việc chấp hành kỷ cương hành chính, lề lối làm việc trong hội họp được cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị chấp hành nghiêm túc hơn. Ngoài ra việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ được nâng cao hơn.

5. Về nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành Trung ương và Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và đề ra nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm trong việc triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra (số lượng tham gia và thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra….), trong sử dụng xe công, trong tiết kiệm điện, nước, sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy, trong mua sắm tài sản công, tiết kiệm trong việc đi nước ngoài, tiết kiệm trong hội họp (tổ chức họp qua truyền hình trực tuyến), bước đầu đã mang lại kết quả rõ nét, tiết kiện được chi phí đi lại (vé máy bay, xăng xe, công tác phí…), chi phí văn phòng phẩm, góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công chức.II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 345/CT-TTCP.

1. Ưu điểm:

- Chỉ thị 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liên chính, chí công, vô tư”, được ban hành đúng thời điểm mà toàn Đảng nói chung và các cơ quan thanh tra nói riêng đang tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP là một giải pháp hữu hiệu ban đầu để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phát hiện qua kiểm điểm Trung ương 4 (Khóa XI) của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, nhất là trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; trong xây dựng đội ngũ cán bộ và trong chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng.

- Thông qua công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 345/CT-TTCP, nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành thanh tra nói chung, trong cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng nhìn chung có sự chuyển biến tích cực và đều xác định được việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc chấp hành Chỉ thị số 345/CT-TTCP là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liên chính, chí công vô tư và hết sức cần thiết đối với tất cả công chức, viên chức và người lao động trong ngành thanh tra;

- Để thực hiện tốt Chỉ thị số 345/CT-TTCP, tập thể Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và tập thể lãnh đạo các đơn vị, các cơ quan thanh tra không ngừng nỗ lực phấn đấu, giữ gìn và phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, phát huy khả năng, trình độ, kinh nghiệm, sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đảm bảo nghiêm túc, đoàn kết thống nhất, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực đổi mới phương pháp, lề lối phong cách làm việc, nề nếp kỷ cương lao động, ngăn chặn tư tưởng tiêu cực. Do đó, năm qua toàn ngành thanh tra nói chung và cơ quan Thanh tra chính phủ nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra chính phủ, nhiều đơn vị trong Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã coi việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành thanh tra.

- Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP tại các đơn vị, chi bộ, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành thanh tra tích cực hưởng ứng, đồng tình ra sức rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực đổi mới phương pháp, lề lối phong cách làm việc, nề nếp kỷ cương lao động, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Có thể khẳng định: Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng thanh tra chính phủ đã, đang vào cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành thanh tra nói chung và Cơ quan Thanh tra chính phủ nói riêng, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc xây dựng, chấn chỉnh đạo đức,lối sống và tác phong lề lối làm việc tạo thêm động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ còn có những hạn chế sau:

- Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị ở một số đơn vị, cơ quan thanh tra còn chậm, chưa đi vào chiều sâu; việc đưa nội dung Chỉ thị vào trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, sinh hoạt đơn vị chưa thường xuyên; Một số chi bộ, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị theo từng nội dung phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; Công tác tuyên truyền chưa phong phú, sâu rộng; việc biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế; nhận thức và hành động của một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về Chỉ thị còn hạn chế, chưa chịu khó đi sâu nghiên cứu, học tập chỉ thị;

- Công tác kiểm tra, đôn đốc của thủ trưởng các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chị thị của Tổng Thanh tra Chính phủ chưa quyết liệt, chưa thực sự bán sát và các nội dung của chỉ thị;

- Một số đơn vị việc thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP, đôi khi còn mang tính hình thức. Kết quả việc “làm theo” còn hạn chế, chưa thành động lực và sức mạnh lôi cuốn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, chưa trở thành hoạt động thường xuyên.

- Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị chưa đều; nội dung các buổi sinh hoạt còn nghèo nàn; còn ít quan tâm đến công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chưa thường xuyên quan tâm đến cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; tính tự phê và phê bình trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt đơn vị còn yếu; chưa thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên;

- Một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật còn yếu, chấp hành giờ giấc làm việc, họp hành chưa nghiêm, còn đi muộn về sớm; thiếu sáng tạo trong công việc, phương pháp tiến hành chậm đổi mới dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác còn hạn chế. Một số việc còn chậm trễ, kéo dài để xẩy ra sơ xuất, thiếu sót; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong sinh hoạt, đạo đức, lối sống, tác phong chưa chỉnh tề, chưa thường xuyên mặc trang phục và đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định; phát ngôn chưa chuẩn mực, ứng xử chưa hài hòa; vẫn còn hiện tượng hạch sách gây phiền hà cho đối tượng thanh tra, cho công dân; vẫn còn hiện tượng uống rượu, bia vào các buổi trưa trong ngày làm việc, thể hiện sự chấp hành không nghiêm túc (trong đó còn có cả công chức giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị); ở một số đơn vị vẫn còn biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI.

1. Phương hướng.

Việc thực hiện Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra chính phủ là biện pháp hữu hiệu, cơ bản, lâu dài, đồng thời có ý nghĩa quan trọng để xây dựng Cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng và các đơn vị trong ngành thanh tra nói chung trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 345/CT-TTCP trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, quán triệt việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 1973-CT/TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 345/CT-TTCPTTCP, ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liên chính, chí công, vô tư” trở thành nội dung sinh hoạt, hoạt động thường xuyên của từng chi bộ, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành thanh tra.

- Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt. Đồng thời đấu tranh, phê phán, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi. nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống để thật sự là tấm gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

- Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng cả ba mặt: tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành; tăng cường chế độ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công cức, viên chức và người lao động;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; giám sát hoạt động công tác chuyên môn đi vào nề nếp; nần cao ý thức kỷ luật, ý thứ giáo dục, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động;- Chấn chỉnh kỷ cương hành chính,lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; trong giờ làm việc phải mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức, viên chức; tuyệt đối không uống rượu bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa trong các ngày làm việc;

2. Một số giải pháp

- Một là, đẩy mạnh công các tuyên truyền qua báo, tạp chí, website của cơ quan, đơn vị và các hình thức thi đua, nêu gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 21 – CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 1973-CT/TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liên chính, chí công, vô tư” để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tự giác, quyết tâm học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Hai là, Thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày 30/12/2011 Về việc ban hành Quy định chuẩn mục đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra; Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng Thanh tra chính phủ; Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra Ban hành kèm theo Quyết định số 1860/2007/QĐ-TCCP-TCCB ngày 06/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ; quy chế giám sát đoàn thanh tra; quy chế làm việc của cơ quan; quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế khác…;

- Ba là, tạo sự nhận thức để chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, kỷ luật và phương pháp làm việc, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. tiếp tục phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mục tiêu rèn luyện là “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” . Xây dựng hình ảnh người cán bộ thanh tra gương mẫu và văn hóa trong Thanh tra.

- Bốn là, thường xuyên chấn chỉnh nề nếp hoạt động, nâng cao hiệu quả làm việc, gắn với đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành với phong cách “sâu sát, tận tụy, công tâm”. Phấn đấu xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng Đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết.

- Năm là, Phải xây dựng cơ chế quả lý, giám sát của tổ chức Đảng đối vơi việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bảo đảm két hợp tính tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân với sự giám sát, kiểm tra của cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng.

- Sáu là, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt thường xuyên hàng tháng của chi bộ, của đơn vị và kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và tiêu chuẩn thi đua hàng năm đối với các cá nhân, tập thể các đơn vị trong ngành thanh tra nói chung và cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng./.

THANH TRA CHÍNH PHỦ
: news -> Documents
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Thanh tra chính phủ
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
Documents -> Thanh tra chính phủ Số: 3073/ttcp-khtcth v/v tổng hợp kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Phụ lục 2 BẢn vẽ hoàn côNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương